Reklama

„Službeni glasnik RS“, br. 91 od 21. septembra 2012, 43 od 17. maja 2013 –

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina za prethodno upakovani čaj, bilјni čaj i njihove proizvode, proizvode od kafe, surogata kafe i srodne proizvode, kao i postupak ispitivanja stvarnog odstupanja od označene odnosno deklarisane nazivne mase ili zapremine.

Član 2.

Za pojedinačno pakovanje čaja, bilјnog čaja i njihovih proizvoda dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označene, odnosno deklarisane nazivne mase ili zapremine data su u Tabeli 1, Tabeli 2. i Tabeli 3.

Tabela 1. Dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označene nazivne mase pojedinačnog pakovanja za bilјni čaj, mešavinu bilјnog čaja i aromatizovani bilјni čaj

Redni broj Označena/deklarisana nazivna masa Dozvolјeno odstupanje
1. do 30 g ± 15 %
2. preko 30g do 40 g ± 10 %
3. preko 40 g ± 7,5 %

Tabela 2. Dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označene nazivne mase pojedinačnog pakovanja za čaj, voćni čaj, aromatizovani čaj, instant-čaj i instant-bilјni čaj

Redni broj Označena/deklarisana nazivna masa Dozvolјeno odstupanje
1. do 3 g ± 15%
2. preko 3g do 50 g ± 7,5%
3. preko 50 g ± 3%

Tabela 3. Dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označene nazivne zapremine pojedinačnog pakovanja za instant čaj u tečnom stanju i instant bilјni čaj u tečnom stanju

Redni broj Označena/deklarisana nazivna zapremina Dozvolјeno odstupanje
1. 10 ml ±10%
2. preko 10 ml do 50 ml ±5%
3. preko 50 ml do 100 ml ±3%

Odstupanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na 20 uzetih pojedinačnih pakovanja (filter kesica ili drugi vid ambalaže za pojedinačno pakovanje) po metodu slučajnog uzorka, pri čemu to odstupanje mora da bude, za minimum 18 uzoraka, u granicama dozvolјenog odstupanja, s tim da nijedan uzorak ne sme da prelazi dvostruki iznos dozvolјenog odstupanja navedenog u Tabeli 1, Tabeli 2. i Tabeli 3. ovog člana .

Član 3.

Za pojedinačno pakovanje proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda, dozvolјena odstupanja stvarne količine od označene, odnosno deklarisane nazivne mase data su u Tabeli 4.

Tabela 4: Dozvolјeno odstupanje stvarne količine od označene nazivne mase za pojedinačno pakovanje proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda

Redni broj Označena/deklarisana nazivna masa Dozvolјeno odstupanje
1. do 25 g ±10% deklar. naz. mase
2. do 100 g ±5% deklar. naz. mase
3. od 101 g do 200 g  ±4,5 g
4. od 201 g do 500 g  ±10,0 g
5. od 501 g do 1000 g  ±20,0 g
6. od 1001 g do 5000 g  ±30,0 g

Odstupanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na 10 uzetih pojedinačnih pakovanja po metodu slučajnog uzorka, pri čemu to odstupanje mora da bude manje ili jednako 40% od dozvolјenog odstupanja navedenog u Tabeli 4. ovog člana.

Član 4.

Za pojedinačno pakovanje, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označene, odnosno deklarisane nazivne zapremine, pri temperaturi od 20°C ±1°C, data su u Tabeli 5.

Tabela 5: Dozvolјeno odstupanje od nazivne zapremine za pojedinačno pakovanje proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda

Redni broj Označena/deklarisana nazivna zapremina Dozvolјeno odstupanje
1. od 0,02 l do 0,1 l ±4 ml
2. od 0,1 l do 0,2 l ±4% deklarisane
nazivne zapremine
3. od 0,2 l do 0,4 l ±8 ml
4. od 0,4 l do 1,0 l ±2% deklarisane
nazivne zapremine
5. od 0,1 l do 2,0 l ±20 ml
6. preko 2 l ±1% deklarisane
nazivne zapremine

Odstupanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na 10 uzetih pojedinačnih pakovanja po metodu slučajnog uzorka, pri čemu to odstupanje mora da bude manje ili jednako 40% od dozvolјenog odstupanja navedenog u Tabeli 5. ovog člana.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Broj 011-00-436/2011-08

U Beogradu, 12. septembra 2012. godine

Ministar,

Mlađan Dinkić,
s.r.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">