Reklama

„Službeni list SFRJ”, broj 69 od 2. novembra 1990, „Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010 – dr. pravilnik, 31 od 9. maja 2011 – dr. pravilnik, 48 od 1. jula 2011 – dr. pravilnik, 18 od 8. marta 2024 – dr. pravilnik

NAPOMENA IZDAVAČA: Danom početka primene Pravilnika o uslovima za stavlјanje životinja u promet, načinu pregleda pošilјke životinja pre utovara, obrascu uverenja o zdravstvenom stanju životinja, obrascu potvrde o zdravstvenom stanju pošilјke životinja u prometu, sadržini i načinu vođenja evidencije o izdatim uverenjima i potvrdama („Službeni glasnik RS“, broj 18/2024), prestaju da važe odredbe člana 51. i čl. 55. do 59. u delu koji se odnose na pošilјke životinja (vidi član 20. Pravilnika – 18/2024-45).

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način utovara, pretovara i istovara pošilјaka životinja, proizvoda životinjskog porekla (osim konzervi u unutrašnjem prometu), sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja u unutrašnjem prometu, izvozu, uvozu i provozu, uslovi koje mora ispunjavati prevozno sredstvo, higijensko-tehnički uslovi koje mora ispunjavati pošilјka i obrasci uverenja o zdravstvenom stanju pošilјaka u unutrašnjem prometu i u izvozu.

I. Način utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinјa

Čl. 2-29.

Prestali su da važe (vidi član 25. Pravilnika – 48/2011-16)

II. Način utovara, pretovara i istovara pošiljaka proizvoda, sirovina i otpadaka životinјskog porekla

Član 30.

Meso se utovara kao ohlađeno, smrznuto i duboko smrznuto, upakovano i neupakovano.

Ohlađeno meso u trupovima, polutkama i četvrtima, presvučeno i nepresvučeno stokinetima (vrećama od retko tkanog platna) mora biti okačeno na kuke u prevoznom sredstvu, i to tako da trupovi i polutke mogu biti u vodoravnom položaju, a četvrti obavezno u vertikalnom položaju, s tim što donji delovi ne smeju dodirivati pod. Ako se meso prevozi na udalјenosti većoj od 500 km i ako se izvozi, trupovi polutke i četvrti mesa moraju biti vezama pričvršćeni za kuke u prevoznom sredstvu.

Ohlađeno i smrznuto meso u trupovima, polutkama i četvrtima za prevoz specijalnim prevoznim sredstvom, za pošilјke u izvozu – na zahtev zemlјe uvoznice, a za pošilјke u unutrašnjem prometu – na zahtev kupca, može biti presvučeno stokinetima ili drugim odgovarajućim materijalom.

Član 31.

Ohlađeno meso rasečeno u delove (konfekcionirano meso) i proizvodi iz člana 32. stav 3. ovog pravilnika mogu se utovarati u prevozno sredstvo slaganjem ambalažnih jedinica jedne na drugu, ako su upakovani u odgovarajuću ambalažu. Na pod prevoznog sredstva pre utovara postavlјaju se trepne, izrađene od materijala koji ne rđa i ne upija vlagu.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na utovar u plovni objekt i vazduhoplov ohlađenog mesa u trupovima, polutkama ili četvrtima presvučenog stokinetima ili drugim odgovarajućim materijalom. Palete ili podne površine moraju se prekriti rebrastim kartonom ili plastičnom folijom.

Član 32.

Smrznuto i duboko smrznuto meso u trupovima, polutkama i četvrtima, kao i konfekcionirano meso, prethodno upakovano, utovara se u prevozno sredstvo tako što se slaže na odgovarajuće palete ili na drugi odgovarajući način, a u prevoznom sredstvu mora da se obezbedi, u toku utovara i prevoza, temperatura od najmanje –12?S, odnosno najmanje –18?S ako se prevozi duboko smrznuto meso.

Utovar i istovar smrznutog i duboko smrznutog mesa ne smeju da traju duže od 90 min, a u toplim periodima godine treba da se obavlјaju u večernjim, noćnim i ranim jutarnjim časovima.

Smrznuto konfekcionirano meso i smrznuti drugi jestivi delovi koji se prevoze moraju da budu upakovani u plastične folije i odgovarajuću kartonsku ili drugu ambalažu.

Član 33.

Mleko koje nije upakovano može se prevoziti u specijalnim cisternama, kontejnerima ili posudama. Upakovano mleko utovara se u odgovarajuću plastičnu ili drugu ambalažu.

Cisterne, kontejneri i posude kojima se prevozi mleko ne smeju se koristiti za prevoz drugih tečnosti.

Član 34.

Jaja se utovaraju u specijalne papirne kontejnere za jaja, a zatim u kartonske kutije ili sanduke, koji se slažu jedan na drugi i prekrivaju termoizolovanim prekrivačem ako se prevoze prevoznim sredstvom koje nije termoizolovano.

Član 35.

Sveže, ohlađeno i smrznuto riblјe meso utovara se u specijalna vozila u posebnim posudama ili ambalaži.

Član 36.

Proizvodi od mesa, mleka i jaja, proizvodi od riba, med i proizvodi od meda i jestive masnoće životinjskog porekla utovaraju se u prevozna sredstva upakovani u odgovarajuću ambalažu.

Ambalažne jedinice se mogu slagati jedna na drugu.

Proizvodi od mleka i jaja mogu se prevoziti i sredstvima javnog saobraćaja, pod uslovom da su upakovani tako da se onemogući njihova kontaminacija.

Ako se proizvodi iz stava 1. ovog člana prevoze na veće udalјenosti, pa je u toku transporta potrebno dodatno hlađenje, ambalažne jedinice slažu se u prevozno sredstvo sa međuprostorima koji omogućavaju strujanje ohlađenog vazduha.

Član 37.

Sirove i solјene kože mogu se utovarati u prevozno sredstvo ako su upakovane u nepromočivu ambalažu ili u nepromočivo prevozno sredstvo.

Osušene kože utovaraju se balirane u obično prevozno sredstvo.

Član 38.

Vuna, dlaka i čekinje, upakovane u nepromočivu ambalažu, balirane ili u rifuzi, utovaraju se u zatvoreno prevozno sredstvo, zavisno od stepena njihove obrade.

Član 39.

Creva se utovaraju upakovana u burad ili drugu odgovarajuću ambalažu, zavisno od stepena njihove obrade.

Član 40.

Kosti se utovaraju samo u kontejner ili u hermetički zatvoreno prevozno sredstvo sa rashladnim uređajem.

Ako se utovaraju u otvorena prevozna sredstva, kosti moraju biti dezodorisane, prekrivene i podvrgnute procesu koji sprečava njihovo razgrađivanje.

Član 41.

Životinjski otpaci i konfiskati utovaraju se u prevozno sredstvo specijalno pripremlјeno za tu namenu.

III. Uslovi koje moraju ispunјavati prevozna sredstva za prevoz pošiljaka životinјa

Član 42.

Železničko i drumsko prevozno sredstvo kojim se prevoze pošilјke životinja mora da ima pod koji ne propušta tečnost, neoštećene površine, bez oštrih predmeta i pogodne za čišćenje i dezinfekciju, ventilaciju, alke ili uređaje za vezivanje i mogućnost za napajanje.

Prevozno sredstvo za prevoz krupnih životinja, svinja, ovaca i koza, pored uslova iz stava 1. ovog člana, mora imati prostirku.

Kao prostirka može se upotrebiti: pesak, pleva pomešana sa peskom, vlažna strugotina pomešana sa peskom, treset nakvašen vodom ili slama.

Prevozno sredstvo koje je za prevoz sitnih životinja i živine izrađeno sa dva poda ili više podova, mora ispunjavati uslove iz stava 1. ovog člana.

Član 43.

Plovni objekt za prevoz pošilјaka životinja mora imati boksove koji su dovolјno prostrani. Ako se utovaraju sitne životinje, boks mora da bude ograđen ogradom koja će sprečiti rasturanje životinja. Ako se životinje utovaraju u potpalublјe, mora se obezbediti ventilacija potpaluba, kao i odgovarajuće osvetlјenje.

Član 44.

Vazduhoplov kojim se prevoze pošilјke životinja mora da ima čvrste boksove i tapacirane bočne zidove, da bi se izbeglo ozleđivanje životinja. Vazduhoplov mora biti opremlјen uređajima za regulisanje temperature i ventilacije prostora u koji se smeštaju životinje, kao i odgovarajućim osvetlјenjem.

Pri prevozu pošilјaka životinja u vazdušnom saobraćaju, osim uslova iz čl. 10, 14, 15, 16. i 44. ovog pravilnika, moraju biti ispunjeni i uslovi propisani Pravilnikom o uslovima za prevoz životinja u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju („Službeni list SFRJ”, br. 42/88).

IV. Uslovi koje moraju ispunјavati prevozna sredstva za prevoz pošiljaka proizvoda, sirovina i otpadaka životinјskog porekla

Član 45.

Pošilјke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla prevoze se običnim i specijalnim prevoznim sredstvima.

Prevozna sredstva (železnička i drumska, plovni objekti, vazduhoplovi i kontejneri) za prevoz pošilјaka proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla moraju da budu izrađeni tako da se onemogući njihovo zagađivanje kontaminentima ili stranim mirisom, a sa unutrašnje strane moraju biti obložena materijalom koji može da se čisti, pere i dezinfikuje.

Prevozna sredstva iz stava 1. ovog člana moraju biti čista i dezinfikovana.

Obična prevozna sredstva iz stava 1. ovog člana su zatvorena železnička ili drumska vozila koja, osim što moraju ispunjavati uslove iz st. 2. i 3. ovog člana, moraju imati gladak pod koji se lako pere i koji ne propušta tečnosti, moraju imati ventilaciju, pošilјka u njima mora biti zaštićena od nepovolјnih atmosferskih uslova i prašine, moraju imati dovolјan broj kuka od nerđajućeg materijala za vešanje proizvoda i moraju biti opremlјena tako da se spreči narušavanje osnovnih svojstava proizvoda.

Specijalna prevozna sredstva iz stava 1. ovog člana, osim uslova iz st. 2. do 4. ovog člana, moraju imati sopstvene uređaje za hlađenje ili uređaje sa sekundarnim izvorima hladnoće i ventilatore ili termoregulatore za automatsko regulisanje temperature u prevoznom sredstvu, kako bi se obezbedila odgovarajuća konstantna temperatura pošilјke za vreme utovara i u toku prevoza.

Član 46.

U prevoznim sredstvima čije komore nemaju ugrađene uređaje za hlađenje, ohlađeno meso i ostali proizvodi životinjskog porekla mogu se prevoziti na kraćim relacijama ako prevoz ne traje duže od tri sata i pod uslovom da je komora prevoznog sredstva konstruisana tako da se obezbeđuje sigurna termoizolacija. Temperatura u komori pri utovaru i prevozu ohlađenog mesa ne sme biti viša od 4°S.

Zajedno sa proizvodima iz stava 1. ovog člana, na kraćim relacijama do tri sata udalјenosti mogu se prevoziti i drugi proizvodi namenjeni prodaji, s tim što moraju biti upakovani tako da ne mogu biti zagađivači niti širiti nespecifični miris u prevoznom sredstvu.

Član 47.

Specijalna prevozna sredstva u kojima se prevozi smrznuto i duboko smrznuto meso u trupovima, polutkama i četvrtima, konfekcionirano meso i smrznuti i duboko smrznuti proizvodi životinjskog porekla prethodno upakovani u odgovarajuću ambalažu moraju biti takva da je u toku prevoza obezbeđeno održavanje temperature postignute u smrznutoj ili duboko smrznutoj pošilјci pre utovara.

U prevoznom sredstvu iz stava 1. ovog člana kojim se prevoze ohlađeno, prethodno upakovano meso i proizvodi životinjskog porekla mora, u toku utovara i prevoza, biti obezbeđena temperatura do 4?S.

Ako u prevoznom sredstvu ne može da se obezbedi temperatura iz stava 1. ovog člana, a prevoz traje duže od četiri sata, smrznuto i duboko smrznuto meso utovara se u kontejnere sa agregatima za održavanje odgovarajuće temperature.

Ako prevoz pošilјaka iz stava 1. ovog člana traje do četiri sata, temperatura u kontejnerima može da se održava i suvim ledom, koji mora biti odvojen od mesa.

Član 48.

U plovnim objektima i vazduhoplovima kojima prevoze ohlađeno ili smrznuto meso i ohlađeni ili smrznuti proizvodi životinjskog porekla mora da bude obezbeđeno odgovarajuće hlađenje prostora za smeštaj tih proizvoda.

Prostor za smeštaj pošilјaka iz stava 1. ovog člana mora za vreme utovara da bude rashlađen na temperaturu najviše do 4?S. Ako to nije moguće, utovar se mora vršiti u najhladnijim časovima dana i ne sme da traje duže od dva časa.

Član 49.

Cisterne za prevoz mleka moraju biti termoizolovane i takve da se mogu lako prati i dezinfikovati.

Ako prevoz jaja traje duže od tri časa, prevozno sredstvo kojim se prevoze treba da je termoizolovano.

Član 50.

Pod i bočne strane prevoznog sredstva kojim se prevoze sirovine i otpaci životinjskog porekla (sirova, solјena i suva koža, kosti, rogovi, vuna, dlaka i dr.) ne smeju propuštati tečnost, a unutrašnjost mora biti izgrađena tako da se lako čisti i dezinfikuje.

Ako se pošilјke iz stava 1. ovog člana prevoze otvorenim prevoznim sredstvom, to sredstvo mora da ima odgovarajući pokrivač.

V. Higijensko-tehnički uslovi koje mora ispunјavati pošiljka životinјa, proizvoda, sirovina i otpadaka životinјskog porekla

Član 51.

Pod higijesnko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošilјka životinja, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se:

1) da životinja potiče iz nezaraženog područja;

2) da su izvršena propisana dijagnostička ispitivanja, odnosno preventivna ceplјenja;

3) da su životinje namenjene klanju obeležene i da nisu tretirane materijama sa farmakološkim dejstvom zbog kojih se meso može oceniti kao neupotreblјivo za javnu potrošnju;

4) da je pri utovaru i prevozu životinja obezbeđena zaštita od mučenja.

Pošilјke životinja (kopitara, goveda, ovaca, koza i svinja) koje se izvoze ili uvoze, pored toga što moraju ispunjavati uslove iz stava 1. ovog člana, moraju biti obeležene. Uz uverenje o poreklu i zdravlјu pošilјke životinja mora se priložiti i specifikacija brojeva životinja na koje se uverenje odnosi.

Član 52.

Pod higijesnko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošilјka proizvoda životinjskog porekla, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se:

1) da proizvod potiče od zdravih životinja;

2) da je izvršen veterinarsko-sanitarni pregled na mestu proizvodnje;

3) da je proizvod ohlađen, odnosno smrznut i upakovan na određen način.

Član 53.

Pri utovaru proizvoda životinjskog porekla, stepen ohlađenosti, odnosno zamrzavanja, kao higijensko-tehnički uslov, mora u dubini proizvoda životinjskog porekla iznositi:

1) za ohlađeno meso, meso pernate živine, divlјači i riba – do 4°S;

2) za ohlađene iznutrice i jestive delove – do +4°S;

3) za ohlađene proizvode od mesa (barene i kuvane), pasterizovano mleko i proizvode od mleka – do +10°S;

4) za smrznuto meso, iznutrice i druge proizvode životinjskog porekla – najmanje –12°S;

5) za duboko smrznuto meso, iznutrice i druge proizvode životinjskog porekla – najmanje –18°S.

Član 54.

Pod higijesnko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošilјka sirovina i otpadaka životinjskog porekla, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se:

1) da sirovine i otpaci potiču od životinja koje nisu bolovale od zaraznih bolesti iz člana 2. Zakona;

2) da je pošilјka propisno utovarena ili upakovana.

Član 55.

Veterinarsko-sanitarni pregled (u dalјem tekstu: pregled) pošilјaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla (u dalјem tekstu: pošilјke) vrši se pre utovara, za vreme pretovara, odnosno posle istovara.

Radi pregleda iz stava 1. ovog člana, nadležni organ mora biti obavešten o mestu i vremenu utovara, pretovara, odnosno istovara pošilјke i o vrsti pošilјke i o vrsti prevoznog sredstva kojim će se pošilјka otpremiti, odnosno kojim je dopremlјena, i to: pri utovaru – najmanje 12 časova pre utovara, a pri pretovaru i istovaru – odmah po prispeću pošilјke na mesto pretovara, odnosno istovara.

Član 56.

Pregledom pošilјaka pre utovara i za vreme pretovara utvrđuje se:

1) higijensko-tehničko i zdravstveno stanje pošilјke;

2) da prevozno sredstvo ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Pregledom pošilјaka posle istovara utvrđuju se:

1) higijensko-tehnički uslovi i zdravstveno stanje pošilјke;

2) ispravnost prateće veterinarsko-sanitarne dokumentacije.

Član 57.

Pošilјke se pregledaju pri dnevnom svetlu. Ako se pregled vrši noću ili u zatvorenom prostoru, mora biti obezbeđeno veštačko svetlo od najmanje 550 luksa.

Član 58.

O pregledima pošilјaka vodi se evidencija, i to: za pošilјke koje se utovaraju – po obrascu VS-40/I, a za pošilјke koje se pretovaraju i istovaraju – po obrascu VS-40/II.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se odvojeno za pošilјke u unutrašnjem prometu od evidencije za pošilјke koje se izvoze i za pošilјke koje se uvoze.

Član 59.

Posle pregleda, ako nema smetnji za utovar pošilјke u unutrašnjem prometu, nadležni organ postupa na sledeći način:

1) za utovar pošilјki životinja za koje je obavezno uverenje o zdravstvenom stanju, na uverenje stavlјa se štambilј po obrascu VS-40/I-1, a ako je za pošilјku životinja izdato više uverenja, potrebno ih je prošiti jemstvenikom, na čije se krajeve stavlјa nalepnica overena pečatom nadležnog organa. Štambilј po obrascu VS-40/I-1, stavlјa se na zadnje uverenje;

2) za utovar pošilјki životinja za koje se ne izdaje uverenje o zdravstvenom stanju izdaje se potvrda o zdravstvenom stanju pošilјke po obrascu VS-40/I-2, koja može biti i u vidu štambilјa;

3) za utovar pošilјki proizvoda životinjskog porekla izdaje se potvrda o zdravstvenom stanju pošilјke, po obrascu VS-40/I-3, koja može biti u vidu štambilјa;

4) za utovar pošilјki sirovina i otpadaka životinjskog porekla izdaje se potvrda o zdravstvenom stanju pošilјke po obrascu VS-40/I-4, koja može biti i u vidu štambilјa.

VI. Način utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinјa, proizvoda, sirovina i otpadaka životinјskog porekla, semena za veštačko osemenјavanјe i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanјe životinјa koje se uvoze, izvoze i provoze

Član 60.

Pošilјke koje se uvoze pregledaju se na graničnom prelazu, kao i na mestu istovara, odnosno pretovara.

Pošilјke koje se izvoze pregledaju se na mestu utovara, odnosno pretovara, kao i na graničnom prelazu.

Pošilјke koje se provoze pregledaju se na graničnom prelazu.

Pregled iz stava 3. ovog člana vrši se na način predviđen u čl. 56. do 59. ovog pravilnika.

Pregled se vrši u prisustvu uvoznika ili izvoznika. Ako se prilikom pregleda utvrdi da postoje smetnje za izvoz, uvoz i provoz pošilјaka pre donošenja rešenja mora se o tome sačiniti zapisnik.

Član 61.

Pregledu pri pretovaru, istovaru i utovaru podležu i tranzitne pošilјke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla koje se privremeno skladište na teritoriji Jugoslavije.

Član 62.

Pregledom pošilјaka koje se uvoze utvrđuju se način utovara i identitet pošilјke, da li su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi iz člana 28. stav 1. Zakona, da li su uz pošilјku priložene propisane veterinarsko-sanitarne isprave i da li prevozno sredstvo ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Ako za uvoz pošilјke ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje u pogledu zdravstvenog stanja pošilјke, ako su uz pošilјku priložene isprave i ako su ispunjeni drugi uslovi iz stava 1. ovog člana, savezni granični veterinarski inspektor će na uverenje o zdravstvenom stanju pošilјke staviti oznaku „Uvoz dozvolјen”, upisati broj rešenja na osnovu kog se pošilјka uvozi i overiti svojim potpisom, štambilјom sa imenom i prezimenom i službenim pečatom. To uverenje prati pošilјku do njenog odredišta.

Ako se prispele pošilјke upućuju na više odredišta, savezni granični veterinarski inspektor će ih uputiti sa overenim kopijama originalnog uverenja u koje će upisati korisnika i količinu koja mu se upućuje, a original zadržati za službenu evidenciju.

Odredište pošilјke mora da odgovara odredištu navedenom u rešenju iz člana 28. stav 1. Zakona, a za pošilјke životinja – i u rešenju nadležnog organa u mestu održavanja karantina, ako te životinje moraju biti u karantinu.

Član 63.

Pregledom pošilјaka koje se provoze utvrđuju se: način utovara i identitet pošilјke, da li su ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi propisani rešenjem iz člana 28. stav 2. Zakona, da li su uz pošilјku priložene propisane veterinarsko-sanitarne isprave i da li prevozno sredstvo ispunjava sve uslove propisane ovim pravilnikom.

Ako za provoz pošilјke ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje u pogledu zdravstvenog stanja pošilјke, ako su uz pošilјku priložene isprave i ako su ispunjeni drugi uslovi iz stava 1. ovog člana, savezni granični veterinarski inspektor staviće oznaku „Provoz dozvolјen” i overiće je svojim potpisom, štambilјem sa imenom i prezimenom i službenim pečatom, i to za pošilјke u provozu železničkim i drumskim prevoznim sredstvom – na poleđini uverenja o zdravstvenom stanju pošilјke, a za pošilјke u provozu drumskim prevoznim sredstvom po režimu „Carnet Tir” – na poleđini uverenja o zdravstvenom stanju pošilјke i na kopiji obrasca iz „Carnet Tir”-a koja je priložena uz pošilјku.

Član 64.

Pregledom pošilјaka koje se izvoze utvrđuju se: način utovara i identitet pošilјke, da li postoje smetnje iz člana 22. stav 3. Zakona za utovar i pretovar pošilјke, da li su ispunjeni i higijensko-tehnički uslovi koje pošilјka mora ispunjavati, da li su izvršena sva prethodna ispitivanja koja su predviđena međunarodnim ugovorima sa zemlјama u koje se pošilјka izvozi ili preko koje se provozi i da li prevozno sredstvo ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Ako za izvoz pošilјke ili provoz preko određene zemlјe ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje u pogledu zdravstvenog stanja pošilјke, ako su uz pošilјku priložene odgovarajuće isprave i ako su ispunjeni drugi uslovi iz stava 1. ovog člana, savezni granični veterinarski inspektor će na uverenju o zdravstvenom stanju pošilјke, staviti oznaku „Izvoz dozvolјen” i overiti je svojim potpisom, štambilјom i službenim pečatom.

Član 65.

Ako pošilјka stigne na granični prelaz bez propisanih isprava koje treba da prate pošilјku ili te isprave nisu uredne, savezni granični veterinarski inspektor određuje rok u kome se mora podneti propisana isprava ili u njoj izvršiti ispravka.

Ako pošilјka stigne na granični prelaz u prevoznom sredstvu koje ne ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, savezni granični veterinarski inspektor narediće preduzimanje potrebnih mera ili promenu prevoznog sredstva.

Član 66.

Ako pošilјka koja se izvozi mora u toku prevoza od utovarne stanice do graničnog prelaza da se pretovari, nadležni organ pod čijom je kontrolom pretovarena naznačiće na uverenju o zdravstvenom stanju pošilјke razlog pretovara, datum pretovara, mesto u kome je izvršen pretovar i broj novog prevoznog sredstva, a uverenje će overiti potpisom, štambilјom i službenim pečatom.

Ako se pošilјka namenjena izvozu mora da pretovari na graničnom prelazu, pretovar se vrši pod kontrolom saveznog graničnog veterinarskog inspektora.

Član 67.

Ako je pošilјka koja se izvozi pretovarena i uskladištena na graničnom prelazu, savezni granični veterinarski inspektor postupiće po odredbi člana 62. ovog pravilnika. Ako se više pretovarenih i uskladištenih pošilјaka otprema kao jedna pošilјka, savezni granični veterinarski inspektor izdaće uverenje o zdravstvenom stanju pošilјke, sa pratećom dokumentacijom.

Član 68.

O pregledima izvršenim prilikom utovara, pretovara i istovara pošilјki koje se uvoze, provoze i izvoze vode se evidencije po obrascu VS-40/I i VS-40/II.

O pregledima pošilјaka izvršenim na graničnim prelazima vodi se evidencija po obrascu VS-40/III, i to posebno za pošilјke koje se izvoze, uvoze i provoze.

VII. Obrazac uverenјa o zdravstvenom stanјu pošiljaka životinјa, proizvoda, sirovina i otpadaka životinјskog porekla koje se izvoze

Član 69.

Uverenja o zdravstvenom stanju pošilјaka koje se izvoze i isprave koje su predviđene međunarodnim ugovorima izdaju se po sledećim obrascima:

Za Albaniju:

1) za životinje za uzgoj – po obrascu VS-40/41-a;

2) za životinje za klanje – po obrascu VS-40/41-b;

3) za sveže meso – po obrascu VS-40/41-s;

4) za mast, konzerve, jaja, mleko, ribe, prerađevine od riba i prerađevine od mesa – po obrascu VS-40/41-d;

5) za sirovine i otpatke životinjskog porekla za industrijsku upotrebu – po obrascu VS-40/41-e;

6) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

7) za zečeve i kuniće – po obrascu VS-40/14-a;

8) za ribe, rakove, školјke, svilene bube i pčele – po obrascu VS-40/29;

9) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za Australiju:

1) za svinjsko meso u konzervama – po obrascu VS-40/51.

Za Austriju:

1) za kopitare – po obrascu VS-40/3, a za konje za klanje prilažu se obrazac VS-40/3-a i prevod uverenja o zdravlјu VS-40/I-a;

2) za goveda i koze – po obrascu VS-40/5, a prilaže se prevod uverenja o zdravlјu VS-40/I-a;

3) za svinje – po obrascu VS-40/6, a prilaže se prevod uverenja o zdravlјu VS-40/I-a;

4) za ovce – po obrascu VS-40/8, a prilaže se prevod uverenja o zdravlјu VS-40/I-a;

5) za domaću i divlјu perad – po obrascu VS-40/II;

6) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12, a za pse prilaže se zdravstvena karta za pse po međunarodnom obrascu;

7) za jelene i srne – po obrascu VS-40/13;

8) za zečeve i kuniće – po obrascu VS-40/14-a;

9) za ribe, žabe, rakove, školјke, svilene bube, pčele, kornjače i puževe – po obrascu VS-40/29;

10) za meso goveda, ovaca, koza, svinja, živine, divlјih svinja i preživara, proizvode od mesa, mast, jaja, mlečne proizvode, ribe i riblјe konzerve i med – po obrascu VS-40/21. Za meso goveda, ovaca, koza i divlјih preživara prilaže se i obrazac VS-40/15, za meso domaćih i divlјih svinja – i obrazac VS-40/16, a za meso peradi i proizvode od jaja – i obrazac VS-40/22;

11) za sirovine životinjskog porekla – po obrascu VS-40/32;

12) za krzna i dlake kunića i zečeva – po obrascu VS-40/32-a;

13) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33;

14) za pošilјke koje se provoze kroz Austriju prilaže se sva prateća dokumentacija kao kad se pošilјka izvozi u Austriju.

Za Belgiju:

1) za meso goveda, svinja, ovaca i koza – po obrascu VS-40/65-N i priloženom obrascu VS-40/67-N;

2) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66;

3) za prerađeno ili konzervisano meso, toplјenu masnoću i prerađevine od mesa – po obrascu VS-40/55.

Za Francusku:

1) za kopitare za uzgoj i klanje – po obrascu VS-40/28-a i priloženom obrascu VS-40/58-F;

2) za goveda, ovce, koze i svinje za uzgoj – po obrascu VS-40/28-b, a za klanje po obrascu VS-40/28-s i priloženom obrascu VS-40/58-F;

3) za divlјe preživare i divlјe svinje – po obrascu VS-40/28-d i priloženom obrascu VS-40/58-F;

4) za domaće i divlјe glodare – po obrascu VS-40/28-e i priloženom obrascu VS-40/58-F;

5) za pernatu živinu – po obrascu VS-40/II i priloženom obrascu VS-40/58-F;

6) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

7) za ribe, žabe, rakove, školјke, puževe, kornjače, svilene bube i pčele – po obrascu VS-40/29;

8) za riblјe konzerve – po obrascu VS-40/27;

9) za meso goveda, svinja, ovaca i koza – po obrascu VS-40/65-F i priloženom obrascu VS-40/67-F;

10) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66;

11) za iznutrice domaćih životinja (kopitara, goveda, ovaca, koza i svinja) – po obrascu VS-40/28-F;

12) za mast za ishranu, konzerve i prerađevine od mesa, iznutrice, ekstrakte od mesa i otpatke životinjskog porekla – po obrascu VS-40/28-g;

13) za smrznute žablјe batake – po obrascu VS-40/28-h;

14) za sirovine životinjskog porekla – po obrascu VS-40/32;

15) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za Grčku:

1) za kopitare za uzgoj i klanje – po obrascu VS-40/24-a i priloženom obrascu VS-40/58-G;

2) za goveda, ovce, koze i svinje za uzgoj – po obrascu VS-40/24-b, a za klanje – po obrascu VS-40/24-s i priloženom obrascu VS-40/58-G;

3) za perad i pernatu divlјač – po obrascu VS-40/24-d i priloženom obrascu VS-40/58-G;

4) za divlјe preživare i divlјe svinje – po obrascu VS-40/24-e i priloženom obrascu VS-40/58-G;

5) za domaće i divlјe glodare – po obrascu VS-40/24-f i priloženom obrascu VS-40/58-G;

6) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

7) za goveđe, svinjsko, ovčije i kozje meso – po obrascima VS-40/65-G; VS-40/67-G, i priloženim obrascima VS-40/67-a G i 40/9-S;

8) za meso domaće i divlјe pernate živine – po obrascu VS-40/24-h i priloženom obrascu VS-40/9-s;

9) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66;

10) za mast za ishranu, konzerve i prerađevine od mesa, iznutrice i ekstrakte od mesa i otpatke – po obrascu VS-40/24-i i priloženom obrascu VS-40/9-s;

11) za jaja i proizvode od jaja – po obrascu VS-40/24-k i priloženom obrascu VS-40/9-s;

12) za ribe, proizvode od riba, školјke, rakove i žabe – po obrascu VS-40/24-I;

13) za proizvode životinjskog porekla koji ne služe za lјudsku ishranu i za otpatke za industrijsku upotrebu – po obrascu VS-40/24-j;

14) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za Holandiju:

1) za kopitare za uzgoj i rad – po obrascu VS-40/45 i priloženom obrascu VS-40/58-H;

2) za kopitare za klanje, goveda, ovce i svinje – po obrascima VS-40/9 i VS-40/58-H, a za izvoz konja za klanje prilaže se i popunjen obrazac VS-40/3-a;

3) za pernatu živinu – po obrascu VS-40/II i priloženom obrascu VS-40/58-N;

4) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

5) za zečeve i kuniće – po obrascu VS-40/14-a;

6) za ribe, žabe, rakove, školјke, svilene bube, pčele, kornjače i puževe – po obrascu VS-40/29;

7) za mast, jaja, mlečne proizvode, ribe i konzerve od ribe – po obrascu VS-40/21;

8) za sveže meso od domaćih goveda, svinja, ovaca i koza – po obrascu VS-40/65-N i priloženom obrascu VS-40/67-N;

9) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66 i priloženom obrascu VS-40/21-a;

10) za proizvode od mesa – po obrascu VS-40/43-b;

11) za sirovine životinjskog porekla – po obrascu VS-40/32;

12) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za Iran:

1) za juneće meso – po obrascu VS-40/69;

2) za pileće meso – po obrascu VS-40/68.

Za Italiju:

1) za goveda za uzgoj i držanje – po obrascu VS-40/35-a i obrascu VS-40/9-d;

2) za goveda za klanje – po obrascu VS-40/35-b;

3) za svinje za uzgoj i držanje – po obrascu VS-40/35-s;

4) za svinje za klanje – po obrascu VS-40/35-d;

5) za kopitare i ovce – po obrascu VS-40/9;

6) za pernatu živinu – po obrascima VS-40/11 i VS-40/58-I.

Za izvoz životinja navedenih u tač. 1. do 5. uz navedene obrasce uverenja treba priložiti obrasce VS-40/58-I i VS-40/9-a, a za izvoz konja za klanje – i obrazac VS-40/9-b;

7) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

9) za ribe, žabe, rakove, školјke, svilene bube, pčele, kornjače i puževe – po obrascu VS-40/29;

10) za sveže meso od domaćih goveda, svinja, ovaca i koza – po obrascima VS-40/65 i VS-40/67, a za hlađeno i smrznuto živinsko meso i meso kunića – po obrascu VS-40/59;

11) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66;

12) za proizvode od mesa ili proizvode koji sadrže meso – po obrascu VS-40/73;

13) za mast, jaja, mlečne proizvode, ribe, konzerve od riba i med – po obrascu VS-40/21;

14) za proizvode od jaja – po obrascu VS-40/21;

15) za životinjske sirovine – po obrascu VS-40/32;

16) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za Japan:

1) za proizvode od mesa – po obrascu VS-40/61;

2) za proizvode od mesa termički obrađene – po obrascu VS-40/62.

Za Kanadu:

1) za proizvode od mesa (polukonzerve i konzerve) – po obrascu VS-40/75.

Za Sjedinjene Američke Države (SAD):

1) za meso – po obrascu VS-40/20;

2) za proizvode od mesa – po obrascu VS-40/44;

3) za životinjska creva – po obrascu VS-40/30-a;

4) za trajne proizvode od mesa – po obrascu VS-40/44-a.

Za Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika:

1) za meso i proizvode od mesa – po obrascu VS-40/56;

2) za meso pernate živine – po obrascu VS-40/57.

Za Saveznu Republiku Nemačku:

1) za kopitare za priplod i rad – po obrascu VS-40/2-b, a prilaže se prevod uverenja o zdravstvenom stanju – po obrascu 40/I-a, a za kopitare za klanje – po obrascu VS-40/2-s, sa priloženim obrascem VS-40/I-a;

2) za sportske konje i konje za turnire – po obrascu VS-40/2-d (uverenje za privremeni uvoz i tranzit);

3) za sportske konje i konje za turnire – po obrascu VS-40/2-e (uverenje za uvoz privremeno izvezenih životinja);

4) za goveda za tov i priplod – po obrascu VS-40/I-b;

5) za goveda za klanje – po obrascu VS-40/39;

6) za svinje za klanje – po obrascu VS-40/40;

7) za pernatu živinu – po obrascu VS-40/52.

Za izvoz životinja navedenih u tač. 1. do 7. uz navedene obrasce uverenja treba priložiti obrazac VS-40/58-N;

8) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

9) za ribe, rakove, školјke, svilene bube, pčele, kornjače i puževe – po obrascu VS-40/29;

10) za slatkovodne ribe – po obrascu VS-40/70;

11) za ikru i spermu slatkovodnih riba – po obrascu VS-40/71;

12) za sveže živinsko meso – po obrascu VS-40/46 i priloženom obrascu VS-40/46-a;

13) za pripremlјeno živinsko meso – po obrascu VS-40/47;

14) za sveže meso od domaćih goveda, svinja, ovaca i koza – po obrascu VS-40/65-N i VS-40/67-N, za meso od domaćih preživara i uverenje po obrascu VS-40/73, a za meso od domaćih svinja i uverenje po obrascu VS-40/38;

15) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66;

16) za meso divlјači – po obrascu VS-40/49;

17) za prerađeno meso – po obrascu VS-40/50, za meso od domaćih preživara i uverenje po obrascu VS-40/37, a za meso od domaćih svinja i uverenje po obrascu VS-40/38;

18) za odstrelјenu pernatu divlјač – po obrascu VS-40/53;

19) za jaja za nasad domaće peradi – po obrascu VS-40/54;

20) za usolјena creva i kožu po obrascu VS-40/30;

21) za neprerađenu vunu po obrascu VS-40/31;

22) za sirovine životinjskog porekla – po obrascu VS-40/38;

23) za krzno i dlake domaćih i divlјih kunića i zečeva – po obrascu VS-40/32-a;

24) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za Švajcarsku:

1) za kopitare, goveda, svinje i ovce – po obrascu VS-40/9;

2) za pernatu živinu – po obrascu VS-40/11;

3) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

4) za zečeve i kuniće – po obrascu VS-40/14-a;

5) za ribe, žabe, školјke, rakove, svilene bube, pčele, kornjače i puževe – po obrascu VS-40/29;

6) za meso živine, meso divlјih svinja i preživara, mast, jaja, mlečne proizvode, ribe i konzerve od riba – po obrascu VS-40/21.

Za zaklane kokoši i piliće prilaže se obrazac VS-40/22-a, za zaklane ćurke – obrazac VS-40/22-b i za zaklane guske i patke – obrazac VS-40/22-s;

7) za meso i proizvode od mesa goveda, ovaca, koza, svinja i konja – po obrascu VS-40/60;

8) za životinjske sirovine – po obrascu VS-40/32.

Za Švedsku:

1) za meso goveda, ovaca, koza, svinja, živine, divlјih svinja i preživara, proizvode od mesa, mast, jaja, mlečne proizvode, ribe i konzerve od riba – po obrascu VS-40/21, a za goveđe meso prilažu se i obrasci 40/21-b i 40/9-s, kao i potvrda za uvoz i izvoz životinja, mesa i prerađevina.

Za Veliku Britaniju:

1) za goveda, svinje i ovce – po obrascu VS-40/9;

2) za kopitare – po obrascu VS-40/9-d;

3) za pernatu živinu – po obrascu VS-40/11;

4) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

5) za zečeve i kuniće – po obrascu VS-40/14-a;

6) za ribe, žabe, školјke, rakove, svilene bube, pčele, kornjače, puževe i druge mekušce – po obrascu VS-40/29;

7) za bekon – po obrascu VS-40/17;

8) za meso kopitara – po obrascu VS-40/66;

9) za meso živine, divlјih svinja i preživara, proizvode od mesa, mast, jaja, mlečne proizvode, ribe, konzerve od riba itd. – po obrascu VS-40/21;

10) za sirovine životinjskog porekla – po obrascu VS-40/32;

11) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33.

Za zemlјe Evropske ekonomske zajednice (Francuska, Belgija, Holandija, Irska, Velika Britanija, SR Nemačka, Luksemburg, Danska, Italija, Grčka, Španija i Portugal):

1) za sveže meso od domaćih goveda, svinja, ovaca i koza – po obrascima VS-40/65 i VS-40/67;

2) za sveže meso od domaćih kopitara – po obrascu VS-40/66;

3) za sve vrste životinja prilaže se međunarodno uverenje za transport životinja po obrascu VS-40/58.

Član 70.

Za zemlјe koje nisu navedene u članu 69. ovog pravilnika izdaju se sledeća uverenja i druge isprave prema vrsti pošilјke:

1) za kopitare, goveda, svinje i ovce, po obrascu VS-40/9;

2) za pernatu živinu – po obrascu VS-40/11;

3) za pse i mačke – po obrascu VS-40/12;

4) za zečeve i kuniće – po obrascu VS-40/14-a;

5) za ribe, žabe, rakove, školјke, svilene bube, pčele, kornjače, puževe i dr. – po obrascu VS-40/29;

6) za meso goveda, ovaca, koza, svinja, živine, divlјih svinja i preživara, proizvode od mesa, mast, jaja, mlečne proizvode, ribe i konzerve od riba, med i proizvode od meda – po obrascu VS-40/21;

7) za sirovine životinjskog porekla – po obrascu VS-40/32;

8) za stočnu hranu – po obrascu VS-40/33;

9) za riblјe konzerve – po obrascu VS-40/27;

10) za životinjska creva – po obrascu VS-40/30-a;

11) za nepranu vunu – po obrascu VS-40/31;

12) za krzna i dlaku domaćih i divlјih zečeva – po obrascu VS-40/32-a;

13) za proizvode bilјnog porekla za pošilјke u izvozu – po obrascu VS-40/33;

14) za kolagenske omotače za kobasice – po obrascu VS-40/74.

Član 71.

Obrasci iz člana 69. ovog pravilnika prevode se na jezike utvrđene međunarodnim ugovorom, i to: na nemački jezik – ako se pošilјka otprema u SR Nemačku, Švajcarsku, NR Mađarsku, ČSSR, Polјsku i DR Nemačku, na nemački ili francuski jezik – ako se pošilјka otprema u Austriju i Bugarsku, na nemački ili engleski jezik – ako se pošlјka otprema u Holandiju i Švedsku, na francuski jezik – ako se pošilјka otprema u Francusku, na italijanski jezik – ako se pošilјka otprema u Italiju, na francuski ili engleski jezik – ako se pošilјka otprema u Tursku, na grčki jezik – ako se pošilјka otprema u Grčku, na engleski jezik – ako se pošilјka otprema u SAD, Englesku i zemlјe engleskog govornog područja, a ako se pošilјka otprema u ostale zemlјe, navedeni obrasci se moraju prevesti na službeni jezik odnosne zemlјe ili na francuski jezik.

Član 72.

Obrasci iz čl. 58, 59, 68. i 69. ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

NAPOMENA IZDAVAČA:

Obrasci su odštampani u „Službenom listu SFRJ”, br. 69/90 na str. 2045 do 2092.

VIII. Završne odredbe

Član 73.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošilјaka životinja, životinjskih proizvoda, životinjskih sirovina i životinjskih otpadaka u unutrašnjem prometu, izvozu, uvozu i provozu, o uslovima koje mora ispunjavati prevozno sredstvo, o higijensko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošilјka i o obrascu uverenja o zdravstvenom stanju pošilјke namenjene izvozu („Službeni list SFRJ”, br. 22/79 i 8/83).

Član 74.

Ovaj pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 763/1

20. decembra 1989. godine

Beograd

Savezni sekretar za

polјoprivredu,

dr Stevo Mirjanić, s.r.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">