Reklama

„Službeni list SFRJ”, broj 72 od 4. oktobra 1991. i „Službeni list SRJ”, br. 22 od 23. aprila 1993, 24 od 7. maja 1993.

Član 1.

Pod stočnom hranom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se sve što životinje peroralno unose u organizam za podmirenje energije i proteinskog i mineralnog bilansa.

Stočnom hranom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i sirovine i aditivi koji se koriste za pripremu stočne hrane.

Član 2.

Veterinarsko-sanitarna kontrola stočne hrane je zbir stručnih postupaka kojima se utvrđuju: organoleptička svojstva, vrste i količine hranjivih sastojaka koje stočna hrana sadrži, higijenska ispravnost i količine štetnih materija u stočnoj hrani (antibiotika, hormona, pesticida, teških metala i radioaktivnih materija).*

Veterinarsko-sanitarnom kontrolom obuhvataju se i objekti u kojima se proizvodi stočna hrana, sa stanovišta uslova koji obezbeđuju higijensku ispravnost stočne hrane.

* „Službeni list SRJ”, broj 22/1993

Član 3.

Stočna hrana organoleptički mora biti takva da njena prirodna svojstva (boja, miris, ukus) nisu promenjena, a količine hranjivih sastojaka, ugrađenih u stočnu hranu, uklјučujući i aditive, moraju odgovarati potrebama pojedinih vrsta i kategorija životinja, odnosno poacima sadržanim u specifikaciji proizvođača, s tim što sadržaj štetnih materija ne sme prelaziti propisane maksimalno dozvolјene količine.*

Količine hranlјivih sastojaka u stočnoj hrani, sadržaj aditiva, količine štetnih materija i higijenska ispravnost stočne hrane utvrđuju se u specijalističkoj laboratoriji.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 4.

Objekti u kojima se stočna hrana proizvodi na industrijski način (u dalјem tekstu: fabrike stočne hrane) moraju biti izgrađeni tako da proizvodne jedinice budu međusobno funkcionalno povezane, a krug fabrike ograđen.

Ulaz u fabriku stočne hrane mora biti sanitarno zaštićen dezinfekcionim mestima za obuću uposlenih radnika i prevoznih sredstava kojima se dopremaju sirovine za proizvodnju.

Putevi u krugu fabrike stočne hrane moraju biti izgrađeni od betona ili asfalta, a ostala površina fabričkog kruga mora biti pod zelenilom.

Fabrika stočne hrane mora se snabdevati vodom iz javne vodovodne mreže ili iz izvora koji obezbeđuju potrebne količine higijenski ispravne vode, odnosno vode koja po svom kvalitetu odgovara tehnološkom procesu proizvodnje.

Član 5.

Otpadne vode iz fabrike stočne hrane mogu se ispuštati isklјučivo u kanalizacionu mrežu ili sanitarno bezbedan taložnik.

Član 6.

Higijenski neispravna hrana i neispravni otpaci nastali u procesu proizvodnje moraju se sakuplјati u za to podesnoj ambalaži i za to posebno obezbeđenom prostoru.

Član 7.

Prostorije koje čine fabriku stočne hrane moraju biti izgrađene od čvrstog materijala, izolovane od vlage, pogodne za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju i zaštićene od ulaska ptica.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostorija u fabrici stočne hrane vrše se najmanje dva puta godišnje.

Član 8.

Oprema za proizvodnju stočne hrane u fabrici stočne hrane mora biti izgrađena tako da onemogućava zagađivanje hrane štetnim materijama i da se lako može čistiti, dezinfikovati i dekontaminirati.*

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 9.

Svaka fabrika stočne hrane mora imati izgrađen poseban sanitarni čvor koji se sastoji od: prostorije za presvlačenje radnika sa odgovarjućim ormarima, kupatila sa tuševima i toaletnog prostora za pranje ruku i WC kabinama na ispiranje.

Član 10.

Laboratorija za vršenje superanaliza stočne hrane moraju ispunjavati posebne uslove u pogledu:

1) stručnosti i specijalizacije kadrova;

2) posedovanja odgovarjuće laboratorijske opreme;

3) laboratorijskih i drugih prostorija.

Član 11.

Laboratorije za vršenje superanaliza stočne hrane moraju imati potreban broj stručnjaka iz oblasti hemijskih analiza i mikrobiološke i radiološke* dijagnostike stočne hrane.

Laboratorije za vršenje superanaliza stočne hrane moraju raspolagati dovolјnim brojem prostorija za prijem, obradu i ispitivanje uzoraka stočne hrane, kao i opremom za primenu najsavremenijih laboratorijskih metoda ispitivanja hemijskih, mikrobioloških i radioloških* karakteristika stočne hrane.

Radne površine i prostorije laboratorija koje vrše superanalizu stočne hrane moraju biti izgrađene od materijala koji se lako održava, čisti, dezinfikuje i dekontaminira*, a otpadne vode iz laboratorije pre izlivanja u kanalizacionu mrežu moraju se na pogodan način učiniti neškodlјivim.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12.

Laboratorije ovlašćene za vršenje superanaliza stočne hrane, u skladu sa odredbom člana 13. Zakona, dostavlјaju godišnji izveštaj saveznom organu uprave nadležnom za poslove zaštite životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlјu o rezultatima izvršenih superanaliza.

Član 12a.*

Analiza i superanaliza prisustva radioaktivnih materija u stočnoj hrani i sirovinama i aditivima koji se koriste za pripremanje stočne hrane vrši se u proizvodnim objektima, dva puta godišnje.

Pri uvozu, izvozu i provozu, na svakih 20.000 kg pošilјke uzima se po jedan uzorak za analizu i superanalizu.

Uzorke uzimaju i dostavlјaju ih na analizu ovlašćenim laboratorijama organi veterinarske inspekcije. Uzorci se uzimaju u količini od 3 kg po uzorku.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12b.*

Prisustvo radioaktivnih materija, posebno biološki značajnih radionuklida, u stočnoj hrani i sirovinama i aditivima koji se koriste za pripremanje stočne hrane, u smislu odredaba ovog pravilnika, ispituje se indikatorskim merenjem ukupne beta/gama aktivnosti (UbA/UgA), iz nativnog uzorka korišćenjem uređaja sa Gajger-Milerovim (GM) brojačem i gamaspektometrijskom analizom korišćenjem gamaspektrometarskog sistema koji se sastoji od čistog Germanijum-detektora visoke rezolucije, višekanalnog analizatora od najmanje 4096 kanala, pisača i računara za automatsku obradu podataka.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12v.*

Ako se indikatorskim merenjem ustanovi da nivo UbA/UgA u stočnoj hrani i sirovinama koje služe za proizvodnju stočne hrane prelazi granicu maksimalno dozvolјene aktivnosti, shodno Pravilniku o maksimalno dopuštenim granicama prisustva radionuklida u stočnoj hrani, sirovinama za izradu krmnih smeša za ishranu životinja i vodi za napajanje životinja i o uslovima pod kojim se mogu stavlјati u promet i upotreblјavati za ishranu životinja ako je sadržaj radonuklida iznad određenih granica aktivnosti („Službeni list SFRJ”, br. 16/92), vrši se gamaspektrometrijska analiza radi identifikacije biološki značajnih radionuklida fisionog porekla 134Cs, 137Cs i drugih radionuklida i utvrđivanja njihovog nivoa aktivnosti.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12g.*

Laboratorija koja vrši radijaciono-higijensku kontrolu indikatorskim merenjem UbA/UgA dužna je da izvrši analizu u roku od pet dana od dana dostavlјanja uzorka.

Laboratorija koja vrši gamaspektrometrijsku analizu, kao i superanalize, mora da izvrši te analize u roku od tri dana od dana dostavlјanja uzorka.

Rezultati analiza dostavlјaju se veterinarskoj inspekciji koja je dostavila uzorak na analizu, a rezultati superanalize – saveznom ministarstvu za polјoprivredu.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12d.*

Superanalize prisustva radioaktivnih materija u stočnoj hrani i sirovinama koje služe za proizvodnju stočne hrane vrše laboratorije veterinarskih, naučnih i specijalističkih ustanova koje ovlasti savezno ministarstvo nadležno za polјoprivredu.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12đ.*

Laboratorije koje vrše ispitivanje prisustva radio-aktivnih materija iz člana 12b. ovog pravilnika moraju raspolagati:

1) odgovarajućim stručnim kadrovima za radijacionu higijenu i zaštitu iz oblasti biotehnologije;

2) specifičnom nuklearnom instrumentacijom i laboratorijskom opremom;

3) odgovarajućim prostorijama i prostorima po međunarodnom radijacionom standardu.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 12e.*

Laboratorije koje vrše radiometrijsku kontrolu prema ovom pravilniku dostavlјaju saveznom i republičkom ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede podatke o ispitivanjima izvršenim tokom kalendarske godine najdocnije do 1. februara naredne godine.

*Službeni list SRJ, broj 22/1993

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SFRJ”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">