Reklama

1. Uvodne odredbe

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik i sadržina oznake geografskog porekla, kao i način kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose neku od oznaka geografskog porekla.

Pojam oznake geografskog porekla

Član 2.

Oznaka geografskog porekla, u smislu ovog pravilnika, jeste oznaka koja se odnosi na registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku kojom se obeležava određena vrsta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod sa geografskim poreklom) , s tim da oznaku mogu da koriste samo lica kojima je priznat status ovlašćenih korisnika tog imena porekla, odnosno geografske oznake, i koja su upisana u odgovarajući registar u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla (u daljem tekstu: kontrolna markica).

Obeležavanje oznakama „kontrolisano ime porekla” i „kontrolisana geografska oznaka”

Član 3.

Ovlašćeni korisnici imena porekla imaju isključivo pravo da svoj proizvod sa geografskim poreklom obeležavaju oznakom: „kontrolisano ime porekla”, koja se nalazi na kontrolnoj markici kojom se obeležava registrovano ime porekla tog proizvoda (u daljem tekstu: kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla).

Ovlašćeni korisnici geografske oznake imaju isključivo pravo da svoj proizvod sa geografskim poreklom obeležavaju oznakom: „kontrolisana geografska oznaka”, koja se nalazi na kontrolnoj markici kojom se obeležava registrovana geografska oznaka (u daljem tekstu: kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom).

2. Oblik i sadržina kontrolne markice

Oblik kontrolne markice

Član 4.

Kontrolna markica je pravougaonog oblika, dimenzija 30 mm h 18 mm, sa zaobljenim ivicama.

Član 5.

U zavisnosti od vrste kontrolne markice iz člana 3. Ovog pravilnika na beloj podlozi kontrolne markice dominira jedna od sledećih boja:

1) crvena – na kontrolnoj markici za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla;
2) plava – na kontrolnoj markici za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom.

Sadržina kontrolne markice za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla

Član 6.

Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla sadrži:

1) sa leve strane visokosigurnosni hologram sa originacijom (dizajn holograma) MPŠV – Republika Srbija, dimenzija 6 mm x 18 mm;
2) u središnjem delu, na beloj podlozi – Mali grb Republike Srbije sa krunom;
3) u središnjem delu, između holograma iz tačke 1) ovog stava i grba iz tačke 2) ovog stava sa leve strane – tekst: „RS MPŠV” ispisan vertikalno, crvenom bojom, u smeru od donjeg dela markice ka gornjem delu markice;
4) sa desne strane tekst: „KONTROLISANO IME POREKLA”, ispisan belim slovima na crvenoj podlozi, vertikalno u smeru od donjeg ka gornjem kraju markice;
5) u središnjem delu, sa desne strane između grba iz tačke 2) ovog stava i teksta: „KONTROLISANO IME POREKLA” – osmocifrenu numeraciju u crnoj boji (serijski broj).

Kontrolna markica iz stava 1. Ovog člana izrađuje se na samolepljivom papiru sa zaštitnim elementima odobrenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla data je u Prilogu 1 – Kontrolna markica za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa kontrolisanim imenom porekla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina kontrolne markice za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom

Član 7.

Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom sadrži:

1) sa leve strane visokosigurnosni hologram sa originacijom (dizajn holograma) MPŠV – Republika Srbija, dimenzija 6 mm x18 mm;

2) u središnjem delu, na beloj podlozi – Mali grb Republike Srbije sa krunom;

3) u središnjem delu, između holograma iz tačke 1) ovog stava i grba iz tačke 2) ovog stava sa leve strane – tekst: „RS MPŠV” ispisan vertikalno, plavom bojom, u smeru od donjeg dela markice ka gornjem delu markice;

4) sa desne strane tekst: „KONTROLISANA GEOGRAFSKA OZNAKA”, ispisan belim slovima na plavoj podlozi, vertikalno u smeru od donjeg ka gornjem kraju markice;

5) u središnjem delu, sa desne strane, između grba iz tačke 2) ovog stava i teksta: „KONTROLISANA GEOGRAFSKA OZNAKA” – osmocifrenu numeraciju u crnoj boji (serijski broj).

Kontrolna markica iz stava 1. Ovog člana izrađuje se na samolepljivom papiru sa zaštitnim elementima odobrenim od strane Ministarstva.

Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom data je u Prilogu 2 – Kontrolna markica za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

3. Način kontrole označavanja proizvodasa geografskim poreklom

Označavanje proizvoda sa geografskim poreklom

Član 8.

Proizvodi sa geografskim poreklom, i to svako pojedinačno originalno pakovanje, označavaju se kontrolnom markicom tako da je lako uočljiva, a svi podaci na njoj moraju da budu vidljivi. Kontrolna markica ne sme da prekriva druge obavezne podatke koji se nalaze na deklaraciji.

Označavanje proizvoda sa geografskim poreklom vrši se lepljenjem kontrolne markice na suvoj i čistoj podlozi, s tim da lepljenje ne sme da se vrši direktno na proizvod.

Proizvodi sa geografskim poreklom označavaju se, u skladu sa st. 1. I 2. Ovog člana, kontrolnom markicom izrađenom i izdatom od strane organizacije koja obezbeđuje zaokružen sistem zaštite, koji se primenjuje u proizvodnji ostalih zaštićenih proizvoda u skladu sa međunarodnim standardom o bezbednosti sigurnosne štampe (CWA 14641) , koji obuhvata najviše mere bezbednosti i sigurnosti počev od nabavke ulaznih materijala, njihove obrade u proizvodom procesu, upravljanjem makulaturom (škartom) , pa do isporuke gotovog proizvoda, a koja se izrađuje na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom.

Službena kontrola proizvoda sa geografskim poreklom

Član 9.

Proizvodi sa geografskim poreklom koji se obeležavaju, odnosno označavaju kontrolnom markicom podležu službenoj kontroli koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima donetim na osnovu njega.

Službenom kontrolom proverava se i da li ovlašćeni korisnik imena porekla, odnosno ovlašćeni korisnik geografske oznake (u daljem tekstu: ovlašćeni korisnik) svoje proizvode sa geografskim poreklom označava:

1) na način iz člana 8. St. 1. I 2. Ovog pravilnika;
2) kontrolnom markicom preuzetom i izdatom od organizacije iz člana 8. Stav 3. Ovog pravilnika, o čijem preuzimanju se vodi evidencija i dostavlja mesečni izveštaj o izdatim markicama Ministarstvu.

Preuzimanje kontrolne markice u skladu sa stavom 2. Tačka 2) ovog člana vrši se od strane ovlašćenog korisnika, i to na osnovu zahteva za izdavanje kontrolnih markica preuzetog sa sajta Ministarstva, overenog od strane Ministarstva i podnetog organizaciji iz člana 8. Stav 3. Ovog pravilnika.

Kontrolne markice koje posle preuzimanja budu oštećene, odnosno neiskorišćene, zalepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira sa vidljivim serijskim brojem, vraćaju se Ministarstvu kvartalno, u roku od 15 dana po isteku kvartala. Kontrolne markice koje su uništene, odnosno izgubljene popisuju se po serijskom broju i vrsti markice u formi zapisnika, koji se dostavlja Ministarstvu.

4. Završna odredba

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. Septembra 2013. Godine.

Prilog 1

Kontrolna markica za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa kontrolisanim imenom porekla

Prilog 2
Kontrolna markica za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">