Reklama

I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina žiga, odnosno potvrde o bezbednosti divlјači za ishranu lјudi, oblik i sadržina žiga, kao i način i postupak obeležavanja hrane životinjskog porekla.

Član 2.

Sva hrana životinjskog porekla u prometu mora biti bezbedna za ishranu lјudi i obeležena.

Bezbednost hrane životinjskog porekla iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu veterinarsko-sanitarne kontrole.

Član 3.

Na osnovu rezultata izvršene veterinarsko-sanitarne kontrole hrana životinjskog porekla ocenjuje se i obeležava, kao:

1) upotreblјiva za ishranu lјudi;

2) uslovno upotreblјiva za ishranu lјudi;

3) upotreblјiva za preradu;

4) neupotreblјiva za ishranu lјudi.

Član 4.

Hrana životinjskog porekla obeležava se neposrednim otiskom žiga i u zavisnosti od vrste pakovanja oznakom oblika i sadržine žiga.

Boja koja se koristi za stavlјanje žiga mora da bude neškodlјiva za zdravlјe lјudi u skladu sa posebnim propisom.

II. Način i postupak obeležavanјa mesa

1. Trupovi i organi zaklanih papkara i kopitara

Član 5.

Svi delovi zaklanih papkara, odnosno kopitara moraju da se obeleže papirnim oznakama, karticama ili na način da postoji veza između trupa i organa.

Obeležavanje iz stava 1. ovog člana vrši se pod nadzorom veterinarskog inspektora, odnosno ovlašćenog lica.

Nijedan deo zaklanog papkara, odnosno kopitara iz stava 1. ovog člana ne sme da se odstrani dok veterinarski inspektor, odnosno ovlašćeno lice ne izvrši pregled.

Član 6.

Papirne oznake kojima se obeležavaju svi delovi zaklanih papkara, odnosno kopitara treba da budu bele boje, a svaki deo veličine 4 cm x 6 cm.

Delovi papirne oznake su međusobno perforirani, tako da se pri korišćenju mogu lako odvajati. Brojevi na svakom delu moraju biti odštampani crnom bojom, a njihova visina mora da iznosi 2 cm.

Član 7.

Obeležavanje delova zaklanih papkara, odnosno kopitara papirnim oznakama, vrši se na sledeći način:

1) delovi trupa i organi zaklanih papkara (goveda, junadi, teladi i bivola), odnosno kopitara, obeležavaju se petodelnim papirnim oznakama, i to: prvim delom oznake obeležava se glava, drugim i trećim delom obeležavaju se obe polovine trupa, četvrtim delom grudni organi, a petim delom trbušni organi;

2) delovi trupa i organi zaklanih svinja, obeležavaju se četvorodelnim papirnim oznakama, i to: prva i druga papirna oznaka stavlјaju se na obe polovine trupa, treća se stavlјa na zajednički izvađene trbušne i grudne organe, a četvrta na jezik.

Ako iz bilo kog razloga od trupa svinje mora da se odvoji glava ili neki drugi organ, koriste se papirne oznake sa toliko delova da svaki deo trupa, odvojeni organi ili deo organa bude posebno obeležen u trenutku pregleda;

3) delovi trupa i organi zaklanih ovaca, jagnjadi, koza i jaradi obeležavaju se sa onoliko delova papirnih oznaka koliko ima delova trupa ili odvojenih organa u trenutku pregleda.

Posle pregleda i procene trupa i organa zaklanih papkara, odnosno kopitara, papirne oznake moraju da se skinu sa mesta na koja su stavlјene.

Član 8.

Ako veterinarsko-sanitarnom kontrolom ne može da se oceni da su trup i organi zaklanih papkara, odnosno kopitara upotreblјivi za ishranu lјudi, na trup i pripadajuće organe mora da se stavi kartica sa oznakom „ZADRŽANO”.

Delovi kartice iz stava 1. ovog člana stavlјaju se na trup, delove trupa i organe zaklanih papkara, odnosno kopitara na mesta i na način propisan članom 7. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog pravilnika.

Karticu sa oznakom „ZADRŽANO” stavlјa veterinarski inspektor, odnosno ovlašćeno lice i ona mora da ostane na mestu na koje je stavlјena sve dok veterinarski inspektor, odnosno ovlašćeno lice ne oceni upotreblјivost trupa i organa zaklanih papkara, odnosno kopitara.

Član 9.

Kartica sa oznakom „ZADRŽANO” treba da bude petodelna, s tim da svaki deo bude veličine 3,5 cm x 7 cm. Svih pet delova moraju da budu međusobno povezani perforacijom, tako da se pri korišćenju mogu lako odvajati. Kartica je žute boje, a natpisi na njoj odštampani uokvirenim slovima crne boje, visine 0,8 cm.

Pojedinačni deo kartice ima dve strane. Na strani 1. u gornjem redu je tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, a u donjem redu je tekst „ZADRŽANO”. Na strani 2. u gornjem redu je tekst: „Br.” i redni broj kartice odštampan arapskim brojevima, veličine 0,5 cm, a u donjem redu je tekst: „ZADRŽANO”.

Član 10.

Papirne oznake i kartice sa oznakom „ZADRŽANO” mogu da se koriste samo jedanput.

Član 11.

Trupovi i organi, odnosno meso zaklanih papkara, odnosno kopitara, posle veterinarsko-sanitarne kontrole i ocene, obeležavaju se žigom, odnosno vrućim žigom.

Zbirno pakovanje mesa i organa obeležava se oznakom oblika i sadržine žiga bez datuma pregleda.

Oznaka iz stava 2. ovog člana stavlјa se otiskivanjem na spolјašnju površinu zbirnog pakovanja ili na deklaraciju ili je odštampana na deklaraciji ili etiketi.

Deklaracija ili etiketa za zbirno pakovanje mesa i organa u izvoznom objektu mora da ima serijski broj o kojem se vodi evidencija u skladu sa posebnim propisom.

Član 12.

Meso i organi zaklanih papkara, odnosno kopitara koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se pod nadzorom veterinarskog inspektora, odnosno ovlašćenog lica.

Žig za obeležavanje sadrži u gornjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, u donjem redu naziv opštine, u sredini datum izvršenog pregleda, a ispod veterinarski kontrolni broj objekta. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada.

Žig koji se upotreblјava u izvoznom objektu sadrži u gornjem redu tekst: „RS”, kao standardizovanu međunarodnu oznaku Republike Srbije, u donjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA SRBIJE”, u sredini izvozni kontrolni broj objekta, a ispod datum izvršenog pregleda.

Član 13.

Trupovi, polutke, četvrti i organi koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom iz člana 12. stav 2. ovog pravilnika, odnosno u izvoznom objektu žigom iz člana 12. stav 3. ovog pravilnika, i to na sledeći način:

1) goveda, svinje i ovce, ovalnim žigom, širine 6,5 cm i visine 4,5 cm. Visina slova mora da bude 0,8 cm, visina brojeva datuma 0,5 cm, visina veterinarskog kontrolnog broja objekta 0,5 cm, odnosno visina izvoznog kontrolnog broja objekta 1 cm;

2) kopitari, bivoli i koze, okruglim žigom, prečnika 5 cm u kome je ispisana vrsta mesa: „MESO KOPITARA”, „MESO BIVOLA”, „MESO KOZA”. Visina slova i brojeva datuma mora da bude 0,5 cm, a visina veterinarskog kontrolnog broja objekta 0,8 cm;

3) kopitari, bivoli i koze, u izvoznom objektu, ovalnim žigom, širine 6,5 cm i visine 4,5 cm. Visina slova mora da bude 0,8 cm, visina brojeva datuma 0,5 cm, a visina izvoznog kontrolnog broja objekta 1 cm;

4) svinje i divlјači koji su pregledani na trihinelozu, okruglim žigom prečnika 2,5 cm i slovom „T” visine 1 cm u sredini žiga.

Član 14.

Trupovi, polutke, četvrti i organi koji su ocenjeni kao uslovno upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom u obliku kvadrata sa stranicama od 6 cm. Žig sadrži tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, datum pregleda i naziv opštine, s tim što je za meso kopitara, bivola i koza u žigu ispisan naziv vrste mesa. Visina slova mora da bude 0,8 cm, a visina brojeva 0,5 cm. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada.

Član 15.

Trupovi, polutke, četvrti i organi koji su ocenjeni kao upotreblјivi za preradu, obeležavaju se žigom u obliku pravougaonika sa stranicama 6 cm x 4 cm. Žig sadrži tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, datum pregleda, naziv opštine i tekst: „ZA PRERADU”. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada.

Član 16.

Trupovi, polutke, četvrti i organi svih vrsta koji su ocenjeni kao neupotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom u obliku ravnostranog trougla sa stranicama od 5 cm. Žig sadrži tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, datum pregleda i naziv opštine. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada.

Član 17.

Trup i glava slabo bobičavih zaklanih papkara i kopitara koji se osposoblјavaju zamrzavanjem, obeležavaju se etiketom na kojoj je ispisano:

PRIVREMENO ZADRŽANO:

BOBIČAVO

Za zamrzavanje

Datum i čas početka osposoblјavanja:

Datum i čas završetka osposoblјavanja:

M.P. Veterinarski inspektor/Ovlašćeno lice

Etiketa iz stava 1. ovog člana je crvene boje veličine 14 cm x 7 cm.

Član 18.

Trup, polutke i četvrti zaklanih papkara, odnosno kopitara koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom na određenim mestima.

Kod goveda, junadi, teladi, bivola i kopitara, žig se stavlјa na obe polutke, i to na:

1) spolјašnju stranu buta;

2) leđa u krsnom delu, odnosno slabine;

3) leđa iznad bubrega;

4) grudi;

5) plećku.

Kod svinja, žig se stavlјa na obe polutke, i to na:

1) spolјašnju stranu buta;

2) leđa u krsnom delu;

3) leđa iznad bubrega;

4) plećku.

Kod ovaca i koza, žig se stavlјa sa obe strane trupa ili polutke, i to na:

1) unutrašnju stranu buta;

2) plećku.

Kod prasadi, jagnjadi i jaradi, žig se stavlјa na leđa iznad plećke.

Na polutke svinja i trupove prasadi i divlјači stavlјa se i žig propisan članom 13. tačka 4) ovog pravilnika na gornji deo spolјne strane buta.

Glava, jezik, srce, pluća i jetra koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom ili vrućim žigom.

Ako glava ili jezik kod ovaca i koza nisu odvojeni od trupa, ne moraju se posebno obeležiti.

Izuzetno od odredaba st. 2. do 5. ovog člana, ukoliko se rasecanje za dalјu preradu ili obradu obavlјa u istom objektu u kojem je obavlјeno i klanje, trup se obeležava stavlјanjem žiga na grudi u blizini grudne kosti, a unutrašnji organi se ne obeležavaju.

Član 19.

Ako se iz objekta otprema ohlađeno ili smrznuto neupakovano meso u osnovnim delovima i organi ili iznutrice u zbirnom pakovanju, a namenjeni su dalјoj obradi, doradi ili preradi u drugom objektu, oznaka žiga i datum klanja ili zamrzavanja stavlјa se na spolјašnju površinu zbirnog pakovanja, tako da se oznaka pri otvaranju poništi. Sadržaj i oblik oznake žiga propisani su članom 11. stav 2. ovog pravilnika.

Ako se iz objekta otpremaju ohlađeno ili smrznuto prethodno upakovano meso u osnovnim delovima, organi ili iznutrice, umotani u foliju ili stavlјeni u kese, a zatim u zbirno pakovanje, svaki deo mora da bude obeležen žigom sa datumom klanja. Na spolјašnu površinu zbirnog pakovanja stavlјa se oznaka žiga i datum klanja ili zamrzavanja, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi. Sadržaj i oblik žiga propisani su članom 11. stav 2. ovog pravilnika.

Ako se komadi mesa ili unutrašnji organi upakovani u jedinično pakovanje stavlјaju u promet, na ambalažu se stavlјa oznaka žiga i datum klanja ili zamrzavanja. Na spolјašnju površinu zbirnog pakovanja stavlјa se oznaka žiga i datum klanja ili zamrzavanja, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi. Sadržaj i oblik oznake žiga propisani su članom 11. stav 2. ovog pravilnika.

2. Trupovi, meso i organi zaklane živine

Član 20.

Trupovi, rasečeno meso i iznutrice zaklane živine koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se na sledeći način, i to ako se:

1) trupovi stavlјaju u promet pojedinačni neupakovani, moraju da budu obeleženi okruglim žigom koji se stavlјa na trup ispod krila. Žig je prečnika 3 cm i sadrži tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, naziv opštine, datum pregleda i veterinarski kontrolni broj objekta. Visina slova i brojeva mora da bude 0,3 cm. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada;

2) u promet stavlјaju pojedinačni upakovani trupovi, oznaka žiga iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana štampa se na etiketi, kesi ili drugoj ambalaži;

3) u promet stavlјaju delovi trupa ili unutrašnji organi upakovani u jedinično pakovanje, na ambalažu se stavlјa oznaka žiga iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana štampana na etiketi ili ambalaži ili identifikacionoj oznaci u obliku žiga iz člana 27. stav 3. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje mesa i iznutrica iz stava 1. ovog člana stavlјa se oznaka žiga i datum klanja ili zamrzavanja, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi. Sadržaj i oblik oznake žiga propisani su odredbama st. 3. i 4. ovog člana.

Oznaka žiga za pojedinačni upakovani trup i zbirno pakovanje je ovalnog oblika, širine 6,5 cm, visine 4,5 cm i sadrži u gornjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, u donjem redu naziv opštine, a u sredini veterinarski kontrolni broj objekta. Visina slova mora da bude 0,8 cm, a visina veterinarskog kontrolnog broja objekta 0,5 cm. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada.

Oznaka žiga koja se upotreblјava u izvoznom objektu ovalnog je oblika, širine 6,5 cm, visine 4,5 cm i sadrži u gornjem redu tekst: „RS”, u donjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA SRBIJE”, a u sredini izvozni kontrolni broj objekta. Visina slova mora da bude 0,8 cm, a visina izvoznog kontrolnog broja objekta 1 cm.

Član 21.

Obeležavanje trupova, mesa i organa pernatih životinja (noj, emu i dr.) koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, vrši se u skladu sa odredbama čl. 3. do 12. i člana 13. tačka 1) ovog pravilnika, stavlјanjem žiga na obe strane grudi, na vrat, batake i krila, a na zbirno pakovanje na način propisan odredbama člana 19. ovog pravilnika.

3. Trupovi i meso zaklanih kunića

Član 22.

Trupovi, rasečeno meso i iznutrice zaklanih kunića koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se na sledeći način, i to ako se:

1) trupovi stavlјaju u promet pojedinačni neupakovani, moraju da budu obeleženi okruglim žigom koji se stavlјa na unutrašnju stranu oba buta. Žig je prečnika 3 cm i sadrži tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, naziv opštine, datum pregleda i veterinarski kontrolni broj objekta. Visina slova i brojeva mora da bude 0,3 cm. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada;

2) u promet stavlјaju pojedinačni upakovani trupovi, oznaka žiga iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana štampa se na etiketi, kesi ili drugoj ambalaži;

3) u promet stavlјaju delovi trupa ili unutrašnji organi upakovani u jedinično pakovanje, na ambalažu se stavlјa oznaka žiga iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana štampana na etiketi ili ambalaži ili identifikaciona oznaka u obliku žiga iz člana 27. stav 3. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje mesa i iznutrica iz stava 1. ovog člana, stavlјa se oznaka žiga i datum klanja ili zamrzavanja, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi. Sadržaj i oblik oznake žiga propisani su odredbama st. 3. i 4. ovog člana.

Oznaka žiga za pojedinačni upakovani trup i zbirno pakovanje je ovalnog oblika, širine 6,5 cm, visine 4,5 cm i sadrži u gornjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA”, u donjem redu naziv opštine, a u sredini veterinarski kontrolni broj objekta. Visina slova mora da bude 0,8 cm, a visina veterinarskog kontrolnog broja objekta 0,5 cm. Za grad umesto naziva opštine piše naziv grada.

Oznaka žiga koja se upotreblјava u izvoznom objektu ovalnog je oblika, širine 6,5 cm, visine 4,5 cm i sadrži u gornjem redu tekst: „RS”, u donjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA SRBIJE”, a u sredini izvozni kontrolni broj objekta. Visina slova mora da bude 0,8 cm, a visina izvoznog kontrolnog broja objekta 1 cm.

4. Odstrelјena divlјač, trupovi i meso divlјači

Član 23.

Na trup i pripadajuće organe odstrelјene sitne, krupne ili pernate divlјači stavlјa se papirna oznaka koja sadrži podatak o mestu odstrela i datum odstrela.

Član 24.

U objektu za obradu i rasecanje divlјači, odnosno izvoznom objektu, posle skidanja kože, trup i rasečeno meso odstrelјene krupne divlјači koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom iz člana 13. tač. 1) i 3) ovog pravilnika, koji se stavlјa na mesta propisana članom 18. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

U objektu za obradu i rasecanje divlјači, odnosno izvoznom objektu, posle skidanja kože, trup i rasečeno meso odstrelјene sitne divlјači (zečevi i sl.) koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se žigom iz člana 22. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koji se stavlјa na mesta propisana članom 18. st. 4. i 5. ovog pravilnika.

U objektu za obradu i rasecanje pernate divlјači, odnosno izvoznom objektu, primenjuju se odredbe člana 20. ovog pravilnika koje se odnose na zaklanu živinu.

Član 25.

Pojedinačni trupovi bez kože, rasečeno meso ili iznutrice divlјači koji su ocenjeni kao upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se na sledeći način:

1) pojedinačni neupakovani trupovi, na način propisan odredbom člana 24. stav 2. ovog pravilnika;

2) pojedinačni upakovani trupovi, njihovi delovi ili unutrašnji organi, oznakom žiga odštampanom na kesi ili etiketi koja je propisana članom 20. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje mesa i iznutrica, stavlјa se oznaka žiga i datum pregleda ili zamrzavanja, tako da se oznaka žiga pri otvaranju poništi. Sadržaj i oblik oznake žiga propisani su članom 11. stav 2. ovog pravilnika.

III. Način i postupak obeležavanјa proizvoda životinјskog porekla

1. Identifikaciona oznaka u obliku žiga

Član 26.

Proizvodi životinjskog porekla pre otpreme iz objekta za proizvodnju moraju biti obeleženi identifikacionom oznakom u obliku žiga (u dalјem tekstu: indentifikaciona oznaka).

Ako se proizvod životinjskog porekla upućuje na dalјu obradu, doradu, odnosno preradu u neki drugi objekat, pre ponovnog stavlјanja u promet mora da se obeleži identifikacionom oznakom objekta u kojem su obavlјeni postupci obrade, dorade, odnosno prerade.

Član 27.

Identifikaciona oznaka stavlјa se na pojedinačnu ambalažu proizvoda životinjskog porekla, na jedan od sledećih načina:

1) otiskom identifikacione oznake na neposrednoj ambalaži proizvoda;

2) otiskom identifikacione oznake na deklaraciji;

3) odštampanim otiskom identifikacione oznake na etiketi, deklaraciji ili neposrednoj ambalaži (kesa za pakovanje, folija i dr.);

4) litografisana ili na privesku koji ne može da se skine.

Identifikaciona oznaka po veličini mora biti prilagođena veličini pojedinačnog pakovanja, jasno vidlјiva i neizbrisiva, a slova i brojevi moraju da budu čitlјivi.

Identifikaciona oznaka je ovalnog oblika i sadrži u gornjem redu dvoslovni kod Republike Srbije po standardu ISO 3166, a u donjem redu veterinarski kontrolni broj objekta ili izvozni kontrolni broj objekta.

Oznaka žiga koja se upotreblјava u izvoznom objektu za zbirno pakovanje ovalnog je oblika, širine 6,5 cm, visine 4,5 cm i sadrži u gornjem redu tekst: „RS”, u donjem redu tekst: „VETERINARSKA INSPEKCIJA SRBIJE”, a u sredini izvozni kontrolni broj objekta. Visina slova mora da bude 0,8 cm, a visina izvoznog kontrolnog broja objekta 1 cm.

Oznaka žiga stavlјa se na spolјašnju površinu zbirnog pakovanja, tako da se pri otvaranju poništi.

O serijskim brojevima izdatih oznaka žiga iz stava 4. ovog člana vodi se evidencija u skladu sa posebnim propisom.

1) Proizvodi od mesa

Član 28.

Pojedinačni proizvod od mesa obeležava se na način propisan odredbama čl. 26. i 27. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje stavlјa se identifikaciona oznaka i datum u skladu sa posebnim propisom.

Na zbirno pakovanje u izvoznom objektu stavlјa se oznaka žiga i datum u skladu sa posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju poništi.

Sadržaj i oblik oznake žiga iz stava 3. ovog člana propisani su članom 27. stav 4. ovog pravilnika.

2) Mleko i proizvodi od mleka

Član 29.

Vozilo za transport (cisterna), odnosno zbirni kontejner za sirovo mleko koje je upotreblјivo za ishranu lјudi, ima oznaku: „SIROVO MLEKO”.

Mleko i proizvodi od mleka koji su upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se na način propisan odredbama čl. 26. i 27. ovog pravilnika i u skladu sa posebnim propisom.

Proizvodi koji su u celosti ili delimično dobijeni od „sirovog mleka”, koje nije termički, fizički ili hemijski obrađeno, imaju oznaku, odnosno tekst: „PROIZVEDENO OD SIROVOG MLEKA”.

Na zbirno pakovanje stavlјa se identifikaciona oznaka i datum u skladu sa posebnim propisom.

Na zbirno pakovanje u izvoznom objektu stavlјa se oznaka žiga i datum u skladu sa posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirne ambalaže poništi. Sadržaj i oblik oznake žiga propisani su članom 27. stav 4. ovog pravilnika.

Član 30.

Kada se vozilom za transport (cisterna), odnosno zbirnim kontejnerom (kanta) transportuje mleko koje je uslovno upotreblјivo za ishranu lјudi, pored oznake iz člana 29. stav 1. ovog pravilnika, vozilo za transport, odnosno zbirni kontejner mora da bude obeležen i oznakom crvene boje, na kojoj je ispisan tekst: „USLOVNO UPOTREBLjIVO ZA ISHRANU LjUDI”. Visina slova na vozilu mora da bude 25 cm, a visina slova na kanti 10 cm.

Proizvod od mleka koji je uslovno upotreblјiv za ishranu lјudi proizvođač je dužan da vidno obeleži.

3) Jaja i proizvodi od jaja

Član 31.

Na pojedinačno pakovanje, odnosno ambalažu jaja koja se stavlјaju u promet, stavlјa se identifikaciona oznaka i deklaracija u skladu sa posebnim propisom. Sadržaj i oblik identifikacione oznake propisani su članom 27. stav 3. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje stavlјa se identifikaciona oznaka i datum u skladu sa posebnim propisom.

Na zbirno pakovanje jaja u izvoznom objektu stavlјa se oznaka žiga i datum u skladu sa posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju poništi.

Sadržaj i oblik oznake žiga iz stava 3. ovog člana propisani su članom 27. stav 4. ovog pravilnika.

Jaja, koja nisu namenjena maloprodaji, već služe kao sirovina za dalјu proizvodnju, pored identifikacione oznake i oznake žiga iz čl. 26. i 27. ovog pravilnika, moraju da imaju i navedenu temperaturu čuvanja i rok upotrebe.

Pored deklaracije u skladu sa posebnim propisom i oznake žiga iz stava 4. ovog člana, na zbirnom pakovanju tečnog proizvoda od jaja mora da stoji i tekst: „NEPASTERIZOVAN PROIZVOD OD JAJA, NAMENјEN ZA DALjU OBRADU” sa naznačenim datumom i časom razbijanja jaja.

4) Ribe, rakovi, školјke, mekušci, žabe, puževi i njihovi proizvodi

Član 32.

Transportni kontejner (cisterna, bazen i sl.) kojim se prevozi ili isporučuje živa riba, mora da bude obeležen oznakom: „ŽIVA RIBA”.

Na zbirno, odnosno rinfuzno pakovanje (kontejner od stiropora i dr.) ohlađene ili smrznute ribe, rakova, školјki, mekušaca, žaba, puževa i dr., stavlјa se identifikaciona oznaka i datum u skladu sa posebnim propisom, a u izvoznom objektu stavlјa se oznaka žiga, kao i datum na način propisan posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi.

Pojedinačno upakovana ohlađena ili smrznuta riba, rakovi, školјke, mekušci, žabe, puževi i dr., kao i njihovi proizvodi, obeležavaju se na način propisan odredbama člana 26. i člana 27. st. 1, 2. i 3. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje iz stava 3. ovog člana stavlјa se oznaka žiga i datum u skladu sa posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi.

Sadržaj i oblik oznake žiga iz stava 4. ovog člana propisani su članom 27. stav 4. ovog pravilnika.

5) Med i proizvodi od meda

Član 33.

Transportni kontejner (cisterna, kanta i dr.) kojim se prevozi med u prometu, mora da bude vidno obeležen oznakom: „MED”.

Upakovani med i proizvodi od meda koji su upotreblјivi za ishranu lјudi, obeležavaju se na način propisan odredbama člana 26. i člana 27. st. 1, 2. i 3. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje stavlјa se identifikaciona oznaka i datum u skladu sa posebnim propisom.

Na zbirno pakovanje iz stava 2. ovog člana u izvoznom objektu stavlјa se oznaka žiga i datum u skladu sa posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi.

Sadržaj i oblik oznake žiga iz stava 4. ovog člana propisani su članom 27. stav 4. ovog pravilnika.

6) Drugi proizvodi životinjskog porekla

Član 34.

Ostali proizvodi životinjskog porekla u pojedinačnom pakovanju, odnosno ambalaži, obeležavaju se u skladu sa odredbama čl. 26. i 27. ovog pravilnika.

Na zbirno pakovanje stavlјa se identifikaciona oznaka i datum u skladu sa posebnim propisom.

Na zbirno pakovanje u izvoznom objektu stavlјa se oznaka žiga i datum u skladu sa posebnim propisom, tako da se oznaka žiga pri otvaranju zbirnog pakovanja poništi.

Sadržaj i oblik oznake žiga iz stava 3. ovog člana propisani su članom 27. stav 4. ovog pravilnika.

2. Oblik i sadržina žigova i oznaka

Član 35.

Oblik i sadržina kartice iz člana 9. i oblici i sadržina žigova i oznaka žigova iz člana 11. stav 2, člana 12. st. 2. i 3, čl. 13, 14, 15, 16, člana 20. stav 1. tačka 1) i st. 3. i 4, člana 22. stav 1. tačka 1) i st. 3. i 4. i člana 27. stav 4. ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

IV. Prelazne i završne odredbe

Član 36.

Oblik i sadržina žiga, kao i način i postupak obeležavanja hrane životinjskog porekla namenjene prometu na domaćem tržištu moraju se uskladiti sa odredbama ovog pravilnika u roku od 90 dana, a oblik i sadržina žigova, kao i način i postupak obeležavanja hrane životinjskog porekla u izvoznim objektima u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 37.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 33, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 84, 93, člana 97. stav 2, člana 100. stav 4. u delu koji se odnosi na oblik, sadržinu i način korišćenja žiga, čl. 103, 104, 105, člana 130. stav 3. u delu koji se odnosi na obeležavanje ambalaže u kojoj se transportuje uslovno higijenski ispravno mleko i člana 205. u delu koji se odnosi na oblike žigova i pečata Pravilnika o načinu vršenja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja pre klanja i proizvoda životinjskog porekla („Službeni list SFRJ”, broj 68/89 i „Službeni list SCG”, broj 10/03).

Član 38.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00027/2007-09

U Beogradu, 9. maja 2007. godine

Ministar,

dr Predrag Bubalo, s.r.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">