Reklama

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se opšti sanitarni uslovi koji se moraju obezbediti za svaki objekat koji podleže sanitarnom nadzoru (u daljem tekstu: objekat).

Član 2

Objekat mora da se nalazi na prostoru:

1) koji omogućava povezivanje objekta sa spoljnim saobraćajnicama;
2) na kojem objekat neće biti izložen prirodnim štetnim uticajima okoline, kao ni drugim štetnim uticajima koji potiču od objekata iz neposrednog okruženja;
3) koji poseduje dovoljnu površinu potrebnu za izgradnju objekta i uređenje njegovog neposrednog okruženja, odnosno površinu koja odgovara nameni i kapacitetu objekta, kao i broju i veličini pratećih objekata koji su u sastavu glavnog objekta;
4) koji omogućava priključenje objekta na postojeće mreže komunalne infrastrukture ili koji omogućava da se na drugi način obezbedi redovno snabdevanje objekta električnom energijom i dovoljnom količinom higijenski ispravne vode za piće, kao i odvod otpadnih voda i uklanjanje čvrstih i drugih otpadnih materija na higijenski način.

Član 3

Objekat se ne može nalaziti:

1) na mestima na kojima konfiguracija zemljišta i karakteristike terena (nivo podzemnih voda, plavnost terena, ruža vetrova i dr.) mogu štetno uticati na higijensko stanje u objektu;
2) pored neuređenih deponija, nehigijenskih otvorenih kanala, nesaniranih septičkih jama, kao ni u blizini drugih objekata koji svojim uticajem (ispuštanjem štetnih materija, otpadnih voda, gasova, pare, dima, prašine i dr.) mogu štetno uticati na higijenske uslove u objektu;
3) na mestima na kojima bi, zbog delatnosti koja se u tom objektu obavlja, mogao štetno uticati na postojeće objekte u okolini.

Član 4

U poslovnoj, stambeno-poslovnoj zgradi i individualnoj stambenoj zgradi (kuća), mogu se nalaziti svi objekti koji podležu sanitarnom nadzoru, pod uslovom da se za te objekte mogu obezbediti opšti sanitarni uslovi propisani ovim pravilnikom i posebni sanitarni uslovi utvrđeni posebnim propisima koji se odnose na te objekte.

Član 5

Objekat mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je snabdeven higijenski ispravnom vodom za piće;
2) da se odvod otpadnih voda, kao i uklanjanje čvrstih i drugih otpadnih materija iz objekta vrši na higijenski način;
3) da je obezbeđeno veštačko, a prema mogućnostima i prirodno svetlo, kao i prirodna, odnosno veštačka ventilacija i propisana, odnosno potrebna temperatura vazduha;
4) da je uredan i čist, odnosno da se higijenskim merama (uređivanje, čišćenje, pranje, održavanje, provetravanje, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i sl.), održava higijena unutrašnjeg prostora i prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme, pribora, namenskih prevoznih sredstava i njihove opreme, i postiže uredno higijensko stanje objekta i njegovog neposrednog okruženja;
5) da su, prema vrsti delatnosti u objektu, obezbeđene odgovarajuće prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema, pribor i namenska prevozna sredstva.

Član 6

Objekat se snabdeva vodom iz sistema za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće.

Na lokacijama na kojima ne postoji sistem za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće, ili je postojeći sistem nedovoljnog kapaciteta, objekat se snabdeva vodom iz sopstvenog izvorišta (poseban izvor, sopstveni bunar i sl.), na način kojim se za taj objekat može obezbediti higijenski ispravna voda.

U objektu se mora obezbediti tekuća topla i hladna, higijenski ispravna voda za piće, pod pritiskom potrebnim za nesmetano i sa sanitarno-higijenskog i zdravstvenog aspekta bezbedno obavljanje delatnosti.

U objektu se mora na svakom točećem mestu namenjenom za pranje ruku obezbediti uređaj, kao i potreban pribor i sredstva za pranje, sušenje i dezinfekciju ruku.

Član 7

Objekat se priključuje na postojeću kanalizacionu mrežu ili na nepropusnu septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta, u skladu sa zakonom.

Mesto septičke jame koja je u sastavu objekta određuje se na način kojim se sprečava štetan uticaj septičke jame na higijensko stanje u objektu, higijensko stanje njegovog neposrednog okruženja i omogućava nesmetan pristup jami potreban za njeno redovno pražnjenje i čišćenje.

Član 8

Čvrste otpadne materije iz objekta sakupljaju se u namenske kontejnere sa poklopcima, napravljene od otpornog i nepropusnog materijala, pogodnog za čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Član 9

U objektu se obezbeđuje veštačko, a prema prirodnim i tehničkim mogućnostima i prirodno svetlo.
Radi obezbeđivanja veštačkog osvetljavanja i snabdevanja objekta električnom energijom, objekat se priključuje na javnu električnu mrežu ili na drugi izvor električne energije iz kojeg je moguće obezbediti kontinuiranu snabdevenost objekta električnom energijom.

Veštačko svetlo obezbeđuje se u svim prostorijama objekta.

Član 10

U objektu se obezbeđuje prirodna, odnosno veštačka ventilacija.

Na otvore za veštačku ventilaciju, prema uslovima okruženja, postavljaju se zaštitne mreže, odnosno filteri radi sprečavanja prodora prašine, dima, štetnih gasova, mirisa i sl.

Prašina, dim, otpadni gasovi, vodena para, mirisi i sl. odvode se iz objekta posebnim ventilacionim kanalima, putem uređaja za sakupljanje, prečišćavanje i odvođenje ovih produkata, od mesta nastajanja do konačne dispozicije.

Ventilacioni kanali i filteri moraju se redovno održavati prema uputstvu proizvođača.

Član 11

U objektu moraju biti obezbeđeni mikroklimatski uslovi, sa sanitarno-higijenskog i zdravstvenog aspekta, potrebni za bezbedno obavljanje delatnosti.

U prostorijama objekta u kojima borave lica, a za koje nije propisana određena temperatura, temperatura vazduha ne sme biti niža od 18C.

Grejanje se obezbeđuje priključivanjem objekta na sistem daljinskog ili etažnog grejanja ili pojedinačnim grejnim telima, na način kojim se ne ugrožava obavljanje delatnosti i ne narušava higijensko stanje u objektu.

Član 12

Neposredno okruženje objekta, u skladu sa njegovom namenom, čine unutrašnje saobraćajnice, staze, dvorište, vežbalište, igralište, parking prostor, prostor za smeštaj kontejnera i sl.

Staze, parking prostor i prostor za smeštaj kontejnera u neposrednom okruženju objekta izrađuju se od čvrstog materijala, pogodnog za održavanje higijene.

Površine u neposrednom okruženju objekta koje nisu pokrivene čvrstim materijalom moraju biti ozelenjene, ili uređene na način kojim se omogućava održavanje urednog higijenskog stanja.
Objekat i njegovo neposredno okruženje moraju se održavati na higijenski način, u zavisnosti od vrste delatnosti.

U objektu se mora vršiti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, u skladu sa zakonom.

Raspored više objekata koji su u istom neposrednom okruženju i čine tehnološku celinu određuje se na način kojim se sprečava nepovoljan međusobni uticaj objekata, kao i ukrštanje tehnoloških puteva za prljavo i čisto.

Član 13

Objekat mora biti zaštićen od prodora insekata, glodara i drugih štetočina. Fasada objekta (spoljni zidovi) mora biti malterisana i okrečena, ili izrađena od drugog materijala namenjenog za izradu fasada i ne sme biti oštećena i prljava.

Član 14

Higijenske mere utvrđene u članu 5. tačka 4) ovog pravilnika, kojima se održava propisano higijensko stanje objekta, sprovode se u unutrašnjem prostoru i prostorijama objekta.

Prostorije u objektu moraju biti funkcionalno povezane prema vrsti delatnosti u objektu, na način kojim se omogućava nesmetan proces rada i održavanje higijenskog stanja u objektu.

Vrata i prozori na objektu ne smeju imati oštećenja i moraju biti izrađeni od materijala pogodnog za lako održavanje.

Član 15

Podovi prostorija u objektu moraju biti izrađeni od čvrstog i nepropusnog materijala, otpornog na mehanička oštećenja, na sredstva za pranje, dezinfekciju i na druge agresivne materije.

Podovi moraju biti čisti, ravni, bez oštećenja, izrađeni na način pogodan za održavanje higijene i ne smeju biti klizavi.

Odvod otpadnih voda, koje nastaju u tehnološkom procesu, obezbeđuje se na način kojim se sprečava njihovo izlivanje po podnoj površini.

U prostorijama u kojima postoji izlivanje vode, podne površine moraju biti svedene tako da izlivena voda odlazi u podne slivnike obezbeđene uređajima za sprečavanje povratka neprijatnih mirisa i ulaska glodara iz kanalizacije.

U prostorijama objekta vodovodne, kanalizacione, ventilacione, elektro, telefonske i druge instalacije obeležavaju se na propisan način i postavljaju se i provode tako da ne ometaju bezbedno obavljanje delatnosti i održavanje higijene.

Kanalizacione cevi mogu se provoditi samo kroz namenske, tehničke kanale, a izuzetno i kroz prostor za komunikacije, odnosno sanitarni prostor, putem vertikale.

Šahtovi za reviziju kanalizacione mreže, u objektima, ne mogu se postavljati u unutrašnjem prostoru i prostorijama.

Član 16

Zidovi i tavanice prostorija u objektu ne smeju imati oštećenja, moraju biti čisti, ravni, glatki i pogodni za održavanje higijene.

Član 17

Uređaji, posuđe i pribor, koji se koriste za obavljanje delatnosti, moraju odgovarati propisanom standardu i kvalitetu.

Nameštaj i oprema u objektima moraju odgovarati propisanom standardu, kvalitetu i određenoj nameni.
Uređaji, posuđe, pribor, oprema i nameštaj iz st. 1. i 2. ovog člana i moraju se redovno tehnički i higijenski održavati, a njihove površine ne smeju imati oštećenja.

Raspored uređaja, opreme i nameštaja u objektu treba da bude takav da sprečava ukrštanje tehnoloških puteva za čisto i prljavo i da obezbeđuje nesmetan pristup radi tehničkog i higijenskog održavanja.
Kante za otpad, u koje se sakuplja čvrst otpad iz prostorija, prazne se u namenske kontejnere, čiste, peru i dezinfikuju i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Član 18

Namenska prevozna sredstva i njihova oprema moraju se održavati na način kojim se obezbeđuje njihova stalna higijenska ispravnost.

Higijenska ispravnost prevoznih sredstava iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se čišćenjem, pranjem i dezinfekcijom.

Prevozna sredstva moraju biti vidno označena i obeležena prema registrovanoj delatnosti i ne smeju se koristiti u druge svrhe.

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">