Član 1.

Ovim pravilnikom se bliže propisuju parametri i metode za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina (u daljem tekstu: drugi proizvodi).

Član 2.

Kvalitet šire, vina i drugih proizvoda utvrđuje se na osnovu vrednosti sledećih parametara:
1) gustine i relativne gustine na 20°C;
2) alkoholne jačine;
3) sadržaja ukupnog suvog ekstrakta;
4) sadržaja redukujućih šećera;
5) sadržaja pepela;
6) pH vrednosti;
7) sadržaja ukupnih kiselina;
8) sadržaja isparljivih kiselina;
9) sadržaja neisparljivih kiselina;
10) sadržaja slobodnog i ukupnog sumpor dioksida;
11) sadržaja limunske kiseline;
12) sadržaja ugljen dioksida;
13) sadržaja šećera određenog refraktometrom;
14) relativnog odnosa neizmenljivih atoma deuterijuma i vodonika u etanolu primenom instrumentalne tehnike TC/EA – IRMS;
15) distribucije deuterijuma u etanolu dobijenom fermentacijom grožđane šire, koncentrovane grožđane šire, grožđanog šećera (rektifikovane grožđane šire) i vina primenom nuklearne magnetne rezonancije (SNIF-NMR/RMN-FINS);
16) sadržaja saharoze;
17) sadržaja glukoze i fruktoze;
18) alkaliteta pepela;
19) relativnog odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u vinskom etanolu ili etanolu dobijenom fermentacijom grožđane šire, koncentrovane šire ili grožđanog šećera primenom masene spektrometrije za merenje izotopskih odnosa (IRMS – Isotope Ratio Mass Spectrometry);
20) relativnog odnosa stabilnih izotopa kiseonika (18O/16O) u vodi vina i vodi šire primenom izotopske masene spektrometrije (IRMS);
21) sadržaja hlorida;
22) sadržaja sulfata;
23) sadržaja vinske kiseline;
24) sadržaja mlečne kiseline;
25) sadržaja L-jabučne kiseline;
26) sadržaja D-jabučne kiseline;
27) sadržaja ukupne jabučne kiseline;
28) sadržaja sorbinske kiseline;
29) sadržaja L-askorbinske kiseline;
30) sadržaja natrijuma;
31) sadržaja kalijuma;
32) sadržaja magnezijuma;
33) sadržaja kalcijuma;
34) sadržaja gvožđa;
35) sadržaja bakra;
36) sadržaja kadmijuma;
37) sadržaja srebra;
38) sadržaja cinka;
39) sadržaja olova;
40) sadržaja fluorida;
41) sadržaja derivata cijanida;
42) hromatskih osobina;
43) Folin-Ciocalteu indeksa;
44) sadržaja diglukozid malvidola;
45) sadržaja bromida;
46) sadržaja bora;
47) sadržaja ukupnog fosfora kao P2O5;
48) sadržaja glicerina;
49) sadržaja veštačkih boja;
50) sadržaja arsena;
51) sadržaja fluora;
52) sadržaja metanola;
53) senzornih osobina;
54) mikrobioloških analiza.
Pored parametara iz stava 1. ovog člana, kvalitet drugih proizvoda, i to: rektifikovane koncentrovane šire koji se utvrđuje specijalnim i posebnim metodama utvrđuje se i na osnovu vrednosti sledećih parametara:
1) alil izocijanata;
2) sadržaja ukupnih katjona;
3) provodljivosti;
4) sadržaja hidroksimetil furfurala;
5) sadržaja teških metala;
6) hemijskog određivanja etanola;
7) sadržaja mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze.

Član 3.

Metode za analizu i ispitivanje osnovnih parametara kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda su određivanje:
1) gustine i relativne gustine na 20°C;
2) alkoholne jačine;
3) sadržaja ukupnog suvog ekstrakta;
4) sadržaja redukujućih šećera;
5) sadržaja pepela;
6) pH vrednosti;
7) ukupnih kiselina;
8) isparljivih kiselina;
9) neisparljivih kiselina;
10) sadržaja slobodnog i ukupnog sumpor dioksida;
11) limunske kiseline;
12) ugljen dioksida;
13) sadržaja šećera određenog refraktometrom.
Metode iz stava 1. ovog člana date su u Prilogu 1. – Metode analize kojima se ispituju osnovni parametri kvaliteta (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Pored metoda iz člana 3. ovog pravilnika, koriste se i metode koje su navedene u Tabeli 1 – Metode analize za ispitivanje parametara kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda, kao i druge metode koje se sprovode po međunarodnim standardima prihvaćenim od strane Republike Srbije (rezolucije OIV-a – Organisation Internationale de Vigne et du Vin) i standardima i srodnim dokumentima priznatih i donetih od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji.

Tabela 1 – Metode analize za ispitivanje parametara kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda

Redni Broj Metoda određivanja Referentni dokument
  1 2
1. Određivanje sadržaja saharoze OIV-MA-AS311-03
2. Određivanje sadržaja glukoze i fruktoze 1) OIV-MA-AS311-02 2) OIV-MA-AS311-03 3) OIV-MA-AS311-07 4) OIV-MA-AS311-08
3. Određivanje alkaliteta pepela OIV-MA-AS2-05
4. Određivanje doslađivanja i/ili razblaživanja grožđanog kljuka, grožđane šire i vina  
4.1. Određivanje relativnog odnosa neizmenljivih atoma deuterijuma i vodonika u etanolu primenom instrumentalne tehnike TC/EA – IRMS SRPS TS E.M8.031:2014
4.2. Određivanje distribucije deuterijuma u etanolu dobijenog fermentacijom grožđane šire, koncentrovane grožđane šire, grožđanog šećera (rektifikovane grožđane šire) i vina primenom nuklearne magnetne rezonancije (SNIF-NMR/RMN-FINS) OIV-MA-AS311-05
4.3. Određivanje relativnog odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u vinskom etanolu ili etanolu dobijenom fermentacijom grožđane šire, koncentrovane šire ili grožđanog šećera primenom masene spektrometrije za merenje izotopskih odnosa (IRMS) OIV-MA-AS312-06
4.4. Određivanje relativnog odnosa stabilnih izotopa kiseonika (18O/16O) u vodi vina i vodi šire primenom izotopske masene spektrometrije (IRMS – Isotope Ratio Mass Spectrometry) OIV-MA-AS2-12
5. Određivanje sadržaja hlorida 1) OIV-MA-SA321-02 2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
6. Određivanje sadržaja sulfata 1) OIV-MA-AS321-05A 2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*) 3) Tanner H. Brunner H.R.: Getränke analytik, Verlag Heller Chemie – und Verwaltungsesellschaft mbH. D-7170 Schwäbisch Hall (*)
7. Određivanje sadržaja vinske kiseline 1) OIV-MA-AS313-05A 2) Rebelein, H. Dtsch. Lebensmittel-Rdsch 63 (1967) 3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (kolorimetrijski)
8. Određivanje sadržaja mlečne kiseline 1) OIV-MA-AS313-07 2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (kolorimetrijski)
9. Određivanje sadržaja L-jabučne kiseline OIV-MA-AS313-11
10. Određivanje sadržaja D-jabučne kiseline OIV-MA-AS313-12ª OIV-MA-AS313-12B
11. Određivanje sadržaja ukupne jabučne kiseline 1) OIV-MA-AS313-10 2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (kolorimetrijski)
12. Određivanje limunske kiseline 1) OIV-MA-AS313-08 2) Časopis Jugoslovensko vinogradarstvo i vinarstvo 2 – 3 1986 (*)
13. Određivanje sadržaja sorbinske kiseline 1) OIV-MA-AS313-14A 2) OIV-MA-AS313-14B 3) OIV-MA-AS313-14C 4) OIV-MA-AS313-18
14. Određivanje sadržaja L-askorbinske kiseline OIV-MA-AS313-22
15. Određivanje sadržaja natrijuma 1) OIV-MA-AS322-03A 2) OIV-MA-AS322-03B 3) OIV-MA-AS323-07
16. Određivanje sadržaja kalijuma 1) OIV-MA-AS322-02A 2) OIV-MA-AS322-02B 3) OIV-MA-AS323-07 4) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*) 5) Tanner H. Brunner H.R.: Getränke analytik, Verlag Heller Chemie – und Verwaltungsesellschaft mbH. D-7170 Schwäbisch Hall (*)
17. Određivanje sadržaja magnezijuma 1) OIV-MA-AS322-07 2) OIV-MA-AS323-07 3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977
18. Određivanje sadržaja kalcijuma 1) OIV-MA-AS322-04 2) OIV-MA-AS323-07 3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977
19. Određivanje sadržaja gvožđa 1) OIV-MA-AS322-05A 2) OIV-MA-AS322-05B 3) OIV-MA-AS323-07 4) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
20. Određivanje sadržaja bakra 1) OIV-MA-AS322-06 2) OIV-MA-AS323-07
21. Određivanje sadržaja kadmijuma 1) OIV-MA-AS322-10 2) OIV-MA-AS323-07
22. Određivanje sadržaja srebra 1) OIV-MA-AS322-09 2) OIV-MA-AS323-07
23. Određivanje sadržaja cinka 1) OIV-MA-AS322-08 2) OIV-MA-AS323-07
24. Određivanje sadržaja olova OIV-MA-AS322-12
25. Određivanje sadržaja fluorida OIV-MA-AS321-03
26. Određivanje sadržaja derivata cijanida OIV-MA-AS315-06
27. Određivanje hromatskih osobina 1) OIV-MA-AS2-07B 2) OIV-MA-AS2-11
28. Folin-Ciocalteu indeks OIV-MA-AS2-10
29. Određivanje sadržaja diglukozid malvidola OIV-MA-AS315-03
30. Određivanje sadržaja ukupnih bromida OIV-MA-AS321-01
31. Određivanje sadržaja bora OIV-MA-AS323-03
32. Određivanje sadržaja ukupnog fosfora kao P2O5 1) OIV-MA-AS321-04 2) Tanner H. Brunner H.R.: Getränke analytik, Verlag Heller Chemie – und Verwaltungsesellschaft mbH. D-7170 Schwäbisch Hall (*)
33. Određivanje sadržaja glicerina 1) OIV-MA-AS312-04 2) OIV-MA-AS312-05
34. Određivanje sadržaja veštačkih boja OIV-MA-AS315-08
35. Određivanje sadržaja arsena 1) OIV-MA-AS323-01A 2) OIV-MA-AS323-01B
36. Određivanje sadržaja fluora OIV-MA-AS321-03
37. Određivanje sadržaja metanola 1) OIV-MA-AS312-03A 2) OIV-MA-AS312-03B 3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
38. Senzorno ocenjivanje vina  
38.1. Metoda pozitivnih bodova do 100 Prilog 1, glava XIV
39. Mikrobiološke analize šire, vina i drugih proizvoda  
39.1. Detekcija, diferencijacija i brojanje mikroorganizama OIV-MA-AS4-01
40. Specijalne i posebne metode analize rektifikovane koncentrovane šire  
40.1. Određivanje sadržaja alil izotiocijanata (**)
40.2. Određivanje sadržaja ukupnih katjona (**)
40.3. Određivanje provodljivosti (**)
40.4. Određivanje sadržaja hidroksimetil furfurala (**)
40.5. Određivanje sadržaja teških metala (**)
40.6. Određivanje sadržaja etanola (**)
40.7. Određivanje sadržaja mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze (**)

Referentni dokument označen jednom zvezdicom (*) dat je u Prilogu 2. – Druge metode analize, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a referentni dokument označen sa dve zvezdice (**) dat je u Prilogu 3. – Specijalne i posebne metode analize rektifikovane koncentrovane šire, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Prilozi:
1) Prilog 1

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">