Reklama

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se periodično deklarisanje robe.

Član 2

Carinski organ, na zahtev deklaranta, za robu i prevozna sredstva koja prelaze preko carinske linije u određenom vremenskom periodu, može odobriti podnošenje jedne deklaracije (u daljem tekstu: periodična deklaracija), ako:

1) se roba istog lica prevozi istim pravcem i istom vrstom prevoznog sredstva;
2) prevozno sredstvo prelazi preko istog graničnog prelaza;
3) deklarant položi obezbeđenje za naplatu carinskog duga.

Član 3

Zahtev iz člana 2 ovog pravilnika, pored podataka iz tog člana, mora da sadrži i podatke o učestalosti prevoza robe za koju se traži periodično deklarisanje, odnosno procenu te učestalosti, kao i osnovne podatke o vrsti, količini i vrednosti robe koja se prevozi.

Član 4

Carinski organ o podnetom zahtevu donosi odobrenje bez odlaganja.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana mora da sadrži rok važenja, koji se može produžiti na osnovu blagovremenog zahteva deklaranta.

Deklarant je dužan da sve promene u vezi sa načinom prevoza robe, prevoznim sredstvima i robom koje su nastale nakon dobijanja odobrenja prijavi nadležnom carinskom organu.

Član 5

Carinski organ može da povuče izdato odobrenje i pre isteka roka njegovog važenja, ako se deklarant ne pridržava uslova iz člana 73 Carinskog zakona, ako deklarant više ne ispunjava neki od uslova propisanih ovim pravilnikom, kao i u slučaju smanjene učestalosti prevoza, zbog koje prestaje opravdanost periodičnog deklarisanja robe.

Član 6

Periodično deklarisanje se neće odobravati za akciznu robu.

Član 7

Periodičnu deklaraciju popunjenu na način utvrđen propisom iz člana 88 stav 2 Carinskog zakona, u koju se unosi broj odobrenja iz člana 4 ovog pravilnika, deklarant je dužan da podnese do petog u mesecu za robu dopremljenu ili otpremljenu u prethodnom mesecu.

Carinski organ, na zahtev deklaranta, može odobriti da se deklaracija podnese i pre isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Uz periodičnu deklaraciju deklarant prilaže fakture ili otpremnice, po kojima je roba dopremljena ili otpremljena sa carinskog područja, overene pečatom carinskog organa, kao i druge isprave potrebne radi sprovođenja carinskog postupka (prevozne isprave i dr.), za koji je odobreno periodično deklarisanje.

Član 8

Carinski organ vodi evidenciju o izdatim i povučenim odobrenjima.

Carinski organ vodi evidenciju i za robu koja se prevozi u skladu sa članom 1 ovog pravilnika.

Evidencija iz stava 2 ovog člana sadrži:

1) naziv i sedište lica kome je odobreno periodično deklarisanje;
2) redni broj i datum fakture, odnosno otpremnice;
3) vrstu, količinu i vrednost robe.

Član 9

Nakon sravnjenja podnete dokumentacije i carinske evidencije, carinski organ prihvata periodičnu deklaraciju.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">