Reklama
Datum objave: 02.06.2016.
Datum primene: 02.06.2016.
Pravni prethodnik: Nema.

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju posebni uslovi higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa.

Član 2.

Posebni uslovi higijene sitnog voća iz člana 1. ovog pravilnika, odnose se na faze proizvodnje, prerade i prometa, i to:

1) prijem svežeg sitnog voća;

2) proizvodnja smrznutog sitnog voća;

3) klasiranje, pakovanje i skladištenje smrznutog sitnog voća;

4) transport svežeg i smrznutog sitnog voća.

Član 3.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku, imaju sledeće značenje:

1) identifikaciona oznaka jeste dokument na osnovu kojeg se identifikuje svaka transportna jedinica primlјene sirovine, poluproizvoda i gotovog proizvoda, odnosno primlјena serija ili lot svežeg voća;

2) serija ili lot jeste količina svežeg voća koja je radi smrzavanja, primlјena u hladnjaču u toku jednog dana od strane jednog proizvođača i/ili sa jednog otkupnog mesta;

3) sitno voće jeste jagoda, malina, borovnica, ogrozd, kupina, šlјiva, trešnja, ribizla crvena, ribizla crna, drenjina, višnja, šipurak, višnja – maraska, brusnica, crna zova i slično sitno voće;

4) sledlјivost jeste mogućnost praćenja sitnog voća u svežem i smrznom stanju kroz sve faze proizvodnje, prerade i prometa;

5) hladnjača jeste objekat u kojem subjekt u poslovanju hranom vrši prijem svežeg sitnog voća, proizvodnju smrznutog sitnog voća, klasiranje, pakovanje i skladištenje smrznutog sitnog voća.

Član 4.

Za sitno voće u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa obezbeđuje se sledlјivost, na osnovu uspostavlјenog sistema, procedura i dokumentacije.

Subjekti koji se bave proizvodnjom, preradom i prometom sitnog voća identifikuju svaki subjekt od kojeg nabavlјaju sveže sitno voće i označavaju svaku primlјenu seriju ili lot svežeg voća, odnosno dodelјuju im identifikacionu oznaku.

Identifikaciona oznaka prati svaku seriju ili lot svežeg voća koja se primi u hladnjaču.

Identifikacione oznake evidentiraju se na način koji omogućava praćenje date serije ili lota kroz sve faze proizvodnje, prerade i prometa.

Član 5.

Subjekti koji se bave proizvodnjom, preradom i prometom sitnog voća obezbeđuju uslove higijene u pogledu objekata i prostorija u kojima se posluje hranom, opreme i uređaja i stručnog lica koje rukovodi procesom proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Potvrda o izvršenom upisu u Centralni registar objekata dostupna je u hladnjači a registarski broj hladnjače upisuje se na otkupnom listu koji se izdaje za otkuplјeno sveže voće.

Član 6.

Subjekti koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom sitnog voća vrše pranje i dezinfekciju povratne ambalaže.

Ambalaža za višekratnu upotrebu smrznutog sitnog voća mora biti takva da se lako čisti, dezinfikuje i održava.

Oštećene gajbice i ambalaže se ne upotreblјavaju za pakovanje smrznutog sitnog voća.

Sva ambalaža koja dolazi u dodir sa sitnim voćem bilo da je sveže ili smrznuto ispunjava uslove u pogledu materijala koji dolaze u dodir sa hranom, u skladu sa posebim propisom o higijeni hrane.

Sitno voće kod koga je došlo do oštećenja tokom prijema, prerade ili skladištenja, izmešta se u kontejner koji je udalјen od hladnjače sa naznakom „neusaglašeni proizvodi”.

Sitno voće kod koga je utvrđeno prisustvo kontaminenata, izmešta se u kontejner sa naznakom „kontaminirani proizvodi”.

Član 7.

Ako subjekt koji se bavi proizvodnjom, preradom i prometom sitnog voća prodaje drugom subjektu sveže ili smrznuto sitno voće, pošilјku svežeg ili smrznutog sitnog voća prati sledeća dokumentacija:

1) kopija potvrde o izvršenom upisu u Centralni registar objekata;

2) potvrda o registraciji otkupnog mesta subjekta;

3) kopija otkupnog lista, odnosno računa izdatog za kuplјeno sveže ili smrznuto sitno voće;

4) izjava subjekta da su u periodu rukovanja svežim ili smrznutim sitnim voćem bili obezbeđeni uslovi higijene hrane;

5) specifikacija vrste i količine voća, sa identifikacionim oznakama serija ili lotova.

Član 8.

Sveže sitno voće doprema se u hladnjaču u prevoznom sredstvu koje ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom o higijeni hrane.

Sveže sitno voće dopremlјeno u prevoznom sredstvu koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, vraća se pošilјaocu.

Podaci o vraćenom svežem sitnom voću i prevoznom sredstvu iz stava 2. ovog člana evidentiraju se u hladnjači.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">