Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se pravila upotrebe prehrambenih enzima koji se koriste u hrani, uklјučujući enzime koji se koriste kao pomoćna tehnološka sredstva, radi osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlјa lјudi i zaštite potrošača, uklјučujući zaštitu interesa potrošača, i pravednu praksu u trgovini hranom, uzimajući u obzir, kad je to primenlјivo, zaštitu životne sredine.

Ovaj pravilnik obuhvata:

1) Listu odobrenih prehrambenih enzima;
2) uslove za upotrebu prehrambenih enzima u hrani;
3) pravila označavanja prehrambenih enzima koji se stavlјaju na tržište.

Područje primene

Član 2.

Ovaj pravilnik primenjuje se na prehrambene enzime, definisane u članu 3. ovog pravilnika.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na prehrambene enzime kada se koriste u proizvodnji:

1) prehrambenih aditiva obuhvaćenih propisom koji bliže uređuje oblast prehrambenih aditiva;
2) pomoćnih tehnoloških sredstava čija je upotreba regulisana propisom koji bliže uređuje oblast pomoćnih tehnoloških sredstava.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na upotrebu prehrambenih enzima:

1) u posebnim kategorijama hrane;
2) u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim pravilnikom.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na mikrobiološke kulture koje se tradicionalno upotreblјavaju u proizvodnji hrane, a koje se ne koriste specijalno za proizvodnju prehrambenih enzima ali mogu proizvesti enzime kao uzgredne proizvode.

Definicije

Član 3.

Za potrebe ovog pravilnika, primenjuju se definicije utvrđene u Zakonu o bezbednosti hrane, Zakonu o genetički modifikovanim organizmima i propisom koji bliže uređuje oblast prehrambenih aditiva.
Za potrebe ovog pravilnika takođe se primenjuju sledeće definicije:

1) prehrambeni enzim je proizvod dobijen iz bilјaka, životinja ili mikroorganizama ili od njihovih proizvoda, uklјučujući proizvod dobijen procesom fermentacije upotrebom mikroorganizama:

(1) koji sadrži jedan ili više enzima koji mogu da katalizuju specifičnu biohemijsku reakciju;
(2) koji se dodaje hrani za tehnološke namene u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, prevoza ili skladištenja hrane;

2) preparati prehrambenih enzima su formulacije, odnosno proizvodi koji se sastoje od jednog ili više prehrambenih enzima, u koje su uklјučene supstance kao što su prehrambeni aditivi i/ili drugi sastojci hrane, radi lakšeg skladištenja, prodaje, standardizacije, razblaživanja ili rastvaranja.

Lista prehrambenih enzima

Član 4.

Samo prehrambeni enzimi uklјučeni u Listu odobrenih prehrambenih enzima iz Priloga 1. ovog pravilnika, mogu se stavlјati na tržište kao takvi i upotreblјavati u hrani, u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. ovog pravilnika i uslovima upotrebe predviđenim ovim pravilnikom.

Prilozi 1. i 2. odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Zabrana neusaglašenih prehrambenih enzima i/ili neusaglašene hrane

Član 5.

Ne sme se stavlјati na tržište prehrambeni enzim ili hrana u kojoj je prehrambeni enzim upotreblјen, ako upotreba prehrambenog enzima nije u skladu sa ovim pravilnikom.

Opšti uslovi za uklјučenje prehrambenih enzima u listu

Član 6.

Prehrambeni enzim može se uvrstiti u pozitivnu Listu prehrambenih enzima samo ako:

1) na osnovu raspoloživih naučnih dokaza ne ugrožava zdravlјe potrošača na nivou predložene upotrebe;
2) postoji razumna tehnološka potreba;
3) njegova upotreba ne dovodi potrošače u zabludu ni po kojem osnovu (prirodnost proizvoda ili proizvodnog procesa, nutritivna vrednost proizvoda, priroda, svežina i kvalitet upotreblјenih sastojaka i dr.).

Sadržaj liste prehrambenih enzima

Član 7.
Prehrambeni enzim koji ispunjava uslove iz člana 6. ovog pravilnika može se uvrstiti u Listu prehrambenih enzima u skladu s postupkom iz člana 15. ovog pravilnika .

Pri upisu prehrambenog enzima u Listu prehrambenih enzima navodi se:

1) naziv prehrambenog enzima koji može uklјučivati: trivijalni naziv, klasifikacioni naziv i sistemski naziv;
2) nomenklaturni EC broj;
3) poreklo prehrambenog enzima.

Prehrambeni enzimi obuhvaćeni propisom kojim se uređuje oblast genetički modifikovanih organizama

Član 8.

Prehrambeni enzimi obuhvaćeni propisom kojim je uređena oblast genetički modifikovanih organizama mogu se uklјučiti u Listu odobrenih prehrambenih enzima u skladu sa ovim pravilnikom, samo ako su u skladu sa odredbama propisa kojim je uređena oblast genetički modifikovanih organizama.

Ako se prehrambeni enzim koji je već uklјučen u listu odobrenih prehrambenih enzima proizvodi iz različitog izvora obuhvaćenog propisom o genetički modifikovanim organizmima, za njega se ovim pravilnikom ne zahteva novo odobrenje, sve dok je taj novi izvor obuhvaćen odobrenjem u skladu sa propisom kojim je uređena oblast genetički modifikovanih organizama i dok prehrambeni enzim ispunjava zahteve specifikacija utvrđenih u skladu sa ovim pravilnikom.

Odluke o tumačenju

Član 9.

Kada je to neophodno Stručni savet, u skladu sa zakonom, utvrđuje da li:

1) predmetna supstanca odgovara definiciji prehrambenog enzima iz člana 3. ovog pravilnika;
2) se određena hrana može svrstati u kategoriju hrane kojoj se odobreni prehrambeni enzim može dodavati kako je navedeno u Prilogu 2. ovog pravilnika.

Označavanje prehrambenih enzima i preparata prehrambenih enzima koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 10.

Prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, bilo da se prodaju pojedinačno ili međusobno pomešani i/ili s drugim sastojcima hrane, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane, mogu se stavlјati na tržište samo ako su označeni u skladu sa odredbama ovoga pravilnika. Podaci moraju biti lako vidlјivi, jasno čitlјivi i neizbrisivi i lako razumlјivi za korisnika. Sve informacije za označavanje prehrambenih enzima i enzimskih preparata koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču navode se na srpskom jeziku.

Ovime se ne isklјučuje navođenje takvih informacija iz stava 1. ovog člana i na drugim jezicima.

Opšti zahtevi za označavanje prehrambenih enzima i preparata prehrambenih enzima koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 11.

Ako prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, a prodaju se pojedinačno ili pomešani međusobno i/ili sa drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili rezervoaru/kontejneru moraju se nalaziti sledeći podaci:

1) naziv (trivijalni ili klasifikacioni) utvrđen u skladu s ovim pravilnikom za svaki prehrambeni enzim ili trgovački naziv uz koji moraju biti navedeni nazivi svih prehrambenih enzima, ili ako takav naziv ne postoji, sistemski naziv koji je prihvaćeni naziv utvrđen u nomenklaturi Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju (engl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology – IUBMB);
2) navod „za hranu” ili navod „ograničena upotreba u hrani”, ili detalјnije upućivanje na hranu za koju je namenjen;
3) ukoliko je potrebno, posebni uslovi skladištenja i/ili upotrebe;
4) oznaka serije ili lota;
5) uputstvo za upotrebu, ako bi njegovo izostavlјanje sprečilo pravilnu upotrebu prehrambenog enzima;
6) naziv i adresa proizvođača ili onog ko enzim ili preparat prehrambenog enzima pakuje ili stavlјa na tržište;
7) maksimalna količina za svaki sastojak ili grupu sastojaka čija količina je ograničena u hrani i/ili odgovarajući podatak iskazan jasnim i lako razumlјivim izrazima koji kupcu omogućava da se uskladi sa ovim pravilnikom ili sa drugim propisima o hrani. Ako isto ograničenje za količinu važi za grupu sastojaka koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji, zajednički udeo/procenat može se iskazati kao pojedinačna vrednost. Količinsko ograničenje izražava se numerički ili po načelu quantum satis;
8) neto količina;
9) aktivnost prehrambenog (prehrambenih) enzima;
10) minimalni rok trajanja ili datum „upotrebiti do”;
11) prema potrebi, podaci o prehrambenom enzimu ili drugim sastojcima iz ovog člana koji mogu da izazovu alergijske reakcije i /ili intolerancije a u skladu sa propisom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Ako se enzimi i/ili preparati prehrambenih enzima prodaju međusobno pomešani i/ili s drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili rezervoarima/kontejnerima mora stajati popis svih sastojaka prema opadajućem redosledu njihovog procentnog udela.

Na ambalaži ili rezervoarima/kontejnerima preparata prehrambenih enzima mora stajati popis svih sastojaka prema opadajućem redosledu njihovog procentnog udela.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, podaci iz stava 1. tač. 5)–7) i st. 2. i 3. ovog člana mogu se nalaziti samo u dokumentima koji se odnose na pošilјku, a koji se dostavlјaju pre isporuke ili neposredno s njom pod uslovom da se navod „nije za maloprodaju” nalazi na lako vidlјivom delu ambalaže ili rezervoarima/kontejnerima predmetnog proizvoda.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, kada se prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima dostavlјaju u cisternama, svi podaci mogu se nalaziti samo u propratnim dokumentima koji se dostavlјaju pri isporuci pošilјke.

Označavanje prehrambenih enzima i preparata prehrambenih enzima koji su namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 12.

U skladu sa odredbama propisa koji bliže uređuju oblast deklarisanja i označavanja hrane i propisa koji bliže uređuje oblast genetički modifikovanih organizama, prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima koji se prodaju pojedinačno ili pomešani međusobno i/ili s drugim sastojcima hrane, koji su namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, mogu se stavlјati na tržište samo ako njihova ambalaža sadrži sledeće podatke:

1) naziv (trivijalni ili klasifikacioni) utvrđen u skladu s ovim pravilnikom za svaki prehrambeni enzim ili trgovački naziv uz koji moraju biti navedeni nazivi svih prehrambenih enzima, ili ako takav naziv ne postoji, sistemski naziv koji je prihvaćeni naziv utvrđen u nomenklaturi Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju (engl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology – IUBMB);
2) navod „za hranu” ili navod „ograničena upotreba u hrani”, ili detalјnije upućivanje na hranu za koju je namenjen.

Za podatke predviđene u stavu 1. ovog člana, na odgovarajući način primenjuju se odredbe propisa o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Obaveštavanje

Član 13.

Proizvođač ili korisnik enzima mora odmah obavestiti Ministarstvo o svim novim naučnim ili tehničkim saznanjima koja bi mogla uticati na procenu bezbednosti enzima.

Za enzim koji je odobren u skladu s postupkom propisanim ovim pravilnikom, a proizveden je proizvodnim postupkom ili upotrebom sirovine značajno različitim od onih koji su prijavlјeni u postupku odobravanja, pre stavlјanja enzima na tržište mora dostaviti Stručnom savetu podatke za ponovnu procenu enzima s obzirom na promenjeni postupak proizvodnje ili karakteristike enzima.

Na zahtev Ministarstva proizvođač ili korisnik enzima mora dostaviti podatke o proizvodnji i stvarnoj upotrebi prehrambenih enzima.

Dokumentacija potrebna za postupak odobravanja prehrambenih enzima

Član 14.

Radi stavlјanja prehrambenog enzima na Listu odobrenih prehrambenih enzima potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju (podatke):

1) naziv i adresa podnosioca zahteva;
2) specifikaciju enzima koja uklјučuje sledeće podatke: naziv i jasan opis enzima, proizvođača enzima, nomenklaturni broj, poreklo (ako se radi o enzimu dobijenom heterolognom ekspresijom navesti i poreklo gena) i ako postoji način dobijanja, čistoća enzima, specifična aktivnost enzima uz jasnu definiciju jedinice enzimske aktivnosti;
3) kategorija hrane i svrha upotrebe;
4) uslovi upotrebe koji se odnose na količinu prehrambenog enzima koji imaju tehnološki učinak;
5) način primene;
6) ostale podatke i/ili dokumentaciju na zahtev Stručnog saveta.

Prelazne odredbe

Član 15.

Subjekti u poslovanju hranom koji stavlјaju na tržište prehrambene enzime, preparate prehrambenih enzima ili hranu koja sadrži prehrambene enzime, u obavezi su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 16.

Prehrambeni enzimi, preparati prehrambenih enzima ili hrana koja sadrži prehrambene enzime, a koja je stavlјena na tržište u periodu od najviše 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i čije označavanje nije u skladu sa odredbama čl. 10–12. ovog pravilnika, može se nalaziti na tržištu do isteka deklarisanog roka upotrebe.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 17.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za enzimske preparate za prehrambene proizvode („Službeni list SRJ”, broj 12/02 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. propis i 4/04 – dr. propis).

Stupanje na snagu

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-265/2018-10
U Beogradu, 18. juna 2018. godine
Ministar,
ass. dr Zlatibor Lončar, s.r.

Prilog 1. Pozitivna lista enzimskih preparata

1. Prehrambeni enzimi navedeni u Listi moraju odgovarati sledećim kriterijumima čistoće:

– Ne mogu sadržavati više od:
– 3 mg/kg arsena;
– 10 mg/kg olova;
– 40 mg/kg teških metala računatih kao olovo.
– Moraju da zadovolјavaju sledeće mikrobiološke kriterijume:
– Salmonella – odsutna u 25 g;
– Escherichia coli – odsutna u 25 g;
– Koliformne bakterije – najviše 30 g;
– Ukupan broj živih mikroorganizama – najviše 5 x 10 4/g;
– antibiotska aktivnost – odsutna.
– Chloramfenikol: ne više od 0.3 μg/kg
– Bilјni materijali i mikroorganizmi koji se koriste u proizvodnji enzimskih preparata ne smeju da ostavlјaju rezidue štetne po zdravlјe lјudi u prerađenom prehrambenom proizvodu.
– Enzimski preparati ne smeju da sadrže detektibilne količine mikotoksina: aflatoksina B1, ohratoksina A, sterigmatocistina, T-2 toksina ili zeralenona.
2. Prehrambeni enzimi se koriste prema principu „quantum satis” što znači da maksimalno dozvolјena količina nije propisana, odnosno upotreblјava se u skladu sa principima dobre proizvođačke prakse u količini koja nije veća od količine potrebne da se postigne želјeni tehnološki efekat.

Pozitivna lista enzimskih preparata

Red. broj Trivijalni naziv Klasifikacioni naziv1 Sistematski naziv1 EC broj1 Poreklo
1 2 3 4 5 6
1 Alfa-acetolaktat-dekarboksilaza Lijaza (S)-2-hidroksi-2-metil-oksobutanoat-karboksilaza 4.1.1.5 1) Bacillus brevis express. Bacillus subtilis
2 Alfa-amilaza Karbohidraza 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza 3.2.1.1 1) svinjski ili goveđi pankreas 2) Aspergillus niger var. 3) Aspergillus oryzae var. 4) Bacillus lichenofirmis (sadrži modifikovani alfa amilaza gen iz B. Lichenofirmis) 5) Bacillus stearothermophilus 6) Bacillus subtilis var. 7) Bacillus megaterium express. Bacillus subtilis 8) Bacillus stearothermophilus express. Bacillus subtilis 9) Rhizopus delemar 10) Rhizopus oryzae
3 Alfa-amilaza i Glukoamilaza Karbohidraza 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza 3.2.1.1 1) Aspergillus oryzae var.
4 Alfa-galaktozidaza Karbohidraza alfa- D -galaktozid-galaktohidrolaza 3.2.1.22 1) Aspergillus niger var. 2) Mortierella vinacea sp. 3) Saccharomyces carlsbergensis
5 Alkohol-dehidrogenaza oksidoreduktaza alkohol: NAD oksidoreduktaza 1.1.1.1 1) Saccharomyces cervisiae
6 Amiloglukozidaza (Glukoamilaza) karbohidraza 1,4-alfa-D-Glukan glukohidrolaza 3.2.1.3; 1) Aspergillus Niger, var.
7 Arabino-furanozidaza Karbohidraza alfa- L -arabinofuranozid-arabinofuranohidrolaza 3.2.1.55 1) Aspergillus niger var.
8 Asparaginaza Asparaginaza II; L-asparaginaza; alfa-asparaginaza Asparaginaza L-Asparagin amidohidrolaza 3.5.1.1 1) Aspergillus Niger 2) Aspergillus Oryzae
9 Beta-amilaza karbohidraza 1,4-alfa- D -glukan-maltohidrolaza 3.2.1.2 1) Bacillus cereus 2) Bacillus megaterium 3) Bacillus subtilus var.
10 Beta-glukanaza karbohidraza 1,3-(1,3:1,4)-beta-D-glukan-3(4)-glukanohidrolaza 3.2.1.6 1) Aspergillus niger var. 2) Aspergillus oryzae var. 3) Bacillus circulans 4) Bacillus butilis var. 5) Penicillium funiculosum 6) Rhizopus delemar 7) Rhizopus oryzae 8) Trichoderma longibrachiatum 9) Trichoderma harzianum 10) Disporotrichum dimorphosporum
11 Smeša Beta-glukanaza i Ksilanaza karbohidraza Beta-glukanaza: 3-(1,3:1,4)-beta-D-glukan-3(4)-glukanohidrolaza Ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza 3.2.1.6 3.2.1.8 1) Disporotrichum dimorphosporum
12 Branching Glukoziltransferaza 1,4-α-glucan branching enzim; amilo-(1,4→1,6)- transglicozilaza; α–glucan-branching glcoziltransferaza; branching enzim; Q-enzim 1,4-α-D-glucan:1,4-α-D-glucan 6-α-D-(1,4-α-D-glucano)- transferase; 2.4.1.18 1) Rhodothermus Obamensis iz Bacillus Subtilis
13 Bromelin proteaza Nema 3.4.22.4 1) Ananas comotus 2) Ananas bracteatus
14 Celobiaza (beta-glukozidaza) karbohidraza beta- D -glukozid-glukohidrolaza 3.2.1.21 1) Aspergillus niger var. 2) Trichoderma harzianum 3) Trichoderma longibrachiatum
15 Celulaza karbohidraza 1,4-(1,3;1,4)-beta-D-glukan-4-glukanohidrolaza; 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan-3(4)-glukanohidrolaza; 1,4-beta-D-ksilan ksilanhidrolaza 1,4-beta-D-glukozid glukohidrolaza 1,4-beta-D-glukan celobiohidrolaza 3.2.1.4 3.2.1.6 3.2.1.8 3.2.1.74 3.2.1.91 1) Aspergillus niger var. 2) Aspergillus oryzae var. 3) Rhizopus delemar 4) Rhizopus oryzae 5) Sporotrichum dimorphosporum 6) Trichoderma longibrachiatum 7) Trichoderma reesei 8) Thielavia terrestris 9) Penicillium funiculosum
16 Dekstranaza karbohidraza alfa-1,6- D -glukan-6-glukanohidrolaza 3.2.1.11 1) Aspergillus sp. 2) Bacillus subtilis var. 3) Klebsiella aerogenes 4) Penicillium funiculosum 5) Penicillium lilacinum
17 oksidoreduktaza L -malat; NAD oksidoreduktaza 1.1.1.39 1) Leuconostoc oenos
18 Esteraza karboksil-Estar-hidrolaza 3.1.1.1 1) Mucor miehei
19 Ficin proteaza nema 3.4.22.3 1) Ficus sp.
20 Fitaza Mio-inozitol heksakisfosfat 3-fosfohidrolaza 3.1.3.8 1) Aspergillus niger
21 Fosfolipaza Fosfolipaza A1 Fosfolipaza C lipaza fosfatodilholin-2-acilhidrolaza fosfatodiholin-1-acilhidrolaza fosfatidilholin holinfosfohidrolaza 3.1.1.4 3.1.1.32 3.1.4.3 1) Životinjsko pankreasno tkivo 2) Fusarium venenatum express. Aspergillus oryzae 3) Pichia pastoris
22 Glukoamilaza (amiloglukozidaza) karbohidraza 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza Glukan 1,4-alfa-glukozidaza 3.2.1.3 1) Aspergillus avamori 2) Aspergillus niger var. 3) Aspergillus oryzae var. 4) Rhizopus arrhizus 5) Rhizopus delemar 6) Rhizopus niveus 7) Rhizopus oryzae 8) Trichoderma longibrachiatum 9) Trichoderma reesei
23 Glukoza-izomeraza izomeraza D -ksiloza-ketol-izmoeraza 5.3.1.5 1) Actinoplanes missuriensis 2) Arhrobacter sp. 3) Bacillus coagulans 4) Streptomyces albus 5) Streptomyces olivaceus 6) Streptomyces olivochromogenes 7) Streptomyces rubiginosus 8) Streptomyces violaceoniger
24 Glukoza-oksidaza oksidereduktaza beta- D -glukoza:oksigen-1-oksidoreduktaza vodonik peroksid: vodonik peroksid okdidoreduktaza 1.1.3.4 1.11.1.6 1) Aspergillus niger var.
25 Hekso-oksidaza oksidoreduktaza D-hekso:oksigen-1-oksidoreduktaza 1.1.3.5 1) Chondrus crispus express. Hansenula polymorpha
26 Hemicelulaza karbohidraza 1) alfa- L -arabinofuranozid-arabinofuranohidrolaza 2) 1,4-beta- D -ksilan-ksilohidrolaza 3) 1,4-beta- D -ksilan-ksilanohidrolaza 4) 1,4-[1,3;1,4]-beta-D-glukan 4-glukanohidrolaza 5) 1,4-beta- D -galaktan-4-manonohidrolaza 3.2.1.55 3.2.1.37 3.2.1.8. 3.2.1.4 1) Aspergillus niger var. 2) Aspergillus oryzae var. 3) Bacillus subtilis 4) Rhiozpus delemar 5) Rhizopus oryzae var. 6) Sporotrichum dimorphosporum 7) Trichoderma longibrachiatum
27 Himozin A Himozin B Himozin B proteaza nema 3.4.23.4 1)* Escherichia coli K 12 d -goveđi prohimozin A gen 2)* Aspergillus niger var. awamori d-goveđi prohimozin B gen 3)* Kluveromyces lactis d -goveđi prohimozin B gen
28 Inulinaza karbohidraza beta-2,1- D -fruktan-fruktanohidrolaza 3.2.1.7 1) Aspergillus niger var. 2) Kluzveromyces fragilis 3) Sporotrichum dimorphosporum 4) Streptomyces sp.
29 Invertaza2 karbohidraza beta- D -fruktofuranozid-fruktanohidrolaza beta-fruktofuranozidaza 3.2.1.26 1) Aspergillus niger var. 2) Bacillus subtilis var. 3) Kluzveromyces fragilis 4) Saccharomyces carlsbergensis 5) Saccharomyces cerevislae
30 Izomilaza karbohidraza glikogen-a-1,6-glukanohidrolaza 3.2.1.68 1) Bacillus cereus 2) Pseudomonas amyloderamosa
31 Karbohidraza Diastaza, ptijalin, glukogenaza 1,4-alfa-D-glukan glukan-hidrolaza Poli (1,4-alfa D-galakto-uronid) glicanohidrolaza 1,4-alfa D-glukan gluko-hidrolaza) beta-D-fruktofuranozid fruktohidrolaza beta-D-galaktozid galaktohidrolaza 3.2.1.1 3.2.1.15 3.2.1.3 3.2.1.26 3.2.1.23 1) Bacillus licheniformis 2) Rhizopus oryzae, var. 3) Saccharomyces sp.
32 Katalaza oksidoreduktaza vodonik-peroksid:vodonik-peroksid-oksidoreduktaza 1.11.1.6 1) goveđa ili konjska jetra 2) Aspergillus niger var. 3) Micrococcus lysodeicticus
33 Ksilanaza karbohidraza 1,4-beta- D -ksilan-ksilanohidrolaza 3.2.1.8 1) Aspergillus niger var. 2) Sporotrichum dimorphosporum 3) Streptomyces sp. 4) Trichoderma longibrachiatum 5) Bacillus subtilis (sa modifikovanim ksilanaza genom iz Bacillus subtilis) 6) Bacillus subtilis express. Bacillus subtilis 7) Thermomyces lanuginosus express.Fusarium venenatum
34 Lakaza oksidoreduktaza Benzendiol:oksigen oksidoreduktaza 1.10.3.2 1) Myceliophthora termophila express. Aspergillus oryzae
35 Laktaza karbohidraza beta- D -galaktozid-galaktohidrolaza 3.2.1.23 1) Aspergillus niger var. 2) Aspergillus oryzae var. 3) Kluzveromyces fragilis 4) Kluzveromyces lactis 5) Saccharomyces sp.
36 Lipaza lipaza triacilglicerol-acilhidrolaza 3.1.1.3 1) Goveđi želudac 2) Salivarne žlezde ili teleći, jareći ili jagnjeći preželudac 3) Svinjski ili goveđi pankreas 4) Aspergillus flavus 5) Aspergillus niger var. 6) Aspergillus oryzae var. 7) Brevibacterium lineus 8) Candida lipolytica 9) Fusarium heterosporum express. Ogataea polymorpha 9) Mucor javanicus 10) Mucor miehei 11) Mucor pusillus 12) Rhizopus arrhizus 13) Rhizopus delemar 14) Rhizopus nigrican 15) Rhizopus niveus
37 Lizozim hidrohlorid
38 Maltaza (alfa-glukozidaza) karbohidraza alfa- D -glukozid-glukanohidrolaza 3.2.1.20 1) Aspergillus niger var. 2) Aspergillus oryzae var. 3) Rhizopus oryzae var. 4) Trichoderma longibrachiatum
39 Karbohidraza ječmenog slada karbohidraza 1,4-alfa- D –glukan-glukanohidrolaza 1,4-alfa- D –glukan-malthidrolaza 3.2.1.1 3.2.1.2 1) Ječmeni slad, ječam
40 Maltogena amilaza karbohidraza glukan-1,4-alfa- D -maltohidrolaza 3.2.1.133 1)* Bacillus subtilis d-Bacillus stearothermophilus
41 Maltotetrahidrolaza karbohidraza 4-alfa-D-glukan maltotetrahidrolaza 3.2.1.60 1) Pseudomonas stutzeri express. Bacillus licheniformis
42 Melibiaza (alfa-galaktozidaza) karbohidraza alfa- D -galaktozid-galaktohidrolaza 3.2.1.22 1) Aspergillus niger var. 2) Mortierella vinacea sp. 3) Saccharomyces carlsbergensis
43 Papain proteaza nema 3.4.22.2 3.4.22.6 1) Carica papaya
44 Pektinaza Esteraza karbohidraza lijaza 1) pektin-pektil-hidrolaza 2) poli-(1,4-alfa- D -galaktorunid) glikonohidrolaza 3) poli-(metoksi- L -galakturonid) lijaza 3.1.1.11 3.2.1.15 4.2.2.10 1) Aspergillus awamori 2) Aspergillus foetidus 3) Aspergillus niger var. 4) Aspergillus oryzae var. 5) Penicillum simplicassium 6) Rhizopus oryzae var. 7) Trichoderma longibrachiatum
45 Pepsin proteaza nema 3.4.23.1 3.4.23.2 3.4.23.3 1) Svinjski želudac
46 Pepsin, Avian proteaza nema 3.4.23.1 1) Proventrikulum živine
47 Poligalakturonaza karbohidraza poli-(1,4-alfa- D -galaktoronid)glikanohidrolaza 3.2.1.15 1) Aspergillus niger var.
48 Proteaza (generalno) proteaza Aminopeptidasa Serin endopeptidaza Aspartik endopeptidaza 3.4.11 3.4.21 3.4.23 3.4.99 1) Aspergillus melleus 2) Aspergillus niger var. 3) Aspergillus oryzae var. 4) Bacillus licheniformis 5) Bacillus licheniformis 6) Bacillus subtilis var. 7) Brevibacterium lineus 8) Endothia parasitica 9) Lactobacillus casei 10) Micrococcus caseoliticus 11) Mucor miehei 12) Mucor pusillus 13) Streptococcus cremoris 14) Streptococcus lactis 15) Streptomyces fradiae
49 Pululanaza karbohidraza alfa-dekstrin-6-glukanohidrolaza Pululan 6-alfa-glukanohidrolaza 3.2.1.41 1) Bacillus acidopullulyticus 2) Bacillus subtilis 3) Klebsiella aerogenes 4) Bacillus deramificans express. Bacillus licheniformis
50 Serin proteaza nema 3.4.21.1 3.4.21.4 1) sa Chymotripsyn specificity iz Nocardiopsis prasina express. Bacillus licheniformis 2) sa Trypsin specificity iz Fusarium oxysporum express. Fusarium venenatum
51 Sirilo (Rennet) proteaza nema 3.4.23.4 3.4.23.6 3.4.23.23 1) Goveđi, teleći, koziji, jareći, ovčiji ili jagnjeći preželudac 2) Bacillus cereus 3) Endothia parasitica 4) Rhizomucor sp.
52 Tanaza Esteraza tanin-acil-hidrolaza 3.1.1.20 1) Aspergillus niger var. 2) Aspergillus oryzae var.
53 Tripsin proteaza nema 3.4.21.4 1) Svinjski ili goveđi pankreas
54 Smeša Beta glukanaze i Ksilanaze iz Disporotrichum dimorphosporum Beta glukanaza: 3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza Ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza 3.2.1.6 3.2.1.8
55 Smeša mikrobne karbohidraze i proteaze iz Bacillus subtilis 1) 1,4-alfa-D-glukan glukanohidrolaza 2) Nema 3) Nema 3.2.1.1 3.4.21.14 3.4.24.4
56 smeša ksilanaze, enzimskog preparata beta-glukanaze, dobijenih iz Humicola insolens beta-Glucanase: 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glucan 3(4)-glucanohydrolase Xylanase: 1,4-beta-D-xylan xylanohydrolase 3.2.1.6 3.2.1.8
57 smeša beta-glukanaze, celulaze i ksilanaze iz Rasamsonia emersonii beta-glukanaza: 3-(1,3;1,4)-β-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza Celulaza: 4-(1,3;1,4)- beta-D-glukan 4-glukanohidrolaza Ksilanaze: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza 3.2.1.6 3.2.1.4 3.2.1.8

1 Klasifikacija i nomenklatura enzima data je prema preporukama Odbora za nomenklaturu Međunarodne Unije za biohemiju i molekularnu biologiju (Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB)). 2 Invertaza se pored svojih enzimskih svojstava koristi i kao aditiv za prehrambene proizvode (E 1103) i njena upotreba, kao takve, može da bude regulisana drugim propisima. * Genetski modifikovan organizam. Organizam donor ima oznaku „d –” ispred imena.

Prilog 2. Specifikacije prehrambenih enzima

POSEBNI USLOVI ZA IDENTIFIKACIJU I ČISTOĆU PREHRAMBENIH ENZIMA alfa-ACETOLAKTAT-DEKARBOKSILAZA IZ BACILLUS BREVIS EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori Proizvodi se ekstracelularno fermentacijom netoksigenog i nepatogenog soja Bacillus subtilis (npr. UW 193) koji sadrži gen za alfa-dekarboksilazuiz Bacillus brevis. Posle završene fermentacije bujon se prečišćava filtriranjem, stabilizuje i ponovo filtrira.
Aktivni principi alfa-acetolaktat-dekarboksilaza
Sistematsko ime i broj (S)-2-hidroksi-2-metil-oksobutanoat-karboksilaza (EC 4.1.1.5)
Katalizovane reakcije Dekarboksilacija alfa-acetolaktata u acetion
Osobine Braon tečnost; ukupne organske čvrste materije: oko 2%
Upotreba Fermentacija piva i proizvodnja alkohola
Ispitivanja Aktivnost alfa-acetolaktat-dekarboksilaze

alfa-AMILAZA I GLUKOAMILAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus oryzae.
Aktivni principi 1. alfa-amilaza (diastaza, ptijalin, glikogenaza)
2. glukan-1,4-alfa-glukozidaza (amiloglukozidaza, kisela maltaza, lizozomalna alfa-glukozidaza, egzo-1,4-alfa-glukozidaza)
Sistematska imena i broj 1. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
2. 1,4-alfa- D -glukan-glukohidraza (EC 3.2.1.3) ?
Katalizovane reakcije 1. Endohidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida do dekstrina, oligo- i monosaharida
2. Hidroliza 1,4-alfa- i 1,6-alfa-glukozidne veze polisaharida uz odvajanje glukoze
Sekundarna enzimska aktivnost lipaza (EC 3.1.1.3)
Tanaza EC 3.1.1.20)
Celulaza (EC 3.2.1.4)
endo-1,3-beta-glukonaza (EC 3.2.1.6)
Pektinaza (EC 3.2.1.15)
Maltaza (EC 3.2.1.20)
Laktaza (EC 3.2.1.23)
endo-1,4-beta-mananaza (EC 3.2.1.78)
proteaza
Osobine Žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; može da bude dispergovan u rastvaračima dozvoljenim za hranu i može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanol i etru.
Upotreba Hidroliza skroba, priprema proizvoda od voća i povrća, u proizvodnji pića, šećera, slatkiša, meda i pekarskih proizvoda
Ispitivanja 1. aktivnost fungalne alfa-amilaze
2. aktivnost fungalne glukomilaze

alfa-AMILAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus oryzae.
Aktivni princip alfa-amilaza (diastaza, ptijalin, glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Enodhidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida, do dekstrina, oligo- i monosaharida
Sekundarna enzimska aktivnost amiloglukozidaza
proteaza
ksilanaza
Osobine Žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost može da bude dispergovan u rastvaračima dozvolјenim za hranu i može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorlјiv u vodi, gotovo nerastvorlјiv u etanolu i etru.
Upotreba Hidroliza skroba, proizvodnja skrobnog sirupa, pekarskih i dijetetskih proizvoda, piva i alkohola.
Ispitivanja Aktivnost fungalne alfa-amilaze

alfa-AMILAZA (termostabilna) IZ BACILLUS LICHENIFORMIS sadrži modifikovani alfa amilaza gen iz B. LICHENIFORMIS

Izvori Proizvodi se fermentacijom netoksigenog i nepatogenog genetski modifikovanog soja Bacillus licheniformis.
Aktivni princip alfa-amilaza (sinonim: glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Enodhidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza amilaze i amilopektina, do dekstrina, oligosaharida
Sekundarna enzimska aktivnost amiloglukozidaza
proteaza
ksilanaza
Osobine Braon tecnost može da sadrži stabilizatore i antimikrobne sastojke; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.
Upotreba Hidroliza skroba, proizvodnja zasladivaca, etanola i piva.
Ispitivanja Aktivnost alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS MEGATERIUM EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenog i nepatogenog soja Bacillus subtilis -a (npr. ATSS 39,701) koji sadrži gen za alfa-amilazu iz Bacillus megaterium. Posle završene fermentacije bujon se prečišćava centrifugiranjem ili filtracijom i dovodi do želјene enzimske aktivnosti utrafiltracijom.
Aktivni princip alfa-amilaza (glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Endohidroliza 1,4-alfa-D-glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D-glukoza povezanih 1,4-alfa-glikozidnim vezama
Sekundarna enzimska aktivnost glukozol-trasferaza
proteaza
Osobine Žutobraon do tamnobraon tecnost
Upotreba Hidroliza skroba
Ispitivanja Aktivnost bakterijske alfa-amilaza

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS

Izvori Proizvodi se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Bacillus stearothermophilus
Aktivni principi alfa-amilaza (glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Endohidroliza alfa-1,4- D -glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D -glukoza povezanih alfa -1,4- glikozidnim vezama
Osobine Žutobraon do tamnobraon tečnost
Upotreba Hidroliza skroba
Ispitivanje Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom iz netoksigenog i nepatogenog soja Bacillus subtilis (npr. ATSS 39,709) koji sadrži gen za alfa-amilazu iz Bacillus stearothermophilus. Posle završene fermentacije, bujon se prečišćava kalcijum-hloridom, odvaja se ćelija filtriranjem sa diatomejskom zemljom, filtrira i koncentriše do željene aktivnosti ultrafiltracijom.
Aktivni principi alfa-amilaza (glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Endohidroliza alfa-1,4- D -glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D -glukoznih jedinica povezanih alfa-1,4- glikozidnim vezama.
Osobine Žutobraon do tamnobraon tečnost
Upotreba Hidroliza skroba
Ispitivanja Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS SUBTILIS

Izvori Proizvodi se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Bacillus subtilis
Aktivni princip Alfa-amilaza (glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Endohidroliza alfa-1,4- D -glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D -glukoznih jedinica povezanih alfa-1,4- glikozidnim vezama
Osobine Braon tečnost, granule ili prašak
Upotreba Hidroliza skroba
Ispitivanja Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

AMILOGLUKOZIDAZA (GLUKOAMILAZA) IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.
Aktivni principi Glukan-1,4-alfa-glukozidaza (glukoamilaza, kisela maltaza, lizozomalna-alfa-glukozidaza, egzo-1,4-alfa glukozidaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan glukohidraza (EC 3.2.1.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza 1,4-alfa-, 1,6-alfa- i 1,3-alfa-glukozidnih veza uz odvajanje glukoze
Sekundarna enzimska aktivnost Alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)
Celulaza (EC 3.2.1.4)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; može da bude standardizovan dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.
Upotreba Hidroliza skroba, proizvodnja skrobnog sirupa, dekstroze, voćnih sokova i sira (niskokalorično pivo)
Ispitivanja Aktivnost amiloglukozidaze

ASPARGINAZA IZ ASPERGILLUS NIGER EKSPRIMIRANA U A. NIGER

Izvori Asparaginaza se proizvodi fermentacijom genetski modifikovanog soja Aspergillus niger koji sadrži gen asparaginaze izvedenog iz A. Niger. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem, kako bi se uklonila biomasa, i koncentruje ultrafiltracijom.
Aktivni principi Asparaginaza
Sistematsko ime i broj L-Asparagine amidohydrolase; (EC 3.5.1.1)
Katalizovane reakcije Hidroliza L-asparagina do L-aspartanske kiseline i amonijaka
Osobine Žuta do braon bistra tečnost ili sivobelo žućkasti granulati
Upotreba Koristi se u preradi prehrambenih proizvoda kako bi se smanjilo stvaranje akrilamida iz asparagina i za redukciju šećera tokom pečenja ili prženja
Ispitivanja Aktivnost asparginaze

ASPARGINAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE EKSPRIMIRANA U A. ORYZAE

Izvori Asparaginaza se proizvodi fermentacijom genetski modifikovanog soja Aspergillus oryzae koji ima smanjenu sposobnost za proizvodnju sekundarnih metabolita i sadrži gen asparaginaze izvedenog iz A. Niger. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem, kako bi se uklonila biomasa, i koncentruje ultrafiltracijom i isparavanjem. Ostaci proizvodnog mikroorganizma se uklanjaju iz koncentrata enzima mikrobnom filtracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću sredstava za stabilizaciju i konzerviranje hrane i standardizuje se do želјene aktivnosti.
Aktivni principi Asparaginaza
Sistematsko ime i broj L-Asparagine amidohydrolase; (EC 3.5.1.1)
Katalizovane reakcije Hidroliza L-asparagina do L-aspartanske kiseline i amonijaka
Osobine Svetlobraon tečnost
Upotreba Koristi se u preradi prehrambenih proizvoda kako bi se smanjilo stvaranje akrilamida iz asparagina i za redukciju šećera tokom pečenja ili prženja
Ispitivanja Aktivnost asparginaze

AVIAN PEPSIN

Izvori Preparat sadrži proteolitičke enzime dobijene iz kokošijeg ili ćurećeg želuca (proventriculum).
Aktivni principi Pepsin (asparagin-proteinaza)
Sistematsko ime i broj Nema (EC 3.4.23.1)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida do peptida nižih molekulskih masa; zgrušava mleko
Osobine Bistra tečnost boje ćilibara, žutobraon suspenzija ili svetložutobraon prašak
Upotreba Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sireva
Ispitivanja Aktivnost zgrušavanja mleka

beta-GLUKANAZA IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.
Aktivni principi Endo-1,3(4)-beta-glukanaza
Sistematsko ime i broj 1,3-(1,3;1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
Katalizovane reakcije Hidroliza 1,3-beta- i 1,4-beta-glukozidnih veza beta D -glukana uz odvajanje oligosaharida i glukoze.
Sekundarna enzimska aktivnost Hemicelulaza
Pektinaza (EC 3.2.1.15)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; može da bude standardizovan dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.
Upotreba Proizvodnja voćnih sokova, piva i sira
Ispitivanja Aktivnost beta-glukanaze

beta-GLUKANAZA IZ TRICHODERMA HARZIANUM

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Trichoderma harzianum.
Aktivni principi Egzo-1,3-beta-glukanaza (laminarijaza)
Endo-1,3-beta-glukanaza
Sistematsko ime i broj 1,3-(1,3;1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6) glukan 1,3-beta-glukozidaza (E.C. 3.2.1.58)
Katalizovane reakcije Hidroliza beta-1,3 ili beta-1,4 veze 1,3(1,4)-beta-D -glukana uz odvajanje glukoza.
Sekundarna enzimska aktivnost Hemicelulaza
Celulaza (EC 3.2.1.4)
Pektinaza (EC 3.2.1.15)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; standardizovan dozvoljenim rastvaračima ili nosačima (npr. maltodekstrin, skrob, glukoza); rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru
Upotreba Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja
Ispitivanja Aktivnost beta-glukanaze

BROMELIN

Izvori Prečišćene proteolitičke supstance dobijene iz Ananas comosus i Ananas bracteatus (L).
Aktivni principi Bromlin (cistein-proteinaza)
Sistematsko ime i broj Nema (EC 3.4.22.4)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida, amida i estara, uglavnom na vezama baznih aminokiselina, leucina ili glicina dp peptida nižih molekulskih masa
Osobine Beo do svetložutobraon amorfan prašak rastvorljiv u vodi (bezbojan do svetložut opalescentan rastvor), gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba Za omekšavanje mesa, pripremu polukuvanih cerealija, u proizvodnji piva i proteinskih hidrolizata
Ispitivanja Biljna proteolitička aktivnost

KARBOHIDRAZA IZ ASPERGILLUS AWAMORI, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus awamori, var.
Aktivni princip Glukan-1,4-alfa-glukozidaza (glukoamilaza, miloglukozidaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D- glukan-glukozidaza (EC 3.2.1.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza terminalnih 1,4 (i 1,6 kada je sledeća veza u sekvenci 1,4)-alfa- D -glukozidnih ostataka sukcesivno od neredukujućih krajeva polisaharida (skrob, glikogen i sl.) uz odvajanje beta- D -glukoze (dekstroza).
Sekundarna enzimska aktivnost alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)
Osobine Bistra žutobraon do tamnobraon tečnost; gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Proizvodnja glukoze
Ispitivanja Aktivnost glukoamilaze

KARBOHIDRAZA IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus niger, var.
Aktivni princip 1. alfa-amilaza (glikogenaza)
2. pektinaza: obično mešavina sledeća dva enzima:
2-a. poligalakturonaza (pektin-depolimeraza)
2-b. pektin metilesteraza
3. celulaza
4. glukoamilaza (amiloglukozidaza, glukan-1,4-alfa-glukozidaza
5. beta-galaktozidaza (laktaza)
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidroliza (EC 3.2.1.1)
2-a. poli-(1,4-alfa- D -galaktouronid) -glikanohidrolaza (EC 3.2.1.15)
2-b. pektin-pektilhidrolaza (EC 3.1.1.11)
3. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)
4. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.3)
5. beta- D -galaktozid-galaktohidrolaza (EC 3.2.1.23)
Katalizovane reakcije 1. Hidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) do dekstrina, oligo- i monosaharida
2-a. Hidroliza 1,4-alfa-galakturonidnih veza pektina
2-b. Demetilacija pektina
3. Hidroliza 1,4-beta-glikozidnih veza celuloze do beta-dekstrina
4. Hidroliza 1,4-alfa- i 1,6-alfa-glikozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) uz odvajanje glukoze
5. Hidroliza laktoze do glukoze i galaktoze
Osobine Beličast do žutobraon prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Proizvodnja skrobnog sirupa, alkohola, svetlog piva, voćnih sokova, čokoladnog sirupa, pekarskih proizvoda, tečne kafe, vina, glukoze i dijetetskih proizvoda
Ispitivanja Aktivnost fungalne alfa-amilaze
Aktivnost pektinaze
Aktivnost celulaze
Aktivnost glukoamilaze
Aktivnost beta-galaktozidaze

KARBOHIDRAZA IZ BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus licheniformis.
Aktivni principi alfa-amilaza (diastaza, ptijalih, glikogenaza)
Sistematsko ime i broj 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
Katalizovane reakcije Endohidrolaza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida do dekstrina, oligo- i monosaharida
Sekundarna enzimska aktivnost Mikrobna serin-proteaza (EC 3.4.21.14)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili braon tečnost, rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Priprema žitarica i skroba, proizvoda od voće i povrća, pića, šećera i meda, slatkiša i pekarskih proizvoda.
Ispitivanja Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

KARBOHIDRAZA IZ RHIZOPUS ORYZAE, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Rhizopus oryzae, var.
Aktivni principi 1. alfa-amilaza (glikogenaza)
2. pektinaza
3. glukoamilaza (amiloglukozidaza, glukan-1,4-alfa-glukozidaza)
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
2. poli-(1,4-alfa- D -galaktouronid)-glukohidrolaza (EC 3.2.1.15)
3. 1,4-alfa- D -glukan-glukohidrolaza (EC 3.2.1.3)
Katalizovane reakcije 1. Hidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) do dekstrina i oligo- i monosaharida
2. Hidroliza 1,4-alfa-galakturonidnih veza pektina
3. Hidroliza 1,4-alfa- i 1,6-alfa-glikozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) uz odavanje glukoze
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Proizvodnja skrobnih sirupa, voćnih sokova i glukoze
Ispitivanja Aktivnost fungalne alfa-amilaze
Aktivnost pektinaze
Aktivnost glukoamilaze

KARBOHIDRAZA IZ SACCHAROMYCES species

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom vrsta Saccharomyces koje se tradicionalno koriste u proizvodnji hrane
Aktivni princip 1. beta-fruktofuranozidaza (invertaza, saharaza)
2. beta-galaktozidaza (laktaza)
Sistematska imena i brojevi 1. beta- D -fruktofuranozid-fruktohidrolaza (EC 3.2.1.26)
2. beta- D -galaktozid-galaktohidrolaza (EC 3.2.1.23)
Katalizovane reakcije 1. Hidroliza saharoze do mešavine glukoze i fruktoze
2 Hidroliza laktoze do mešavine glukoze i galaktoze
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Proizvodnja slatkiša i sladoleda, modifikacija dijetetskih preparata.
Ispitivanja Aktivnost invertaze
Aktivnost beta-galaktozidaze

KATALAZA IZ GOVEĐE JETRE

Izvori Preparat je delimično prečišćen ekstrakt goveđe jetre
Aktivni principi Katalaza
Sistematska imena i brojevi Vodonik-peroksid; vodonik-peroksid oksidoreduktaza (EC 1.11.1.6)
Katalizovane reakcije H2O2 + H2O2 → H2O + O2
Osobine Braon prašak ili braon tečnost (prašak ili tečnost)
Upotreba U proizvodnji pojedinih vrsta sireva
Ispitivanja Aktivnost katalaze

KATALAZA IZ MICROCOCCUS LYSODEICTICUS

Izvori Dobija se kontrolisanom fermentacijom Micrococcus lysodeicticus i delimičnim prečišćavanjem
Aktivni principi Katalaza
Sistematsko ime i broj Vodonik-peroksid: vodonik-peroksid oksidoreduktaza (EC 1.11.1.6)
Katalizovane reakcije H2O2 + H2O2 = H2O + O2
Osobine Braon prašak ili tečnost
Upotreba U proizvodnji pića, salata, mlečnih proizvoda i proizvoda od jaja
Ispitivanja Aktivnost katalaze

CELULAZA IZ PENICILLIUM FUNICULOSUM

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Penicillium funiculosum.
Aktivni princip 1. celulaza (endo-1,4-beta-glukanaza)
2. endo-1,3(4)-beta-glukanaza
3. endo-1,4-beta-ksilanaza
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)
2. 1,3-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
3. 1,4-beta- D -ksilan-ksilohidrolaza (EC 3.2.1.8)
Katalizovane reakcije Hidroliza 1,4-beta-glukozidnih veza polisaharida (celuloza i dr.) do beta-dekstrina.
Sekundarna enzimska aktivnost alfa- N -arabinofuranozidaza
celuloza-1,4-beta-celobiozidaza
beta-glukozidaza
ksilan-1,4-beta-ksilozidaza
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost dispergovan u nosačima ili rastvaračima dozvoljenim za hranu; rastvorljiv u vodi; gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru
Upotreba Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja.
Ispitivanja Aktivnost celulaze
Aktivnost glukanaze
Aktivnost ksilanaze

CELULAZA IZ TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM

Izvori Proizvodi se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Trichoderma longibrachiatum.
Aktivni principi 1. celulaza (endo-1,4-beta-glukanaza)
2. egzo-1,4-beta- D -glukozidaza (glukan-1,4-beta-glukozidaza)
3. egzo-celobiohidrolaza (celuloza-1,4-beta-celobiozidaza)
4. beta-glukanaza
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)
2. 1,4-beta- D -glukan-glukohidrolaza (EC 3.2.1.74)
3. 1,4-beta- D -glukan-celobiohidrolaza (EC 3.2.1.91)
4. 1,3-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
Katalizovane reakcije Hidroliza 1,4-beta-glukozidnih veza polisaharida (celuloza i dr.) do beta-dekstrina.
Sekundarna enzimska aktivnost amiloglukozidaza (EC 3.2.1.3)
hemicelulaza
celobiaza
lipaza (EC 3.1.1.3)
ksilanaza (EC 3.2.1.32)
pektinaza (EC 3.2.1.15)
proteaza
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost može da bude dispergovan u dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; rastvorljiv u vodi; gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja
Ispitivanja Aktivnost celulaze

CELULAZA IZ TRICHODERMA REESEI

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Trichoderma reesei.
Aktivni principi 1. celulaza (endo-1,4-beta-glukanaza)
2. egzo-1,4-beta- D -glukozidaza (glukan-1,4-beta-glukozidaza)
3. egzo-celobiohidrolaza (celuloza-1,4-beta-celobiozidaza)
4. beta-glukanaza
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)
2. 1,4-beta- D -glukan-glukohidrolaza (EC 3.2.1.74)
3. 1,4-beta- D -glukan-celobiohidrolaza (EC 3.2.1.91)
4. 1,3-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
Katalizovane reakcije Hidroliza 1,4-beta-glukozidnih veza polisaharida kao što je celuloza do beta-dekstrina.
Sekundarna enzimska aktivnost ksilanaza (EC 3.2.1.32)
Beta-glukozidaza (EC 3.2.1.21)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost može da bude dispergovan u dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; rastvorljiv u vodi; gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru
Upotreba Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja
Ispitivanja Aktivnost celulaze

FICIN

Izvori Dobija se iz lateksa tropksih smokava Ficus sp.
Aktivni principi Ficin (cistein-proteaza)
Sistematsko ime i broj Nema (EC 3.4.22.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida, amida i estara, naročito na vezama baznih aminokiselina, leucina ili glicina do peptida manjih molekulskih masa. Široko specifičan za proteinske supstrate.
Osobine Beo do beličast prašak; rastvorljiv u vodi (tečni koncentrati lateksa smokve su svetlobraon do tamnobraon boje)
Upotreba Za pripremanje mesa, u proizvodnji pića i u pekarskoj industriji
Ispitivanja Biljna proteolitička aktivnost

FOSFOLIPAZA A1 IZ FUSARIUM VENENATUM EKSPRIMIRANA U ASPERGILLUS ORYZAE

Izvori Proizvodi se fermentacijom čiste kulture genetski modifikovanog soja Aspergillus oryzae koji sadrži gen fosfolipaze A1 iz Fusarium venenatum. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtracijom da bi se uklonila biomasa i koncentruje se filtracijom i / ili isparavanjem. Proizvod se konačno formuliše pomoću sredstava za stabilizaciju i konzervansima.
Aktivni principi Fosfolipaza A1
Sistematsko ime i broj Fosfatidilholin 1-acilhidrolaza; (EC 3.1.1.32)
Katalizovane reakcije Hidroliza SN-1 estarske veze diacilfosfolipida u obliku 2-acil-1- lizofosfolipida i slobodnih masnih kiselina.
Sekundarna enzimska aktivnost Nema
Osobine Braon tečnost
Upotreba Koriste se u proizvodnji sira kako bi smanjili gubitak masti i čvrstih materija i povećali prinos sira
Ispitivanja Aktivnost fosfolipaze A1

FOSFOLIPAZA C EKSPRIMIRANA U PICHIA PASTORIS

Izvori Proizvodi se fermentacijom čiste kulture genetski modifikovanog soja Pichia pastoris koji sadrži gen fosfolipaze C koji se dobija iz uzorka crnice. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona uz odvajanje biomase. Proizvod se konačno formuliše pomoću sredstava za stabilizaciju i konzervansima.
Aktivni principi Fosfolipaza C
Sistematsko ime i broj Fosfatidilholin holinfosfohidrolaza; (EC 3.1.4.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza fosfodiestarskih veza na poziciji SN-3 u glicerofosfolipidima uključujući fosfatidilholin, fosfatidiletanolamin i fosfatidilserin, dajući 1,2-diacilglicerol i odgovarajuće estre fosfata
Sekundarna enzimska aktivnost Nema
Osobine Žuta do braon tečnost
Upotreba Koristi se u rafinisanju biljnih ulja namenjenih za ljudsku upotrebu
Ispitivanja Fosfolipaza C katalizuje hidrolizu fosfatidilholina u 1,2-diacilglicerol i fosforilholin. Fosforilholin se zatim titrira kalijum hidroksidom. Aktivnost fosfolipaze C se određuje merenjem brzine potrošnje kalijum hidroksida potrebnog za održavanje pH 7.3 na 37 °C

FITAZA IZ ASPERGILLUS NIGER EKSPRIMIRANA U A. NIGER

Izvori Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksičnog genetički modifikovanog soja Aspergillus niger koji sadrži gen za kodiranje fitaze koja je izvedena od A. niger. Enzim se izdvaja i izoluje iz fermentacionog bujona filtracijom kako bi se uklonila biomasa i enzim se dalje koncentriše ultrafiltracijom. Enzimski koncentrat se formuliše i standardizuje prema željenoj aktivnosti pomoću prehrambenih jedinjenja.
Aktivni principi 3-fitaza
Sistematsko ime i broj Mio-inozitol heksakisfosfat 3-fosfohidrolaza; (EC 3.1.3.8)
Katalizovane reakcije Hidroliza mio-inozitol hexakisfosfate (fitate) do inozitol pentafosfate (IP5), i daju smešu mio-inozitol di-fosfata (IP2), mio-inozitol mono-fosfata (IP1) i slobodnog ortofosfata.
Sekundarna enzimska aktivnost Nema
Osobine Smeđa tečnost ili žuti do svetlo smeđi prah
Upotreba Koristi se za degradaciju fitata koji se nalazi u hrani biljnog porekla, posebno žitaricama i mahunarkama, kako bi se poboljšala mineralna bioraspoloživost.
Ispitivanja Aktivnost fitaze

GLUKOAMILAZA IZ TRICHODERMA REESEI EKSPRIMIRANA U TRICHODERMA REESEI

Izvori Proizvodi fermentacijom genetski modifikovanog soja netoksigenih i nepatogenih sojeva Trichoderma reesei koji sadrži gen glukoamilaze iz T. Reesei. Enzim se izlučuje u fermentacioni bujon. Masa ćelije, zajedno sa čvrstim otpadom koji nosi rezidualni mikroorganizam, odvaja se od enzima centrifugiranjem i / ili filtracijom. Tečni enzimski filtrat se koncentriše ultrafiltracijom praćenom dijafiltracijom radi uklanjanja boje. Proizvod se dodatno filtrira sredstvima za poliranje pomoću sredstava za stabilizaciju hrane i standardizuje do željene aktivnosti.
Aktivni principi Glukoamilaza
Sistematsko ime i broj Glukan 1,4-alfa-glukohidraza (EC 3.2.1.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza terminala (1 – 4)-povezanih ostataka alpha;-D-glukoze sukcesivno sa neredukovanim krajevima lanaca uz oslobađanje beta-D-glukoze.
Sekundarna enzimska aktivnost Nema
Osobine Tečnost boje ćilibara
Upotreba Koriste se u proizvodnji kukuruznih zaslađivača, kao što su visoki fruktozni kukuruzni sirup, proizvodnji peciva, piva i alkohola
Ispitivanja Aktivnost glukoamilaze

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ ACTINOPLANES MISSOURIENSIS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Actinoplanes missouriensis
Aktivni principi Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)
Sistematsko ime i broj D-ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)
Katalizovane reakcije Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.
Osobine Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule), etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljivi u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutaraldehidom (imobilizacioni agens).
Upotreba Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.
Ispitivanja Aktivnost glukozo-izomeraze
Čistoća
Glutardehid Pozitivno ispitivanje na glutaraldehid iz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutaraldehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ BACILLUS COAGULANS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Bacillius coagulans.
Aktivni principi Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)
Sistematsko ime i broj D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)
Katalizovane reakcije Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.
Osobine Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnost nerastvorljiv u vodi (granule), etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).
Upotreba Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.
Ispitivanja Aktivnost glukoza-izomeraze
Čistoća
Glutardehid Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES OLIVACEUS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Streptomyces olivaceus
Aktivni princip Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)
Sistematsko ime i broj D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)
Katalizovane reakcije Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.
Osobine Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnost, nerastvorljiv u vodi (granule), etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).
Upotreba Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.
Ispitivanja Aktivnost glukoza-izomeraze
Čistoća
Glutardehid Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES OLIVOCHROMOGENES

Izvori Proizvodi se kontrolisano fermentacijom Streptomyces olivochromogenes
Aktivni princip Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)
Sistematsko ime i broj D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)
Katalizovane reakcije Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.
Osobine Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule) etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).
Upotreba Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.
Ispitivanja Aktivnost glukoze-izomeraze
Čistoća
Glutardehid Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES RUBIGINOSUS

Izvori Proizvodi se kontrolisano fermentacijom Streptomyces rubiginosus
Aktivni principi Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)
Sistematsko ime i broj D-ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)
Katalizovane reakcije Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.
Osobine Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule) etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).
Upotreba Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.
Ispitivanja Aktivnost glukoze-izomeraze
Čistoća
Glutardehid Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES VIOLACEONIGER

Izvori Proizvodi se kontrolisano fermentacijom Streptomyces violaceoniger.
Aktivni principi Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)
Sistematsko ime i broj D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)
Katalizovane reakcije Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.
Osobine Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule) etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).
Upotreba Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.
Ispitivanja Aktivnost glukoze-izomeraze
Čistoća
Glutardehid Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-OKSIDAZA I KATALAZA IZ ASPERGILLUS NIGER VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus niger var.
Aktivni principi 1. glukoza-oksidaza (glukoza-oksihidraza, glukoza-aerodehidrogenaza, notatin, aero-glukozadehidrogenaza)
2. katalaza
Sistematsko ime i broj 1. beta- D -glukoza: oksigen-1-oksidoreduktaza (EC 1.1.3.4)
2. vodonik-peroksid: vodonik-peroksid-oksidoreduktaza (EC 1.11.1.6)
Katalizovane reakcije 1. beta- D -glukoza + O2 ® D -glukono-delta-lakton + H2O2
2. H2O2 + H2O2 = 2 H2O + O2
Sekundarna enzimska aktivnost Invertaza (EC 3.2.1.26)
Osobine Beličasta do braon tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba Za pripremanje proizvoda od mleka, sira i jaja; u proizvodnji pića i salata
Ispitivanja Aktivnost glukoza-oksidaze
Aktivnost katalaze

HEMICELULAZA IZ ASPERGILLUS NIGER VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.
Aktivni principi 1. endo-1,4-beta-ksilanaza
2. ksilan-1,4-beta-ksilozidaza
3. alfa- L -arabinofuranozidaza
4. celulaza
5. galaktomananaza
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-beta- D -ksilan-ksilanohidreolaza (EC 3.2.1.8)
2. 1,4-beta- D -ksilan-ksilohidreolaza (EC 3.2.1.37)
3. alfa- L -arabinofuranozid-arabino-furanohidrolaza (EC 3.2.1.55)
4. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukano-hidrolaza (EC 3.2.1.4)
5. 1,4-beta- D -galaktan-4-manano-hidrolaza
Katalizovane reakcije Hidroliza veza između različitih šećernih grupa u polisaharidnim lancima
Sekundarna enzimska aktivnost glukomilaza (EC 3.2.1.3)
maltaza (EC 3.2.1.20)
laktaza (EC 3.2.1.23)
invertaza (EC 3.2.1.26)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost može da bude razblažen i standardizovan laktozom, kukuruznim skrobom ili maltodekstrinom; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba U proizvodnji instant kafe i hleba
Ispitivanja Aktivnost celulaze
Aktivnost galaktomananaze
Aktivnost ksilanaze

HEKSO-OKSIDAZA IZ CHONDRUS CRISPUS EKSPRIMIRANA U HANSENULA POLYMORPHA

Izvori Proizvodi se fermentacijom čiste kulture nepatogenog i netoksigenog genetski modifikovanog soja Hansenula polimorpha koji sadrži hekso-oksidazu, izvedenu iz Chondrus crispusa. Enzim se proizvodi intracelularno i nakon razbijanja ćelija, oslobađa se u fermentacioni bujon i zatim se odvaja od ćelija kvasca i podvrgava ultrafiltraciji i dijafiltraciji kako bi se dobila koncentrovana hekso-oksidaza. Zatim se suši na odgovarajućem nosaču hrane, kao što je pšenični skrob.
Aktivni principi Hekso-oksidaza
Sistematska imena i brojevi D-heksoza:oksigen 1-oksidoreduktaza (EC 1.1.3.5)
Katalizovane reakcije Oksidacija heksoznih šećera u njihove odgovarajuće laktone i vodonik-peroksid
Osobine Belosivkasto – žućkaste do smeđe mikro granule
Upotreba Koristi se u hlebnom testu za ojačavanje mreže glutena; u proizvodima kao što su iseckani sir, čips od krompira, belance u prahu i izolati proteina surutke kako bi se smanjila Mailardova reakcija; u švapskom siru kako bi se olakšalo formiranje surutke i u proizvodima kao što su kečap, majonez i salatni prelivi za uklanjanje kiseonika.
Ispitivanja aktivnost hekso-oksidaze

HIMOZIN A IZ ESCHERICHIA COLI K-12 SA PROHIMOZIN A GENOM

Izvori Dobija se intercelularno kontrolisanom fermentacijom netoksigenog i nepatogenog soja Escherichia coli K-12 (npr. JA 198) koji sadrži goveđi prohimozin A gen. Prohimozin se oslobađa razaranjem ćelija i odvaja centrifugiranjem ili membranskim koncentrisanjem i ispiranjem puferom. Rezidualne produkujuće ćelije se inaktiviraju zakišeljavanjem, prohimozin se rastvara u puferu i posle dopterivanja pH filtrira. Prohimozin se aktivira prevođenjem u himozin kiselim tretmanom i prečišćava anjonskom izmenjivačkom hromatografijom.
Aktivni princip Himozin (renin, himozin A, aspargin aspartil-proteaza)
Sistematsko ime i broj Nema (EC 3.4.23.4)
Katalizovane reakcije Specifična hidroliza jedne peptidne veze kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein.
Osobine Bistar, bezbojan ili slabo obojen vodeni rastvor; može da sadrži boju karamel da bi se omogućila njegova identifikacija u proizvodnji sira.
Upotreba Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

HIMOZIN B IZ ASPERGILLUS NIGER var. AWAMORI SA PROHIMOZIN B GENOM

Izvori Dobija se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger var. awamori (npr. NRRL 3112) koji sadrži goveđi prohimozin B gen. Posle inaktivacije produkujućih organizama, ćelijski materijal se uklanja centrifugiranjem ili filtracijom. Enzim se prečišćava ekstrakcijom sa polietilenglikolom, bistri sa aktivnim ugljem i odvaja od rastvarača katjon izmenjivačkom hromatografijom.
Aktivni princip Himozin (renin, himozin B, aspragin aspartil -proteaza)
Sistematsko ime i broj Nema (EC 3.4.23.4)
Katalizovane reakcije Specifična hidroliza jedne peptidne veze kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein.
Osobine Bistar, bezbojan ili slabo obojen vodeni rastvor koji sadrži aktivan enzim.
Upotreba Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

HIMOZIN B IZ KLUYVEROMYCES LACTIS SA PROHIMOZIN B GENOM

Izvori Dobija se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Kluyveromyces lactis koji sadrže goveđi prohimozin B gen. Fermentacioni bujon se dotera na rN 2 da se prohimozin konvertuje u himozin pri čemu se ubijaju produkujuće ćelije. Himozin se odvaja od ćelijskog materijala filtracijom i prečišćava filtriranjem sa diatomejskom zemljom, ćelijskim filtracijama i ultrafiltracijom.
Aktivni princip Himozin (renin, himozin B, aspragin aspartil -proteaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.23.4)
Katalizovane reakcije Specifična hidroliza jedne peptidne veze kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein.
Osobine Bistar, bezbojan ili slabo obojen vodeni rastvor koji sadrži aktivan enzim.
Upotreba Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

INVERTAZA SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Izvori Proizvodi se kontrolisanom aerobnom fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Saccharomices cerevisiae i ekstrakcijom iz ćelija kvasca nakon pranja i autolize.
Aktivni principi Beta-fruktofuranozidaza (invertaza, karbohidraza, saharaza)
Sistematska imena i brojevi Beta-fruktofuranozidaza (EC 3.2.1.26)
Katalizovane reakcije Hidroliza saharoze do glukoze i fruktoze
Osobine Beo do žutomrk amorfni prah ili tečnosti koji se mogu dispergovati u razblaživačima za hranu i mogu sadržati stabilizatore; rastvorljiv u vodi i praktično nerastvorljiv u etanolu i etru.
Upotreba U proizvodnji konditorskih i pekarskih proizvoda
Ispitivanja aktivnost invertaze

IZOAMILAZA IZ PSEUDOMONAS AMYLODERMANOSA

Izvori Proizvodi se fermentacijom čistekulture Pseudomonas amiloderamosa. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem kako bi se uklonila biomasa i koncentrisao ultrafiltracijom. Konačni proizvod je formulisan pomoću sredstava za stabilizaciju i konzerviranje hrane.
Aktivni principi Izoamilaza
Sistematska imena i brojevi Glikogen alfa-1,6-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.68)
Katalizovane reakcije Hidroliza alfa-1,6-D-glukozidnih veza u glikogen, amilopektin i njihove beta dekstrine
Osobine Žuta do braon tečnost.
Upotreba U proizvodnji prehrambenih sastojaka od skroba
Ispitivanja aktivnost izoamilaze

KARBOHIDRAZA JEČMENOG SLADA

Izvori Slad je proizvod kontrolisane geminacije ječma.
Aktivni principi 1. alfa-amilaza (diastaza, glikogenaza)
2. beta-amilaza (diastaza, glikogenaza)
Sistematska imena i brojevi 3. 1,4-alfa- D -glukan glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
4. 1,4-alfa- D -glukan maltohidrolaza (EC 3.2.1.2)
Katalizovane reakcije 1. Endohidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) do dekstrina, oligo- i monosaharida
2. Hidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) uz sukcesivno odvajanje maltoznih jedinica od neredukujućih krajeva lanaca
Osobine Bistra žućkasta do tamnobraon tečnost ili beo do žutobraon prašak
Upotreba U proizvodnji piva, alkoholnih pića, sirupa i pekarskih proizvoda
Ispitivanja 1. aktivnost alfa-amilaze
2. aktivnost alfa- i beta-amilaze (diastatička moć)

LAKAZA IZ MYCELIOPHTHORA THERMOPHILA EKSPRIMIRANA U ASPERGILLUS ORYZAE

Izvori Proizvodi se fermentacijom čiste kulture genetski modifikovanog soja Aspergillus orizae koja sadrži gen lakaze dobijen iz Miceliophthora thermophila, koristeći tehnike rekombinantne DNK i tradicionalne mutageneze. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem, kako bi se uklonila biomasa, i koncentrisao ultrafiltracijom i / ili isparavanjem. Mikroorganizmi rezidualne proizvodnje uklonjeni su iz enzimskog koncentrata filtracijom klica. Konačni proizvod je formulisan pomoću sredstava za stabilizaciju i konzerviranje hrane.
Aktivni principi lakaza (para-difenol oksidaza)
Sistematsko ime i broj Benzendiol:oksigen oksidoreduktaza (EC 3.1.1.3)
Katalizovane reakcije Oksidacija niza fenolnih supstanci sa pratećom redukcijom kiseonika u vodi
Osobine Braon tečnost.
Upotreba Koristi se u fermentaciji piva kako bi se sprečilo stvaranje jedinjenja bez ukusa kao što su trans-2-nonenal. Sakuplja kiseonik koji bi u suprotnom reagovao sa masnim kiselinama, aminokiselinama, proteinima i alkoholima i formirali bi se prekursori bez ukusa
Ispitivanja Aktivnost lakaze

LIPAZA ŽIVOTINјSKA

Izvori Proizvodi iz dva glavna izvora: 1) jestivog telećeg, jarećeg ili jagnjećeg preželuca i 2) životinjskog pankreasnog tkiva. Preparati mogu da budu delimično prečišćena jestiva tkiva ili vodeni ekstrakti.
Aktivni principi triacilglicerol-lipaza (lipaza, triglicerin-lipaza, tributiraza)
Sistematsko ime i broj triacilglicerol-acilhidrolaza (EC 3.1.1.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza triglicerida ili jednostavnih estara masnih kiselina do di- ili monoglicerida i masnih kiselina.
Osobine Disperzibilan u vodi, nerastvorljiv u etanolu.
Upotreba U proizvodnji sira i za modifikaciju masti
Ispitivanja Aktivnost pregastrične esteraze

LIPAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus oryzae, var.
Aktivni principi triacilglicerol-lipaza (lipaza, triglicerin-lipaza, tributiraza)
Sistematsko ime i broj triacilglicerol-acilhidrolaza (EC 3.1.1.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza triglicerida ili jednostavnih estara masnih kiselina do di- ili monoglicerida i masnih kiselina prvenstveno u ulje-voda sredini u nerastvorljivim ili heterogenim sistemima
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba U proizvodnji sira
Ispitivanja Aktivnost lipaze

LIPAZA IZ FUSARIUM HETEROSPORUM EKSPRIMIRANA U OGATAEA POLYMORPHA

Izvori Proizvodi se fermentacijom genetski modifikovanog nepatogenog, netoksigenog soja Ogataea polimorpha koji sadrži sintetički gen lipaze iz Fusarium heterosporum. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Ovaj proces podrazumeva odvajanje ćelijske mase i čvrstih otpadnih materija koje nose rezidualne mikroorganizme od enzima centrifugiranjem i / ili filtracijom. Tečni enzimski filtrat je koncentrovan ultrafiltracijom nakon čega sledi poliranje. Sredstva za konzerviranje hrane se dodaju koncentratu tečnog enzima pre sušenja ili raspršivanja, a proizvod se formuliše do željene aktivnosti sa sastojcima hrane.
Aktivni principi triacilglicerol-lipaza
Sistematsko ime i broj triacilglicerol-acilhidrolaza (EC 3.1.1.3)
Katalizovane reakcije Nema
Osobine Beličast do svetložut prašak.
Upotreba Koristi se kao pomoćno sredstvo u proizvodnji pekarskih proizvoda, testenina i rezanaca, u žumancima i degumiranju ulja
Ispitivanja Aktivnost lipaze

MALTOGENA AMILAZA IZ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori Priprema se fermentacijom genetski modifikovanih netoksigenih i nepatogenih sojeva Bacillus subtilis (soj DN 252 derivat soja Bacillus subtilis 168, soj QB 1133, BGSC1A289) koji, kroz tehnike rekombinantne DNK, sadrže gen maltogenu amilazu dobijen iz Bacillus stearothermophylus.
Aktivni principi egzo-alfa-amilaza
Sistematska imena i brojevi glukan-1,4-alfa-maltohidrolaza (EC 3.2.1.133)
Katalizovane reakcije Egzohiroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza amiloze, amilopektina i sličnih polimera glukoze pri čemu se sukcesivno odvajaju maltozne jedinice neredukujućih krajeva polimernog lanca do potpune degradacije molekula, ili, u slučaju amilopektina do mesta grananja lanca.
Osobine Tečnost, granule ili prašak
Upotreba U pekarskim proizvodima i pripremi glukoznog sirupa sa visokim sadržajem maltoze
Ispitivanja Aktivnost maltogene amilaze

MALTOTETRAHIDROLAZA IZ PSEUDOMONAS STUTZERI EKSPRIMIRANA U BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori Priprema se fermentacijom genetski modifikovanih netoksigenih i nepatogenih sojeva Bacillus licheniformis koji sadrže gen iz Pseudomonas stutzeri. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Ovaj proces podrazumeva odvajanje ćelijske mase i čvrstih otpadnih materija koje nose rezidualne mikroorganizme od enzima centrifugiranjem i / ili filtracijom. Tečni enzimski filtrat je koncentrovan ultrafiltracijom nakon čega sledi poliranje. Sredstva za konzerviranje hrane se dodaju koncentratu tečnog enzima pre sušenja ili raspršivanja, a proizvod se formuliše do željene aktivnosti sa sastojcima hrane.
Aktivni principi Maltotetrahidrolaza
Sistematska imena i brojevi 4-alfa-D-glukan maltotetrahidrolaza (EC 3.2.1.60)
Katalizovane reakcije Hidroliza (1 → 4) -alfa-D-glukozidnih veza u skrobnim polisaharidima, pri čemu se sukcesivno odvajaju maltozne jedinice neredukujućih krajeva polimernog lanca, koristeći amilocitni polisaharidi poput skroba kao supstrat.
Osobine Tečnost boje ćilibara ili beličasti do sivožućkasti granulati
Upotreba U proizvodnji pekarskih proizvoda i kod obrade skroba
Ispitivanja Aktivnost maltotetrahidrolaze

SMEŠA MIKROBNE KARBOHIDRAZA I PROTEAZE IZ BACILLUS SUBTILIS, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Bacillus subtilis var.
Aktivni principi 1. alfa-amilaza
2. proteaze; obično sadrži sledeća dva enzima
2-a. mikrobna serin-proteinaza
2-b. mikrobna metaloproteinaza
Sistematska imena i brojevi 1. 1,4-alfa- D -glukan glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)
2-a. nema (EC 3.4.21.14)
2-b. nema (EC 3.4.24.4)
Katalizovane reakcije 1. Endohiroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida do dekstrina i oligosaharida.
2. Hidroliza polipeptida uz odvajanje peptida malih molekulskih masa. Neutralna proteinaza (2-b) prvenstveno raskida veze hidrofobnih aminokiselinskih ostataka)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi (svetložut do tamnobraon rastvor), gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru. Preparati mogu da imaju različite relativne koncentracije aktivnih principa.
Upotreba Priprema skobnog sirupa, alkohola, piva, glukoze, pekarskih proizvoda, jela od ribe, za omekšavanje mesa i pripremanje proteinskih hidrolizata
Ispitivanja aktivnost bakterijske alfa-amilaze
aktivnost bakterijske proteinaze

SMEŠA KSILANAZE, BETA-GLUKANAZE ENZIMSKOG PREPARATA, proizvedenog iz soja HUMICOLA INSOLENS

Izvori Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Humicole insolensa. Proces proizvodnje se sastoji iz fermentacije, prečišćavanja, formulacije i kontrole kvaliteta gotovog proizvoda. Ćelijska masa i druge čvrste materije se odvajaju od bujona filtriranjem kroz vakuumske bubnjeve ili centrifugiranjem. Ultrafiltracija i / ili isparavanje primenjuju se za koncentraciju i dalje prečišćavanje. Ostaci mikroorganizma se uklonjaju mikrobnom filtracijom.
Aktivni principi Beta-glukanaza i ksilanaza
Sistematska imena i brojevi 1. beta-glukanaza: 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
2. ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza (EC 3.2.1.8)
Katalizovane reakcije Endohidroliza 1,3- ili 1,4-veze u beta-D-glukansima Endohidroliza 1,4-beta-D-ksilozidnih veza u ksilanima.
Osobine Smeđa tečnost. Enzimski koncentrat u proizvodnji se stabilizuje dodavanjem sorbitola, glicerola i kalijum sorbata.
Upotreba Koristi se u fermentaciji piva i drugim fermentacijama radi hidrolize beta-glukana, pentozana i drugih guma.
Ispitivanja Aktivnost beta-glukanaze

SMEŠA BETA-GLUKANAZE, CELULAZE I KSILANAZE IZ RASAMSONIA EMERSONII

Izvori Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Rasamsonia emersonii. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Proces oporavka obuhvata razdvajanje ćelijske mase filtriranjem kroz vakuumske bubnjeve ili centrifugiranjem. Enzim se koncentriše ultrafiltracijom i / ili isparavanjem. Mešani enzimski koncentrat zatim se formuliše glicerolom i kalijum sorbatom koji se dodaje kako bi se standardizovao i stabilizovao preparat..
Aktivni principi Beta-glukanaza, celulaza i ksilanaza
Sistematska imena i brojevi 1. beta-glukanaza: 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
2. celulaza: 4-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4) 3. ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza (EC 3.2.1.8)
Katalizovane reakcije Beta-glukanaza: Endohidroliza veza (1 → 3) ili (1 → 4) u beta-D-glukansima Celulaza: Endohidroliza (1 → 4) -beta-D-glukozidnih veza kod celuloze, žitarica, beta-D-glukana. Ksilanaza: Endohidroliza 1,4-beta-D-ksilozidnih veza u ksilanima.
Osobine Svetlo smeđa do tamno braon tečnost. Enzimski koncentrat u proizvodnji se stabilizuje dodavanjem sorbitola, glicerola i kalijum sorbata.
Upotreba Smeša enzimskih preparata beta-glukanaze, celulaze i ksilanaze se koristi kao pomoćno sredstvo u pripremi žitarica, preradi zrna i proizvodnji alkoholnih pića. Delovanje ovih enzima omogućava smanjenje viskoziteta, što poboljšava filtriranje, prinos i konzistentnost kvaliteta proizvoda. Enzimski preparat se takođe koristi u preradi zrna radi razgradnje komponenti ćelijskih zidova, kako bi se poboljšali mehanički tretmani.
Ispitivanja Aktivnost beta-glukanaze, celulaze i ksilanaze

SMEŠA BETA-GLUKANAZE I KSILANAZE IZ DISPOROTRICHUM DIMORPHOSPORUM

Izvori Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Disporotrichum dimorphosporum. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Proces oporavka obuhvata razdvajanje ćelijske mase filtriranjem kroz vakuumske bubnjeve ili centrifugiranjem. Enzim se koncentriše ultrafiltracijom i / ili isparavanjem. U koncentrat tečnog enzima se dodaje 40-45% glicerol, kako bi se standardizovao do željene aktivnosti. Natrijum benzoat se dodaje kao sredstvo za stabilizaciju, a preparat tečnog enzima se ponovo filtrira pre pakovanja
Aktivni principi Beta-glukanaza, celulaza i ksilanaza
Sistematska imena i brojevi 1. beta-glukanaza: 3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
2. ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza (EC 3.2.1.8)
Katalizovane reakcije Beta-glukanaza: Endohidroliza veza (1 → 3) ili (1 → 4) u beta-D-glukansima Ksilanaza: Endohidroliza 1,4-beta-D-ksilozidnih veza u ksilanima.
Osobine Svetlo smeđa do tamno braon tečnost.
Upotreba Smeša enzimskih preparata beta-glukanaze i ksilanaze se koristi kao pomoćno sredstvo u proizvodnji piva i alkoholnih pića za razgradnju beta-D-glukana i ksilana radi smanjenja viskoznosti i poboljšanja stabilnosti. Enzimski preparat se takođe koristi u preradi zrna radi razgradnje komponenti ćelijskih zidova, kako bi se poboljšali mehanički tretmani.
Ispitivanja Aktivnost beta-glukanaze i ksilanaze

PAPAIN

Izvori Prečišćene proteolitičke supstance dobijene iz voća Carica papaja (L) (Fam. Caricaceae)
Aktivni principi 1. papain (papaja peptidaza I, cistein-proteinaza)
2. himopapain (cistein-proteinaza)
Sistematska imena i brojevi 1. nema (EC 3.4.22.2)
2. nema (EC 3.4.22.6)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida, amida i estara, naročito veza baznih aminokiselina, leucina ili glicina, do peptida nižih molekulskih masa.
Osobine Beo do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi (bezbojan do svetložut opalescentan rastvor), gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba U proizvodnji piva, za omekšavanje mesa, pripremu polukuvanih cerealija i pripremanje proteinskih hidrolizata
Ispitivanja Biljna proteolitička aktivnost

PEKTINAZA IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.
Aktivni princip 1. pektinesteraza (pektin-metilesteraza)
2. poligalakturonaza
3. pektin-lijaza (pektin-depolimeraza)
Sistematska imena i brojevi 1. pektin-pektilhidrolaza (EC 3.1.1.11)
2. poli-(1,4-alfa- D -galakturonid) glikanohidrolaza (EC 3.2.1.15)
3. poli-(metoksi- L -galakturonid) lijaza (EC 4.2.2.10)
Katalizovane reakcije 1. demetilacija pektina
2. hidroliza 1,4-alfa-galakturonidnih veza u pektinu
3. eliminativna hidroliza pektina do oligosaharida
Sekundarne enzimske aktivnosti alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)
beta-glukanaza (EC 3.2.1.6)
beta-glukozidaza (EC 3.2.1.21)
celulaza (EC 3.2.1.4)
ksilanaza (EC 3.2.1.32)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru. Preparat se obično razblažuje i standardizuje glicerolom, vodom i kalijum-hloridom dozvoljene čistoće.
Upotreba Za smanjenje viskoziteta, poboljšavanje filtracije i bistrenja i sprečavanje formiranja pektinskog gela u proizvodnji voćnih sokova i vina.
Ispitivanja Aktivnost pektinaze

PEPSIN IZ SVINјSKOG ŽELUCA

Izvori Dobija se iz glandularnog sloja svinjskog želuca
Aktivni principii Pepsin (kisela proteinaza) sastoji se iz pepsina A (glavna komponenta), pepsina B i pepsina C
Sistematska imena i brojevi 1. nema (EC 3.4.23.1)
2. nema (EC 3.4.23.2)
3. nema (EC 3.4.23.3)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida, do peptida nižih molekulskih masa.
Osobine Beo do žutobraon amorfan prašak rastvorljiv u vodi, žućkasta pasta ili bistra žućkasta do braon tečnost
Upotreba Pripremanje jela od ribe, proteinskih hidrolizata, za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira u kombinaciji sa nekim od sirila.
Ispitivanja Proteolitička aktivnost

PROTEAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori Dobija se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus oryzae
Aktivni principi endo- i egozopeptidaze
Sistematska imena i brojevi 1. aminopeptidaza (EC 3.4.11)
2. serin-endopeptidaza (EC 3.4.21)
3. asparaginska endopeptidaza (EC 3.4.23)
Katalizovane reakcije 1. hidroliza proteina sa N-terminalnog kraja uz odvajanje aminokiselina
2. hidroliza proteina na mestu peptidnih veza serina
3. hidroliza proteina na mestu peptidnih veza asparaginske kiseline
Sekundarne enzimske aktivnosti Alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak dispergovan u dozvoljenim rastvaračima ili nosačima; može da sadrži stabilizatore i kozervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.
Upotreba Pripremanje proizvoda od mesa i ribe, pića, supa i čorba, mlečnih i pekarskih proizvoda
Ispitivanja Fungalna proteolitička aktivnost

PROTEAZA IZ STREPTOMYCES FRADIE

Izvori Dobija se kontrolisanom fermentacijom Streptomyces fradie
Aktivni principi proteinaza (peptid-hidrolaza, proteinaza nepoznatog katalitičkog mehanizma)
Sistematska imena i brojevi Nema (EC 3.4.9.9)
Katalizovane reakcije Hidroliza proteina i peptida bez jasne specifičnosti, do peptida malih molekulskih masa.
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba Priprema pića
Ispitivanja Aktivnost proteinaze

PULULANAZA IZ KLEBSIELLA AEROGENES

Izvori Dobija se kontrolisanom fermentacijom Klebsiella aerogenes
Aktivni principi pululanaza (alfa-dekstrin-endo-1,6-alfa-glukozidaza, amilopektin-6-glukanohidrolaza, R-enzim, granična dekstrinaza)
Sistematsko ime i broj alfa-dekstrin-6-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.41)
Katalizovane reakcije Hidroliza 1,6-alfa-glikozidne veze amilopektina, glikogena i graničnih dekstrina dajući linearne polisaharide
Sekundarne enzimske aktivnosti Alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)
Mikrobna serin-proteinaza (EC 3.4.21.14)
Mikrobna aspartil-proteinaza (EC 3.4.23.6)
Osobine Žutobraon fin prašak ili beličasta tečnost, rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba Priprema žitarica, skroba, pića, šećera i meda
Ispitivanja Aktivnost pululanaze

PULULANAZA IZ BACILLUS DERAMIFICANS EKSPRIMIRANA U BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori Dobija se fermentacijom genetski modifikovanog soja Bacillus licheniformis koja sadrži gen koji kodira pululanazu iz Bacillus deramificans. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Proces oporavka uključuje odvajanje ćelijske biomase i koncentraciju ultrafiltracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću stabilizatora i konzervanasa.
Aktivni principi pululanaza (alfa-dekstrin-endo-1,6-alfa-glukozidaza, amilopektin-6-glukanohidrolaza, R-enzim, granična dekstrinaza)
Sistematsko ime i broj Pululan 6- alfa-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.41)
Katalizovane reakcije Hidroliza (1 → 6) -alfa-D -glukozidnih veza u pululanu, amilopektinu i glikogenu, i u alfa i beta graničnim dekstrinima amilopektina i glikogena
Sekundarne enzimske aktivnosti Nema
Osobine Ćilibarna tečnost.
Upotreba Koristi se u hidrolizi ugljenih hidrata u proizvodnji hidrolizata skroba (maltodekstrinima, maltozama i glukozama), visokog fruktoznog kukuruznog sirupa, piva i alkoholnih pića
Ispitivanja Aktivnost pululanaze

SIRILO IZ ENDOTHIA PARASITICA

Izvori Vodeni ekstrakti dobijeni iz telećeg, jarećeg ili jagnjećeg želuca
Aktivni principi Himozin (renin, lab-ferment, asparaginska proteinaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.23.4)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Specifično raskida jednu peptidnu vezu kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein. Zgrušava mleko
Osobine Bistra žućkasta do tamnobraon tečnost ili beo do svetložutobraon prašak
Upotreba Proizvodnja sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO GOVEĐE

Izvori Vodeni ekstrakti dobijeni iz goveđeg, kozijeg ili ovčijeg želuca
Aktivni principi Himozin (renin, lab-ferment, asparaginska proteinaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.23.4)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Specifično raskida jednu peptidnu vezu kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein. Zgrušava mleko
Osobine Bistra žućkasta do tamnobraon tečnost ili beo do svetložutobraon prašak
Upotreba Proizvodnja sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO IZ BACILLUS CEREUS

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Bacillus cereus
Aktivni principi Mikrobna asparaginska proteinaza (kisela proteinaza, kisela karboksil-proteinaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.23.6)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Zgrušava mleko.
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba Proizvodnja sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO IZ ENDOTHIA PARASITICA

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom nepatogenih vrsta Endothia parasitica
Aktivni principi Mikrobna asparaginska proteinaza (kisela proteinaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.23.6)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Zgrušava mleko.
Osobine Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.
Upotreba Proizvodnja sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO IZ RHIZOMUCOR SPECIES

Izvori Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Rhizomucor miehei ili Rhizomucor pusillus
Aktivni principi Mikrobna asparaginska proteinaza (kisela proteinaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.23.23)
Katalizovane reakcije Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa
Osobine Beo do žutobraon amorfan prašak; rastvorljiv u vodi (rastvor je obično svetložut); gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.
Upotreba Za zgrušavanje mleka u proizvodnja sira
Ispitivanja Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SERIN PROTEAZA SA SPECIFIČNIM HIMOTRIPSINOM IZ NOCARDIOPSIS PRASINA EKSPRIMIRANA U BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori Proizvodi se fermentacijom genetski modifikovanog nepatogenog i netoksigenog soja Bacillus licheniformis koja sadrži gen koji kodira serin proteazu sa specifičnim himotripsinom iz Nocardiopsis prasina. Enzim se izlučuje u bujon. Masa ćelija i druge čvrste supstance se odvajaju od bujona filtriranjem preko vakuum bubnjeva ili centrifugiranjem. Ultrafiltracija i / ili isparavanje se primenjuju za koncentraciju i dalje prečišćavanje. Preostali mikroorganizmi se uklanjaju mikrobnom filtracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću stabilizatora i konzervanasa do željene aktivnosti.
Aktivni principi Serin proteaza i specifični himotripsin
Sistematska imena i brojevi (EC 3.4.21.1)
Katalizovane reakcije Prioritetno cepanje: Tyr, Trp, Phe, Leu
Sekundarne enzimske aktivnosti Nema
Osobine braon tečnost
Upotreba Koristi se u hidrolizi proteina kao što su kazein, surutka, soja-izolat, koncentrat soje, pšenični gluten i kukuruzni gluten u proizvodnji delimično ili ekstenzivno hidrolizovanih proteina biljnog i životinjskog porekla
Ispitivanja aktivnost serin proteaze sa specifičnim himotripsinom

SERIN PROTEAZA SA SPECIFIČNIM TRIPSINOM IZ FUSARIUM OXYSPORUM EKSPRIMIRANA U FUSARIUM VENENATUM

Izvori Proizvodi se fermentacijom genetski modifikovanog nepatogenog i netoksigenog soja Fusarium venenatum koji sadrži gen koji kodira serin proteazu sa specifičnim tripsinom iz Fusarium oxysporum. Enzim se izlučuje u bujon. Masa ćelija i druge čvrste supstance se odvajaju od bujona filtriranjem preko vakuum bubnjeva ili centrifugiranjem. Ultrafiltracija i / ili isparavanje se primenjuju za koncentraciju i dalje prečišćavanje. Preostali mikroorganizmi se uklanjaju mikrobnom filtracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću stabilizatora i konzervanasa do željene aktivnosti.
Aktivni principi Serin proteaza i specifični tripsin
Sistematska imena i brojevi (EC 3.4.21.4)
Katalizovane reakcije Prioritetno cepanje: Arg, Lys
Sekundarne enzimske aktivnosti Nema
Osobine braon tečnost
Upotreba Koristi se u proizvodnji delimično ili ekstenzivno hidrolizovanih proteina biljnog i životinjskog porekla. Ovi hidrolizovani proteini mogu se koristiti za različite primene kao sastojci u hrani i pićima, za utvrđivanje proteina ili kao sastojci koji pružaju funkcionalne efekte kao što su emulzija ili poboljšanje ukusa
Ispitivanja aktivnost serin proteaze sa specifičnim tripsinom.

TRIPSIN

Izvori Dobija se iz prečišćenog ekstrakta svinjskog ili goveđeg pankreasa
Aktivni principi Tripsin (serin-proteinaza)
Sistematsko ime i broj nema (EC 3.4.21.4)
Katalizovane reakcije Hidrolizuje polipeptide, amide i estre, naročito veze karobksilnih grupa, L -arginina i L -lizina dajući peptide nižih molekulskih masa
Osobine Beo do žutobraon amorfan prašak rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u alkoholu, hloroformu i etru.
Upotreba Koristi se pri prečenju, za omekšavanje mesa i proizvodnju proteinskih hidrolizata
Ispitivanja Proteolitička aktivnost

Lična karta propisa Struktura propisa Pregled glasila u PDF-u Osnovni tekst i h

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">