Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahtevi za opremu koja se koristi prilikom merenja stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološke zahteve koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina, veličina i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda, način postavljanja tog znaka, propisani postupak utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i način i uslove dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i zahtevi za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, veličinu i oblik znaka usaglašenosti, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje;

2) prethodno upakovani proizvodi nejednakih nazivnih količina su prethodno upakovani proizvodi sa istim sadržajem, iste opreme, proizvodnje, oznake za proizvod, vrste ambalaže, a nejednakih nazivnih količina;

3) višedelno pakovanje je pakovanje koje sadrži dva ili više prethodno upakovanih proizvoda koji su namenjeni za pojedinačnu prodaju;

4) paker je fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za pakovanje prethodno upakovanog proizvoda;

5) nazivna količina (nazivna masa ili nazivna zapremina) je masa ili zapremina označena na prethodno upakovanom proizvodu, odnosno količina proizvoda za koju se smatra da je prethodno upakovani proizvod sadrži;

6) stvarna količina (masa ili zapremina) prethodno upakovanog proizvoda je ona količina koju taj proizvod faktički sadrži;

7) srednja vrednost stvarne količine je srednja vrednost količine prethodno upakovanog proizvoda koja predstavlja količnik zbira stvarne količine određenog broja uzoraka prethodno upakovanih proizvoda i tog broja prethodno upakovanih proizvoda;

8) negativno odstupanje je količina za koju je stvarna količina manja od nazivne količine;

9) serija prethodno upakovanih proizvoda je sastavljena od svih prethodno upakovanih proizvoda istog tipa i istog naloga proizvodnje, pakovanih na istom mestu na koje se primenjuje postupak ispitivanja radi provere ispunjenosti metroloških zahteva;

10) merne boce su posude koje su izrađene od stakla ili drugog materijala koji ima istu čvrstinu i postojanost i pruža iste metrološke garancije kao i staklo;

11) oceđena masa je masa prehrambenog proizvoda u prethodno upakovanom proizvodu posle propisanog vremena oceđivanja nalivene tečnosti.

Prethodno upakovani proizvodi izraženi u jedinicama mase ili zapremine

Član 3.

Ovaj pravilnik se primenjuje na prethodno upakovane proizvode izražene u jedinicama mase ili zapremine koji su namenjeni za prodaju u istim nazivnim količinama čije vrednosti:

1) su jednake vrednostima koje je paker unapred odredio;

2) su izražene u jedinicama mase ili zapremine;

3) nisu manje od 5 g ili 5 ml i nisu veće od 10 kg ili 10 L.

Član 4.

Prethodno upakovani proizvodi iz člana 3. ovog pravilnika stavljaju se na tržište Republike Srbije slobodno i bez ikakvih ograničenja samo ako su njihove nazivne količine označene tačno, jasno i nedvosmisleno, kao i ako je odstupanje stvarnih količina od tako označenih nazivnih količina u skladu sa zahtevima iz ovog pravilnika i zakona kojim se uređuje metrologija.

Prethodno upakovani proizvodi iz stava 1. ovog člana, mogu se označiti znakom usaglašenosti iz pododeljka 3.3. Priloga 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prethodno upakovani proizvodi iz stava 2. ovog člana koji se označavaju znakom usaglašenosti, radi provere ispunjenosti metroloških zahteva podležu postupku ispitivanja iz Priloga 1 odeljak 5. ovog pravilnika i Priloga 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Postupak provere ispunjenosti zahteva iz ovog pravilnika za prethodno upakovane proizvode iz člana 3. ovog pravilnika koji nemaju znak usaglašenosti malo „e”, obuhvata proveru:

1) natpisa i oznaka;

2) zahteva za srednju vrednost stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda u uzorku propisanih u Prilogu 1 odeljak 1. ovog pravilnika.

Provera ispunjenosti metroloških zahteva od strane Direkcije za mere i dragocene metale kao nadležnog organa, za prethodno upakovane proizvode iz stava 1. ovog člana, sprovodi se u skladu sa postupkom ispitivanja iz Priloga 1 odeljak 5. i Priloga 2 ovog pravilnika, izuzev postupka provere ispunjenosti ostalih zahteva propisanih u Prilogu 1 odeljak 4. ovog pravilnika.

Član 6.

Prethodno upakovani proizvodi iz člana 3. ovog pravilnika, moraju imati oznaku nazivne mase ili nazivne zapremine u skladu sa Prilogom 1 ovog pravilnika.

Prethodno upakovani proizvodi koji sadrže tečne proizvode imaju oznaku nazivne zapremine, a prethodno upakovani proizvodi koji sadrže druge proizvode imaju oznaku nazivne mase, ako nije drugačije propisano.

Prethodno upakovani proizvodi koji sadrže čvrst prehrambeni proizvod koji se nalazi u tečnosti, bilo da je ona zamrznuta ili ne, na ambalaži moraju imati oznaku ukupne nazivne mase i oznaku nazivne oceđene mase.

Postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda iz stava 3. ovog člana dat je u Prilogu 5 – Postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda označenih oceđenom masom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Proizvodi iz odeljka 1. Priloga 3 – Raspon nazivnih količina prethodno upakovanih vina i alkoholnih pića koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koji su prethodno upakovani u rasponu količine iz tog odeljka, stavljaju se na tržište samo ako su njihove nazivne količine u skladu tim odeljkom.

U slučaju kada dva ili više prethodno upakovanih proizvoda iz stava 1. ovog člana čine višedelno pakovanje, za svaki pojedinačni prethodno upakovani proizvod iz tog višedelnog pakovanja važe nazivne količine iz Priloga 3 odeljak 1. ovog pravilnika.

U slučaju kada je prethodno upakovani proizvod sastavljen od dva ili više pojedinačnih prethodno upakovanih proizvoda koji nisu namenjeni za pojedinačnu prodaju, za taj prethodno upakovani proizvod važe nazivne količine iz Priloga 3 odeljak 1. ovog pravilnika, koje se ne primenjuju na pojedinačne prethodno upakovane proizvode od kojih je taj proizvod sastavljen.

Član 8.

Dozvoljena odstupanja za prethodno upakovane proizvode nejednakih nazivnih količina data su u Prilogu 1 odeljak 6. ovog pravilnika.

Ostali prethodno upakovani proizvodi

Član 9.

Ovaj pravilnik se primenjuje i na prethodno upakovane proizvode koji su namenjeni za prodaju u istim nazivnim količinama čije vrednosti su:

1) jednake vrednostima koje je paker unapred odredio;

2) izražene u jedinicama dužine, površine ili u broju komada.

Član 10.

Vrednosti dozvoljenog negativnog odstupanja stvarne količine prethodno upakovanog proizvoda iz člana 9. ovog pravilnika date su u Prilogu 4 – Dozvoljena negativna odstupanja za proizvode kod kojih je nazivna količina izražena u jedinicama dužine, površine odnosno brojem komada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Srednja vrednost stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda iz člana 9. ovog pravilnika mora biti ista ili veća od nazivne količine.

Merne boce

Član 11.

Ovaj pravilnik se primenjuje na merne boce koje:

1) su zatvorene ili izrađene da budu zatvorene i namenjene za skladištenje, prevoz ili isporuku tečnosti;

2) imaju nazivnu zapreminu od 0,05 L do 5 L;

3) imaju takva metrološka svojstva (osobine konstrukcije i ujednačenost kvaliteta proizvodnje) da se mogu koristiti kao merne boce, odnosno da njihov sadržaj može biti izmeren sa dovoljnom tačnošću kada su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta ukupne zapremine.

Član 12.

Na merne boce iz člana 11. ovog pravilnika koje ispunjavaju metrološke zahteve iz Priloga 6 – Dozvoljena odstupanja zapremine i Priloga 7 – Kriterijumi prihvatanja serije, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, proizvođač stavlja znak „z” iz Priloga 6 odeljak 5. stav 1. ovog pravilnika.

Oblik znaka iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 8 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13.

Merne boce stavljaju se na tržište Republike Srbije samo ako su označene propisanim oznakama i natpisima u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 43/13 i 16/16).

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 5. ovog pravilnika, koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine.

Prilozi:

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima – prilog 1

***Član 5.

Postupak provere ispunjenosti zahteva iz ovog pravilnika za prethodno upakovane proizvode iz člana 3. ovog pravilnika koji nemaju znak usaglašenosti „e”, obuhvata proveru:

1) natpisa i oznaka;

2) minimuma sa negativnim odstupanjem, pod kojim se podrazumeva da stvarna količina svakog prethodno upakovanog proizvoda koji nema oznaku „e” mora biti u skladu sa nazivnim količinama i odstupanjima iz Priloga 1 pododeljak 2.2. Tabela 1 ovog pravilnika, pri čemu se ne primenjuju zahtevi za srednju vrednost stvarne količine iz Priloga 1 pododeljak 1.1. ovog pravilnika.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">