Reklama
Na snazi od 09.04.2019.
Primena od 01.07.2020.
Prethodnik Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode SCG 1/2005, 43/2013
Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode 63/2004, 43/2013

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta proizvoda koji su slični čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva i sastav proizvoda; vrstu i količinu sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; deklarisanje, kao i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Član 2.

Subjekt u poslovanju hranom pre početka proizvodnje donosi proizvođačku specifikaciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:
1) naziv proizvoda, kao i trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
2) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje;
3) podatke o vrsti i količini sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi;
4) osnovne uslove kvaliteta i izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta;
5) podatke iz deklaracije u skladu sa ovim propisom i propisom kojim se uređuje deklarisanje i označavanje hrane;
6) datum donošenja i evidencijski broj proizvođačke specifikacije.

Član 3.

Nazivi, definicije i opšti uslovi kvaliteta proizvoda dati su u Prilogu – Nazivi, definicije i karakteristike proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog).

Član 4.

Proizvodi koji se stavljaju u promet deklarišu se i označavaju u skladu sa ovim pravilnikom i propisom kojim se uređuje deklarisanje i označavanje hrane.
U proizvodnji proizvoda mogu da se koriste šećeri koji su uređeni propisom kojim se uređuje kvalitet šećera namenjenog za ljudsku upotrebu, kao i drugi šećeri.
Proizvodima je dozvoljeno dodavanje aditiva i aroma, u skladu sa propisima kojima se uređuju prehrambeni aditivi i arome.

Član 5.

Proizvodi slični čokoladi jesu proizvodi dobijeni odgovarajućim tehnološkim postupcima, od kakao praha ili kakao praha sa redukovanim sadržajem kakao maslaca ili kakao mase, pojedinačno ili u kombinaciji, šećera, biljnih masti, mleka ili mlečnih proizvoda i drugih sastojaka, kojima se postižu karakteristična svojstva ovih proizvoda.
Proizvodi slični čokoladi mogu biti punjeni i sa dodacima.
Za punjene proizvode iz stava 2. ovog člana, naziv proizvoda potrebno je dopuniti rečima o kakvom punjenju se radi, a za proizvode sa dodacima naziv proizvoda potrebno je dopuniti sa nazivom dodatog sastojka.

Član 6.

Proizvodi slični čokoladi mogu se proizvoditi i stavljati u promet pod sledećim nazivom:
1) kakao tabla;
2) mlečna kakao tabla;
3) kakao preliv;
4) mlečni kakao preliv;
5) mlečni preliv.

Član 7.

Krem proizvodi jesu proizvodi dobijeni odgovarajućim tehnološkim postupcima od šećera, biljnih masti, mlečnih proizvoda, kakao proizvoda, drugih sirovina i aditiva.
Prema konzistenciji krem proizvodi su mazivi.
U prometu se mogu stavljati mešavine krem proizvoda.

Član 8.

Krem proizvodi se proizvode i stavljaju u promet pod sledećim nazivima:
1) kakao krem proizvod;
2) mlečni krem proizvod;
3) lešnik, badem, kikiriki, rogač ili sličan krem proizvod;
4) krem proizvod sa dodatkom…(navesti dodatak).

Član 9.

Bombonski proizvodi jesu proizvodi dobijeni odgovarajućim tehnološkim postupcima od šećera i drugih sirovina, uz dodavanje aditiva, aroma i sastojaka koji se dodaju zbog povećanja biološke vrednosti proizvoda.
Bombonski proizvodi mogu biti sa dodacima, mogu se puniti, prelivati, delimično prelivati, kandirati, ukrašavati, posipati i sl.

Član 10.

Bombonski proizvodi mogu se proizvoditi i stavljati u promet pod sledećim nazivom:
1) tvrde bombone;
2) svilene bombone;
3) karamele;
4) draže bombone;
5) fondan proizvod;
6) žele proizvod;
7) gumene bombone;
8) penasti proizvod;
9) lakric proizvod;
10) likerne bombone;
11) komprimati;
12) marcipan proizvod;
13) persipan proizvod;
14) nugat proizvod;
15) beli nugat;
16) grilaž (krokant) proizvod;
17) halva;
18) ratluk;
19) guma za žvakanje;
20) preliv za kolače.

Kada se bombonski proizvodi prodaju u mešavinama, nazivi mogu da se zamene nazivom: „mešavina bombonskih proizvoda” ili sl.
U slučaju iz stava 2. ovog člana može da se navede jedna lista sastojaka za sve proizvode iz mešavine.

Član 11.

Zahtevi ovog propisa se ne primenjuju na proizvode slične čokoladi, krem proizvode i bombonske proizvode koji su zakonito stavljeni na tržište ostalih zemalja Evropske unije ili Republike Turske, odnosno zakonito proizvedeni u državi potpisnici EFTA Sporazuma, ukoliko proizvod ispunjava zahteve koji se odnose na bezbednost hrane.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, može se ograničiti stavljanje na tržište ili povući sa tržišta proizvod iz stava 1. ovog člana, ukoliko se posle sprovedenog postupka iz Uredbe EK broj 764/2008, utvrdi da takav proizvod ne može da ispuni zahteve ekvivalentne zahtevima koji su propisani ovim propisom.

Član 12.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode („Službeni glasnik SCG”, broj 1/05 i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik), u delu koji se odnosi na proizvode slične čokoladi i krem proizvode i Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode („Službeni list SCG”, broj 63/04 i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik).
Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim člana 11. ovog pravilnika koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Prilog – Nazivi, definicije i karakteristike proizvoda

Deo A – Proizvodi slični čokoladi

1. Kakao tabla jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod, sadrži najmanje 4% bezmasne suve materije kakao delova i najmanje 21% ukupne masti;
2. Mlečna kakao tabla jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod, sadrži najmanje 4% bezmasne suve materije kakao delova, najmanje 25% ukupne masti i najmanje 5% suve materije mleka;
3. Kakao preliv jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod sadrži najmanje 4% bezmasne suve materije kakao delova i najmanje 25% ukupne masti;
4. Mlečni kakao preliv jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod, sadrži najmanje 4% bezmasne suve materije kakao delova, najmanje 25% ukupne masti i najmanje 7% suve materije mleka;
5. Mlečni preliv jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod, sadrži najmanje 12% suve materije mleka i najmanje 25% ukupne masti.

Deo B – Krem proizvodi

1. Kakao krem proizvod jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod, sadrži najmanje 4% bezmasne suve materije kakao delova i najmanje 25% ukupne masti;
2. Mlečni krem proizvod jeste proizvod koji, računato na gotov proizvod, sadrži najmanje 15% bezmasne suve materije mleka i najmanje 25% ukupne masti;
3. Lešnik, badem, kikiriki, rogač ili sličan krem proizvod jeste proizvod dobijen od krem proizvoda iz tač. 1. i 2. dela B ovog priloga, uz dodatak sastojaka po kome proizvod nosi ime;
4. Krem proizvod sa dodatkom … je proizvod dobijen od krem proizvoda iz tač. 1. i 2. dela B ovog priloga, uz dodatak različitih sastojaka.

Deo V – Bombonski i slični proizvodi

1. Tvrde bombone jesu proizvodi koji se dobijaju od bombonske mase uz dodatak odgovarajućih sirovina, aditiva i aroma, kojima se postižu izgled, ukus i miris svojstveni pojedinim vrstama bombona;
2. Svilene bombone jesu proizvodi dobijeni od bombonske mase, aditiva i aroma, obrađene tako da gotove bombone dobiju svilenkast sjaj;
3. Karamele jesu mekane bombone dobijene od šećera, uz dodatak masnoća, aditiva i aroma. Karamelama se može dodavati i mleko, odnosno mlečni proizvodi;
4. Draže bombone jesu proizvodi koji se sastoje od jezgra prevučenog sa šećernim, čokoladnim ili drugim omotačem, odnosno njihovom kombinacijom;
5. Fondan proizvod jeste proizvod dobijen od fondan mase uz dodatak drugih sastojaka, aditiva i aroma. Fondan masa se dobija ukuvavanjem rastvora šećera, odgovarajućim tehnološkim postupkom. Fondan proizvod je polučvrste konzistencije;
6. Žele proizvod jeste proizvod dobijen od šećera, sredstava za želiranje i drugih sastojaka koji mu daju odgovarajuću konzistenciju;
7. Gumene bombone jesu proizvodi dobijeni od šećera, sredstava za želiranje i drugih sastojaka, koji im daju odgovarajuću konzistenciju;
8. Penasti proizvod jeste proizvod dobijen odgovarajućim tehnološkim postupkom od šećera, sredstava za penjenje i drugih sirovina, koje proizvodu daju penastu konzistenciju;
9. Lakric proizvod jeste proizvod dobijen od šećera i lakrica (sladić), koji daje karakteristična svojstva proizvodu;
10. Likerne bombone jesu proizvodi dobijeni izlivanjem zasićenog rastvora šećera uz dodatak alkoholnog pića, u različitom obliku. Likerna bombona se sastoji od karakterističnog šećernog omotača i tečnog alkoholnog punjenja;
11. Komprimati jesu proizvodi dobijeni presovanjem šećera i drugih sirovina;
12. Marcipan proizvod jeste proizvod dobijen od marcipan mase, sa ili bez dodataka. Marcipan masa izrađuje se od šećera i najmanje 50% oljuštenih slatkih badema sa najviše 4% gorkog badema i do 3,5% glukoznog sirupa. Marcipan masa treba da sadrži najmanje 28% bademovog ulja;
13. Persipan proizvod jeste proizvod dobijen od persipan mase, koji odgovaraju po svojim karakteristikama marcipan proizvodu i marcipan masi, ali umesto badema sadrži jezgre koštica voća, sa ili bez dodatka badema, uz dodatak šećera. Količina zaostalog amigdalina u tretiranim jezgrama ne sme biti veća od 0,17% računato na suvu materiju, a u gotovom persipan proizvodu može da ga bude najviše 0,09%;
14. Nugat proizvod jeste proizvod koji se dobija od nugat mase i kakao proizvoda. Nugat masa može biti:
– lešnik nugat masa koja se dobija od lešnika, šećera i aditiva, a sadrži najmanje 30% masnoće,
– badem nugat masa koja se dobija od badema, šećera i aditiva, a sadrži najmanje 28% masnoće,
– lešnik-badem nugat masa koja se dobija od lešnika, badema, šećera i aditiva, a sadrži najmanje 28% masnoće.
Nugat proizvodima dodaju se kakao delovi, tako da ukupan sadržaj masnoće odgovara propisanim količinama za pojedine vrste nugat masa;
15. Beli nugat jeste proizvod dobijen od šećera i/ili zamene za šećer, proteina i meda, sa ili bez dodatka jezgrastog voća i kandiranog voća;
16. Grilaž (krokant) proizvod dobija se od jezgrastog voća i karamelisanog šećera uz dodatak drugih sastojaka. Grilaž proizvod može biti tvrd, mekan ili lisnat;
17. Halva jeste proizvod koji se dobija od šećera i susamove (tahan) mase, po odgovarajućem tehnološkom postupku. Halvi se mogu dodavati aditivi, arome i ekstrakt korena biljke saponarija. Halva može biti:
– tahan halva, žuto-bele do žuto-sivkaste boje, vlaknaste strukture, sa sadržajem od najmanje 22% susamovog ulja iz tahan mase,
– bela halva, tvrda i lepljiva masa bele boje sa sadržajem prženog jezgra oraha, badema, lešnika i susamovog semena, osim ekstrakta korena biljke saponarija,
– crna halva, tamne boje, vlaknaste strukture, sa sadržajem od najmanje 20% susamovog ulja iz susamove mase i sadržajem jezgrastog voća, karamelizovanog šećera i kakao praha;
18. Ratluk jeste proizvod dobijen od šećera i odgovarajuće vrste skroba, sa dodatkom aditiva, aroma i drugih sastojaka;
19. Guma za žvakanje jeste proizvod dobijen od šećera i/ili drugih sirovina i gumi baze;
20. Preliv za kolače jeste proizvod koji se dobija mešanjem glukoznog sirupa, rastvora šećera i drugih sirovina.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">