Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji se registruju, odnosno odobravaju, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata, izgled obrazaca zahteva za upis objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, kao i sadržina i način vođenja Registra objekata i Registra odobrenih objekata.

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) mlekomat jeste stacionarni ili pokretni uređaj namenjen za direktnu prodaju sirovog mleka krajnjem potrošaču;
2) mesara (kasapnica) jeste specijalizovani maloprodajni objekt za prodaju pretežno neupakovanog mesa, odnosno objekat u kojem se vrši rasecanje i mlevenje mesa na zahtev krajnjeg potrošača;
3) odobravanje objekta za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla jeste postupak pokrenut po zahtevu stranke za upis u Registar odobrenih objekata i kojim se utvrđuje da li objekat ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla;
4) ribarnica jeste maloprodajni objekt u kome se sveži proizvodi ribarstva prodaju celi, odnosno gde se vrši obrada proizvoda ribarstva u smislu uklanjanja glave, vađenja utrobe, rezanja na odreske, filete i komade;
5) registracija objekta za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla jeste postupak pokrenut po zahtevu stranke za upis u Registar objekata bez prethodnog utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla;
6) primarni proizvodi životinjskog porekla jesu proizvodi primarne proizvodnje, uklјučujući proizvode stočarstva, lova i ribolova;
7) objekat za sakuplјanje jaja jeste svaki registrovani objekat za sakuplјanje jaja od proizvođača radi isporuke objektu za pakovanje jaja, u skladu sa opštim uslovima za higijenu hrane;
8) sabiralište mleka jeste objekat koji je odobren za sakuplјanje sirovog mleka u skladu sa opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane;
9) sabirno, odnosno otkupno mesto za mleko jeste objekat koji je registrovan za sakuplјanje sirovog mleka od dva ili više proizvođača i ima zaklјučen ugovor sa subjektom za preradu mleka;
10) objekat za primarnu proizvodnju meda i drugih proizvoda pčela jeste registrovani objekat u kome se med i drugi proizvodi pčela poreklom iz sopstvenog pčelinjaka, sakuplјaju, vrcaju, pune, pakuju, skladište i stavlјaju u promet;
11) objekat za punjenje i pakovanje meda i drugih proizvoda pčela jeste odobreni objekat u kome se med i drugi proizvodi pčela, bez obzira na poreklo, pune i pakuju ili se pune i pakuju uslužno, a namenjeni su za stavlјanje u promet;
12) objekat za proizvodnju jaja jeste registrovan objekat u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog porekla u kome se proizvodi više od 350 jaja dnevno radi stavlјanja u promet;
13) objekat za preradu mleka jeste objekat u kome se vrši obrada, prerada i pakovanje mleka ili proizvoda od mleka;
14) prodajna vozila jesu vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog porekla;
15) automati za prodaju jesu uređaji za prodaju primarnih proizvoda životinjskog porekla;
16) objekat za proizvodnju malih količina hrane životinjskog porekla jeste objekat za proizvodnju primarnih proizvoda životinjskog porekla i prerađenih proizvoda životinjskog porekla u malim količinama, koje služe za snabdevanje potrošača, koji se registruje, odnosno odobrava u skladu sa posebnim propisom;
17) subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlјa.

Član 3.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla u kojim se obavlјa delatnost proizvodnje i prometa hrane životinjskog porekla i koji ispunjavaju uslove u skladu sa propisima kojim se uređuju veterinarsko- sanitarni uslovi, odnosno opšti i posebni uslovi za higijenu hrane životinjskog porekla dati su u Prilogu 1 – Objekti koji se registruju (u dalјem tekstu: Prilog 1) i u Prilogu 2 – Objekti koji se odobravaju (u dalјem tekstu: Prilog 2), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji se registruju jesu objekti u kojima se obavlјa jedna ili više delatnosti proizvodnje i prometa hrane životinjskog porekla i dati su u Prilogu 1.
Objekti iz stava 1. ovog člana registruju se na osnovu prava svojine, odnosno drugog osnova korišćenja objekta.

Član 5.

Pravno lice ili preduzetnik, upisano u Registar privrednih subjekata, pre početka obavlјanja delatnosti, kao i fizičko lice, upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava, pre početka obavlјanja proizvodnje, podnose ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva (u dalјem tekstu: Ministarstvo) zahtev za upis objekta iz člana 4. ovog pravilnika u Registar objekata.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za upis u Registar objekata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Posle prijema zahteva iz člana 5. ovog pravilnika, Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i na osnovu uredno podnetog zahteva vrši upis objekta u Registar objekata i određuje registarski broj, koji je jedinstven za taj objekat.
U objektima iz stava 1. ovog člana obavlјa se službena kontrola radi provere ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla najkasnije u roku od tri meseca od dana upisa u Registar registrovanih objekata.

Član 7.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji se odobravaju jesu objekti u kojima se obavlјa jedna ili više delatnosti proizvodnje i prometa hrane životinjskog porekla i dati su u Prilogu 2. ovog pravilnika.
Objekti iz stava 1. ovog člana odobravaju se na osnovu prava svojine, odnosno drugog osnova korišćenja objekta.

Član 8.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, koje je upisano u Registar privrednih subjekata, pre početka obavlјanja delatnosti, podnosi Ministarstvu zahtev za upis objekta iz člana 7. ovog pravilnika u Registar odobrenih objekata.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za upis u Registar odobrenih objekata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Posle prijema zahteva iz člana 8. ovog pravilnika Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i ministar nadležan za poslove veterinarstva obrazuje komisiju koja vrši pregled objekta radi utvrđivanja ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla u objektu i usaglašenosti uslova sa dostavlјenim zahtevom.

Član 10.

Ako komisija iz člana 9. ovog pravilnika utvrdi da su u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ispunjeni veterinarsko- sanitarni uslovi, odnosno opšti uslovi za higijenu hrane životinjskog porekla, u objektu se privremeno odobrava obavlјanje delatnosti, objekat se privremeno upisuje u Registar odobrenih objekata i dodelјuje mu se veterinarski kontrolni broj.

Privremeno odobrenje iz stava 1. ovog člana ne može biti kraće od tri meseca, niti duže od šest meseci.

Pre isteka roka iz stava 2. ovog člana, komisija iz člana 9. ovog pravilnika, ponovo utvrđuje da li su u objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla i dalјe ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi, odnosno opšti uslovi za higijenu hrane životinjskog porekla i utvrđuje da li su ispunjeni posebni uslovi za higijenu hrane životinjskog porekla.

Ako objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, upisuje se u Registar odobrenih objekata i zadržava se dodelјeni veterinarski kontrolni broj.

Ako se utvrdi da objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodelјeni veterinarski kontrolni broj.

Ako komisija iz člana 9. ovog pravilnika u objektima datim u Prilogu 2, u okviru Liste objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji podležu postupku odobravanja – Deo A, Odelјak 0 i u okviru Liste objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji podležu postupku odobravanja – Deo B utvrdi da ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla, ovi objekti se upisuju u Registar odobrenih objekata i dodelјuje im se veterinarski kontrolni broj.

Član 11.

Ako se u odobrenom objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla vrši rekonstrukcija kojom se menjaju ranije utvrđeni uslovi u odnosu na kapacitet, vrstu i obim delatnosti, odnosno ako se u odobrenom objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla obavlјa delatnost koja ranije nije bila odobrena, objekat podleže postupku odobravanja u skladu sa članom 10. st. 1 – 5. ovog pravilnika.

Član 12.

Ako se u odobrenom objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla vrši adaptacija kojom se ne menjaju ranije utvrđeni uslovi, subjekt u poslovanju hranom podnosi zahtev za promenu podataka u Registru odobrenih objekata, na obrascu zahteva iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

Ako objekat ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove higijene hrane, vrši se promena podataka u Registru odobrenih objekata, a ako se, na osnovu zapisnika inspektora, utvrdi da ne ispunjava ove uslove objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodelјeni veterinarski kontrolni broj.

Član 13.

Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata sadrži podatke o:
1) imenu i prezimenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu subjekta u poslovanju hranom;
2) registrovanoj, odnosno odobrenoj delatnosti;
3) jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno matičnom broju;
4) nazivu upravnog okruga, opštini, mestu i adresi objekta gde se obavlјa delatnost;
5) registarskom broju, odnosno veterinarskom kontrolnom broju;
6) kapacitetu objekta;
7) vrsti životinja koje se koriste za proizvodnju hrane;
8) broju rešenja o upisu u Registar objekata, odnosno broju rešenja o ispunjenosti propisanih uslova i broju rešenja o upisu u Registar odobrenih objekata;
9) datumu i broju rešenja o brisanju iz Registra objekata ili Registra odobrenih objekata;
10) napomenama.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, Registar odobrenih objekata sadrži i podatak o roku privremenog upisa u ovaj registar.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana upisuju se u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u odgovarajući deo, odnosno odelјak u skladu sa Prilogom 1. i Prilogom 2. ovog pravilnika.

Član 14.

Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata iz člana 13. ovog pravilnika vodi se u elektronskom obliku i povezan je sa informacionim sistemom Ministarstva.

Član 15.

U Registar objekata, odnosno u Registar odobrenih objekata iz člana 13. ovog pravilnika upisuju se promene podataka nastale u vezi sa podacima koji su upisani u ove registre.
Subjekt u poslovanju hranom podnosi Ministarstvu zahtev na odgovarajućem obrascu u skladu sa ovim pravilnikom, radi upisa promene podataka u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i uz zahtev dostavlјa sve potrebne dokaze za traženu promenu.
Na osnovu urednog zahteva iz stava 2. ovog člana, unose se promene podataka u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

Član 16.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla brišu se iz Registra objekata, odnosno Registra odobrenih objekata na osnovu odluke o prestanku obavlјanja delatnosti ili ako prestanu da ispunjavaju utvrđene uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Subjekt u poslovanju hranom dostavlјa zahtev na odgovarajućem obrascu u skladu sa ovim pravilnikom, radi brisanja objekta iz Registra objekata, odnosno Registra odobrenih objekata.

Član 17.

Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika registrovani, odnosno odobreni postaju upisani u skladu sa ovim pravilnikom u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i zadržavaju dodelјeni veterinarski kontrolni broj.

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla – Prilozi

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">