Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje koji se registruju, odnosno odobravaju, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata izgled obrasca zahteva za upis ovih objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, kao i sadržina i način vođenja Registra objekata i Registra odobrenih objekata.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) faza proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje jeste bilo koja faza proizvodnje, prerade i prometa, uključujući uvoz, primarnu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju i snabdevanje hranom za životinje;

2) odobravanje objekta za proizvodnju i promet hrane za životinje jeste postupak pokrenut po zahtevu stranke za upis u Registar odobrenih objekata i za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti;

3) pokretna mešaona hrane za životinje (u daljem tekst: pokretna mešaona) jeste posebno opremljeno vozilo kojim se uslužno proizvode smeše, uključujući mediciniranu hranu za životinje;

4) registracija objekta za proizvodnju i promet hrane za životinje jeste postupak pokrenut po zahtevu stranke za upis u Registar objekata bez prethodnog utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti.

Član 3.

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje koji se registruju ili odobravaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom su svi objekti koji su pod kontrolom subjekta u poslovanju hranom za životinje u kojima se ili iz kojih se obavlja delatnost proizvodnje i prometa hrane za životinje (u daljem tekstu: delatnost) u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje.

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje u kojima se obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 1 – Objekti koji se registruju (u daljem tekstu: Prilog 1) i Prilogu 2 – Objekti koji se odobravaju (u daljem tekstu: Prilog 2), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje koji se registruju jesu objekti u kojima se obavlja jedna ili više delatnosti dati u Prilogu 1.

Član 5.

Pravno lice, odnosno preduzetnik pre početka obavljanja delatnosti podnosi ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za upis objekta iz člana 4. ovog pravilnika u Registar objekata.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za upis objekata u Registar objekata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Posle prijema zahteva iz člana 5. ovog pravilnika, Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjen i na osnovu uredno podnetog zahteva vrši upis u Registar objekata i dodeljuje veterinarski kontrolni broj.

Član 7.

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje koji se odobravaju jesu objekti u kojima se obavlja jedna ili više delatnosti dati u Prilogu 2.

Član 8.

Pravno lice, odnosno preduzetnik pre početka obavljanja delatnosti podnosi Ministarstvu zahtev za upis objekta iz člana 7. ovog pravilnika u Registar odobrenih objekata.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za upis objekata u Registar odobrenih objekata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Posle prijema zahteva iz člana 8. ovog pravilnika, Ministarstvo proverava da li je zahtev pravilno popunjeni i utvrđuje da li objekat za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjava propisane uslove.

Kada se utvrdi da objekat za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjava sve propisane uslove, objekat se odobrava, upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj, koji je jedinstven za taj objekat i sastoji se od:

1) oznake α;
2) slova: RS, kao ISO oznaka Republike Srbije;
3) brojčane oznake od najviše osam cifara.

Član 10.

U slučaju da se utvrdi da su u objektu za proizvodnju i promet hrane za životinje ispunjeni propisani uslovi u pogledu objekta, prostorija, prostora i opreme, kao i opštih uslova higijene hrane za životinje, objekat se privremeno odobrava, privremeno upisuje u Registar odobrenih objekata i dodeljuje mu se veterinarski kontrolni broj.

Privremeno odobrenje iz stava 1. ovog člana može biti najduže do tri meseca.

Kada se u roku iz stava 2. ovog člana, u objektu za proizvodnju i promet hrane za životinje utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi, objekat se odobrava, upisuje u Registar odobrenih objekata i zadržava dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

Kada se u roku iz stava 2. ovog člana, u objektu za proizvodnju i promet hrane za životinje utvrdi napredak u odnosu na prethodno utvrđeno činjenično stanje u pogledu ispunjenja svih propisanih uslova, privremeno odobrenje se produžava, pri čemu ukupni period na koji se odnosi privremeno odobrenje ne može biti duži od šest meseci.

Kada se u objektu za proizvodnju i promet hrane za životinje kome je produženo privremeno odobrenje utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi, objekat se odobrava, upisuje u Registar odobrenih objekata i zadržava dodeljeni veterinarski kontrolni broj, a ako se u objektu utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi, objekat se ne odobrava, briše se iz Registra odobrenih objekata i ukida se dodeljeni veterinarski kontrolni broj.

Član 11.

Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata sadrži sledeće podatke:

1) delatnost za koju je objekat upisan;
2) poslovno ime i sedište;
3) matični broj;
4) adresu objekta i naziv upravnog okruga gde se obavlja delatnost;
5) kod registrovanog ili odobrenog objekta;
6) veterinarski kontrolni broj;
7) kapacitet objekta;
8) vrsta životinje za koju se proizvodi, odnosno stavlja u promet hrana za životinje;
9) broj rešenja o ispunjenosti propisanih uslova, odnosno broj rešenja o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata;
10) datum i broj rešenja o brisanju iz Registra objekata ili Registra odobrenih objekata;
11) napomene.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, Registar odobrenih objekata sadrži i podatak o roku privremenog upisa u ovaj registar.

Član 12.

Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata iz člana 11. ovog pravilnika vodi se u elektronskom obliku i povezan je sa informacionim sistemom Ministarstva.

Član 13.

U Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata iz člana 11. ovog pravilnika upisuju se promene podataka nastale u vezi sa podacima koji su upisani u ove registre.

Član 14.

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti ili ako prestane da ispunjava propisane uslove, objekat za proizvodnju i promet hrane za životinje briše se iz Registra objekata, odnosno Registra odobrenih objekata iz člana 11. ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Objekti za uzgoj, držanje i promet životinja upisani u odgovarajući registar koji vodi Ministarstvo, u skladu sa posebnim propisom, u delu koji se odnosi na hranjenje životinja koje su namenjene za proizvodnju hrane, smatraju se upisanim objektima za proizvodnju i promet hrane za životinje u Registar objekata u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi:

Prilog – Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">