Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Centralnog registara objekata (u daljem tekstu: Centralni registar), u koji se upisuju subjekti koji se bave proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje.

Član 2.

Centralni registar vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

U Centralnom registru vode se podaci o:

1) odobrenim objektima i
2) registrovanim objektima.

Član 3.

Objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje koji su odobreni ili registrovani u skladu sa posebnim propisom smatraju se upisanim u Centralni registar i podaci o tome vode se u Centralnom registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Za objekte iz stava 1. ovog člana, Centralni registar predstavlja jedinstvenu bazu koja sadrži podatke koji su propisani posebnim propisom.

Član 4.

Ako posebnim propisom nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti, kao i ako posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar, objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje upisuju se u Centralni registar na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Centralni registar sadrži sledeće podatke o objektima:

1) broj i naziv objekata u kojima se obavlja delatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, odnosno hrane za životinje;
2) mesto i adresu za svaki od objekata iz stava 1. tačka 1) ovog člana;
3) opis delatnosti koja se obavlja u svakom od objekata iz stava 1. tačka 1) ovog člana;
4) odgovorno lice u svakom objektu iz stava 1. tačka 1) ovog člana (ime, prezime i adresa, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte);

5) datum početka obavljanja delatnosti za svaki od objekata iz stava 1. tačka 1) ovog člana;
6) broj i datum rešenja Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, ako se radi o objektima za koje posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar;
7) broj telefona i telefaksa, kao i elektronska adresa za svaki od objekata iz stava 1. tačka 1) ovog člana;
8) nastale promene u objektima (datum, vrsta i opis promene).

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, u Centralni registar upisuju se i podaci koji se odnose na subjekat u poslovanju hranom i hranom za životinje, i to:

1) ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište;
2) jedinstveni matični broj građana i broj lične karte fizičkog lica i preduzetnika;
3) ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte odgovornog lica u pravnom licu;
4) datum upisa u Registar privrednih subjekata, odnosno Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i vreme početka obavljanja delatnosti;

5) broj pod kojim je registrovan u Registar privrednih subjekata, odnosno Registar poljoprivrednih gazdinstava;
6) matični broj pravnog lica i preduzetnika koji je dodeljen od strane nadležnog organa za poslove statistike;
7) poresko-identifikacioni broj (PIB);

8) šifra i opis pretežne delatnosti;
10) šifra i opis ostalih delatnosti;
11) broj telefona i telefaksa i elektronska adresa;
12) sve nastale promene podataka (datum, vrsta i opis promene).

Član 5.

Uz prijavu iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika subjekat u poslovanju hranom i hranom za životinje dužan je da dostavi dokumentaciju kojom se potvrđuje tačnost podataka koji se upisuju u Centralni registar.

Po izvršenom upisu u Centralni registar, Ministarstvo podnosiocu prijave izdaje potvrdu o izvršenom upisu, koja sadrži registarski broj.

Svaki subjekat u poslovanju hranom i hranom za životinje može da ima samo jedan registarski broj.

Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom licu u slučaju prestanka obavljanja delatnosti tog lica.

Član 6.

Centralni registar se vodi u elektronskoj formi i povezuje sa drugim bazama i registrima Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Dokumentacija o svakom upisanom subjektu prevodi se u elektronsku formu i čini sastavni deo Centralnog registra i čuva se trajno u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Član 7.

U Centralni registar upisuju se i promene podataka. Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje su dužni da svaku
promenu podataka prijave Ministarstvu i o tome dostave potrebnu dokumentaciju, u roku od 15 dana od dana nastale promene, osim kada je promena podataka već izvršena u skladu sa posebnim propisima.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">