Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Centralnog registara objekata (u dalјem tekstu: Centralni registar), u koji se upisuju subjekti koji se bave proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje.

Član 2.

Centralni registar vodi ministarstvo nadležno za poslove polјoprivrede (u dalјem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

U Centralnom registru vode se podaci o:

1) odobrenim objektima i

2) registrovanim objektima.

Član 3.

Objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje koji su odobreni ili registrovani u skladu sa posebnim propisom smatraju se upisanim u Centralni registar i podaci o tome vode se u Centralnom registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Za objekte iz stava 1. ovog člana, Centralni registar predstavlјa jedinstvenu bazu koja sadrži podatke koji su propisani posebnim propisom.

Član 4.

Ako posebnim propisom nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavlјanje određene delatnosti, kao i ako posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar, objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje upisuju se u Centralni registar na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Centralni registar sadrži sledeće podatke o objektima:*

1) broj i naziv objekata u kojima se obavlјa delatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, odnosno hrane za životinje;*

2) mesto i adresu za svaki od objekata iz stava 1. ovog člana;*

3) opis delatnosti koja se obavlјa u svakom od objekata iz stava 1. ovog člana;*

4) odgovorno lice u svakom objektu iz stava 1. ovog člana (ime, prezime i adresa, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte);*

5) datum početka obavlјanja delatnosti za svaki od objekata iz stava 1. ovog člana;*

6) broj i datum rešenja Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavlјanje delatnosti, ako se radi o objektima za koje posebnim propisom nije predviđena obaveza upisa u registar;*

7) broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte za svaki od objekata iz stava 1. ovog člana;*

8) nastale promene u objektima (datum, vrsta i opis promene).*

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, u Centralni registar upisuju se i podaci koji se odnose na subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje, i to:

1) ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište;

2) jedinstveni matični broj građana i broj lične karte fizičkog lica i preduzetnika;

3) ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte odgovornog lica u pravnom licu;

4) datum upisa u Registar privrednih subjekata, odnosno Registar polјoprivrednih gazdinstava, kao i vreme početka obavlјanja delatnosti;

5) brisana je (vidi član 1. Pravilnika 107/2021-23)

6) matični broj pravnog lica odnosno preduzetnika pod kojim je registrovan u Registar privrednih subjekata, odnosno broj polјoprivrednog gazdinstva pod kojim je upisan u Registar polјoprivrednih gazdinstava;*

7) poresko-identifikacioni broj (PIB);

8) šifra i opis pretežne delatnosti;

10) brisana je (vidi član 1. Pravilnika 107/2021-23)

11) broj telefona i adresa za prijem elektronske pošte;

12) sve nastale promene podataka (datum, vrsta i opis promene).

*Službeni glasnik RS, broj 107/2021

Član 5.*

Prijava iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, kao i prijava promene podataka, odnosno prijava za brisanje iz Centralnog registra podnosi se u papirnom ili elektronskom obliku.

Podnošenje prijave u elektronskom obliku obavlјa se upotrebom elektronskog servisa Ministarstva, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava.

Uz prijavu iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje dostavlјa dokumentaciju kojom se potvrđuje tačnost podataka koji se upisuju u Centralni registar.

Po izvršenom upisu u Centralni registar, Ministarstvo podnosiocu prijave izdaje potvrdu o izvršenom upisu, koja sadrži registarski broj.

Svaki subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje može da ima samo jedan registarski broj.

Registarski broj koji je jednom dodelјen ne može se menjati, niti može biti dodelјen nekom drugom licu u slučaju prestanka obavlјanja delatnosti tog lica.*

*Službeni glasnik RS, broj 107/2021

Član 6.

Centralni registar se vodi u elektronskoj formi i povezuje sa drugim bazama i registrima Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa.

Dokumentacija o svakom upisanom subjektu prevodi se u elektronsku formu i čini sastavni deo Centralnog registra i čuva se trajno u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Član 7.

U Centralni registar upisuju se i promene podataka.

Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje su dužni da svaku promenu podataka prijave Ministarstvu i o tome dostave potrebnu dokumentaciju, u roku od 15 dana od dana nastale promene, osim kada je promena podataka već izvršena po službenoj dužnosti u skladu sa posebnim propisima.

*Službeni glasnik RS, broj 107/2021

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">