I Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Vinogradarskog registra, kao i obrazac zahteva za upis u Vinogradarski registar.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) broj vinogradarske parcele jeste jedinstven, neponovljiv broj koji se trajno dodeljuje svakoj pojedinačnoj vinogradarskoj parceli upisanoj u Vinogradarski registar;

2) vinogradarska parcela jeste poljoprivredna parcela na kojoj se nalazi vinograd sa jedinstvenim karakteristikama: jedan oblik vlasništva, jedna sorta, odnosno sortiment, jedna podloga, jedan razmak sadnje, jedan uzgojni oblik, jedna godina sadnje, jedan prosečan prinos po hektaru i jedna namena grožđa;

3) Vinogradarski registar jeste baza podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa ovim pravilnikom;

4) grafički prikaz vinogradarske parcele jeste grafički prikaz sa podacima o toj vinogradarskoj parceli, dobijen nakon merenja, odnosno određivanja površine vinogradarske parcele primenom geoinformacionog sistema i tehnike, kao i transformacije i obrade podataka;

5) izvod iz Vinogradarskog registra jeste izvod iz baze Vinogradarskog registra sa podacima o proizvođaču grožđa i njegovim vinogradarskim parcelama u skladu sa poslednjom promenom podataka;

6) neaktivna vinogradarska parcela jeste vinogradarska parcela kod koje se tri uzastopne godine nisu primenjivale osnovne agrotehničke i ampelotehničke mere u vinogradu, usled čega ne postoji plodonošenje;

7) površina vinogradarske parcele jeste površina koju obuhvata vinograd sa jedinstvenim karakteristikama zajedno sa površinom od pola međurednog rastojanja tog vinograda sa svih strana vinograda;

8) proizvođač grožđa jeste fizičko lice, pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u Vinogradarski registar;

9) registarski broj proizvođača grožđa jeste jedinstven, neponovljiv broj koji se trajno dodeljuje svakom proizvođaču grožđa upisanom u Vinogradarski registar (u daljem tekstu: registarski broj).

II Sadržina i način vođenja vinogradarskog registra

Član 3

Vinogradarski registar (u daljem tekstu: Registar) sadrži:

1) registarski broj i broj vinogradarske parcele;
2) broj i datum rešenja o upisu, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;
3) podatke o proizvođaču grožđa;
4) podatke o vinogradarskim parcelama;
5) podatke o godišnjoj proizvodnji grožđa.

Član 4

Registar se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Registar iz stava 1. ovog člana može se voditi i u obliku registarske knjige na osnovu podataka iz Registra u elektronskoj formi.

Na naslovnoj strani registarske knjige stavlja se pečat Ministarstva, naziv Registra i redni broj knjige.

Član 5

Registarska knjiga sastoji se iz registarskih uložaka koji se formiraju za svakog upisanog proizvođača grožđa sa njegovim vinogradarskim parcelama i podacima o godišnjoj proizvodnji grožđa.

Registarski ulošci iz stava 1. ovog člana sastoje se od omota u koji se ulaže dokumentacija od značaja za upis, promenu podataka, upis podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa i brisanje iz Registra.

U jednom registarskom ulošku mogu se voditi podaci samo za jednog proizvođača grožđa.

Svi omoti registarskog uloška su numerisani, a sva dokumentacija se trajno čuva u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Član 6

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz Registra sa brojevima vinogradarskih parcela i grafički prikaz tih parcela.

Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.

Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati.

Registarski broj koji je dodeljen jednom proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz Registra.

Član 7

U Registar se upisuju i promene podataka.

Proizvođač grožđa svaku promenu podataka upisanih u Registar prijavljuje Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe.

Član 8

Proizvođač grožđa se briše iz Registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti.

Ministarstvo može i po službenoj dužnosti da pokrene postupak za brisanje iz Registra.

Brisanje iz Registra vrši se povlačenjem dijagonalne linije preko svih rubrika, osim rubrike „promene“, u koju se unosi broj i datum akta na osnovu koga je izvršena promena, odnosno brisanje proizvođača grožđa iz Registra.

III Zahtev za upis u registar

Član 9

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, u skladu sa Zakonom o vinu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se područnoj jedinici Ministarstva – Uprave za agrarna plaćanja prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu VV 1 – Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10

Uz zahtev za upis u Registar podnosi se:

1) ugovor o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik;

2) dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti (rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr).

IV Završna odredba

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 01

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 02

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 03

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 04

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 05

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 06

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra 07

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">