Reklama

„Službeni glasnik RS“, broj 3 od 18. januara 2012.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi koji se odnose na plastične polietilenske kese tzv. treger kese (u dalјem tekstu: plastične kese) sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju koje su namenjene za punjenje na mestu prodaje, ocenjivanje usaglašenosti i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo.

Član 2.

Zahtevi iz člana 1. ovog pravilnika moraju da se ispune kada se plastične kese konačno odlažu kao ambalažni otpad ili nekontrolisano odlažu kao smeće u životnu sredinu.

Član 3.

Plastične kese su ambalaža izrađena od plastičnog materijala (ambalažnog materijala) kome je u toku proizvodnje dodat aditiv za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju.

Za proizvodnju plastičnih kesa koriste se različite vrste aditiva iz stava 1. ovog člana, kao i recepture isporučioca aditiva u pogledu korišćenja propisanog masenog procenta aditiva za određenu deblјinu kesa.

Član 4.

Plastične kese, odnosno plastični materijal od koga su izrađene kese, moraju da, osim zahteva utvrđenih zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (u dalјem tekstu: Zakon) i posebnim propisima donetim na osnovu zakona, ispunjavaju zahteve sledećih srpskih standarda:

1) SRPS ISO 14021:2004, Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine – Samodeklarišuće tvrdnje o zaštiti životne sredine (označavanje o zaštiti životne sredine tipa II);

2) SRPS G.Z2.011:2011, Standardno uputstvo za ispitivanje plastičnih materijala koji se razgrađuju u životnoj sredini kombinacijom oksidacije i biorazgradnje – Procedura 1;

3) SRPS G.S2.520:2011, Standardna praksa izlaganja fotorazgradivih plastičnih materijala fluorescentnom UV zračenju;

4) SRPS G.S1.511:2011, Standardna praksa određivanja strukturnih karakteristika poliolefina i poliolefinskih kopolimera infracrvenom spektrofotometrijom (FTIR);

5) SRPS G.S2.519:2011, Standardna praksa za rad aparata sa fluorescentnim svetlom za izlaganje nemetalnih materijala UV zračenju;

6) SRPS G.S2.737:2011, Standardna metoda ispitivanja zateznih svojstava plastičnih folija;

7) SRPS G.S2.521:2011, Standardna metoda ispitivanja masenog protoka rastopa termoplastičnih materijala pomoću ekstruzionog plastometra;

8) SRPS G.Z2.010:2011, Standardna praksa za određivanje završne tačke razgradnje razgradivih polietilenskih i polipropilenskih materijala ispitivanjem zatezanja;

9) SRPS G.S2.664:2011, Standardna praksa izlaganja nemetalnih materijala u uređaju za ubrzano starenje sa laboratorijskim svetlosnim izvorima.

Član 5.

Plastične kese moraju da se deklarišu kao biorazgradive prema standardu SRPS ISO 14021, samodeklarišućom tvrdnjom o zaštiti životne sredine koja je odštampana na plastičnoj kesi.

Samodeklarišuća tvrdnja o biorazgradivosti mora da bude izrečena u konkretnoj formi i proverlјiva.

Prilikom stavlјanja plastičnih kesa u promet ili upotrebu obezbeđuje se deklaracija o usaglašenosti plastičnih kesa sa tehničkim zahtevima propisanim ovim pravilnikom i Zakonom.

Član 6.

Ocenjivanje usaglašenosti o ispunjavanju kriterijuma oksidacione razgradnje u skladu sa standardima iz člana 4. stav 1. tač. 2) do 8) ovog pravilnika sprovodi imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti za potrebe proizvođača ili njegovog zastupnika, kao i uvoznika na svakih 12 meseci i izdaje sertifikat o usaglašenosti, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Imenovano telo, u skladu sa Zakonom, mora da ispuni zahteve u pogledu:

1) stručne osposoblјenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica za vršenje ispitivanja mehaničkih, hemijskih i ostalih svojstava plastičnih kesa, odnosno plastičnih materijala od kojih su kese izrađene metodama propisanim u standardima iz člana 4. stav 1. tač. 2) do 8) ovog pravilnika, i to: jedan doktor tehničkih nauka, tri inženjera tehnologije i dva tehničara;

2) posedovanja opreme za vršenje ispitivanja u skladu sa standardima iz člana 4. stav 1. tač. 2) do 8) ovog pravilnika i to:

– aparat za određivanje masenog protoka rastopa termoplasta (MFR);

– opremu za određivanje zateznih svojstava;

– komoru za ubrzano starenje materijala pod veštačkim uslovima;

– Fourier Transform infracrveni spektrofotometar – FTIR spektrofotometar;

3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa proizvodom koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti;

4) postupanja sa prigovorima na njegov rad i donete odluke;

5) čuvanja poslovne tajne;

6) osiguranja od odgovornosti za štetu.

Član 8.

Plastična kesa označava se sa:

1) oznakom da je kesa biorazgradiva i nazivom aditiva za biorazgradnju koji je korišćen;

2) mesecom i godinom proizvodnje.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">