I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za mlin za preradu žita u mlinske proizvode za ljudsku ishranu i dalju preradu (u daljem tekstu: mlin).

Član 2

Pod mlinom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se pogon za preradu žita, u kojem se postupkom višestepenog selektivnog usitnjavanja i razvrstavanja mliva prerađuju pšenica, raž, ovas, kukuruz i druga žita u mlinske proizvode za ljudsku ishranu i dalju preradu.

Član 3

Lokacija za gradnju mlina ne sme biti pod uticajem mogućih aerozagađivača.

Član 4

Pri određivanju uže lokacije mlina mora se uzeti u obzir pravac duvanja glavnih vetrova, provetrenost, snabdevenost energetskim izvorima i infrastrukturom i higijenski ispravnom pitkom vodom, kao i mogućnost odvođenja otpadnih voda i materija.

Član 5

Konstrukcija mlina je od nezapaljivog materijala. Konstrukcija mlina mora biti takva da se onemogući ulazak životinja, insekata, ptica i sl.

Član 6

Mlin mora biti snabdeven potrebnom količinom higijenski ispravne vode za piće iz vodovodne mreže ili iz bunara.

Član 7

Mlin mora imati izvedenu kanalizaciju za odvođenje otpadnih voda u kanalizacionu mrežu ili u svoju taložnicu, ako ne postoji kanalizaciona mreža ili odvođenje otpadnih voda na drugi odgovarajući način.

II Prostor i prostorije mlina

Član 8

Mlin mora imati prostor i prostorije za:

1) prihvat i smeštaj žita;

2) pripremu žita za mlevenje, mlevenje žita i razvrstavanje međuproizvoda;

3) mešanje i uvrećavanje;

4) smeštaj i isporuku mlinskih proizvoda;

5) sanitarni blok s garderobom.

Mlin može imati prostoriju za odmor i ishranu radnika.

Član 9

Prostorija za prihvat i smeštaj žita namenjenog preradi može biti u obliku etažnog magacina, silosa ili komore odgovarajućeg kapaciteta, koji zadovoljava prihvat rezervi žita najmanje za jednodnevnu preradu.

Član 10

Prostorija za pripremu žita za mlevenje, mlevenje žita i razvrstavanje međuproizvoda opremljena je odgovarajućom opremom za izdavanje primesa, vlaženje i odležavanje žita i površinsku obradu zrna. Navedena prostorija može služiti za smeštaj osnovne i pomoćne opreme za usitnjavanje, razvrstavanje, čišćenje i transport međuproizvoda i mlinskih proizvoda.

Oprema iz stava 1. ovog člana može biti smeštena u jednom nivou ili u više nivoa.

Član 11

Prostor za mešanje i uvrećavanje mlinskih proizvoda mora omogućiti prihvat, mešanje i homogenizaciju mlinskih proizvoda.

Ovaj prostor mora biti u obliku odgovarajućih komora čiji je broj najmanje jednak broju osnovnih mlinskih proizvoda.

Član 12

Prostor za smeštaj i isporuku mlinskih proizvoda može biti u obliku etažnog magacina gde se vrši uvrećavanje brašna, ili silos za isporuku proizvoda u rasutom stanju.

Član 13

Raspored prostorija u mlinu mora odgovarati uslovima tehnološkog procesa proizvodnje tako da se ne ukrštaju putevi iz prostorije za prihvat i smeštaj žita, pripremu žita za mlevenje, mlevenje žita i razvrstavanje međuproizvoda i prostora za mešanje i uvrećavanje mlinskih proizvoda s putevima za prostor za smeštaj i isporuku mlinskih proizvoda.

Član 14

Veličina mlina mora biti takva da omogućava nesmetan rad ljudi u mlinu i bezbedan pristup uređajima u toku rada i održavanja.

Član 15

Prostorije mlina moraju biti dobro i ravnomerno osvetljene tako da se, pored veštačkog osvetljenja, obezbedi i korišćenje dnevnog svetla.

Član 16

Sanitarni blok (tuševi i toaleti) i garderoba moraju biti odvojeni za muškarce i žene, moraju biti odvojeni predprostorom od proizvodnih prostorija.

U garderobi ili drugom odgovarajućem prostoru za svakog zaposlenog radnika mora biti garderobni ormarić s ključem.

Oprema za pranje ruku koja je izvan toaleta postavlja se na pogodnom mestu, tako da se omogući pranje ruku u toku procesa rada.

III Mašinska oprema mlina

Član 17

Ugrađena mašinska oprema u mlinu mora omogućiti takvo odvijanje tehnološkog procesa proizvodnje kojim se postiže racionalna prerada žita i kvalitet mlinskih proizvoda.

Član 18

Mlin mora imati mašinsku opremu koja omogućuje izvođenje tehnoloških operacija, a raspoređuje se u odgovarajućem prostoru i prostorijama u skladu s odredbama čl. 8. do 14. ovog pravilnika.

Član 19

Mlin mora imati vagu za prijem sirovina i vagu za isporuku mlinskih proizvoda.

IV Završne odredbe

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničko-tehnološkim uslovima pri izgradnji i rekonstrukciji mlinova („Službeni list FNRJ“, br. 42/60).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">