Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi u pogledu uređaja, sredstava, prostorija i stručnih kadrova, za obavlјanje poslova fluorisanja, odnosno defluorisanja vode za piće, način fluorisanja, odnosno defluorisanja vode za piće i utvrđuje spisak vodovodnih organizacija koje su, u skladu sa zakonom, obavezne da fluorišu, odnosno defluorišu vodu za piće.

Spisak iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Fluorisanje vode za piće obavlјa se ručno ili automatski.

Ručno fluorisanje vode za piće mogu obavlјati vodovodne organizacije koje u pogledu uređaja raspolažu atestiranim dozatorom za fluorisanje vode.

Automatsko fluorisanje vode za piće mogu obavlјati vodovodne organizacije koje u pogledu uređaja raspolažu automatskom aparaturom za fluorisanje vode za piće.

Fluorisanje vode za piće može se obavlјati pod uslovom da su uređaji iz st. 1. i 2. ovog člana snabdeveni proizvođačkom deklaracijom, tehničkim uputstvom i uputstvom za upotrebu i da je od strane preduzeća, odnosno drugih pravnih lica, ovlašćenih za ispitivanje proizvoda, utvrđena usaglašenost tih uređaja sa tehničkim i drugim propisima, odnosno standardima.

Član 3.

Kao sredstva za fluorisanje vode za piće mogu se koristiti preparati fluora sledećih hemijskih jedinjenja, pod uslovom da u svom sastavu sadrže određenu koncentraciju fluora, i to:

– Kalcijumfluorid (CaF2)

48% fluora

– Natrijumfluorid (NaF)

45% fluora

– Natrijumsilikofluorid (Na2SiF6)

60,6% fluora

– Magnezijumsilikofluorid (MgSiF6)

67% fluora

– Natrijumfluorid (NaF)

45% fluora

– Silikofluorovodonična kiselina (H2SiF6)

20-35% fluora

Član 4.

Preparati fluora mogu se koristiti kao sredstva za fluorisanje vode za piće pod uslovom da je prethodno utvrđena njihova struktura i sastav, izvršena laboratorijska provera sadržaja u odnosu na opasne i štetne materije i druge primese čije bi prisustvo i količina u preparatu mogli promeniti kvalitet vode za piće ili uticati na njenu higijensku ispravnost, i da je procentualni sadržaj fluora, stranih primesa i vlage u preparatu deklarisan na ambalaži preparata koji se koristi kao sredstvo za fluorisanje vode za piće.

Član 5.

Vodovodna organizacija može obavlјati fluorisanje, odnosno defluorisanje vode za piće, ako ima obezbeđene posebne prostorije, i to:

1) prostoriju za skladištenje i čuvanje čvrstih preparata fluora, obezbeđenu od uticaja vlage, sa ugrađenom ventilacijom i filterima za hvatanje prašine;

2) prostoriju sa posebnim rezervoarima za skladištenje i čuvanje tečnih preparata fluora i fluorovodonične kiseline;

3) prostoriju za rastvaranje preparata fluora, sa bazenom čija je veličina srazmerna potrošnji vode – ako se u postupku fluorisanja koriste čvrsti preparati fluora.

Član 6.

Vodovodna organizacija može obavlјati fluorisanje, odnosno defluorisanje vode za piće, ako ima odgovarajuće stručne kadrove za obavlјanje ovih poslova, i to:

1) za poslove neposrednog fluorisanja, odnosno defluorisanja vode za piće, zaposlene sa završenim prirodno-matematičkim fakultetom (smer hemija – fizikohemija) ili tehnološkim fakultetom;

2) za poslove pripreme fluorovih preparata, izrade i kontrole rastvora, zaposlene sa završenom hemijskom ili srednjom medicinskom školom (smer sanitarni).

Poslove fluorisanja, odnosno defluorisanja vode za piće ne mogu obavlјati lica sa manifestnim obolјenjima kože i poremećajima opšteg metabolizma, koštanog, respiratornog i urinarnog sistema.

Član 7.

Vodovodna organizacija u kojoj se obavlјa fluorisanje, odnosno defluorisanje vode za piće, obezbeđuje preparate kalcijuma za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja fluorom i sredstva za ličnu zaštitu na radu (kapu, naočare, masku, rukavice, respirator, mantil i sl.) za sve zaposlene koji neposredno rukuju sredstvima za fluorisanje vode za piće.

Član 8.

Vodovodna organizacija prilikom proračuna potrebne količine fluora za fluorisanje vode za piće prethodno proverava deklarisani sadržaj preparata i utvrđuje prirodni sadržaj fluorida u sirovoj vodi.

Član 9.

U postupku fluorisanja vode za piće utvrđeni sadržaj fluora dodaje se nakon prečišćavanja vode.

Član 10.

Vodovodna organizacija obezbeđuje rezerve preparata fluora u količini koja je dovolјna za sedmodnevni rad.

Član 11.

U postupku fluorisanja, odnosno defluorisanja vode za piće, obavlјa se:

1) kontrola rada uređaja za fluorisanje, odnosno defluorisanje vode za piće;

2) kontrola sadržaja fluoroida u sirovoj vodi;

3) kontrola fluoroida u pripremlјenom rastvoru za doziranje;

4) kontrola sadržaja fluora u vodi za piće, nakon fluorisanja.

Član 12.

Kontrola rada uređaja za fluorisanje, odnosno defluorisanje vode za piće, vrši se kontinuirano, prema uputstvu za upotrebu i pravilno korišćenje, dobijenom od proizvođača ili isporučioca uređaja.

Kontrola sadržaja fluoroida u sirovoj vodi vrši se obavlјanjem najmanje jedne laboratorijske analize na svakih sedam dana.

Uzorci sirove vode pripremlјeni za analizu uzimaju se sa mesta ispred postrojenja za prečišćavanje vode.

Kontrola fluoroida u pripremlјenom rastvoru za doziranje vrši se prilikom pripreme svake serije rastvora.

Kontrola sadržaja fluora u vodi za piće nakon fluorisanja vrši se obavlјanjem najmanje dve laboratorijske analize u toku osam sati ili praćenjem automatskog grafičkog prikaza kretanja koncentracije fluora.

Uzorci vode za piće nakon fluorisanja uzimaju se sa mesta iza uređaja za fluorisanje vode za piće.

Član 13.

U postupku kontrole sadržaja fluora u vodi za piće, vodovodna organizacija primenjuje:

1) spektrofotometrijski metod merenja sa SPANDS – reagensom;

2) sepktrofotometrijski metod merenja sa Zr (IV) – jonom – oksilhloridom i alizarinom S;

3) elektrohemijski metod merenja sa jonselektivnom elektrodom.

Član 14.

Defluorisanje vode za piće čiji je prirodni sadržaj fluora u jednom litru veći od propisanog, obavlјa se:

1) postupkom taloženja sa odgovarajućim reagensima (magnezijumhidroksidom, aluminijumsulfatom, kalcijumsulfatom);

2) postupkom filtracije kroz asorpcioni materijal (hidroksilapatit, aktivirani aluminijumoksid).

Član 15.

O toku sprovedenog postupka fluorisanja, odnosno defluorisanja vode za piće, vodovodna organizacija sačinjava zapisnik.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim uslovima za fluorisanje vode za piće i o stručnoj spremi radnika koji radi na fluorisanjau, kontroli fluorisanja i o posebnim merama zaštite pri radu na fluorisanju („Službeni glasnik SRS”, broj 23/71).

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-261/96-01

U Beogradu, 23. januara 1997. godine

Ministar,

dr Leposava Milićević, s. r.

SPISAK VODOVODNIH ORGANIZACIJA KOJE SU OBAVEZNE DA FLUORIŠU VODU ZA PIĆE

Red. broj

Naziv vodovodne organizacije

Mesto

1

2

3

1. JKP „Vodovod i kanalizacija”
Subotica

2. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Zrenjanin

3. JKP „6. oktobar”

Kikinda

4. JKP

Senta

5. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Pančevo

6. JKP „2. oktobar”

Vršac

7. KP „Vodovod”

Šid

8. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Novi Sad

9. JKP „Komunalprojekt” PJ „Vodovod”

Bačka Palanka

10. JKP „Vodokanal”

Bečej

11. JKP „Standard”

Vrbas

12. JKP „Vodovod”

Sremska Mitrovica

13. JP „Vodovod”

Ruma

14. JKP

Inđija

15. JKP „Vodovod”

Šabac

16. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Loznica

17. JKP „Vodovod-Valјevo”

Valјevo

18. JKP „Vodovod”

Smederevo

19. JKP „Vodovod”

Smederevska Palanka

20. JKP „Požarevac”

Požarevac

21. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Kragujevac

22. JKP „Bukulјa”

Aranđelovac

23. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Ćuprija

24. JP za vodovod, kanalizaciju i gasifikaciju „Vodovod”

Paraćin

25. JP „Standard” RJ „Vodovod”

Jagodina

26. JKP „Vodovod”

Bor

27. JKP „Vodovod”

Zaječar

28. JKP „Vodovod”

Užice

29. JP za vodosnabdevanje „Rzav”

Arilјe

30. JP „Usluga”

Priboj

31. JKP za proizvodnju i distribuciju vode i odvođenje otpadnih voda „Vodovod”

Kralјevo

32. JKP „Vodovod i kanalizacija”

Novi Pazar

33. JKP „Vodovod”

Kruševac

34. JKP za vodovod i kanalizaciju „Naisus”

Niš

35. JKP „Rujevina”

Aleksinac

36. „Vodovod”

Prokuplјe

37. JP „Vodovod i kanalizacija”

Pirot

38. JKP „Vodovod”

Leskovac

39. JP „Vodovod”

Vranje

40. KP „Komunalac”

Bujanovac

41. JKP „Regionalni vodovod i kanalizacija”

Priština

42. JKP „Vodovod”

Peć

43. DP Hidrosistem „Radonjić”

Đakovica

44. JKP za vodovod i kanalizaciju „Cvilen”

Prizren

45. JKP

Vučitrn

46. JKP „Vodovod Ibar”

Kosovska Mitrovica

47. JKP Gradski vodovod „Hidrotehnika”

Gnjilane

48. JKP „Zvezda”

Uroševac

49. JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Beograd

50. JKP

Obrenovac

51. JKP

Lazarevac

52. JKP

Mladenovac

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">