Reklama

I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: nazivi oznaka geografskog porekla, način i postupak priznavanja, maksimalni prinosi grožđa i način i postupak proizvodnje i obeležavanja mirnog vina, likerskog vina, penušavog vina, kvalitetnog penušavog vina, kvalitetnog aromatičnog penušavog vina, polupenušavog vina, slabo gaziranog vina, vina od prosušenog grožđa i vina od prezrelog grožđa (u daljem tekstu: vina) sa oznakom geografskog porekla, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje oznake geografskog porekla; način i postupak priznavanja, proizvodnje i obeležavanja vina sa oznakom kvalitetne kategorije, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje tradicionalne oznake kvalitetne kategorije; nazivi dodatnih oznaka, način i postupak priznavanja, proizvodnje i obeležavanja vina sa dodatnom oznakom, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje dodatne oznake; izrazi za priznate tradicionalne nazive, način i postupak priznavanja, proizvodnje i obeležavanja vina sa priznatim tradicionalnim nazivom, sadržina zahteva, sadržina elaborata i ostali uslovi za priznavanje priznatog tradicionalnog naziva.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) elaborat jeste tehnička dokumentacija na osnovu koje se ustanovljava oznaka geografskog porekla, odnosno priznaju oznake za vina sa geografskim poreklom;

2) ustanovljavanje oznake geografskog porekla jesu sve radnje, odnosno akti kojima se u postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom potvrđuje da su ispunjeni uslovi da naziv vinogradarskog geografskog proizvodnog područja (u daljem tekstu: vinogradarsko područje) , koji je određen ovim pravilnikom kao naziv oznake geografskog porekla, postane nova oznaka geografskog porekla i to vinogradarsko područje postaje oznaka geografskog porekla uz koju se obavezno odobrava oznaka kvalitetne kategorije, a mogu da se odobre i dodatne oznake, priznati tradicionalni nazivi, nazivi lokaliteta (potesa) i nazivi vinogradarske oaze (u daljem tekstu: druge oznake za vina sa geografskim poreklom) koje su vezane uz tu oznaku geografskog porekla, odnosno koje uz nju mogu da se koriste, s tim da se ustanovljena oznaka geografskog porekla koristi na propisan način pod raskidnim uslovom;

3) priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom jesu sve radnje, odnosno akti kojima se u propisanom postupku potvrđuje da proizvođač ispunjava odgovarajuće uslove za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom i kojim se proizvođaču, pod raskidnim uslovom, kao ovlašćenom korisniku priznaju oznake za vina sa geografskim poreklom da ih koristi na propisan način;

4) ovlašćeni korisnik jeste svaki proizvođač koji takav status stiče na osnovu rešenja o priznavanju oznaka za vino sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: rešenje o priznavanju oznaka) , koji ima isključivo pravo, kao i obavezu da u skladu sa propisanim uslovima koristi oznaku geografskog porekla, odnosno oznake za vina sa geografskim poreklom na vinu za koje su te oznake priznate, koji može da traži pravnu zaštitu oznaka za vina sa geografskim poreklom koje su mu priznate na teritoriji Republike Srbije i kome se takav status priznaje samo ako priznate oznake za vina sa geografskim poreklom koristi na propisan način.

Član 3.

Proizvođač može da proizvodi vino sa geografskim poreklom po prethodno pribavljenom rešenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) o priznavanju oznake za to vino sa geografskim poreklom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

II. Nazivi oznaka za vina sa geografskim poreklom

Član 4.

Kao naziv, odnosno izraz za oznaku za vina sa geografskim poreklom u postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom i postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla može da se predloži naziv, odnosno izraz koji je određen u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, odnosno sa ovim pravilnikom, a koji je vezan za uslove za proizvodnju grožđa, odnosno vina na određenom vinogradarskom području, kao i za kvalitet, ugled i druge karakteristike vina koje se pripisuju određenom vinogradarskom području.

Član 5.

Nazivi geografskih oznaka za vina sa geografskim poreklom jesu:

1) Vinogradarski region Centralna Srbija / Centralna Srbija;

2) Vinogradarski region Vojvodina / Vojvodina;

3) Vinogradarski region Kosovo i Metohija / Kosovo i Metohija.

Nazivi oznaka kontrolisanog geografskog porekla za vina sa geografskim poreklom jesu nazivi iz Priloga – Nazivi oznaka kontrolisanog geografskog porekla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz naziv oznake kontrolisanog geografskog porekla može da se predloži naziv lokaliteta (potesa) ili naziv vinogradarske oaze, ako su ispunjeni odgovarajući uslovi iz člana 17. Ovog pravilnika.

Član 6.

Nazivi dodatnih oznaka koji mogu da se predlože uz geografsku oznaku jesu: „mlado” vino i „sopstvena proizvodnja”.

Nazivi dodatnih oznaka koji mogu da se predlože uz oznaku kontrolisanog geografskog porekla i oznaku kvalitetne kategorije „Kontrolisano poreklo i kvalitet” ili „K.P.K.” (u daljem tekstu: „K.P.K.”) su svi nazivi dodatnih oznaka iz stava 1. ovog člana, kao i nazivi: „arhivsko” vino, „rezerva” ili „reserve”, „apsolutna vinogradarska parcela” ili „apsolutna parcela”, „vino od samotoka” ili „samotok”, „kasna berba”, „probirna berba”, „selekcija” ili „selection”, „odabrane bobice” ili „selekcija bobica”, „suvarak” i „ledeno” vino.

Nazivi dodatnih oznaka koji mogu da se predlože uz oznaku kontrolisanog geografskog porekla i oznaku kvalitetne kategorije „Kontrolisano i garantovano poreklo i kvalitet” ili „K.G.P.K.” (u daljem tekstu: „K.G.P.K.”) su svi nazivi dodatnih oznaka iz stava 2. ovog člana, kao i nazivi: „elitna vinogradarska parcela” ili „elitna parcela” i „istorijska vinogradarska parcela” ili „istorijska parcela”.

Uz naziv dodatne oznake „apsolutna vinogradarska parcela” ili „apsolutna parcela”, „elitna vinogradarska parcela” ili „elitna parcela” i „istorijska vinogradarska parcela” ili „istorijska parcela” može da se predloži i naziv parcele, ako su ispunjeni uslovi iz člana 19. Stav 2. Ovog pravilnika.

Kao naziv dodatne oznake može da se predloži i drugi naziv, odnosno naziv koji nije propisan u st. 1–3. Ovog člana, ako su ispunjeni uslovi za priznavanje iz člana 19. Stav 3. Ovog pravilnika.

Ako se kao naziv dodatne oznake uz geografsku oznaku predloži naziv koji nije propisan ovim pravilnikom, naziv te dodatne oznake ne može da bude:

1) „arhivsko” vino, „rezerva” ili „reserve”, „apsolutna vinogradarska parcela” ili „apsolutna parcela”, „elitna vinogradarska parcela” ili „elitna parcela”, „istorijska vinogradarska parcela” ili „istorijska parcela”, „vino od samotoka” ili „samotok”, „kasna berba”, „probirna berba”, „selekcija” ili „selection”, „odabrane bobice” ili „selekcija bobica”, „suvarak” i „ledeno” vino;

2) naziv dodatne oznake koji nije propisan ovim pravilnikom, a odobren je rešenjem o priznavanju oznaka uz oznaku kontrolisanog geografskog porekla.

Ako se kao naziv dodatne oznake uz oznaku kontrolisanog geografskog porekla i oznaku kvalitetne kategorije „K. P. K. ” predloži naziv koji nije propisan ovim pravilnikom, taj naziv ne može da bude:

1) „elitna vinogradarska parcela” ili „elitna parcela” i „istorijska vinogradarska parcela” ili „istorijska parcela”;

2) naziv dodatne oznake koji nije propisan ovim pravilnikom, a odobren je rešenjem o priznavanju oznaka uz oznaku „K. G. P. K. ”.

Član 7.

Priznati tradicionalni nazivi koji mogu da se predlože su: „rujno” vino, „pivnica” ili „pimnica”, „poljana”, „vinica”, „šiler”, „manastirsko” vino ili „manastir”, „metoh”, „svatovsko” vino ili „svatovac” i vino „iz starog vinograda” ili „stari vinograd”.

Kao priznati tradicionalni naziv može da se predloži i izraz koji nije propisan u stavu 1. Ovog člana, ako su ispunjeni uslovi iz člana 20. Stav 2. Ovog pravilnika.

III. Uslovi za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom

Član 8.

Ustanovljavanje, odnosno priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom vrši se ako su ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuje vino, ovim i drugim propisima.

Član 9.

Priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom vrši se u postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom ako proizvođači ispunjavaju uslove za ustanovljavanje oznake geografskog porekla i posebne uslove za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom, a u postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla ako proizvođač proizvodi vino u skladu sa specifikacijom proizvoda za ustanovljenu oznaku geografskog porekla, odnosno ako ispunjava uslove iz člana 21. Ovog pravilnika.

Proizvođač koji ispunjava odgovarajuće uslove iz stava 1. Ovog člana, kao ovlašćeni korisnik, treba da ispuni i uslove za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom iz člana 22. Ovog pravilnika, jer se u suprotnom smatra da te oznake ne koristi na propisan način, pa mu se rešenje o priznavanju oznaka poništava ili delimično poništava.

Ustanovljena oznaka geografskog porekla važi ako je ovlašćeni korisnici koriste na način propisan u članu 23. Ovog pravilnika, a u suprotnom smatra se da se ta oznaka geografskog porekla ne koristi na propisan način i poništava se.

1. Uslovi za ustanovljavanje, odnosno priznavanje

Član 10.

Ustanovljavanje oznake geografskog porekla vrši se ako su ispunjeni uslovi u pogledu porekla grožđa, maksimalnih prinosa grožđa, proizvodnje i kvaliteta vina, minimalnog broja podnosioca zahteva za priznavanje, kao i drugi propisani uslovi.

U postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom uslovi za ustanovljavanje oznake geografskog porekla jesu i uslovi za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom za svakog proizvođača.

U postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom, pored oznake geografskog porekla i uz nju odobrene oznake kvalitetne kategorije, mogu da se odobre i druge oznake za vina sa geografskim poreklom ako bar jedan proizvođač u zahtevu za priznavanje predloži da se te oznake priznaju za njegova vina sa geografskim poreklom i ako taj proizvođač ispunjava uslove za ustanovljavanje oznake geografskog porekla, kao i posebne uslove za priznavanje za druge oznake za vina sa geografskim poreklom koje je predložio.

Član 11.

Ustanovljavanje geografske oznake vrši se ako najmanje 85% grožđa namenjenog za proizvodnju svakog vina sa geografskim poreklom potiče iz vinogradarskog regiona čiji naziv se ustanovljava kao oznaka geografskog porekla, s tim što se kod likerskog vina u navedeni procenat ne uračunava grožđe koje se koristi za proizvodnju vinskog destilata, odnosno vinjaka koji je dobijen od prosušenog grožđa čiji je sadržaj alkohola od 52% vol do 94, 5% vol, a koji se koriste u proizvodnji tog likerskog vina.

Ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla vrši se ako grožđe namenjeno za proizvodnju vina sa geografskim poreklom potiče iz vinogradarskog rejona, odnosno vinogorja čiji naziv se ustanovljava kao oznaka geografskog porekla, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

Ustanovljavanje oznake geografskog porekla vrši se ako se proizvodnja vina odvija u okviru vinogradarskog područja čiji naziv se ustanovljava kao oznaka geografskog porekla.

Član 12.

Ustanovljavanje geografske oznake vrši se ako proizvodnja grožđa ne premašuje maksimalne dozvoljene prinose koji iznose:

1) 4, 5 kilograma po čokotu i 13. 500 kilograma po hektaru – za vinograde sa 3. 000 do 4. 000 čokota po hektaru;

2) 4 kilograma po čokotu ili 16. 000 kilograma po hektaru – za vinograde sa preko 4. 000 čokota po hektaru.

Ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla vrši se ako proizvodnja grožđa ne premašuje maksimalne dozvoljene prinose koji iznose:

1) 2, 5 kilograma po čokotu i 7. 500 kilograma po hektaru – za vinograde sa 3. 000 do 4. 000 čokota po hektaru;

2) 2 kilograma po čokotu i 8. 000 kilograma po hektaru – za vinograde sa preko 4. 000 čokota po hektaru.

Član 13.

Geografska oznaka ustanovljava se ako su ispunjeni uslovi u pogledu kvaliteta koji su propisani za vino sa kvalitetnom kategorijom „Geografska indikacija” ili „G.I.” (u daljem tekstu: „G.I.”) i ukoliko je ispunjen uslov minimalne senzorne ocene od 59 kada je senzorno ocenjivanje vršeno po sistemu od maksimalno 100 bodova, odnosno ukoliko je ispunjen uslov minimalne senzorne ocene od 15 bodova kada je senzorno ocenjivanje vršeno po sistemu od maksimalno 20 bodova.

Oznaka kontrolisanog geografskog porekla ustanovljava se ako su ispunjeni uslovi u pogledu kvaliteta koji su propisani za vino sa kvalitetnom kategorijom „K.P.K.” i ukoliko je ispunjen uslov minimalne senzorne ocene od 79 kada je senzorno ocenjivanje vršeno po sistemu od maksimalno 100 bodova, odnosno ukoliko je ispunjen uslov minimalne senzorne ocene od 16,5 bodova kada je senzorno ocenjivanje vršeno po sistemu od maksimalno 20 bodova.

Izuzetno, oznaka geografskog porekla za specifični tip vina može se ustanoviti i ako nisu ispunjeni svi uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana, ako se proizvodnja tog specifičnog tipa vina koja je vezana za ustanovljavanje date oznake geografskog porekla, odvija isključivo na tradicionalan način i/ili po specifičnim tehnološkim postupcima koji su tradicionalni i karakteristični za vinogradarsko područje čiji se naziv ustanovljava kao data oznaka geografskog porekla, od grožđa domaćih i odomaćenih sorti vinove loze.

Član 14.

Ustanovljavanje geografske oznake vrši se ako je zahtev za priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: zahtev za priznavanje) podnelo tri ili više od tri proizvođača koji proizvode vino u određenom vinogradarskom regionu čiji naziv treba da se ustanovi kao geografska oznaka, s tim da za najmanje tri proizvođača treba da se utvrdi da ispunjavaju uslove za ustanovljavanje oznake geografskog porekla i uslove iz člana 16. Ovog pravilnika.

Ustanovljavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla vrši se ako su zahtev za priznavanje podneli proizvođači koji čine više od 50% od ukupnog broja proizvođača koji proizvode vino u određenom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka kontrolisanog geografskog porekla, s tim da za više od 50% od ukupnog broja proizvođača koji proizvode vino u tom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju treba da se utvrdi da ispunjavaju uslove za ustanovljavanje oznake geografskog porekla i uslove iz člana 16. Ovog pravilnika.

Oznaka geografskog porekla se ustanovljava i kada zahtev za priznavanje podnese manji broj proizvođača od onog koji je propisan u st. 1. I 2. Ovog člana, ali ne manje od dva proizvođača, i to ako:

1) se vinogradi i vinarije u kojima se proizvodi grožđe i vino nalaze na teritoriji opštine koja pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa propisom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ili

2) površina njihovih vinograda sa vinskim sortama iz elaborata čini više od 50% površine svih vinograda sa vinskim sortama koji su u Vinogradarskom registru i koji se nalaze na vinogradarskom području čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka geografskog porekla, ili

3) njihova ukupna prosečna godišnja proizvodnja vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine čini najmanje 2/3 ukupne prosečne godišnje proizvodnje vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine u određenom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka kontrolisanog geografskog porekla.

Ako zahtev za priznavanje podnese manji broj proizvođača od onog koji je propisan u st. 1. I 2. Ovog člana, najmanje dva proizvođača treba da ispuni uslove za ustanovljavanje oznake geografskog porekla i uslove iz člana 16. Ovog pravilnika, pri čemu u slučaju iz stava 3. tačka 3) ovog člana njihova ukupna prosečna godišnja proizvodnja vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine treba da čini najmanje 2/3 ukupne prosečne godišnje proizvodnje vina poreklom iz Republike Srbije iz poslednje tri proizvodne godine u određenom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka kontrolisanog geografskog porekla.

Izuzetno od st. 1–3. Ovog člana, zahtev za priznavanje može da podnese jedan proizvođač ako:

1) je taj proizvođač jedini proizvođač vina na određenom vinogradarskom području čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka geografskog porekla;

2) su karakteristike vinogradarskog područja čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka geografskog porekla, odnosno karakteristike vina sa tog vinogradarskog područja suštinski različite od karakteristika vinogradarskog područja koje to područje okružuje i za koje je ustanovljena oznaka geografskog porekla, odnosno suštinski različite od karakteristika vina sa vinogradarskog područja koje to područje okružuje.

Član 15.

Oznaka geografskog porekla ne može da se ustanovi ako postoji registrovan žig koji je takav da bi, s obzirom na njegov ugled, renome i vremenski period tokom kojeg je korišćen, ustanovljavanje oznake geografskog porekla dovelo potrošače u zabludu o pravom identitetu vina.

2. Posebni uslovi za priznavanje

Član 16.

Priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom vrši se ako proizvođač:

1) proizvodi grožđe u vinogradu odnosno na vinogradarskoj parceli koja:

(1) se nalazi u okviru nekog od propisanih vinogradarskih područja, odnosno u okviru vinogradarskog područja navedenog u elaboratu,

(2) je u Vinogradarskom registru,

(3) ako se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 800 metara treba da bude na Listi rejoniranih područja na većim nadmorskim visinama,

(4) ispunjava uslove za proizvodnju grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom (zemljišni i klimatski uslovi, ekspozicija terena i drugo) ;

2) proizvodi vino u proizvodnom pogonu koji se nalazi u okviru vinogradarskog područja čiji naziv treba da se ustanovi kao oznaka geografskog porekla.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom vrši se i ako je proizvođač najmanje jednu proizvodnu godinu pre podnošenja zahteva za priznavanje proizvodio grožđe i vino u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet, specifikacijom proizvoda iz elaborata i članom 13. ovog pravilnika.

Član 17.

Uz ustanovljenu, odnosno priznatu oznaku kontrolisanog geografskog porekla dodaje se naziv lokaliteta ako se dokaže da grožđe koje se koristi u proizvodnji određenog vina potiče sa najmanje tri vinogradarske parcele koje se nalaze na tom lokalitetu ili sa najmanje jedne vinogradarske parcele minimalne površine tri hektara koja se nalazi na tom lokalitetu i ako su te parcele navedene u elaboratu.

Uz ustanovljenu, odnosno priznatu oznaku kontrolisanog geografskog porekla dodaje se naziv vinogradarske oaze, ako se dokaže da grožđe koje se koristi u proizvodnji određenog vina potiče iz te oaze koja je u okviru vinogradarskog rejona, odnosno vinogorja ili ako se dokaže da i grožđe i vino potiču iz te oaze koja se ne nalazi u okviru vinogradarskog rejona kome pripada, u skladu sa propisom kojim se uređuje rejonizacija vinogradarskih geografskih proizvodnih područja.

Član 18.

Priznavanje oznake kvalitetne kategorije „G. I. ” vrši se ako su ispunjeni uslovi za ustanovljavanje za geografsku oznaku uz koju se ta oznaka kvalitetne kategorije istovremeno odobrava, odnosno priznaje.

Ako su ispunjeni uslovi za ustanovljavanje za oznaku kontrolisanog geografskog porekla, uz tu oznaku geografskog porekla istovremeno se odobravaju, odnosno priznaju oznake kvalitetne kategorije „K. P. K. ” i „K. G. P. K. ”, a kojom će se oznakom kvalitetne kategorije obeležiti vino sa geografskim poreklom iz određene proizvodne godine zavisi od senzorne ocene kojom je to vino ocenjeno u postupku kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom.

Član 19.

Dodatne oznake priznaju se ako su ispunjeni odgovarajući uslovi za određenu dodatnu oznaku, i to:

1) „mlado” vino – ako se vino nalazi u prometu do 31. Marta u godini koja sledi odmah posle godine u kojoj je ubrano grožđe od kojeg je u celosti to vino proizvedeno;

2) „sopstvena proizvodnja” – ako je vino proizvedeno od grožđa koje potiče iz vinograda koji su u vlasništvu ili zakupu proizvođača;

3) „arhivsko” vino – ako je belo ili roze vino odležalo najmanje tri godine;

4) „rezerva” ili „reserve” – ako je crveno vino odležalo u drvenim sudovima najmanje 18 meseci;

5) „apsolutna vinogradarska parcela” ili „apsolutna parcela” – ako je vino proizvedeno od grožđa koje potiče sa parcele na kojoj postoje izuzetno povoljni zemljišni, klimatski i drugi uslovi, ekspozicija terena i svi drugi neophodni uslovi za uspešno gajenje vinove loze i proizvodnju kvalitetnog vina sa geografskim poreklom (što je potvrđeno odgovarajućom opštom metodom bodovanja i metodom bodovanja za odgovarajuće vinogradarsko područje) i na kojoj je u periodu od najmanje pet godina za prethodnih deset godina proizvedeno grožđe od koga je proizvedeno kvalitetno vino sa geografskim poreklom;

6) „elitna vinogradarska parcela” ili „elitna parcela” – ako je vino proizvedeno od grožđa koje potiče sa „apsolutne vinogradarske parcele” na kojoj postoje idealni zemljišni, klimatski i drugi uslovi, ekspozicija terena i svi drugi neophodni idealni faktori za uspešno gajenje vinove loze i proizvodnju kvalitetnog vina sa geografskim poreklom i na kojoj je u periodu od najmanje deset godina za prethodnih 15 godina proizvedeno grožđe od koga je proizvedeno vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom;

7) „istorijska vinogradarska parcela” ili „istorijska parcela” – ako je vino proizvedeno od grožđa koje potiče sa parcele na kojoj postoje idealni zemljišni, klimatski i drugi uslovi, ekspozicija terena i svi drugi neophodni idealni faktori za uspešno gajenje vinove loze i proizvodnju kvalitetnog vina sa geografskim poreklom, na kojoj se tokom istorije proizvodilo grožđe i vino koje je imalo odgovarajući renome i kvalitet i o čemu postoje istorijski dokazi i na kojoj je u periodu od najmanje deset godina za prethodnih 15 godina proizvedeno grožđe od koga je proizvedeno vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom;

8) „vino od samotoka” ili „samotok” – ako je vino proizvedeno od šire dobijene samooceđivanjem kljuka, bez bilo kakvog presovanja;

9) „kasna berba” – ako je vino dobijeno u godinama izuzetno povoljnim za gajenje vinove loze, od grožđa ubranog kasnije u odnosu na uobičajeno vreme berbe čime je povećan procenat šećera u grožđu, odnosno širi;

10) „probirna berba”, „selekcija” ili „selection” – ako je vino dobijeno od odabranih najkvalitetnijih grozdova u vinogradu;

11) „odabrane bobice” ili „selekcija bobica” – ako je vino dobijeno od odabranih najkvalitetnijih bobica grozdova u vinogradu;

12) „suvarak” – ako je vino dobijeno u godinama izuzetno povoljnim za gajenje vinove loze od grožđa sa plemenitim plesnima čime je povećan procenat šećera u grožđu, odnosno širi;

13) „ledeno vino” – ako je vino dobijeno izdvajanjem soka grožđa od vode iz smrznutih bobica grožđa određenih sorti vinove loze.

Naziv parcele dodaje se uz dodatne oznake iz stava 1. Tač. 5) –7) ovog člana ako parcela sa koje potiče grožđe za proizvodnju vina ima svoj naziv i ako se predloži da se taj naziv prizna uz dodatnu oznaku iz stava 1. Tač. 5) –7) ovog člana.

Dodatna oznaka čiji naziv nije propisan ovim pravilnikom priznaje se ako je takav naziv karakterističan za vinogradarsko područje ili za geografsko područje unutar vinogradarskog područja, ako je taj naziv najmanje pet godina korišćen za vino sa određenog vinogradarskog područja i ako je proizvođač u specifikaciji proizvoda odredio uslove za proizvodnju vina sa tom dodatnom oznakom.

Član 20.

Izrazi za priznati tradicionalni naziv priznaju se ako su ispunjeni odgovarajući uslovi za određeni izraz za priznati tradicionalni naziv, i to:

1) „rujno” vino – ako crveno, odnosno roze mirno vino ispunjava uslove za priznavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla i proizvedeno je od više od 85% grožđa sorte Prokupac;

2) „pivnica” ili „pimnica” – ako je u okviru Rogljevačko – rajačkog vinogorja, u tradicionalnim objektima za proizvodnju vina (pivnicama odnosno pimnicama) , od sopstvenog grožđa proizvođača proizvedeno vino koje ispunjava uslove za priznavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla;

3) „poljana” – ako je u okviru Župskog ili Trsteničkog vinogorja, u tradicionalnim objektima za proizvodnju vina (poljanama) , od sopstvenog grožđa proizvođača proizvedeno vino koje ispunjava uslove za priznavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla;

4) „vinica” – ako je u rejonu koji je u okviru regiona Kosovo i Metohija ili regiona Centralna Srbija u tradicionalnim objektima za proizvodnju vina (vinicama) od sopstvenog grožđa proizvođača proizvedeno vino koje ispunjava uslove za priznavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla;

5) „šiler” – ako je crveno vino svetlije boje dobijeno posebnom metodom kratke maceracije i ispunjava uslove za priznavanje geografske oznake ili oznake kontrolisanog geografskog porekla;

6) „manastirsko” vino ili „manastir” – ako je u okviru manastira proizvedeno vino u tradicionalnim manastirskim objektima za proizvodnju vina koje ispunjava uslove za priznavanje geografske oznake ili oznake kontrolisanog geografskog porekla;

7) „metoh” – ako je u okviru metoha određenog manastira proizvedeno vino u tradicionalnim manastirskim objektima za proizvodnju vina koje ispunjava uslove za priznavanje geografske oznake ili oznake kontrolisanog geografskog porekla;

8) „svatovsko” vino ili „svatovac” – ako je u okviru Sremskog rejona u istoj godini kada je bila proizvodnja grožđa karbonskom maceracijom proizvedeno mirno vino od sorte Portugizer (Blauer Portugieser, Portugizac) koje ispunjava uslove za priznavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla;

9) vino „iz starog vinograda” ili „stari vinograd” – ako je vino proizvedeno od grožđa iz vinograda koji su stariji od 40 godina i ispunjava uslove za priznavanje oznake kontrolisanog geografskog porekla.

Izraz za priznati tradicionalni naziv koji nije propisan ovim pravilnikom priznaje se ako:

1) ne predstavlja geografsku odrednicu u određenom vinogradarskom području za koje je proizvodnja tog vina karakteristična ili ne asocira na geografsku odrednicu;

2) je najmanje pet godina korišćen za vino sa određenog vinogradarskog područja;

3) nije izraz koji je, i pored povezanosti sa tradicionalnim načinom proizvodnje vina na određenom vinogradarskom području, usled dugotrajne upotrebe postao generičan, odnosno uobičajen izraz za označavanje vina sa drugih vinogradarskih područja;

4) je proizvođač u specifikaciji proizvoda odredio uslove za proizvodnju vina sa tim izrazom za priznati tradicionalni naziv.

Član 21.

U postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla proizvođaču mogu da se, pored ustanovljene oznake geografskog porekla i uz nju odobrene oznake kvalitetne kategorije, priznaju i druge oznake za vina sa geografskim poreklom ako su te oznake već odobrene uz ustanovljenu oznaku geografskog porekla, ako je u zahtevu za priznavanje predložio da mu se one priznaju, ako proizvodi vino u skladu sa specifikacijom proizvoda za ustanovljenu oznaku geografskog porekla, kao i ako ispunjava uslove za priznavanje za svaku drugu oznaku za vina sa geografskim poreklom koju je predložio.

3. Uslovi za korišćenje

Član 22.

Oznake za vina sa geografskim poreklom koje su priznate ovlašćenom korisniku važe samo ako ispunjava uslove za korišćenje, odnosno ako:

1) proizvodi grožđe i vino i obezbeđuje kvalitet i senzornu ocenu vina u skladu sa specifikacijom proizvoda za oznaku geografskog porekla;

2) u kontinuitetu koristi oznaku geografskog porekla.

Ako ovlašćeni korisnik pet uzastopnih godina ne ispuni uslov iz stava 1. Tačka 1) ovog člana smatra se da ne koristi oznaku geografskog porekla u kontinuitetu, odnosno da ne ispunjava uslove za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom i da je ispunjen raskidni uslov, pa se tom proizvođaču poništava ili delimično poništava rešenje o priznavanju oznaka.

Ako ovlašćeni korisnik u određenoj proizvodnoj godini, zbog klimatskih faktora, pojave biljnih bolesti i štetočina, kao i drugih objektivnih faktora na koje ne može da utiče, ne proizvede grožđe i vino odnosno ne postigne da kvalitet i senzorna ocena vina budu u skladu sa specifikacijom proizvoda, smatra se da iz objektivnih razloga nije proizveo vino sa geografskim poreklom, odnosno da iz objektivnih razloga ne koristi oznaku geografskog porekla i takva proizvodna godina ne utiče na kontinuitet u korišćenju oznake geografskog porekla.

Član 23.

Ustanovljena oznaka geografskog porekla važi samo ako su ispunjeni uslovi za njeno korišćenje, odnosno ako:

1) tu oznaku geografskog porekla koristi određen broj ovlašćenih korisnika;

2) ovlašćeni korisnici iz tačke 1) ovog stava ispunjavaju uslove za korišćenje iz člana 22. Stav 1. Ovog pravilnika.

Broj ovlašćenih korisnika koji treba da koristi geografsku oznaku određuje se shodnom primenom člana 14. St. 1, 3, 4. I 5. Ovog pravilnika, a to je broj koji je isti ili veći od broja proizvođača koji je potreban za ustanovljavanje te geografske oznake.

Broj ovlašćenih korisnika koji treba da koristi oznaku kontrolisanog geografskog porekla određuje se shodnom primenom člana 14. St. 2–5. Ovog pravilnika, a to je broj koji je isti ili veći od od broja proizvođača koji je potreban za ustanovljavanje te oznake kontrolisanog geografskog porekla.

Broj ovlašćenih korisnika iz st. 2. I 3. Ovog člana za određenu proizvodnu godinu određuje se na osnovu ukupnog broja proizvođača upisanih u Vinarski registar na početku te proizvodne godine.

Ako je pet uzastopnih godina broj ovlašćenih korisnika koji ispunjavaju uslove iz člana 22. Stav 1. Ovog pravilnika manji od broja određenog u stavu 2. Odnosno 3. Ovog člana, smatra se da nisu ispunjeni uslovi za korišćenje oznake geografskog porekla i da je ispunjen raskidni uslov, pa se takva oznaka geografskog porekla poništava.

IV. Postupak priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom

1. Ustanovljavanje oznake geografskog porekla i priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom i priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla

Član 24.

Postupak ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom, kao i postupak priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla pokreću zainteresovani proizvođači podnošenjem zahteva za priznavanje, uz koji se dostavlja elaborat, dokumentacija kojom se potvrđuju podaci iz elaborata, jedinstveni dokument i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

U postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom pored dokumenata iz stava 1. Ovog člana podnosi se i overeno ovlašćenje za zajedničkog predstavnika ili zajedničkog punomoćnika, ako je zahtev za priznavanje podnelo više od jednog proizvođača.

Dokumenti iz stava 1. Ovog člana podnose se u pismenoj formi, a elaborat i jedinstveni dokument i u elektronskoj formi.

Član 25.

U postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom zahtev za priznavanje mora da podnese najmanje broj proizvođača određen članom 14. St. 1, 2, 3. I 5. Ovog pravilnika.

U postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla zahtev za priznavanje podnosi jedan ili više proizvođača.

Proizvođač podnosi zahtev za priznavanje samo za vino koje sam proizvodi.

Član 26.

Zahtev za priznavanje sadrži naročito:

1) datum prijema i broj pod kojim je zaveden u Ministarstvu;

2) podatke o svakom proizvođaču koji podnosi zahtev za priznavanje i to: naziv, adresu (mesto, poštanski broj mesta, ulica i broj) , pravni status, broj telefona i faksa i elektronsku adresu proizvođača;

3) podatak o vrsti oznake geografskog porekla na koju se zahtev za priznavanje odnosi (da li se radi o geografskoj oznaci ili oznaci kontrolisanog geografskog porekla) i naziv oznake geografskog porekla određen u skladu sa ovim pravilnikom;

4) podatke o tradicionalnim oznakama, i to:

(1) oznaku kvalitetne kategorije, za koju su ispunjeni propisani uslovi,

(2) naziv dodatne oznake, ako se zahtevom za priznavanje predlaže njeno odobravanje, odnosno priznavanje;

5) izraz za priznati tradicionalni naziv, ako se zahtevom za priznavanje predlaže njegovo odobravanje, odnosno priznavanje;

6) vrstu vina za koju se oznaka geografskog porekla priznaje;

7) broj stranica specifikacije proizvoda;

8) ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika proizvođača.

Član 27.

Elaborat se sastoji iz opšteg dela koji je zajednički za proizvodnju svih vina sa oznakom geografskog porekla iz tog elaborata, odnosno za sve proizvođače vina sa tom oznakom geografskog porekla i posebnog dela koji sadrži podatke o proizvodnji grožđa i vina sa geografskim poreklom iz elaborata za svakog proizvođača.

Opšti deo elaborata sadrži naročito:

1) nazive oznaka za vina sa geografskim poreklom za koje se podnosi zahtev za priznavanje;

2) specifikaciju proizvoda, i to:

(1) naziv oznake geografskog porekla,

(2) opis vina: glavne fizičke i hemijske osobine i naznaku senzornih osobina za svaki tip vina, odnosno svih vina sa određenim karakteristikama, koje će nositi geografsku oznaku ili glavne fizičke, hemijske i senzorne osobine za svaki tip vina koje će nositi oznaku kontrolisanog geografskog porekla,

(3) specifične enološke postupke koji se koriste u proizvodnji i ograničenja u pogledu načina proizvodnje, ako postoje,

(4) vinogradarsko područje čije su granice određene propisom kojim se utvrđuju granice i nazivi vinogradarskih područja, a čiji naziv se predlaže kao naziv oznake geografskog porekla,

(5) maksimalne prinose grožđa po hektaru,

(6) naziv sorte, odnosno sorti vinove loze od čijeg grožđa će se proizvoditi vino sa geografskim poreklom,

(7) pojedinosti o:

– povezanosti kvaliteta, ugleda ili drugih specifičnih karakteristika vina sa vinogradarskim regionom iz koga vino potiče, ako se zahtev za priznavanje odnosi na geografsku oznaku,

– bitnom ili isključivom uticaju posebnih prirodnih i ljudskih faktora vezanih za vinogradarski rejon, odnosno vinogorje na kvalitet i karakteristike vina sa tog područja, ako se zahtev za priznavanje odnosi na oznaku kontrolisanog geografskog porekla,

(8) uslove za proizvodnju vina sa dodatnom oznakom i/ili sa priznatim tradicionalnim nazivom koje proizvođači određuju za oznake za vina sa geografskim poreklom čiji nazivi i uslovi nisu propisani ovim pravilnikom, ako se zahtevom za priznavanje predlaže njihovo odobravanje, odnosno priznavanje;

(9) podatke o ispunjavanju zahteva iz posebnog propisa, odnosno ispunjavanju zahteva proizvođača, odnosno organizacije proizvođača koja će upravljati oznakom geografskog porekla, s tim da zahtevi te organizacije treba da budu objektivni, nediskriminatorni i u skladu sa zakonom, ako takvi zahtevi postoje,

(10) naziv i adresu tela koje vrši kontrolu usklađenosti proizvodnje sa specifikacijom proizvoda i specifični zadaci prilikom kontrole proizvodnje,

(11) znak ili logo kojim se identifikuje oznaka geografskog porekla, odnosno druge oznake za vino sa geografskim poreklom, ako postoje.

Poseban deo elaborata sadrži:

1) naziv i adresu svakog proizvođača vina, podatke iz Vinogradarskog registra o vinogradarskim parcelama na kojima se proizvodi grožđe namenjeno za proizvodnju vina sa geografskim poreklom i naziv svakog vina koje će nositi oznaku geografskog porekla;

2) podatke o proizvodnji grožđa i vina obavljenoj u skladu sa specifikacijom proizvoda iz elaborata u najmanje jednoj proizvodnoj godini u periodu pre podnošenja zahteva za priznavanje, za svakog proizvođača i svako vino;

3) naziv lokaliteta ili vinogradarske oaze, ako proizvođač predlaže da se taj naziv odobri kao dodatak nazivu oznake kontrolisanog geografskog porekla, kao i naziv apsolutne, elitne, odnosno istorijske vinogradarske parcele, ako proizvođač predlaže da se taj naziv odobri kao dodatak nazivu odgovarajuće dodatne oznake;

4) druge podatke koje proizvođač smatra bitnim.

Ako se elaborat podnosi u postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla proizvođač se umesto navođenja podataka iz stava 2. Tačka 2) ovog člana poziva na specifikaciju proizvoda iz elaborata za ustanovljenu oznaku geografskog porekla, odnosno na broj i datum rešenja o priznavanju oznaka kojim je ustanovljena oznaka geografskog porekla.

Član 28.

Pojedinosti iz člana 27. Stav 2. Tačka 2) podtačka (7) ovog pravilnika jesu opisi, odnosno objašnjenja kojima se dokazuje u kojoj meri karakteristike vinogradarskog područja utiču na vino.

Ako elaborat obuhvata više različitih vrsta vina, pojedinosti iz stava 1. Ovog člana navode se za svaku vrstu vina.

Ako se zahtev za priznavanje odnosi na geografsku oznaku, u specifikaciji proizvoda kao pojedinosti navode se:

1) detalji o vinogradarskom regionu koji su bitni za povezanost sa kvalitetom, ugledom ili drugim specifičnim karakteristikama vina;

2) detalji o kvalitetu, ugledu ili drugim specifičnim karakteristikama vina koji se pripisiju geografskom poreklu;

3) opis, odnosno objašnjenje uzročne veze između detalja iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Ako se zahtev za priznavanje odnosi na geografsku oznaku u specifikaciji proizvoda se navodi da li se oznaka koja je predložena zasniva na specifičnom kvalitetu, ugledu ili na drugim karakteristikama koje su povezane sa geografskim poreklom.

Ako se zahtev za priznavanje odnosi na oznaku kontrolisanog geografskog porekla, u specifikaciji proizvoda kao pojedinosti navode se:

1) detalji o vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju, a posebno detalji o prirodnim i ljudskim faktorima koji su bitni za povezanost sa kvalitetom i karakteristikama vina;

2) detalji o kvalitetu ili karakteristikama vina, koji se suštinski ili isključivo pripisuju geografskom okruženju;

3) opis, odnosno objašnjenje uzročne veze između detalja iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Član 29.

Ako je u specifikaciji proizvoda naveden podatak o ispunjavanju zahteva iz posebnog propisa, odnosno ispunjavanju zahteva proizvođača ili organizacije proizvođača koja će upravljati oznakom geografskog porekla tada te zahteve i način na koji su ispunjeni treba obrazložiti.

Član 30.

Svaki proizvođač podnosi naročito sledeću dokumentaciju kojom se potvrđuju podaci iz elaborata:

1) dokaz o vlasništvu, višegodišnjem zakupu ili korišćenju zemljišta pod vinogradima ili ugovor o kooperaciji i otkupu grožđa za proizvodnju vina iz elaborata, odnosno kopiju tih dokumenata;

2) mape, odnosno osenčene površine pod vinogradima koji su obuhvaćeni elaboratom koje su prikazane na kopijama katastarskih karti (mapa) u odgovarajućoj vidljivoj razmeri i sa vidljivim brojevima katastarskih parcela;

3) grafički prikaz vinogradarskih parcela, odnosno mape dobijene merenjem površina vinogradarskih parcela primenom GPS tehnike (Global Positioning System) ;

4) laboratorijski izveštaj o analizi zemljišta za reprezentativne lokalitete (potese) koji se odnose na vinograde obuhvaćene elaboratom;

5) dokaz o fizičko – hemijskoj analizi grožđa iz najmanje jedne godine proizvodnje (sadržaj šećera, a ako proizvođač smatra da je potrebno i kiselina) urađen od proizvođača ili laboratorije, kao i izveštaj o fizičko – hemijskoj analizi vina koji sadrži obavezne parametre kvaliteta i druge parametre kojima se dokazuju specifičnosti vina vezane za vinogradarsko područje, odnosno oznaku geografskog porekla i izveštaj o oceni senzornih karakteristika vina, urađen od ovlašćene laboratorije, odnosno drugi dokaz o oceni senzornih karakteristika vina sa međunarodnog priznatog i uglednog takmičenja, a sa domaćeg takmičenja ako je ocenjivanje izvršeno većinski od strane senzornih ocenjivača sa Liste ocenjivača vina koja je utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, odnosno takmičenja sa većinskim učešćem stranih senzornih ocenjivača.

Dokumentacija iz stava 1. Tač. 1) –3) ovog člana može da bude zamenjena odgovarajućim podacima iz Vinogradarskog registra.

Član 31.

Podaci u elaboratu moraju da budu u skladu sa dokumentacijom kojom se potvrđuju navodi iz elaborata, sa naučnim, odnosno stručnim saznanjima, kao i da budu sledljivi.

Član 32.

Jedinstveni dokument sadrži glavne tačke specifikacije proizvoda i druge podatke, i to:

1) datum prijema i broj pod kojim je zaveden u Ministarstvu;

2) podatak o broju strana jedinstvenog dokumenta;

3) podatke o svakom proizvođaču koji podnosi zahtev za priznavanje i to: naziv, adresu (mesto, poštanski broj mesta, ulica i broj) i pravni status proizvođača;

4) podatak o vrsti oznake geografskog porekla na koju se zahtev za priznavanje odnosi (da li se radi o geografskoj oznaci ili oznaci kontrolisanog geografskog porekla) i naziv oznake geografskog porekla određen u skladu sa ovim pravilnikom;

5) opis vina: glavne fizičke i hemijske osobine i naznaku senzornih osobina za svaki tip vina, odnosno svih vina sa određenim karakteristikama, koje će nositi geografsku oznaku ili glavne fizičke, hemijske i senzorne osobine za svaki tip vina koje će nositi oznaku kontrolisanog geografskog porekla;

6) podatke o tradicionalnim oznakama, i to:

(1) oznaku kvalitetne kategorije, za koju su ispunjeni propisani uslovi,

(2) naziv dodatne oznake, ako se zahtevom za priznavanje predlaže njeno odobravanje, odnosno priznavanje;

7) izraz za priznati tradicionalni naziv, ako se zahtevom za priznavanje predlaže njegovo odobravanje, odnosno priznavanje;

8) specifične enološke postupke koji se koriste u proizvodnji i ograničenja u pogledu načina proizvodnje, ako postoje;

9) naziv vinogradarskog područja;

10) maksimalne prinose grožđa po hektaru;

11) naziv sorte, odnosno sorti vinove loze od čijeg grožđa će se proizvoditi vino sa geografskim poreklom,

12) povezanost sa geografskim područjem (opisuju se specifične osobine proizvoda i geografskog područja i uzročna veza između njih) ;

13) druge podatke koje proizvođač smatra bitnim za ustanovljavanje oznake geografskog porekla, odnosno priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom;

14) podatak koji ovaj dokument povezuje sa specifikacijom proizvoda na koju se odnosi.

Član 33.

Ovlašćenje za zajedničkog predstavnika ili zajedničkog punomoćnika izdaje, odnosno potpisuje zakonski zastupnik svakog proizvođača koji je podneo zahtev za priznavanje i ono mora da bude takvo da ovlašćeno lice može da obavlja sve radnje u postupku, odnosno da vrši prijem odluka ministra nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) u ime i za račun svih proizvođača koji su podneli zahtev za priznavanje i da sadrži podatke o adresi (mesto, poštanski broj mesta, ulica i broj) , broju telefona i faksa i elektronskoj adresi ovlašćenog lica.

Član 34.

Po prijemu zahteva za priznavanje proverava se da li taj zahtev sadrži propisane podatke i da li je dostavljena sva dokumentacija iz člana 24. Ovog pravilnika.

Ako zahtev za priznavanje ne sadrži propisane podatke ili nije dostavljena sva propisana dokumentacija o tome se obaveštava zajednički predstavnik odnosno zajednički punomoćnik ili podnosilac zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje i određuje rok za otklanjanje nedostataka.

Ako nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, zahtev za priznavanje se zaključkom odbacuje i dostavlja zajedničkom predstavniku odnosno zajedničkom punomoćniku ili podnosiocu zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje.

Član 35.

Ako zahtev za priznavanje sadrži propisane podatke i ako je dostavljena propisana dokumentacija, proverava se osnovanost zahteva za priznavanje, odnosno da li su podaci u dokumentaciji iz čl. 27, 30. I 32. Ovog pravilnika u skladu sa propisanim uslovima tako što se vrši administrativna i terenska provera tih podataka.

Ako zahtev za priznavanje ne ispunjava propisane uslove, o tome se obaveštava zajednički predstavnik odnosno zajednički punomoćnik ili podnosilac zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje i određuje rok od najmanje 90 dana za otklanjanje nedostataka.

Ako nedostaci u određenom roku ne budu otklonjeni, zahtev za priznavanje se odbija kao neosnovan.

Član 36.

Ako zahtev za priznavanje ispunjava propisane uslove:

1) u postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom specifikacija proizvoda sa obaveštenjem da je podnet zahtev za priznavanje i da može da se uloži prigovor na zahtev za priznavanje (u daljem tekstu: prigovor na ustanovljavanje) stavlja se na WEB stranicu Ministarstva;

2) u postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla ministar donosi rešenje o priznavanju oznaka koje se dostavlja podnosiocu zahteva za priznavanje.

Rešenjem iz stava 1. Tačka 2) ovog pravilnika podnosiocu zahteva za priznavanje se kao ovlašćenom korisniku priznaje ustanovljena oznaka geografskog porekla i oznaka kvalitetne kategorije koja je uz nju odobrena, a ako je predložio, i druge oznake za vina sa geografskim poreklom, pod raskidnim uslovom da oznaku geografskog porekla, odnosno oznake za vina sa geografskim poreklom koristi na propisan način.

Član 37.

Prigovor na ustanovljavanje može da podnese svako fizičko i pravno lice koje ima legitimni interes i koje ima prebivalište, odnosno sedište u Republici Srbiji u roku od 62 dana od dana stavljanja specifikacije proizvoda na WEB stranicu Ministarstva.

Prigovor na ustanovljavanje mora da sadrži razlog za podnošenje (činjenice i komentare) i dokumentaciju (dokaze) kojom se potvrđuje taj razlog.

Član 38.

Po prijemu prigovora na ustanovljavanje proverava se da li su ispunjeni uslovi iz člana 37. Stav 1. Ovog pravilnika, kao i da li on sadrži razlog za podnošenje i dokumentaciju kojom se potvrđuje taj razlog.

Utvrđivanje osnovanosti prigovora na ustanovljavanje vrši se proveravanjem razloga za podnošenje i dokumentacije kojom se potvrđuje taj razlog.

Ako se prigovor na ustanovljavanje zasniva na već postojećem uglednom i poznatom žigu, prigovor treba da prate dokazi o registraciji ili korišćenju postojećeg žiga, kao što je rešenje o registraciji žiga ili dokaz o korišćenju žiga koji sadrži informacije o mestu, trajanju, obimu i prirodi korišćenja postojećeg žiga i dokaz o njegovom ugledu i renomeu.

Ako u prigovoru na ustanovljavanje nije naveden razlog i/ili nije podneta dokumentacija (dokazi) kojom se potvrđuje taj razlog, podnosiocu prigovora se nalaže da otkloni nedostatak u roku od 60 dana od dana dostavljanja naloga.

Ako podnosilac prigovora na ustanovljavanje ne otkloni nedostatak do isteka roka iz stava 4. Ovog člana, prigovor na ustanovljavanje se odbacuje zaključkom koji se dostavlja njegovom podnosiocu i zajedničkom predstavniku odnosno zajedničkom punomoćniku ili podnosiocu zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje.

Član 39.

Ako prigovor na ustanovljavanje sadrži razlog za podnošenje i dokumentaciju kojom se potvrđuje taj razlog, prigovor se razmatra i dostavlja zajedničkom predstavniku odnosno zajedničkom punomoćniku ili podnosiocu zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje, sa nalogom za izjašnjenje u roku od 60 dana od dana dostavljanja.

Izjašnjenje na prigovor iz stava 1. Ovog člana dostavlja se podnosiocu prigovora na ustanovljavanje.

U toku razmatranja prigovora na ustanovljavanje, dok postoji potreba, strankama u postupku se nalaže da dostave izjašnjenje na izjašnjenje dobijeno od druge stranke u postupku u roku od 60 dana od dana dostavljanja naloga za izjašnjenje.

Ako zajednički predstavnik odnosno zajednički punomoćnik, podnosilac zahteva za priznavanje ili podnosilac prigovora na ustanovljavanje ne dostavi traženo izjašnjenje ili ne dostavi isto u propisanom roku, o prigovoru se odlučuje bez izjašnjenja.

Rešenje kojim se odbija zahtev za priznavanje ili kojim se priznaju oznake za vina sa geografskim poreklom donosi se na bazi dokaza koji su dostupni.

Ako se u toku razmatranja prigovora na ustanovljavanje oceni da je isti osnovan donosi se rešenje kojim se odbija zahtev za priznavanje.

Rešenje iz stava 6. Ovog člana dostavlja se zajedničkom predstavniku odnosno zajedničkom punomoćniku ili podnosiocu zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje i podnosiocu prigovora na ustanovljavanje.

Ako je na zahtev za priznavanje podnet veći broj prigovora na ustanovljavanje, vrši se preliminarno razmatranje najmanje jednog od tih prigovora za koji se proceni da je osnovan i da na osnovu njega može biti doneto rešenje kojim se odbija zahtev za priznavanje. Ostali prigovori na ustanovljavanje razmatraju se samo ako se za prigovor koji je prvi razmatran ustanovi da nije osnovan.

Rešenje kojim se odbija zahtev za priznavanje iz stava 8. Ovog člana dostavlja se svim podnosiocima prigovora na ustanovljavanje.

Član 40.

Ako nije uložen prigovor na ustanovljavanje ili on nije osnovan u postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom ministar donosi rešenje o priznavanju oznaka.

Rešenjem iz stava 1. Ovog člana ustanovljava se oznaka geografskog porekla i podnosiocima zahteva za priznavanje se kao ovlašćenim korisnicima priznaje ustanovljena oznaka geografskog porekla i oznaka kvalitetne kategorije koja je uz nju odobrena, a podnosiocima zahteva koji su predložili druge oznake za vina sa geografskim poreklom priznaju se i te oznake, pod raskidnim uslovom da oznaku geografskog porekla, odnosno oznake za vina sa geografskim poreklom koriste na propisan način.

Naziv ustanovljene oznake geografskog porekla i uz nju odobrene oznake kvalitetne kategorije, kao i odobrene druge oznake za vina sa geografskim poreklom i specifikacija proizvoda za tu oznaku geografskog porekla stavljaju se na Listu oznaka za vina sa geografskim poreklom koja je istaknuta na WEB stranici Ministarstva.

Rešenje iz stava 1. Ovog člana dostavlja se zajedničkom predstavniku odnosno zajedničkom punomoćniku ili podnosiocu zahteva za priznavanje, kada je jedan proizvođač podneo zahtev za priznavanje.

2. Izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda

Član 41.

Postupak izmene i/ili dopune specifikacije proizvoda pokreće se na osnovu zahteva za izmenu i/ili dopunu specifikacije proizvoda (u daljem tekstu: zahtev za izmenu) koji podnose svi ovlašćeni korisnici određene oznake geografskog porekla.

Zahtev za izmenu kao razlog za izmenu i/ili dopunu specifikacije proizvoda mora da sadrži razlog koji je zasnovan na razvoju nauke i tehnike ili na promenama vezanim za vinogradarska područja.

Zahtev za izmenu sadrži nazive i potpise ovlašćenih korisnika koji ga podnose, naziv ustanovljene oznake geografskog porekla i oznaku kvalitetne kategorije, podatak na koju podtačku iz člana 27. Stav 2. Tačka 2) ovog pravilnika se odnosi izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda i opis te izmene i/ili dopune, podatak da li izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda dovodi do promene jedinstvenog dokumenta ili može da se smatra zanemarljivom i opis izmene i/ili dopune specifikacije proizvoda sa navedenim konkretnim razlogom u skladu sa stavom 2. Ovog člana.

Uz zahtev za izmenu prilaže se overeno ovlašćenje za zajedničkog predstavnika ili zajedničkog punomoćnika (kada ima više ovlašćenih korisnika) , dokazi kojima se potvrđuju navodi iz zahteva (osim ako nisu u pitanju opšte poznate činjenice)
i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, a ako izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda dovodi do promene jedinstvenog dokumenta prilaže se i izmenjen i/ili dopunjen jedinstveni dokument.

Član 42.

Po podnošenju zahteva za izmenu proverava se da li zahtev sadrži propisane podatke i da li je dostavljena dokumentacija iz člana 41. Stav 4. Ovog pravilnika.

Ako zahtev za izmenu ne sadrži propisane podatke ili nije dostavljena sva propisana dokumentacija o tome se obaveštava zajednički predstavnik odnosno zajednički punomoćnik ili podnosilac zahteva za izmenu, kada postoji jedan ovlašćeni korisnik i određuje rok za otklanjanje nedostataka.

Ako nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, zahtev za izmenu zaključkom se odbacuje i dostavlja licima iz stava 2. Ovog člana.

Član 43.

Ako zahtev za izmenu sadrži propisane podatke i ako je dostavljena propisana dokumentacija, proverava se njegova osnovanost, odnosno da li su podaci koji su u njemu navedeni u skladu sa članom 41. Stav 2. Ovog pravilnika i vrši se administrativna i terenska provera tih podataka.

Član 44.

U postupku izmene i/ili dopune specifikacije proizvoda shodno se primenjuju odredbe člana 33. Koji se odnosi na zajedničkog predstavnika, odnosno zajedničkog punomoćnika, kao i odredbe člana 35. St. 2. I 3, člana 36. Tačka 1) i čl. 37–39. Ovog pravilnika koje se odnose na postupanje po zahtevu koji ne ispunjava propisane uslove i na postupak po prigovoru.

Član 45.

Ako nije uložen prigovor na zahtev za izmenu ili on nije osnovan ministar donosi rešenje o izmeni i/ili dopuni specifikacije proizvoda, a izmenjena specifikacija proizvoda stavlja se na Listu oznaka za vina sa geografskim poreklom koja je istaknuta na WEB stranici Ministarstva.

Član 46.

Ako se utvrdi da je izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda takva da se može smatrati zanemarljivom, odmah pošto se utvrdi da je zahtev za izmenu osnovan, ministar donosi rešenje o izmeni i/ili dopuni specifikacije proizvoda.

Izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda se smatra zanemarljivom ako se ne odnosi na:

1) bitne karakteristike vina;

2) povezanost između vinogradarskog područja i vina;

3) promenu naziva oznake za vina sa geografskim poreklom;

4) na vinogradarsko područje;

5) uvođenje ograničenja u prometu vina.

Ako je izmena i/ili dopuna specifikacije proizvoda u zahtevu za izmenu takva da se smatra zanemarljivom jedinstveni dokument uz oznaku geografskog porekla se ne menja.

3. Poništavanje ili delimično poništavanje rešenja o priznavanju oznaka i poništavanje oznake geografskog porekla

Član 47.

Postupak poništavanja ili delimičnog poništavanja rešenja o priznavanju oznaka i postupak poništavanja oznake geografskog porekla pokreće se po službenoj dužnosti.

Postupak iz stava 1. Ovog člana mogu da pokrenu i lica koja za to imaju legitimni interes ako podnesu zahtev za poništavanje ili delimično poništavanje rešenja o priznavanju oznaka ovlašćenom korisniku ili zahtev za poništavanje oznake geografskog porekla (u daljem tekstu: zahtev za poništavanje).

Zahtev za poništavanje sadrži naziv oznake geografskog porekla, oznaku kvalitetne kategorije, legitimni interes na kome se zasniva zahtev, razlog za poništavanje sa pozivom na određenu podtačku iz člana 27. Stav 2. Tačka 2) ovog pravilnika koji ukazuje da više ne može da se obezbedi proizvodnja vina u skladu sa specifikacijom proizvoda za ustanovljenu oznaku geografskog porekla, odnosno sa pozivom na uslov za korišćenje iz člana 22. Stav 1. Ili člana 23. Stav 1. Ovog pravilnika koji nije ispunjen sa obrazloženjem navedenih razloga, naziv ili ime podnosioca zahteva za poništavanje i njegov potpis.

Zahtev za poništavanje koji se podnosi u postupku poništavanja ili delimičnog poništavanja rešenja o priznavanju oznaka pored podataka iz stava 3. Ovog člana sadrži naziv ovlašćenog korisnika čije rešenje o priznavanju oznaka treba poništiti.

Uz zahtev za poništavanje prilažu se dokazi kojima se potvrđuju razlozi za poništavanje i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Član 48.

Po podnošenju zahteva za poništavanje proverava se da li taj zahtev sadrži propisane podatke i da li su dostavljeni dokazi kojima se potvrđuju razlozi za poništavanje.

Ako zahtev za poništavanje ne sadrži propisane podatke ili nisu dostavljeni dokazi kojima se potvrđuju razlozi za poništavanje o tome se obaveštava podnosilac zahteva za poništavanje i određuje mu se rok za otklanjanje nedostataka.

Ako nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, zahtev za poništavanje se zaključkom odbacuje i dostavlja njegovom podnosiocu.

Član 49.

Ako zahtev za poništavanje sadrži propisane podatke i ako su dostavljeni dokazi kojima se potvrđuju razlozi za poništavanje, proverava se njegova osnovanost tako što se vrši administrativna i terenska provera podataka navedenih kao razlog za poništavanje.

Zahtev za poništavanje dostavlja se svakom ovlašćenom korisniku sa nalogom da se o tome izjasni u roku od 60 dana od dana dostavljanja naloga za izjašnjenje.

Izjašnjenja ovlašćenih korisnika na zahtev za poništavanje dostavljaju se podnosiocu zahteva za poništavanje.

U toku razmatranja zahteva za poništavanje, dok postoji potreba, strankama u postupku se nalaže da dostave izjašnjenje na izjašnjenje dobijeno od druge stranke u postupku u roku od 60 dana od dana dostavljanja naloga za izjašnjenje.

Ako podnosilac zahteva za poništavanje ili ovlašćeni korisnici ne dostave traženo izjašnjenje ili ne dostave isto u propisanom roku, o zahtevu za poništavanje se odlučuje bez toga, na bazi dokaza koji su dostupni.

Član 50.

Postupak iz člana 47. Stav 1. Ovog pravilnika pokreće se po službenoj dužnosti na osnovu zapisnika poljoprivrednog inspektora i ministar na osnovu tog zapisnika poništava ili delimično poništava rešenje o priznavanju oznaka ovlašćenom korisniku ili poništava oznaku geografskog porekla.

Član 51.

Ako se u postupku iz člana 47. St. 1. I 2. Ovog pravilnika utvrdi da ovlašćeni korisnik više ne može da obezbedi proizvodnju vina u skladu sa specifikacijom proizvoda za ustanovljenu oznaku geografskog porekla, odnosno da ne ispunjava uslove za korišćenje oznake geografskog porekla iz člana 22. Ovog pravilnika, ministar donosi rešenje kojim se:

1) poništava rešenje o priznavanju oznaka:

(1) tom ovlašćenom korisniku, ako je rešenje doneto u postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom na osnovu ustanovljene oznake geografskog porekla,

(2) svim ovlašćenim korisnicima i poništava oznaka geografskog porekla, ako dođe do smanjenja broja ovlašćenih korisnika i do neispunjavanja uslova za korišćenje oznake geografskog porekla iz člana 23. St. 2–4. Ovog pravilnika, pa je to razlog i za poništavanje oznake geografskog porekla;

2) delimično poništava rešenje o priznavanju oznaka doneto u postupku ustanovljavanja oznake geografskog porekla i priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom u delu u kome su tom ovlašćenom korisniku priznate oznake za vina sa geografskim poreklom.

Ako se u postupku iz člana 47. St. 1. I 2. Ovog pravilnika utvrdi da ovlašćeni korisnici više ne mogu da obezbede proizvodnja vina u skladu sa specifikacijom proizvoda za ustanovljenu oznaku geografskog porekla, odnosno da nisu ispunjeni uslovi za korišćenje oznake geografskog porekla iz člana 23. Ovog pravilnika, donosi se rešenje o poništavanju ustanovljene oznake geografskog porekla i poništavanju rešenja o priznavanju oznaka ovlašćenim korisnicima te oznake geografskog porekla.

Rešenje iz st. 1. I 2. Ovog člana dostavlja se podnosiocu zahteva za poništavanje i/ili proizvođačima koji su imali status ovlašćenih korisnika.

Ako je doneto rešenje o poništavanju ustanovljene oznake geografskog porekla naziv te oznake geografskog porekla i uz nju odobrene oznake kvalitetne kategorije i drugih oznaka za vina sa geografskim poreklom i specifikacija proizvoda za tu oznaku geografskog porekla skidaju se sa Liste oznaka za vina sa geografskim poreklom.

Član 52.

Ako je podnet veći broj zahteva za poništavanje istog rešenja o priznavanju oznaka ili iste oznake geografskog porekla, vrši se preliminarno razmatranje najmanje jednog od tih zahteva za koji se proceni da je osnovan i da na osnovu njega može biti doneto rešenje iz člana 51. Stav 1. Ili rešenje iz člana 51. Stav 2. Ovog pravilnika. Ostali zahtevi za poništavanje razmatraju se samo ako se za zahtev za poništavanje koji je prvi razmatran ustanovi da nije osnovan.

Rešenje iz stava 1. Ovog člana dostavlja se i svim podnosiocima zahteva za poništavanje.

Član 53.

Na pitanja o postupku priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom koja ovim pravilnikom nisu posebno uređena primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

V. Način i postupak proizvodnje i obeležavanja vina sa geografskim poreklom

Član 54.

Proizvodnju grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom i proizvodnju vina sa geografskim poreklom ovlašćeni korisnik obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, odnosno u skladu sa specifikacijom proizvoda za ustanovljenu oznaku geografskog porekla.

Član 55.

Ovlašćeni korisnik u toku proizvodnje grožđa namenjenog proizvodnji vina sa geografskim poreklom i vina sa geografskim poreklom treba da omogući kontrolu proizvodnje tog grožđa i vina.

Član 56.

Ako se prilikom kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom utvrdi da je zbog izuzetno povoljnih klimatskih uslova maksimalni prinos grožđa po čokotu veći za najviše 0, 5 kilograma po čokotu u odnosu na prinose iz člana 12. Ovog pravilnika odnosno za odgovarajući prinos grožđa po hektaru koji je proporcionalno uvećan na osnovu uvećanja od najviše 0, 5 kilograma po čokotu u odnosu na prinose iz člana 12. Ovog pravilnika i ako je kvalitet grožđa u skladu sa specifikacijom proizvoda za određenu ustanovljenu oznaku geografskog porekla, smatra se da je proizvodnja grožđa obavljena u skladu sa specifikacijom proizvoda za tu oznaku geografskog porekla.

Da je do uvećanja prinosa grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom u određenoj proizvodnoj godini došlo zbog izuzetno povoljnih klimatskih uslova mišljenje daje poljoprivredna stručna služba koja se nalazi na teritoriji vinogradarskog područja čiji je naziv ustanovljen kao oznaka geografskog porekla.

Član 57.

Vino se obeležava priznatim oznakama za vina sa geografskim poreklom samo ako je proizvedeno u skladu sa specifikacijom proizvoda za određenu oznaku geografskog porekla, uslova za korišćenje oznaka i stavljanje vina sa geografskim poreklom u promet za određenu proizvodnu godinu.

Vino sa geografskim poreklom obeležava se oznakom geografskog porekla i oznakom kvalitetne kategorije kojima mogu da se dodaju dodatne oznake i/ili izraz za priznati tradicionalni naziv.

Uz oznaku kontrolisanog geografskog porekla na vinu sa geografskim poreklom može da se doda naziv lokaliteta ili vinogradarske oaze.

Ako je vino sa geografskim poreklom obeleženo geografskom oznakom tada se ono obeležava oznakom kvalitetne kategorije „Geografska indikacija” ili „G. I. ”.

Ako je vino sa geografskim poreklom obeleženo oznakom kontrolisanog geografskog porekla tada se ono obeležava jednom od oznaka kvalitetne kategorije: „Kontrolisano poreklo i kvalitet” ili „K. P. K. ” odnosno „Kontrolisano i garantovano poreklo i kvalitet” ili „K. G. P. K. ”.

VI. Završne odredbe

Član 58.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o zaštiti geografskog porekla vina i rakije ( „Službeni glasnik SRS”, br. 23/80 i 30/80 – ispravka) u delu koji se odnosi na mirno vino, likersko vino, penušavo vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno aromatično penušavo vino, polupenušavo vino, slabo gazirano vino, vino od prosušenog grožđa i vino od prezrelog grožđa.

Član 59.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. Februara 2013. Godine.

Prilog – Nazivi oznaka kontrolisanog geografskog porekla

1. U okviru vinogradarskog regiona Centralna Srbija mogu da se koriste sledeći nazivi oznaka kontrolisanog geografskog porekla:
1. 1. Pocersko – valjevski rejon / Cer–Valjevo,
1. 1. 1. Pocersko vinogorje / Pocerina,
1. 1. 2. Podgorsko vinogorje / Podgorina,
1. 1. 3. Kolubarsko – ljiško vinogorje / Kolubara–Ljig;
1. 2. Rejon Negotinska Krajina / Negotinska Krajina,
1. 2. 1. Ključko vinogorje / Ključ,
1. 2. 2. Brzopalanačko vinogorje / Brza Palanka,
1. 2. 3. Mihajlovačko vinogorje / Mihajlovac,
1. 2. 4. Negotinsko vinogorje / Negotin,
1. 2. 5. Rogljevačko – rajačko vinogorje / Rogljevo–Rajac;
1. 3. Knjaževački rejon / Knjaževac,
1. 3. 1. Borsko vinogorje / Bor,
1. 3. 2. Boljevačko vinogorje / Boljevac,
1. 3. 3. Zaječarsko vinogorje / Zaječar,
1. 3. 4. Potrkanjsko vinogorje / Potrkanje;
1. 4. Mlavski rejon / Mlava,
1. 4. 1. Braničevsko vinogorje / Braničevo,
1. 4. 2. Požarevačko vinogorje / Požarevac,
1. 4. 3. Resavsko vinogorje / Resava;
1. 5. Toplički rejon / Toplica,
1. 5. 1. Prokupačko vinogorje / Prokuplje,
1. 5. 2. Jugbogdanovačko vinogorje / Jug Bogdan,
1. 5. 3. Žitorađsko vinogorje / Žitorađa;
1. 6. Niški rejon / Niš,
1. 6. 1. Sokobanjsko vinogorje / Sokobanja,
1. 6. 2. Aleksinačko vinogorje / Aleksinac,
1. 6. 3. Žitkovačko vinogorje / Žitkovac,
1. 6. 4. Čegarsko vinogorje / Čegar,
1. 6. 5. Kutinsko vinogorje / Kutina,
1. 6. 6. Svrljiško vinogorje / Svrljig;
1. 7. Nišavski rejon / Nišava,
1. 7. 1. Belopalanačko vinogorje / Bela Palanka,
1. 7. 2. Pirotsko vinogorje / Pirot,
1. 7. 3. Babušničko vinogorje / Babušnica;
1. 8. Leskovački rejon / Leskovac,
1. 8. 1. Babičko vinogorje / Babičko,
1. 8. 2. Pustorečko vinogorje / Pusta Reka,
1. 8. 3. Vinaračko vinogorje / Vinarce,
1. 8. 4. Vlasotinačko vinogorje / Vlasotince;
1. 9. Vranjski rejon / Vranje,
1. 9. 1. Surduličko vinogorje / Surdulica,
1. 9. 2. Vrtogoško vinogorje / Vrtogoš,
1. 9. 3. Buštranjsko vinogorje / Buštranje;
1. 10. Čačansko – kraljevački rejon / Čačak–Kraljevo,
1. 10. 1. Ljubićko vinogorje / Ljubić,
1. 10. 2. Jeličko vinogorje / Jelica,
1. 10. 3. Ibarsko vinogorje / Ibar;
1. 11. Rejon Tri Morave / Tri Morave,
1. 11. 1. Paraćinsko vinogorje / Paraćin,
1. 11. 2. Jagodinsko vinogorje / Jagodina,
1. 11. 3. Jovačko vinogorje / Jovac,
1. 11. 4. Levačko vinogorje / Levač,
1. 11. 5. Temnićko vinogorje / Temnić,
1. 11. 6. Trsteničko vinogorje / Trstenik,
1. 11. 7. Kruševačko vinogorje / Kruševac,
1. 11. 8. Župsko vinogorje / Župa,
1. 11. 9. Ražanjsko vinogorje / Ražanj;
1. 12. Beogradski rejon / Beograd,
1. 12. 1. Avalsko – kosmajsko vinogorje / Avala–Kosmaj,
1. 12. 2. Gročansko vinogorje / Grocka,
1. 12. 3. Smederevsko vinogorje / Smederevo,
1. 12. 4. Dubonsko vinogorje / Dubona,
1. 12. 5. Lazarevačko vinogorje / Lazarevac;
1. 13. Šumadijski rejon / Šumadija,
1. 13. 1. Krnjevačko vinogorje / Krnjevo,
1. 13. 2. Oplenačko vinogorje / Oplenac,
1. 13. 3. Račansko vinogorje / Rača,
1. 13. 4. Kragujevačko vinogorje / Kragujevac.

2. U okviru vinogradarskog regiona Vojvodina mogu da se koriste sledeći nazivi oznaka kontrolisanog geografskog porekla:
2. 1. Sremski rejon / Srem,
2. 1. 1. Fruškogorsko vinogorje / Fruška gora;
2. 2. Subotički rejon / Subotica / Subotičko – horgoška peščara,
2. 2. 1. Riđičko vinogorje / Riđica,
2. 2. 2. Palićko vinogorje / Palić,
2. 2. 3. Horgoško vinogorje / Horgoš;
2. 3. Rejon Telečka / Telečka,
2. 3. 1. Zapadnotelečko vinogorje / Telečka kosa,
2. 3. 2. Centralnotelečko vinogorje / Bačka Topola,
2. 3. 3. Istočnotelečko vinogorje / Mali Iđoš;
2. 4. Potiski rejon / Tisa,
2. 4. 1. Severnopotisko vinogorje / Gornja Tisa,
2. 4. 2. Srednjepotisko vinogorje / Srednje Potisje,
2. 4. 3. Južnopotisko vinogorje / Donja Tisa;
2. 5. Banatski rejon / Banat,
2. 5. 1. Kikindsko vinogorje / Kikinda,
2. 5. 2. Srednjebanatsko vinogorje / Srednji Banat;
2. 6. Južnobanatski rejon / Južni Banat,
2. 6. 1. Vršačko vinogorje / Vršac,
2. 6. 2. Belocrkvansko vinogorje / Bela Crkva,
2. 6. 3. Vinogorje Deliblatske peščare / Deliblatska peščara;
2. 7. Bački rejon / Bačka.

3. U okviru vinogradarskog regiona Kosovo i Metohija mogu da se koriste sledeći nazivi oznaka kontrolisanog geografskog porekla:
3. 1. Severnometohijski rejon / Severna Metohija,
3. 1. 1. Pećko vinogorje / Peć,
3. 1. 2. Istočko vinogorje / Istok;
3. 2. Južnometohijski rejon / Južna Metohija,
3. 2. 1. Đakovačko vinogorje / Đakovica,
3. 2. 2. Orahovačko vinogorje / Orahovac,
3. 2. 3. Prizrensko vinogorje / Prizren,
3. 2. 4. Suvorečko vinogorje / Suva Reka,
3. 2. 5. Mališevsko vinogorje / Mališevo.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">