Reklama
Datum objave: 08.01.2020.
Datum primene: 08.01.2020.
Pravni prethodnik: Nema.
Napomena: Zahtevi dodati ili izmenjeni u ovoj verziji označeni su crvenim fontom.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste merila koja se koriste u funkciji prometa robe i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ili odobrenja tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), kao i vrste merila čije overavanje obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćena tela).

Član 2.

Merila koja podležu zakonskoj kontroli i vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj

Naziv merila

Vremenski intervali periodičnog
overavanja merila (u godinama)

1

2

3

1.

Merila dužine opšte namene *

– merne trake

– složiva merila dužine

– metri za tekstil

– merne letve za merenje nivoa
tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima

– merni lenjiri

– merne trake s viskom

2

2.

Mašine za merenje dužine žice i kabla
*

2

3.

Ugostiteljske posude

4.

Mlekomeri i laktofrizi

5

5.

Auto i vagon cisterne

5

6.

Rezervoari

– betonski

– ostali

15

5

7.

Merni sistemi za komprimovana
gasovita goriva za vozila*

1

8.

Automatska merila nivoa tečnosti*

2

9.

Merila i merni sistemi za neprekidno
i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda* (npr.
uređaji za točenje goriva, uređaji za točenje tečnog naftnog gasa)

1

10.

Merni sistemi za statičko merenje
količine tečnosti koje nisu voda*

1

11.

Vodomeri*

5

12.

Gasomeri*

5

13.

Uređaji za konverziju zapremine*

5

14.

Tegovi klasa tačnosti F2, M1, M2 koje
se koriste u prometu roba i usluga

2

15.

Neautomatske vage

– klase tačnosti (I), (II), (III) i
(IIII) do 9.000 kg*

– klase tačnosti (I), (II), (III) i
(IIII) preko 9.000 kg*

2

1

16.

Automatske vage *

– za pojedinačno merenje

– dozirne

– sa sabiranjem diskontinuiranih
rezultata merenja

– sa sabiranjem kontinuiranih
rezultata merenja,

– za merenje mase šinskih i drumskih
vozila u pokretu

1

17.

Manometri za merenje krvnog pritiska
koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

2

18.

Manometri za merenje pritiska u
pneumaticima*

1

19.

Merila za merenje sile kočenja kod
motornih vozila*

1

20.

Merila gustine tečnosti koja se
koriste u prometu roba i usluga

– areometri

– elektronska merila gustine*

1

21.

Alkoholometri

22.

Etilometri*

0,5

23.

Vlagomeri za zrna žitarica i semenke
uljarica*

1

24.

Analizatori izduvnih gasova*

1

25.

Opacimetri*

1

26.

Refraktometri koji se koriste u
prometu roba i usluga*

1

27.

Analizatori za merenje sadržaja
proteina u žitu*

1

28.

Medicinski termometri koji se koriste
za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

2

29.

Merni transformatori koji se koriste
za obračun električne energije

30.

Brojila električne energije

– za indirektno priključenje*

– za direktno i poluindirekno
priključenje*

8

12

31.

Uređaji za proveru velikog i oborenog
svetla na vozilu (regloskopi)

1

32.

Taksimetri*

1

33.

Merila brzine vozila u saobraćaju*

1

34.

Merila toplotne energije*

– kompletno

– kombinovano – podsklop senzor
protoka

– kombinovano – podsklop računska
jedinica

– kombinovano – podsklop temperaturni
par

5

35.

Merila koja su sastavni deo
medicinskih sredstava:

– merni uređaji kod
elektrokardiografa

– merni uređaji kod defibrilatora

– merni uređaji kod višefunkcijskih
uređaja za monitoring pacijenta

– merni uređaji kod infuzionih i
perfuzionih pumpi

– merni uređaji kod dijaliznih
aparata

– merni uređaji kod neonatalnih i
pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova

– merni uređaji kod ultrazvučnih
fizioterapijskih uređaja

– merni uređaji kod
visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog
hirurškog pribora

1

36.

Merila koja su sastavni deo
medicinskih sredstava:

– merni uređaji kod mehaničkih
ventilatora ili respiratora

– merni uređaji kod anestezioloških
sistema

0,5ˮ

NAPOMENA IZDAVAČA: Zamenjena je tabela u članu 2. (vidi član 2. Pravilnika – 93/2020-17).

Član 3.

Merila za koja su, u koloni 3. „Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)” Tabele iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 20, 21. i 29. i za koje je upisana (-) podležu samo prvom overavanju.1

Merilo koje je u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedeno pod rednim brojem 3. ne podleže overavanju.

Član 4.

Merila koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 17. i 28. overavaju se samo ako su ta merila stavljena na raspolaganje u skladu sa zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva i posebnim propisima donetim na osnovu tog zakona.

Merila iz Tabele iz člana 2. ovog pravilnika koja su označena zvezdicom (*), overavaju se samo ako je za ta merila izdato uverenje o odobrenju tipa, odnosno isprava o ocenjivanju usaglašenosti tih merila sa propisanim zahtevima.

Član 5.

Rok periodičnog overavanja za merila dužine opšte namene koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim brojem 1. ne odnosi se na merne trake dužine do 3 m i složiva merila dužine (na zglavkove) do 2 m, koja su izuzeta od periodičnog overavanja.

Član 6.

Merilo navedeno u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika ne podleže prvom overavanju, ukoliko je usaglašeno sa propisom kojim se bliže uređuju zahtevi za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, automatske vage, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, medicinska sredstva ili sa posebnim propisom kojim se bliže propisuju zahtevi za neautomatske vage i ako je označeno u skladu sa tim propisima.

Član 7.

Direkcija obavlja overavanje vrsta merila koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br.: 1, 2, 3, 4, 7, 20, 21. i 26, kao i merila pod rednim brojem 6. – osim kada se overavanje vrši volumetrijskom metodom i 33. – osim za laserska merila.

Overavanje vrsta merila koja su navedena u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika, osim merila navedenih u stavu 1. ovog člana, obavljaju ovlašćena tela.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, br. 49/10 i 110/13).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">