Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste merila za koja je obavezno overavanje, u slučaju kada se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, kao i vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila.

Član 2

Merila za koja je obavezno overavanje, kao i vremenski intervali u kojima se vrši periodično overavanje tih merila, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Naziv merila Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)
1 2 3
1. merila dužine opšte namene (merne trake, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima, merni lenjiri, merne trake s viskom)* 2
2 . mašine za merenje dužine žice i kabla * 2
3. ugostiteljske posude i merne boce za skladištenje
4. mlekomeri i laktofrizi 5
5. cisterne 5
6. rezervoari i tankeri 5
7. merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila* 1
8. automatska merila nivoa tečnosti* 2
9. merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda * 1
10. vodomeri* 5
11. gasomeri * 5
12. tegovi klasa tačnosti F2, M1, M2 koji se koriste u prometu roba i usluga 2
13. vage sa neautomatskim funkcionisanjem,
– klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) do 9000 kg* 2
– klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) preko 9000 kg* 1
14. vage sa automatskim funkcionisanjem (sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje, kontrolne vage i etiketirke, vage na transportnoj traci, za merenje vozila u pokretu, dozirne vage) * 1
15. merni pretvarači za vage*
16. elektronski merni i pokazni uređaji za vage*
17. manometri za merenje krvnog pritiska* 2
18. manometri za merenje pritiska u pneumaticima* 1
19. merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila* 1
20. merila gustine tečnosti koja se koriste u prometu roba i usluga
– areometri
– elektronska merila gustine* 1
21. alkoholometri
22. etilometri* 1
23. vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica* 1
24. analizatori izduvnih gasova* 1
25. opacimetri* 1
26. refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga* 1
27. medicinski termometri (stakleni i električni)*
28. merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije
29. brojila električne energije
– za indirektno priključenje* 6
za direktno i poluindirektno priključenje* 12
30. uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi) 1
31. spektrofotometri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja* 1
32. detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštiti životne sredine 2
33. dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja* 2
34 . merila nivoa zvuka* 2
35. taksimetri* 1
36. merila brzine vozila u saobraćaju* 1
37. merila toplotne energije (kompletno merilo ili kombinovano merilo)* 5

Član 3

Merila za koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika, kolona Vremenski interval periodičnog overavanja merila (u godinama), upisane crtice (-) podležu samo prvom overavanju.

Član 4

Merilo koje je u koloni Tabele iz člana 2. ovog pravilnika: „Naziv merila“, označeno zvezdicom () može se overavati samo ako je za to merilo izdato uverenje o odobrenju tipa, odnosno isprava o usaglašenosti tog merila sa propisanim zahtevima.

Član 5

Vremenski interval periodičnog overavanja za merila dužine opšte namene koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod Rednim brojem 1. ne odnosi se na merne trake dužine do 3 m i složiva merila dužine (na zglavkove) do 2 m, koja su izuzeta od periodičnog overavanja.

Član 5a

Merila koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 1, 2, 3, osim mernih boca za skladištenje, 9, 10, 11, 13, 14, 24, 29, 35. i 37, ne podležu prvom overavanju, ukoliko su usaglašena sa zahtevima Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 63/13), odnosno Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13), ukoliko je njihova usaglašenost ocenjena prema postupcima iz tih pravilnika i ako su označena u skladu sa tim pravilnicima.

Merila iz stava 1. ovog člana periodično se overavaju prvi put nakon upotrebe u vremenskom intervalu periodičnog overavanja utvrđenom u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o merilima za koje je obavezan pregled („Službeni list SRJ“, br. 30/02, 34/02 i „Službeni list SCG“, broj 32/03).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">