Reklama

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Član 2

Državni žigovi koji se upotrebljavaju pri overavanju merila su:

1) osnovni žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava se za potvrđivanje i zaštitu ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom odnosno vanrednom overavanju merila;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje i zaštitu ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom odnosno vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti osnovni žig;

3) godišnji žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava se za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne mogu upotrebiti osnovni i godišnji žig;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila za merila čija se ispravnost potvrđuje do određenog kvartala;

6) žig za staklena merila je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju staklenih merila;

7) dodatni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju onih merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara.

Član 3

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) i privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćeno telo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Član 4

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljava Direkcija su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka područne jedinice Direkcije (u daljem tekstu: Kontrola);

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole;

3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu je broj državnog službenika Direkcije koji je izvršio overavanje, a u donjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice sa kvartalima nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

6) žig za staklena merila je u obliku slova „C“, oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U sredini slova „C“ je brojčana oznaka Kontrole.

7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj.

Član 5

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljavaju ovlašćena tela su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela, a iznad vage je broj kontrolora ovlašćenog tela;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela;

3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga, a u donjem delu je registarski broj ovlašćenog tela;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

6) žig za staklena merila je u obliku slova „C“, oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U sredini slova „C“ je registarski broj ovlašćenog tela;

7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj.

Član 6

Oblici državnih žigova iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika dati su u Prilogu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Merila mase, izuzev tegova, kao i merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda, merila, manometri za merenje pritiska u pneumaticima, merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila, opacimetri, analizatori izduvnih gasova, uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi), etilometri, merila brzine vozila u saobraćaju i vlagomeri za žitarice i uljarice, žigošu se osnovnim žigom, osnovnim žigom u obliku nalepnice i godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima.

Član 8

Pri overavanju merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara, pored osnovnog i godišnjeg žiga stavlja se i dodatni žig u obliku nalepnice.

Pri overavanju merila godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima označava se kvartal u kome ističe rok važenja tog žiga.

Član 9

Uverenje o odobrenju tipa merila sadrži:

 1. naziv merila;
 2. poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;
 3. poslovno ime, sedište i znak proizvođača merila;
 4. službenu oznaku tipa merila koju utvrđuje Direkcija i koja služi za identifikaciju odobrenog tipa merila;
 5. rok važenja uverenja;
 6. podatke o metrološkim i tehničkim zahtevima na osnovu kojih je izvršeno ispitivanje tipa merila, kao i broj merila koja se mogu podnositi na prvo overavanje, ukoliko je utvrđeno ograničenje tog broja;
 7. prilog u kome se navode podaci o metrološkim karakteristikama merila, nameni merila, principu rada s tehničkim karakteristikama, kao i podaci o pregledu i žigosanju merila.

Član 10

Uverenje o overavanju merila sadrži podatke o:

 1. nazivu merila;
 2. proizvođaču merila;
 3. serijskom broju merila koji služi za identifikaciju merila;
 4. osnovnim metrološkim karakteristikama merila;
 5. vlasniku, odnosno korisniku merila;
 6. roku važenja uverenja.

Član 11

Uverenje o odobrenju tipa merila koje izdaje Direkcija, izdaje se na Obrascu UOTM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Uverenja o overavanju merila koje izdaje Direkcija, izdaje se na Obrascu UOM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Uverenje o odobrenju tipa merila koje izdaje privredni subjekt ili drugo pravno lice koje je u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija imenovano za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, izdaje se na Obrascu UOTMIT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Uverenja o overavanju merila koje izdaje ovlašćeno telo, izdaje se na Obrascu UOMOT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni list SCG“, broj 25/06).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">