Član 1.

Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

Član 2.

Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju ako je upisano u Registar privrednih subjekata, Centralni registar objekata i evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: evidencija izvoznika), u skladu sa specifičnim fitosanitarnim uslovima Ruske Federacije.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana upisuje se u evidenciju izvoznika ako:

1) ima skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču), u vlasništvu ili u zakupu,

– kapaciteta najmanje 500 tona i koje ima deo za minusni režim, odnosno plusni režim, odnosno kontrolisanu atmosferu (ULO) – za voće,
– kapaciteta najmanje 200 tona – za povrće,
– ima prostor za klasiranje i pakovanje voća i povrća,
– ima prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetljenjem preko 600 luxa;

2) ima zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilja, koje ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke na studijama drugog stepena;

3) ima sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća.

Evidenciju izvoznika vodi i ažurira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dostavlja nadležnom ruskom organu na njegov zahtev.

Član 3.

Upis u evidenciju izvoznika vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice iz člana 2. ove uredbe podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko nadležnog fitosanitarnog inspektora na obrascu zahteva datom u Prilogu 1. Obrazac zahteva za upis u evidenciju izvoznika, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj i podatke o odgovornom licu);
2) šifru delatnosti;
3) podatke o licu odgovornom za zaštitu bilja (ime i prezime, adresa, funkcija);
4) podatke o vrsti i mestima proizvodnje i skladištenju voća i povrća.

Uz zahtev za upis u evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije podnosi se i zapisnik fitosanitarnog inspektora kojim se potvrđuje ispunjenost uslova iz člana 2. ove uredbe.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da svaku promenu podataka prijavi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko nadležnog fitosanitarnog inspektora u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Evidencija izvoznika

Član 4.

Evidencija izvoznika vodi se u elektronskoj formi i objavljuje se na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Obaveze lica upisanih u evidenciju izvoznika

Član 5.

Pravno lice, upisano u evidenciju izvoznika dužno je da:

1) vodi podatke o proizvodnji, skladištenju i prometu proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom (voća i povrća);

2) čuva podatke o mestima gde se bilje, biljni proizvodi ili propisani objekti gaje, proizvode, prerađuju, skladište, čuvaju ili koriste pet godina i ima obezbeđenu sledljivost u svim fazama proizvodnje, skladištenja i prometa;

3) redovno vrši vizuelne preglede na prisustvo štetnih organizama, naročito onih koji imaju karantinski status za područje Ruske Federacije;

4) suzbija štetne organizme koji mogu ugroziti bilje, biljne proizvode i propisane objekte;

5) vodi evidenciju o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama na obrascu datom u Prilogu 2. Evidencija o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

6) omogući fitosanitarni pregled;

7) bez odlaganja, preduzme naložene fitosanitarne mere;

8) čuva propisane evidencije i dokumentaciju pet godina.

Brisanje iz evidencije izvoznika

Član 6.

Pravno lice briše se iz evidencije izvoznika ako:

1) donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti;
2) u propisanom roku ne prijavi promenu podataka iz člana 3. ove uredbe;
3) je fitosanitarni inspektor utvrdio da više ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe;
4) je fitosanitarni inspektor utvrdio da ne izvršava obaveze iz člana 5. ove uredbe.

Dokumentacija koja prati izvoz voća i povrća

Član 7.

Svaku pošiljku voća i povrća poreklom iz Republike Srbije koja se izvozi u Rusku Federaciju mora da prati sledeća dokumentacija:

1) fitosanitarni sertifikat;

2) deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla, data na obrascu u Prilogu 3. Deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla koji se isporučuju u Rusku Federaciju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8.

Drveni materijal za pakovanje deblji od 6 mm mora biti tretiran i označen u skladu sa Uredbom o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), Pravilnikom o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova toplotnog tretiranja i o načinu toplotnog tretiranja drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS”, broj 66/06), odnosno u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere ISPM 15.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">