Reklama

„Službeni glasnik RS“, br. 3 od 12. januara 2018, 27 od 13. marta 2020.

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u dalјem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

Član 2.

Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju ako je upisano u Registar privrednih subjekata, Centralni registar objekata i evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije koje vodi Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u dalјem tekstu: evidencija izvoznika), u skladu sa specifičnim fitosanitarnim uslovima Ruske Federacije.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana upisuje se u evidenciju izvoznika ako ima:

1) u vlasništvu ili u zakupu skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču) sa minusnim, odnosno plusnim režimom, odnosno kontrolisanom atmosferom (ULO), kapaciteta najmanje 500 tona za voće, osim za sledeće vrste voća: šlјiva, trešnja, višnja, višnja – maraska, jagoda, malina, borovnica, ogrozd, kupina, ribizla crvena, ribizla crna, drenjina, brusnica i slično sitno voće – kapaciteta najmanje 200 tona, odnosno

2) u vlasništvu ili u zakupu skladište ili skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču) sa minusnim, odnosno plusnim režimom, odnosno kontrolisanom atmosferom – kapaciteta najmanje 200 tona za povrće;

3) prostor za klasiranje i pakovanje voća, odnosno povrća;

4) prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetlјenjem preko 600 luxa;

5) zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilјa, koje ima visoko obrazovanje polјoprivredne struke na studijama drugog stepena;

6) sopstvenu, odnosno ugovorenu proizvodnju voća, odnosno povrća.*

Evidenciju izvoznika vodi i ažurira Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dostavlјa nadležnom ruskom organu na njegov zahtev.

*Službeni glasnik RS, broj 27/2020

Član 3.

Upis u evidenciju izvoznika vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice iz člana 2. ove uredbe podnosi Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko nadležnog fitosanitarnog inspektora na obrascu zahteva datom u Prilogu 1. Obrazac zahteva za upis u evidenciju izvoznika, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj i podatke o odgovornom licu);

2) šifru delatnosti;

3) podatke o licu odgovornom za zaštitu bilјa (ime i prezime, adresa, funkcija);

4) podatke o vrsti i mestima proizvodnje i skladištenju voća i povrća.

Uz zahtev za upis u evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije podnosi se i zapisnik fitosanitarnog inspektora kojim se potvrđuje ispunjenost uslova iz člana 2. ove uredbe.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da svaku promenu podataka prijavi Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko nadležnog fitosanitarnog inspektora u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Evidencija izvoznika

Član 4.

Evidencija izvoznika vodi se u elektronskoj formi i objavlјuje se na sajtu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Obaveze lica upisanih u evidenciju izvoznika

Član 5.

Pravno lice, upisano u evidenciju izvoznika dužno je da:

1) vodi podatke o proizvodnji, skladištenju i prometu proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom (voća i povrća);

2) čuva podatke o mestima gde se bilјe, bilјni proizvodi ili propisani objekti gaje, proizvode, prerađuju, skladište, čuvaju ili koriste pet godina i ima obezbeđenu sledlјivost u svim fazama proizvodnje, skladištenja i prometa;

3) redovno vrši vizuelne preglede na prisustvo štetnih organizama, naročito onih koji imaju karantinski status za područje Ruske Federacije;

4) suzbija štetne organizme koji mogu ugroziti bilјe, bilјne proizvode i propisane objekte;

5) vodi evidenciju o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama na obrascu datom u Prilogu 2. Evidencija o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

6) omogući fitosanitarni pregled;

7) bez odlaganja, preduzme naložene fitosanitarne mere;

8) čuva propisane evidencije i dokumentaciju pet godina.

Brisanje iz evidencije izvoznika

Član 6.

Pravno lice briše se iz evidencije izvoznika ako:

1) donese odluku o prestanku obavlјanja delatnosti;

2) u propisanom roku ne prijavi promenu podataka iz člana 3. ove uredbe;

3) je fitosanitarni inspektor utvrdio da više ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe;

4) je fitosanitarni inspektor utvrdio da ne izvršava obaveze iz člana 5. ove uredbe.

Dokumentacija koja prati izvoz voća i povrća

Član 7.

Svaku pošilјku voća i povrća poreklom iz Republike Srbije koja se izvozi u Rusku Federaciju mora da prati sledeća dokumentacija:

1) fitosanitarni sertifikat;

2) deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda bilјnog porekla, data na obrascu u Prilogu 3. Deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda bilјnog porekla koji se isporučuju u Rusku Federaciju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8.

Drveni materijal za pakovanje deblјi od 6 mm mora biti tretiran i označen u skladu sa Uredbom o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), Pravilnikom o uslovima u pogledu tehničke opremlјenosti za obavlјanje poslova toplotnog tretiranja i o načinu toplotnog tretiranja drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS”, broj 66/06), odnosno u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere ISPM 15.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-165/2018

U Beogradu, 11. januara 2018. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Prilozi

NAPOMENA IZDAVAČA: Uredbom o izmenama Uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju („Službeni glasnik RS“, broj 27/2020) Prilog 1 – Obrazac zahteva za upis u evidenciju izvoznika, koji je odštampan uz Uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju zamenjen je novim Prilogom 1 (vidi član 2. Uredbe – 27/2020-8).

 

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">