Reklama
Propisi  |  

I. Osnovne odredbe

Predmet
Član 1.

Ovim zakonom uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Cilj

Član 2.

Cilj ovog zakona je da obezbedi:

1) upotrebu mernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica;
2) jedinstveno merenje u Republici Srbiji i poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa;
3) sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država;
4) slobodnu trgovinu i spreči nepotrebne prepreke u trgovini;
5) podršku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbeđuje sledivost mernih rezultata;
6) usmeravanje i finansiranje metroloških istraživačkih i razvojnih aktivnosti;
7) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.

Primena

Član 3.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zakonska kontrola merila, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenja u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište, odnosno njegovo isporučivanje na tržište, kao i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na oblast odbrane, osim planiranja, organizovanja, sprovođenja i nadzora metrološke delatnosti koja se obavlja za specifične potrebe odbrane, što uređuje ministar nadležan za poslove odbrane.

Dostupnost rezultata merenja

Član 4.

Rezultati merenja koja se vrše, na zahtev ili za potrebe državnih organa, u javnom interesu, naročito u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, kao i zaštite životne sredine dostupni su pravnim i fizičkim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje dostupnost informacija od javnog značaja.

Značenje pojmova

Član 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) zakonske merne jedinice su merne jedinice čija je primena obavezna u Republici Srbiji;
2) etalon predstavlja realizaciju definicije date veličine sa navedenom vrednošću veličine i pridruženom mernom nesigurnošću, tako da služi kao referenca;
3) međunarodni etalon je etalon priznat od potpisnika međunarodnog sporazuma;
4) nacionalni etalon je etalon Republike Srbije koji je odlukom organa državne uprave nadležnog za poslove metrologije priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima određene veličine;
5) referentni materijal je materijal dovoljno homogen i stabilan u odnosu na određena svojstva, koji je ustanovljen da odgovara predviđenoj upotrebi u merenju ili ispitivanju nazivnih svojstava;
6) sertifikovani referentni materijal je referentni materijal praćen sertifikatom koji obezbeđuje jednu ili više određenih vrednosti osobina sa pridruženim mernim nesigurnostima i dokazom o sledivosti korišćenjem validnih postupaka;
7) sledivost je osobina rezultata merenja pomoću koje se taj rezultat dovodi u vezu sa navedenom referencom posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja od kojih svako doprinosi utvrđenoj mernoj nesigurnosti;
8) etaloniranje je postupak kojim se, pod određenim uslovima, u prvom koraku uspostavlja odnos između vrednosti veličina sa mernim nesigurnostima koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja sa pridruženim mernim nesigurnostima, a u drugom koraku, te se informacije koriste za uspostavljanje odnosa za dobijanje rezultata merenja iz pokazivanja;
9) merilo je uređaj koji se koristi za merenja, sam ili u sklopu sa jednim ili više dopunskih uređaja;

10) zakonska metrološka kontrola su aktivnosti zakonske metrologije koje obuhvataju: zakonsku kontrolu merila, metrološki nadzor i metrološku ekspertizu;
11) zakonska kontrola merila obuhvata sve zakonske aktivnosti kojima podležu merila kao što su ocenjivanje usaglašenosti, odobrenje tipa, overavanje merila i drugo;
12) metrološki nadzor je postupak zakonske metrološke kontrole kojim se proverava ispunjenost propisanih zahteva;
13) metrološka ekspertiza obuhvata službeni pregled merila koji služi kao dokaz pri donošenju odluka u postupcima pred sudom ili drugim organima;
14) ocenjivanje usaglašenosti merila je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je pojedinačno merilo, partija merila ili proizvedena serija merila usaglašena sa svim propisanim zahtevima koji se primenjuju na taj tip merila;
15) normativni dokument je dokument Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology) kojim se potvrđuje pretpostavka o usaglašenosti sa propisanim bitnim zahtevima, a koji je objavljen u Službenom glasniku Evropske Unije;
16) ispitivanje tipa je postupak ocenjivanja usaglašenosti jednog ili više uzoraka određenog tipa merila čiji je rezultat izveštaj i/ili sertifikat o ispitivanju;
17) odobrenje tipa je odluka kojom se potvrđuje da je određeni tip merila usaglašen sa odgovarajućim propisanim zahtevima, a koja se donosi nakon prethodno sprovedenog postupka ispitivanja tipa merila, i na osnovu koje se izdaje uverenje o odobrenju tipa merila;
18) overavanje merila podrazumeva pregled čiji je rezultat označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila;
19) isprava o usaglašenosti je sertifikat ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost merila sa propisanim zahtevima;

20) prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja, odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje;
21) distribucija vremena je prenos zakonskog vremena od nacionalnog etalona vremena i frekvencije Republike Srbije do korisnika na teritoriji Republike Srbije;
22) stavljanje na raspolaganje merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca je svaka isporuka ovih proizvoda radi distribucije, potrošnje ili upotrebe, sa ili bez naknade;
23) stavljanje na tržište je prva isporuka merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca na tržište Republike Srbije;
24) popravka merila je skup tehnoloških postupaka kojima se merilo ili njegovi sklopovi, podsklopovi i sastavni delovi, uključujući mehanička oštećenja i softver dovode iz stanja u otkazu u ispravno stanje tako da mogu obavljati zahtevanu tehničku funkciju;
25) prepravka merila je aktivnost kojom se menjaju neke tehničke ili metrološke karakteristike kojima se ugrožava usaglašenost merila sa propisanim zahtevima, nakon čega se mora sprovesti delimično ili ponovno ispitivanje tipa merila, odnosno ocenjivanje usaglašenosti merila.

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode, standardizacija i opšta bezbednost proizvoda.

II. Organizacija poslova metrologije

Obavljanje poslova metrologije

Član 6.

Poslove metrologije, u smislu ovog zakona, u Republici Srbiji obavljaju:

1) ministarstvo nadležno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo);
2) organ uprave nadležan za poslove metrologije, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija);
3) privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćena tela);
4) privredni subjekti i druga pravna lica imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima (u daljem tekstu: imenovana tela);
5) imenovani nosioci nacionalnih etalona.

Direkcija

Član 7.

Direkcija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima i dužnostima utvrđenim zakonom.

Sedište Direkcije je u Beogradu.

Direkcija ima svoje organizacione delove sa sedištem u Beogradu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Član 8.

Direkcija obavlja sledeće poslove:

1) stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji;
2) razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava, usavršava etalone Republike Srbije;
3) usklađuje i nadzire rad imenovanih nosilaca nacionalnih etalona;
4) obezbeđuje metrološku sledivost;
5) istraživanje i razvoj u oblasti metrologije;
6) sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, radi provere ispunjenosti metroloških zahteva;
7) predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, obezbeđuje izvršavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama, i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije;
8) vrši metrološki nadzor;
9) ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila;
10) nadzire rad ovlašćenih tela;

11) ocenjivanja usaglašenosti merila;
12) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije;
13) obavlja poslove metrološke ekspertize;
14) priprema strategiju i propise iz oblasti metrologije;
15) vodi registar merila koja podležu zakonskoj kontroli i druge propisane evidencije;
16) obezbeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo;
17) distribucije vremena;
18) pruža stručnu pomoć i vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
19) bavi se izdavačkom delatnošću;
20) obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije u skladu sa zakonom.

Osim poslova iz stava 1. tač. 1) do 19) ovog člana Direkcija obavlja i poslove overavanja merila za čije overavanje nije propisano da ih obavljaju ovlašćena tela, odnosno za čije overavanje nema ovlašćenih tela.

Ovlašćena tela

Član 9.

Privredni subjekti i druga pravna lica mogu obavljati poslove overavanja merila ako ispunjavaju uslove, a naročito u pogledu:

1) registracije u odgovarajućem registru;
2) posedovanja sertifikata o akreditaciji;
3) stečenog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica u odgovarajućoj oblasti za koju se privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćuje, što se dokazuje položenim stručnim ispitom;
4) prostorija i opreme za rad;
5) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja;
6) vođenja evidencije o zahtevima za overavanje merila, planiranim i izvršenim pregledima i žigosanjima merila, kao i njenog dostavljanja Direkciji;
7) načina čuvanja, evidentiranja i razduživanja državnih žigova;
8) postupanja po prigovorima i žalbama na rad i donete odluke;
9) poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne;
10) osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima overavanja merila.

Ministar nadležan za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje uslove koje privredni subjekt treba da ispunjava u pogledu prostorija, opreme i zaposlenih i drugih angažovanih lica za obavljanje poslova overavanja merila, kao i način ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana.

Ministar propisuje program polaganja stručnog ispita iz stava 1. tačka 3) ovog člana, kao i uslove i način polaganja tog ispita.

Član 10.

Direkcija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila iz člana 9. ovog zakona.

Pri donošenju rešenja iz stava 1. ovog člana smatraće se da privredni subjekt, odnosno drugo pravno lice ispunjava uslove u pogledu kompetentnosti, poverljivosti, nezavisnosti i nepristrasnosti zaposlenih i angažovanih lica, kao i uslove u pogledu prostorija i opreme za rad ako je obim poslova pregleda i ispitivanja merila u celosti pokriven obimom poslova sadržanih u aktu o akreditaciji, koji je to pravno lice pribavilo u postupku akreditacije.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Direkciji.

Rešenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od tri godine.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Direkcija će ukinuti ovlašćenje za obavljanje poslova overavanja merila ukoliko ovlašćeno telo prestane da ispunjava propisane uslove, kao i ukoliko ne obavlja poslove overavanja merila u skladu sa ovim zakonom i drugim propisama u oblasti metrologije.

Ovlašćeno telo podnosi zahtev za obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana najkasnije tri meseca pre isteka perioda na koji je rešenje izdato.

Ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 7. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može da nastavi da obavlja poslove overavanja merila na osnovu postojećeg rešenja.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rešenja o ovlašćivanju, obnavljanju ovlašćivanja, odnosno ukidanju ovlašćenja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Troškove overavanja merila koje sprovodi ovlašćeno telo snosi podnosilac zahteva za overavanje merila u visini koja je određena cenovnikom, koji utvrđuje ovlašćeno telo uz saglasnost Ministarstva, a na osnovu kriterijuma koje bliže uređuje Ministar.

Cenovnik iz stava 10. ovog člana ovlašćeno telo dužno je da dostavi Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti, u roku od mesec dana od dana dobijanja rešenja o ovlašćivanju.

Svaku izmenu cenovnika iz stava 10. ovog člana ovlašćeno telo dužno je da dostavi Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Poslove overavanja merila ovlašćeno telo obavlja kao poverene poslove.

III. Obaveze ovlašćenog tela

Član 11.

Ovlašćeno telo dužno je da:

1) obavlja poslove overavanja merila u skladu sa propisima i rešenjem o ovlašćivanju;
2) odmah obavesti Direkciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova, kao i o svim promenama podataka o ovlašćenom telu;
3) vodi i redovno dostavlja Direkciji evidencije o overenim merilima, kao i o merilima čije je overavanje odbijeno;
4) u propisanim rokovima i na propisan način Direkciji dostavlja podatke za upis overenog merila u registar merila koja podležu zakonskoj kontroli;
5) prestane sa obavljanjem poslova overavanja merila u periodu suspenzije akta o akreditaciji.

Član 12.

Evidencija iz člana 11. stav 1. tačka 3) ovog zakona naročito sadrži podatke o:

1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za overavanje merila;
2) vlasniku, odnosno korisniku merila i njegovoj adresi;
3) nazivu, tipu, serijskom broju, kao i specifičnostima merila;
4) datumu planiranog pregleda;
5) datumu izvršenog pregleda i overavanja merila;
6) postavljenim žigovima, odnosno izdatim uverenjima o overavanju merila;
7) izdatim rešenjima o odbijanju overavanja merila.

Ovlašćeno telo dužno je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva u periodu važenja žiga, a najmanje tri godine.

Na zahtev Direkcije, ovlašćeno telo dužno je da Direkciji dostavi evidenciju iz stava 1. ovog člana, kao i druge podatke.

Ministar bliže propisuje sadržinu i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana kao i način vođenja te evidencije.

Član 13.

Direkcija će ukinuti rešenje o ovlašćivanju ako se na osnovu obaveštenja iz člana 11. tačka 2) ovog zakona utvrdi da je ovlašćeno telo prestalo da ispunjava propisane uslove.

Direkcija će u celosti ili delimično ukinuti rešenje o ovlašćivanju i ako ovlašćeno telo u celosti ili delimično:

1) ne ispunjava propisane uslove utvrđene na osnovu zapisnika metrološkog inspektora;
2) poslove overavanja merila ne obavlja na propisan način, u skladu sa ovim zakonom;
3) pokazuje nedostatke iz člana 52. stav 3. ovog zakona u obavljanju poslova za koje je ovlašćeno;
4) dostavi obaveštenje Direkciji da prestaje da obavlja poslove overavanja merila, pre isteka perioda na koji je izdato rešenje o ovlašćivanju.

Pored razloga iz stava 2. ovog člana Direkcija će ukinuti, odnosno izmeniti rešenje o ovlašćivanju ukoliko je ovlašćenom telu izmenjen obim akreditacije.

Ovlašćeno telo koje dostavi obaveštenje iz stava 2. tačka 4) ovog člana dužno je da poslove overavanja merila obavlja do donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju.

Ovlašćeno telo kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 2. tač. 1) i 3) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za ovlašćivanje u roku od jedne godine od dana donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju, odnosno iz razloga iz stava 2. tačka 2) ovog člana u roku od tri godine od dana donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju.

Vođenje Registra ovlašćenih tela

Član 14.

Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar ovlašćenih tela za overavanje merila.

Direkcija će odmah obavestiti Ministarstvo o svim promenama podataka o ovlašćenom telu, a u vezi sa obavezom ovlašćenog tela iz člana 11. tačka 2) ovog zakona.

Način ovlašćivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela bliže uređuje Ministar.

IV. Metrološki savet

Član 15.

Radi davanja stručnih mišljenja i učestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije Vlada osniva Metrološki savet kao stručno savetodavno telo.

Metrološki savet:

1) daje stručna mišljenja u pogledu razvoja metrološkog sistema Republike Srbije;
2) predlaže naučne i obrazovne aktivnosti u oblasti metrologije;
3) predlaže prioritete u naučnim istraživačko-razvojnim projektima u oblasti metrologije.

Metrološki savet na zahtev Direkcije daje stručna obrazloženja, odnosno mišljenja povodom objavljenih metroloških informacija koje su od javnog interesa.

U Metrološki savet imenuju se istaknuti stručnjaci iz oblasti metrologije, predstavnici ministarstava i predstavnici zainteresovanih strana.

Metrološki savet ima predsednika i najmanje šest članova.

Metrološki savet donosi poslovnik o radu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Metrološkog saveta vrši Direkcija.

V. Zakonske merne jedinice

Član 16.

Zakonske merne jedinice koje se upotrebljavaju u Republici Srbiji su:

1) jedinice Međunarodnog sistema jedinica (Systeme International d′Units, SI);
2) jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom.

Zakonske merne jedinice iz stava 1. ovog člana, njihove nazive, oznake kao i način njihove upotrebe bliže uređuje Vlada.

VI. Etaloni

Etaloni Republike Srbije

Član 17.

Etalon Republike Srbije je etalon koji je odlukom o proglašenju priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: nacionalni etalon).

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi direktor Direkcije.

Direkcija razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava nacionalne etalone i obezbeđuje njihovu sledivost do međunarodnog nivoa.

Nacionalni etaloni moraju biti sledivi do odgovarajuće reference, odnosno međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država sa odgovarajućim metrološkim karakteristikama.

Ministar bliže propisuje uslove i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, način provere ispunjavanja tih uslova, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona.

VII. Imenovani nosioci nacionalnih etalona

Član 18.

Direktor Direkcije može odluku iz člana 17. stav 1. ovog zakona doneti i za etalon koji se čuva, održava i čije se metrološke karakteristike unapređuju od strane drugog organa državne uprave, odnosno drugog pravnog lica.

Odlukom iz stava 1. ovog člana direktor Direkcije imenuje za nosioca nacionalnog etalona određene SI jedinice drugi organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice.

Organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, imenuje se za nosioca nacionalnog etalona ako ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu:

1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica;
2) prostorija i opreme za rad;
3) obezbeđenja sledivosti do međunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih država;
4) sistema menadžmenta kvalitetom.

Ministar bliže propisuje način i uslove za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, uslove i način za imenovanje nosioca nacionalnog etalona, uslove i način korišćenja nacionalnog etalona, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona, uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona.

VIII. Zakonska kontrola merila

Član 19.

Zakonska kontrola merila koristi se u funkciji:

1) prometa roba i usluga;
2) zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti;
3) zaštite životne sredine i prirodnih resursa;
4) kontrole i bezbednosti saobraćaja;
5) provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.

Ministar bliže propisuje vrste merila iz stava 1. ovog člana za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, odobrenja tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenske intervale periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija, vrste merila čije overavanje obavljaju ovlašćena tela.

IX. Stavljanje merila na tržište

Član 20.

Merilo se stavlja na tržište ako je usaglašeno sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označeno u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.

Ministar za pojedina merila bliže propisuje zahteve, postupke ocenjivanja usaglašenosti ili kombinaciju postupaka ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana.

Propis iz stava 2. ovog člana može se pozvati na srpski standard u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i na normativni dokument.

Ministar sastavlja spisak standarda, odnosno normativnih dokumenata iz stava 2. ovog člana koji se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Imenovana tela

Član 21.

Ako je propisom iz člana 20. stav 2. ovog zakona utvrđeno da ocenjivanje usaglašenosti sprovodi imenovano telo, tim aktom se utvrđuju i uslovi koje to telo mora da ispuni.

Na način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, način imenovanja i rada imenovanog tela, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji, kao i na uslove i način oduzimanja imenovanja, nadzor nad radom imenovanih tela, kao i druge poslove u vezi sa imenovanjem, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode.

Odobrenje tipa merila

Član 22.

Ako se u propisanom postupku odobrenja tipa utvrdi da određeni tip merila ispunjava propisane zahteve Direkcija izdaje uverenje o odobrenju tipa merila.

Ako se nakon sprovedenog postupka odobrenja tipa merila utvrdi da taj tip merila nije usklađen sa propisanim zahtevima rešenjem se odbija izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila.

Uverenje o odobrenju tipa merila se izdaje na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila.

Uverenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u službenom glasilu Direkcije, kao i obaveštenje o povlačenju uverenja.

Ako se naknadno utvrdi da merilo ne ispunjava propisane zahteve Direkcija će ukinuti uverenje o odobrenju tipa merila.

Na akte iz st. 1, 2. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja tih akata.

Na postupak odobrenja tipa merila primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Ministar bliže uređuje uslove i način odobrenja tipa merila, tehničku dokumentaciju koju je potrebno priložiti, broj merila istog tipa koji treba dostaviti, sadržaj i način čuvanja izveštaja o sprovedenim ispitivanjima, način označavanja odobrenog tipa merila, način čuvanja tehničke dokumentacije i ispitanih merila, kao i uslove i način izmene i dopune, odnosno povlačenja izdatog uverenja o odobrenju tipa merila.

Overavanje merila

Član 23.

Overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve.

Ukoliko ovlašćeno telo, odnosno Direkcija utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno.

Ovlašćeno telo, odnosno Direkcija dužno je da, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika merila, izda uverenje o overavanju merila i kada je to merilo žigosano.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak overavanja merila, izdavanja uverenja o overavanju merila, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ministar bliže propisuje način i uslove overavanje merila, dokumentaciju u postupku overavanja, kao i način, uslove i rokove čuvanja potrebne dokumentacije.

Prvo overavanje merila

Član 24.

Prvom overavanju podležu nova merila za koja je prethodno sproveden postupak ispitivanja tipa, odnosno izdato uverenje o odobrenju tipa.

Prvom overavanju podležu i nova merila za koja nije izdato uverenje o odobrenju tipa u skladu sa propisom iz člana 19. stav 2. ovog zakona.

Merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer.

X. Merila u upotrebi

Član 25.

Merila se upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom i moraju ispunjavati propisane zahteve.

Rezultati merenja dobijeni upotrebom merila iz stava 1. ovog člana moraju biti sledivi do nacionalnih etalona ili do nacionalnih etalona drugih država.

Ministar propisuje zahteve za merila, natpise i oznake na merilima, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, sadržinu obrasca za rezultate ispitivanja, odnosno merenja, kao i metode merenja.

Obaveze vlasnika, odnosno korisnika merila

Član 26.

Vlasnici, odnosno korisnici merila dužni su da:

1) postavljaju i koriste merila na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja i u tom smislu odgovorni su za tehničku ispravnost merila i tačnost mernih rezultata;
2) održavaju merila u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja;
3) podnose na overavanje merila u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;
4) vode evidenciju o merilima koja sadrži naročito podatke o početku upotrebe merila, kao i o održavanju i overavanju merila u upotrebi, u skladu sa propisima.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da merilo koje više ne upotrebljavaju na vidnom mestu označe oznakom: „merilo nije u upotrebi”.

Periodično overavanje merila

Član 27.

Periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi.

Periodično overavanje merila sprovodi se periodično, u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila.

Merilo na periodično overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila.

Za periodično overavanje brojila električne energije, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna su lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti.

Vanredno overavanje merila

Član 28.

Vanrednom overavanju podležu merila na kojima je zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka, u roku važenja državnog žiga, izvršena popravka, kao i merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

Lice koje je izvršilo popravku merila iz stava 1. ovog člana dužno je da podnese merilo na vanredno overavanje.

Označavanje pri overavanju merila

Član 29.

Pri overavanju merila u Republici Srbiji merila se označavaju državnim žigovima.

Ministar propisuje vrstu, oblik i način stavljanja državnih žigova, koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, rok njihovog važenja, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Prestanak važenja žiga, odnosno uverenja o overavanju merila

Član 30.

Žig na merilu, odnosno uverenje o overavanju merila prestaje da važi, ako je:

1) istekao rok na koji je merilo overeno;
2) na merilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike;
3) merilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje;
4) žig uništen, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi način oštećen;
5) merilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike.

Merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi ne sme se upotrebljavati.

Etaloni i referentni materijali

Član 31.

Za overavanje merila upotrebljavaju se etaloni, odnosno referentni materijali za koje je obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način.

Vanredni pregled merila u upotrebi

Član 32.

U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od Direkcije vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu.

Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Troškove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za redovno overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Ministar propisuje način vanrednog pregleda merila, sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu.

XI. Metrološka ekspertiza

Član 33.

Metrološku ekspertizu sprovodi Direkcija, nakon čega izdaje izveštaj o izvršenom pregledu.

Troškove metrološke ekspertize snosi podnosilac zahteva.

Ministar bliže propisuje sadržaj i postupak sprovođenja metrološke ekspertize.

XII. Prethodno upakovani proizvodi

Član 34.

Prethodno upakovani proizvodi mogu se staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo ako ispunjavaju propisane metrološke zahteve.

Prethodno upakovanim proizvodima u smislu ovog zakona ne smatraju se besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pružanju usluga.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda dužan je da obezbedi sprovođenje propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i dokumentaciju kojom se potvrđuje da prethodno upakovani proizvodi ispunjavaju propisane zahteve i njeno stavljanje na raspolaganje nadležnom organu.

Ministar bliže propisuje način i postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahteve za opremu koja se koristi prilikom merenja stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološke zahteve koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina.

Znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima

Član 35.

Paker, odnosno ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda koji su označeni znakom usaglašenosti mora dostaviti Direkciji pismeno obaveštenje o takvim proizvodima.

Direkcija na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima i vodi evidenciju o tome.

Obavezu iz stava 2. ovog člana imaju i pakeri koji imaju nameru da znakom usaglašenosti označe prethodno upakovani proizvod, odnosno svi oni koji koriste znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanog proizvoda koji je označen znakom usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima je u obavezi da osigura ispunjenost posebnih zahteva propisanih za količinu, označavanje, dokumentovanje usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i zahteva za opremu koja se koristi u proizvodnji i internoj kontroli količine prethodno upakovanih proizvoda.

Ministar propisuje veličinu i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja tog znaka, propisani postupak utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i način i uslove dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.

Vanredno ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima

Član 36.

Vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtevima i odredbama ovog zakona sprovodi Direkcija na zahtev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica.

Merne boce

Član 37.

Merne boce su boce koje imaju takva metrološka svojstva da njihov sadržaj može biti izmeren sa dovoljnom tačnošću kada su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta ukupne zapremine.

Merne boce mogu se staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo kada ispunjavaju propisane metrološke zahteve, kada imaju propisane natpise i kada su označene znakom proizvođača i znakom usaglašenosti.

Znak proizvođača kojim se na jasan i nedvosmislen način proizvođač identifikuje odobrava Direkcija na zahtev proizvođača.

Direkcija, u skladu sa pravilima potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija, prijavljuje nadležnim organima iz tih sporazuma znak proizvođača koji je odobrila.

Merne boce koje su namenjene za stavljanje na tržište podležu statističkim proverama ispunjenosti propisanih metroloških zahteva koje se vrše uzorkovanjem.

Ministar bliže propisuje zahteve za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, način i uslove odobravanja znaka proizvođača, veličinu i oblik znaka usaglašenosti, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama.

XIII. Važenje inostranih znakova i dokumenata

Član 38.

U Republici Srbiji važe isprave i znaci usaglašenosti merila, kao i uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o prvom overavanju merila i žigovi, izdati u inostranstvu, ako su izdati u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Republika Srbija.

Pored isprava i znakova usaglašenosti merila iz stava 1. ovog člana, u Republici Srbiji Direkcija, odnosno imenovano telo mogu prihvatiti i rezultat ispitivanja merila koja su sprovedena od strane inostranih tela za ocenjivanje usaglašenosti ako obezbeđuju ispunjenost zahteva i postupaka koji su u Republici Srbiji propisani za ta merila.

XIV. Finansiranje i takse

Izvori finansiranja

Član 39.

Direkcija se finansira iz:

1) budžeta Republike Srbije i
2) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Takse

Član 40.

Za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova koje sprovodi Direkcija u skladu sa ovim zakonom plaćaju se takse.

Visina taksi iz stava 1. ovog člana ista je za strana i domaća lica.

Visinu i način plaćanja taksi iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Takse iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

XV. Nadzor

Član 41.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Metrološki nadzor

Član 42.

Metrološki nadzor obuhvata nadzor nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji se stavljaju na tržište i nadzor nad merilima u upotrebi, kao i nadzor nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinca.

Metrološki nadzor u smislu ovog zakona vrši Direkcija preko lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora (u daljem tekstu: metrološki inspektor).

Metrološki inspektor mora imati položen stručni ispit za metrološkog inspektora.

Ministar bliže propisuje sadržaj i način sprovođenja stručnog ispita iz stava 3. ovog člana.

Član 43.

Metrološki inspektor mora imati službenu legitimaciju.

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 1. ovog člana, uslove pod kojima se legitimacija izdaje, prestaje da važi, način na koji se uništava legitimacija koja je prestala da važi, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

Član 44.

U vršenju metrološkog nadzora metrološki inspektor ima pravo i dužnost da proverava:

1) da li je merilo koje je stavljeno na tržište usaglašeno sa propisanim zahtevima;
2) da li je usaglašenost merila sa propisanim zahtevima ocenjena prema propisanom postupku i da li je označeno u skladu sa propisima;
3) da li merilo prati propisana isprava o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija;
4) da li merilo koje je u upotrebi ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona;
5) da li vlasnik, odnosno korisnik merila postavlja i koristi to merilo na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja;
6) da li vlasnik, odnosno korisnik merila to merilo održava u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i da li vodi evidenciju o merilu;
7) da li je sprovedeno prvo, odnosno periodično overavanje merila;
8) da li je na merilu koje je u upotrebi prestao da važi žig, odnosno uverenje o overavanju merila;
9) da li je merilo nakon popravke podneto na vanredno overavanje merila;
10) da li je na prethodno upakovanom proizvodu koji je stavljen na tržište nazivna količina označena tačno, jasno i nedvosmisleno;
11) da li stvarna količina prethodno upakovanih proizvoda odstupa od nazivne količine;
12) da li su prethodno upakovani proizvodi označeni znakom usaglašenosti na propisani način;
13) da li merna boca koja je stavljena na tržište ispunjava propisane metrološke zahteve i da li je označena propisanim oznakama i natpisima;
14) da li se upotrebljavaju zakonske merne jedinice propisane ovim zakonom ili propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 45.

Nadzor nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji su stavljeni na tržište vrši Direkcija.

Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da merila, prethodno upakovani proizvodi i merne boce ne ispunjavaju propisane uslove metrološki inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti stavljanje na tržište merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, metrološki inspektor doneće rešenje o povlačenju sa tržišta merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 4. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 46.

Nadzor nad merilima koja su u upotrebi vrši Direkcija.

Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da merilo u upotrebi ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili propisima iz oblasti metrologije metrološki inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti upotrebu merila do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, metrološki inspektor doneće rešenje kojim se zabranjuje upotreba merila.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 4. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 47.

Način vršenja metrološkog nadzora bliže uređuje Vlada.

Član 48.

Nadležni carinski organ dužan je da sarađuje sa drugim nadležnim organima u vezi sa kontrolom merila uvezenih na tržište Republike Srbije uzajamnim pružanjem informacija.

Nadzor nad radom imenovanih i ovlašćenih tela

Član 49.

Nadzor nad radom imenovanih tela vrši Ministarstvo.

Član 50.

Nadzor nad radom ovlašćenih tela u skladu sa ovim zakonom vrši Direkcija.

Član 51.

U vršenju nadzora proverava se:

1) da li ovlašćeno telo ispunjava propisane uslove;
2) da li je ovlašćeno telo obavestilo Direkciju o promeni koja bi mogla uticati na ispunjenost propisanih uslova;
3) da li ovlašćeno telo prilikom overavanja merila vrši pregled merila prema propisanom postupku i načinu pregleda merila, a u skladu sa planiranim datumom pregleda iz evidencije;
4) da li ovlašćeno telo obavlja overavanje merila u skladu sa propisanim uslovima;
5) da li ovlašćeno telo za pregled merila koje overava upotrebljava etalone, odnosno referentne materijale za koje je obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način;
6) da li ovlašćeno telo ima i čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima;
7) da li ovlašćeno telo obavlja poslove overavanja merila u periodu suspenzije akta o akreditaciji.

Član 52.

Ako se utvrdi da ovlašćeno telo ili deo tog ovlašćenog tela ne radi u skladu sa propisima naložiće se otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku.

Ako u roku iz stava 1. ovog člana ovlašćeno telo ne otkloni utvrđene nepravilnosti, odnosno ne dostavi Direkciji dokaz o tome, Direkcija će ukinuti rešenje o ovlašćivanju, u celosti ili delimično.

Direkcija će bez određivanja roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka ukinuti rešenje o ovlašćivanju u celosti ili delimično, ako se utvrdi:

1) da ovlašćeno telo nije razdužilo sve državne žigove koje je zadužilo od Direkcije, odnosno da je izgubilo važeći državni žig, osim u slučaju više sile;
2) da je ovlašćeno telo ponovilo utvrđenu nepravilnost koja bitno utiče na postupak overavanja merila;
3) da je ovlašćeno telo obavljalo poslove overavanja merila u periodu suspenzije akta o akreditaciji.

Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ovlašćeno telo briše se iz registra ovlašćenih tela na osnovu konačnog rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju.

XVI. Kaznene odredbe

Član 53.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik a novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne upotrebljava zakonske merne jedinice koje su propisane ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona (član 16);
2) ako stavi na tržište merilo koje nije usaglašeno sa propisanim zahtevima, čija usaglašenost nije ocenjena prema propisanom postupku, koje nije označeno u skladu sa propisima i koje ne prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija (član 20);
3) ako ne upotrebljava merila na propisan način kojim se osigurava tačnost merenja, ako ne održava merilo u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i ne vodi evidenciju o njegovom održavanju i overavanju (član 26);
4) ako ne obezbedi prvo, periodično, odnosno vanredno overavanje merila (čl. 24, 27. i 28);
5) ako upotrebljava merilo čiji je žig, odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi (član 30);
6) ako stavi na tržište ili skladišti sa namerom stavljanja na tržište prethodno upakovane proizvode čija nazivna količina nije označena tačno, jasno i nedvosmisleno ili kada njihova stvarna količina odstupa od označene nazivne količine (član 34);
7) ako stavi na tržište ili skladišti sa namerom stavljanja na tržište prethodno upakovane proizvode koji nisu označeni znakom usaglašenosti na propisani način (član 35);
8) ako stavi na tržište mernu bocu koja ne ispunjava propisane metrološke zahteve i nije označena propisanim oznakama i natpisima (član 37);
9) ako metrološkom inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i uvid u poslovnu dokumentaciju (čl. 44, 51. i 52).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

XVII. Prelazne i završne odredbe

Član 54.

Podzakonski akti iz člana 9. st. 2. i 3, člana 10. stav 10. i člana 14. stav 3. ovog zakona, doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti iz člana 12. stav 4, člana 16. stav 2, člana 17. stav 5, člana 18. stav 4, člana 19. stav 2, člana 20. stav 2, člana 22. stav 8, člana 23. stav 7, člana 29. stav 2, člana 32. stav 4, člana 33. stav 3, člana 34. stav 4, člana 35. stav 6, člana 37. stav 6, člana 40. stav 3, člana 42. stav 4, člana 43. stav 2. i člana 47. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 55.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 56.

Sertifikati i uverenja o odobrenju tipa i overavanju merila, kao i oznake, odnosno žigovi izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdati.

Rešenja koja se odnose na ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, kao i na priznavanje važenja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdata.

Član 57.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti, postupak ispitivanja i odobrenja tipa merila, odnosno overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

Član 58.

Postupci koji se odnose na ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Postupci priznavanja važenja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 59.

Metrološki inspektori koji nemaju položeni stručni ispit, a koji obavljaju poslove metrološkog nadzora dužni su da ovaj ispit polože u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta kojim se propisuje polaganje stručnog ispita.

Član 60.

Ovlašćena tela koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila dužna su da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglase svoje poslovanje sa ovim zakonom.

Zaposleni i druga angažovana lica u ovlašćenom telu iz stava 1. ovog člana dužna su da polože stručni ispit u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta kojim se propisuje polaganje stručnog ispita.

Član 61.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

Član 62.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">