Reklama

Informacije

Docent Dr Grozdanka Bogdanović
Predsednik Organizacionog odbora SRTOR 2010
Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu
V.J. 12, 19210 Bor
Elektronskom poštom na adrese:
srtor@tf.bor.ac.rs i gbogdanovic@tf.bor.ac.rs
Telefonom: +381 30 424 555 lok. 183
i preko Web strane skupa: www.srtor.tf.bor.ac.rs

Svi autori se obavezuju da svoje radove dostave do 15. juna 2010. Radovi koji ne pronu recenziju, kao i ranije publikovani radovi neće biti odštampani u Zborniku.

U Zborniku radova biće štampani samo oni radovi čiji autori uplate 5000 din. najkasnije do 15. jula 2010. god. do 16,00 časova na ime dela troškova pripreme i štampanja radova, pri čemu ova uplata za prva dva rada ulazi u cenu kotizacije.

Napomena: Preporučuje se da jedan autor, kao prvi autor na radu, ima najviše dva rada. Avansna uplata od 5000 din. za ova dva rada ulazi u cenu kotizacije. Za svaki naredni rad uplata je 2000 din. i ne ulazi u cenu kotizacije.

Rokovi

Prijava radova 30. mart 2010.
Dostava radova 15. jun 2010.
Obaveštenje autorima o prihvatanju radova 30. jun 2010.
Avansna uplata za prihvaćene radove 15. jul 2010.
Drugo obaveštenje i finalni program 5. septembar 2010.

Organizacioni odbor

Doc. dr Grozdanka Bogdanović, predsednik
Prof. dr Milan Trumić
Prof. dr Rodoljub Stanojlović
Prof. dr Zoran S. Marković
Mr Dejan V. Antić
Mr Jovica Sokolović
Mr Zoran Štirbanović
Maja Trumić, dipl. ing
Predrag Stolić, dipl.ing

Nacionalni naučni odbor

Prof. dr Milan Trumić, Tehnički fakultet u Boru, Srbija, predsednik
Doc. dr Grozdanka Bogdanović, Tehnički fakultet u Boru, Srbija, podpredsednik
Prof. dr Rodoljub Stanojlović, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
Prof. dr Zoran Marković, Tehnički fakultet u Boru, Srbija,
Prof. dr Ljubiša Andrić, ITNMS, Beograd, Srbija
Prof. dr Milan Antonijević, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
Prof. dr Nedeljko Magdalinović, Fakultet za menadžment, Zaječar, Srbija
Prof. dr Velizar Stanković, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
Prof. dr Nada Štrbac, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
Prof. dr Miodrag Žikić, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
Prof. dr Stevan Dožić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Prof. dr Željko Kamberović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
Prof. dr Gordana Stefanović, Mašinski fakultet, Niš, Srbija
Prof. dr Milan Pavlović, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Milorad Krgović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
Doc. dr Goran Vujić, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Srbija
Dr Marina Ilić, Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd, Srbija
Dr Miroslav Ignjatović, Privredna Komora Srbije, Beograd, Srbija

Međunarodni naučni odbor

Prof. dr Jacques Yvon, ENSG INPL Nancy, France
Prof. dr Thomas Pretz, RWTH Aachen, Germany
Prof. dr Ivan Nishkov, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski“, Bulgaria
Prof. dr. Fokion K. Vosniakos, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
Prof. dr Peter Fecko, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
Prof. dr Irena Grigorova, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski“, Bulgaria
Prof. dr Jakob Lamut, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. dr Dobrescu Mircea, University Politehnica of Bucharest, Romania
Prof. dr Sulejman Muhamedagić, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina
Prof. dr Žarko Radović, University of Montenegro, Montenegro
Prof.dr Petar Gvero, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Dr Branko Bošnjaković, UN Economic Commission for Europe (retired), Geneve, Switzerland
Dr Slavomir Hredzak, Slovak academy of Sciences in Košice, Slovakia

5. Simpozijum “Reciklažne tehnologije i
održivi razvoj”

5. Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju (5. SRTOR), koji se organizuje svake godine, ima za cilj da omogući razmenu najnovijih informacija i rezultate istraživanja izmenu naučnika, istraživača, eksperata i predstavnika ove i srodnih disciplina.

Simpozijum organizuje Katedra za mineralne i reciklažne tehnologije, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu. Želimo svim učesnicima dobrodošlicu i uspešan rad.

Vreme i mesto održavanja

5.SRTOR održaće se od 12. do 15. septembra 2010. godine u Hotelu ,Zdravljak Soko Banja u turističkom i banjskom centru u blizini Aleksinca, Jugoistočna Srbija (oko 230 km jugoistočno od Beograda).

Teme skupa

 • Analiza i karakterizacija sekundarnih sirovina (rudnički, industrijski i komunalni otpad)
 • Tehnologije reciklaže sekundarnih sirovina
 • Ekonomika sekundarnih resursa
 • Upravljanje otpadom
 • Zaštita životne sredine i održivi razvoj
 • Tretman industrijskog otpada i otpadnih voda
 • Savremene metode remedijacije zemljišta
 • Rekultivacija zemljišta
 • Obrazovanje u oblasti reciklaže i održivog razvoja
 • Pravni aspekti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom
 • Tretman medicinskog I farmaceutskog otpada
 • Odlaganje otpada
 • Energetska efikasnost i održivi razvoj
 • Obnovljivi izvori energije
 • Simulacija, kontrola i modeliranje u procesima prerade sekundarnih sirovina

Organizacija rada

Rad na Simpozijumu biće organizovan u plenumu i po sekcijama (usmeno izlaganje i poster sekcija).

Za usmeno izlaganje, molimo autore da pripreme Power Point prezentacije.

Posteri treba da budu veličine 70 × 100 cm, uraneni tako, sa krupnom štampom i slikama, da se mogu čitati na udaljenosti od 1,5 do 2m.

Jezik

Na Simpozijumu biće korišćen srpski i engleski jezik.

Poziv za autore

Autori se pozivaju da dostave prijavu učešća do 30. marta 2010. i svoje radove (do 6 stranica uključijući slike i tabele) do 15. juna 2010. Radovi se prilažu na srpskom ili engleskom jeziku.

Postoji mogućnost da autori publikuju svoje radove u proširenom obimu u časopisu „Reciklaža i održivi razvoj“.

Časopis izlazi dva puta godišnje i objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti reciklaže i održivog razvoja.

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

Maksimalni obim radova (sa prilozima) je 6 strana, formata A4, sve margine 2,5 cm. Radovi moraju biti pisani u Word for Windows, verzija
97-2003, upotrebom latiničnog fonta Times New Roman 12 pt, multilanguage support, i proredom single.

Radovi po pozivu neće se ograničavati po broju strana.
Rad treba da sadrži sledeće delove: naslov, imena autora, izvod, abstract, ključne reči, uvod, rezultate rada, zaključak i literaturu.

Rad pripremati na sledeći način:
— Naslov rada, dati na srpskom i engleskom jeziku, najviše do 10 reči.
— Puno ime i prezime autora i koautora i nazive njihovih institucija, kao i naznaku lica za kontakt sa punom adresom i e-mail adresom.
— Izvode dati na srpskom i engleskom jeziku (do 100 reči).
— Ključne reči, na srpskom i engleskom jeziku, do pet reči, dati ispod izvoda.
— Naslove i podnaslove označavati brojevima u toku predstavljanja rezultata rada.
— Navesti samo literaturu koja je direktno korišćena u radu sa uputnicama (naznakama) u tekstu rada, prema citiranju Chemical Abstracts.
— Tabele i grafike uraditi u Word i Excel, a skenirane slike dati u nekom od sledećih formata: tiff, jpeg, gif ili bmp. Sve tabele i slike treba da sadrže naslove sa rednim brojevima i uputnicama u tekstu rada.
— Matematičke jednačine dati u MS Equation Editor-u, numerisane rednim brojevima sa uputnicama u tekstu. Rukopisi radova koji ne budu pripremljeni po ovom uputstvu biće vraćeni autorima na doradu. Mole se autori da se strogo pridržavaju navedenih uputstava kako bi njihovi radovi bili publikovani u ispravnoj formi.

Prijem radova

Originalne radove (sa prijemnom formom) treba slati:
– putem e-maila na sledeće adrese.
gbogdanovic@tf.bor.ac.rs i/ili srtor5@tf.bor.ac.rs
ili na CD-u, na adresu:
Doc. dr Grozdanka Bogdanović (za 5. SRTOR)
Tehnički fakultet u Boru, V.J. 12, 19210 Bor, Srbija

Kotizacija

Kotizacija za učesnike skupa iznosi 9000 dinara. Ovaj iznos kotizacije obuhvata: Zbornik radova sa pratećim materijalima,
koktel dobrodošlice, svečanu večeru, etno veče, osveženja u pauzama skupa i prisustvovanje skupu.

Kotizacija za pratioce iznosi 5000 dinara. Ovaj iznos podrazumeva sve navedene stavke kao i za učesnike, osim Zbornika radova sa pratećim materijalima.

Uplatu kotizacije vršiti preko žiro- računa
Tehnički fakultet u Boru br. 840-1478666-37
Poziv na broj 183
Svrha uplate : za SRTOR

Poziv naučno-stručnim institucijama

Organizatori pozivaju naučno-stručne institucije da uzmu učešća u radu skupa prezentujući najnovije rezultate svojih naučno istraživačkih projekata, kao i drugih stručnih aktivnosti.

Smeštaj ušesnika

Svi učesnici biće smešteni u hotelu Zdravljak u Soko Banji u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama.
U drugom obaveštenju kao i na stranicana web site-a skupa, biće date detaljnije informacije o smeštaju i rezervaciji soba.

Pozivnica

Organizacioni odbor 5. SRTOR poslaće pozivnice onima kojima je taj dokument potreban kako bi dobili putne troškove ili vize.
Međutim, takva pisma ne obavezuju 5. SRTOR na pružanje finansijske pomoći.

Sponzorstva

Organizatori pozivaju zainteresovana preduzeća, institucije kao i pojedince da reklamiranjem i izlaganjem svojih proizvoda i usluga u toku trajanja skupa, kao i štampanjem reklamnog materijala u Zborniku radova, daju doprinos ovom skupu i podignu ga na viši nivo.