Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 5.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Program intenziviranja korišćenja biomase kao goriva u Vojvodini

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Dejanović Aleksandar, Francuski Paja, Brkić Miladin

Izgradnja postrojenja za korišćenje biomase bila je intenzivna u Vojvodine pre 15-20 godina. Poslednjih deset godina država nije podsticala izgradnju ovakvih postrojenja. S obzirom na trendove u svetu, ali i na domaće probleme energetskog bilansa stekli su se svi uslovi da se aktivira program intenzifikacije korišćenja biomase kao goriva. To se posebno odnosi na poljoprivredu, koja korišćenjem biomase kao goriva treba da poveća energetsku samodovoljnost. U ovom radu predlaže se program koji je. proistekao iz trenutnih mogućnosti i okolnosti u kojima se zemlja nalazi. U prvoj etapi predviđeno je povoljno kreditiranje oko 10 postrojenja za sagorevanje biomase. Druga etapa programa treba da raspolaže većim finansijskim sredstvima, kako bi se kreditirao veći broj različitih postrojenja. Na ovaj način bi Vojvodina uhvatila korak sa zemljama Evropske unije u pogledu prestruktuiranja energetskih izvora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Nerazarajuće merenje odziva frekvencije kod jabuke sorte ‘gala’

Frano Martin, Brozman Dušan

Metod Doplerovog laserskog vibrometro, bio je korišćen za nerazarajuće merenje frekvencije odziva ‘gala’ jabuka. Dva dominantna rezonantna pika (vrha) bila su posmatrana za vreme perioda skladištenja. Vrednosti prve rezonantne frekvencije smanjuju se u intervalu od 810-550 Hz. Vrednosti druge rezonantne frekvencije smanjuju se u intervalu od 1360-1160 Hz za vreme perioda skladištenja. Amplitude prodiranja zraka smanjuju se od 110,6 nm do 13,5 nm za prvi rezonantni pik, i od 110 nm do 36 nm za drugi. Indeks čvrstine (FI) se smanjuje, takođe. Vrednosti Fise smanjuju od 20,56104 kg 2/3 /s2 do 13,75104 kg 2/3 /s2 za prvu rezonancu. Slični fenomen je bio uočen za drugi rezonantni pik. Vrednosti FI smanjuju se od 58,43 104 kg 2/3 /s-2 do 42,93 104 kg 2/3 /s-2.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Skladištenje zrna žitarica u hermetički zatvorenim skladištima

Brkić Miladin, Šarić Marija, Gnip Milan

Posle Drugog svetskog rata značajno se povećalo korišćenje vazdušno-zaptivnog (hermetički-zatvorenog) skladištenja zrna, kao novog metoda čuvanja zrna žitarica. Od davnih vremena ljudi u Južnoj Evropi, Srednjem Istoku i suvim oblastima Amerike i Azije skladište zrno u jednostavnim podzemnim vazdušno-zaptivenim jamama. Ove jame nisu uvek bile vazdušno-zaptivene, ali su obično bile oblagane izolacionim materijalima (slama, plena, butil-guma, PVC i PE folije). Ponekad vlaga može da ulazi u jamu iz zemljišta ili da curi kroz pokrivač jame. Ovlažena slama ili zrno postaje plesnivo tako da se troši kiseonik iz vazduha u jami, u kojoj se obično nalazi uskladišteno veoma suvo zrno. Od opisivača ovih skladišta na Malti ustanovljeno je daje izvesna količina vlage bila neophodna za uspešno skladištenje, ali mnogi radovi su pokazali da niti vlažno zrno, niti vlažna slama nisu potrebni ako je jama kompletno vodo-nepropustljiva i vazdušno-zaptivena. Od davnih vremena vazdušno-zaptiveno skladištenje zrna bilo je razvijeno za kontrolu (sprečavanje) razvoja insekata u suvom zrnu i za sprečavanje razvoja plesni u visoko vlažnom zrnu. Mnogo efikasniji metod za čuvanje zrna je ubacivanje inertnih gasova, kao što su CO2 i N2, u vazdušno-zaptivni bin za skladištenje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Unapređenje tehnološkog postupka za dobijanja skroba

Radosavljević Milica

Skrob je veoma važan prirodno obnovljiv i relativno jevtin sirovinski materijal. Pošto moderna industrija postavlja odrešene zahteve u pogledu njegovog kvaliteta, razvoju novih i unapređenju postojećih tehnoloških postupaka za dobijanje škroba pridaje se sve veći značaj. U ovom radu su opisana dva, u našim istraživanjima razvijena i unapređena, postupka za dobijanje škroba: mokro mlevenje kukuruznih mekinja i alkalna ekstrakcija škroba iz semena vrste Amaranthus cruentus. Primenom mokrog mlevenja kukuruznih mekinja u postojeće tehnologije skrobarske prerade kukuruza postiže se povećanje ukupnog prinosa škroba. Za dobijanje škroba iz semena vrste Amaranthus cruentus primenjeni su različiti postupci alkalne ekstrakcije i kombinovani postupci alkalnog močenja i enzimskog tretmana.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj vremena i načina žetve i dorade na biološko-tehnološki kvalitet pšenice

Šarić Marija, Psodorov Đorđe, Gnip Milan, Šarić-Konc Nevena

U radu su prikazani trogodišnji rezultati ispitivanja biološkog i tehnološkog kvaliteta predstavnika tri tehnološke grupe pšenice požnjevene u tri različite faze zrelosti. Biološki i tehnološki kvalitet zrna pšenice ispitan je odabranim standardnim metodama. Kod svih analiziranih pokazatelja biološkog i tehnološkog kvaliteta optimalne vrednosti za ispitivane tri tehnološke grupe, registrovane su u fazi pune zrelosti. Kod pšenice požnjevene u drugoj polovini voštane zrelosti sa potpuno formiranim zrnom pšenice, pravilnim postupkom dorade očuvani su svi pokazatelji tehnološkog kvaliteta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Predstavljanje produkata sagorevanja u i-x dijagramu stanja vlažnog vazduha

Vitazek Ivan, Havelka Juraj

Autori su u radu uspe li da predstave produkte sagorevanja prirodnog gasa u i-x dijagramu stanja vlažnog vazduha. Na osnovu proračuna nacrtan je ovaj dijagram za temperature vazduha do 2500ºC. Date su osnovne karakteristike prirodnog gasa. Prezentovani su procesi idealnog i realnog sagorevanja prirodnog gasa sa gubicima toplote i koeficijentom viška vazduha. Autori su u i-x dijagramu nacrtali linije za produkte sagorevanja prirodnog gasa što omogućuje korisnicima brzi i precizan proračun procesa sagorevanja napomenutog goriva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Opravdanost korišćenja sublimacionog sušenja sa aspekta karakteristika i vrednosti potrebne energije

Topić Radivoje M., Topić Goran R., Aćimović Dragomir

U radu su dati struktura procesa sušenja sublimacijom, teorijske osnove procesa i karakteristike procesa sa termodinamičkog i energetskog aspekta i sa aspekta kvaliteta osušenog materijala. Glavna prednost ovog načina sušenja je u dobijanju osušenog materijala najvišeg kvaliteta (zadržava se izvorni miris, ukus, boja i hranljiva svojstva) pri najmanjoj ‘potrošnji’ energije u poređenju sa ostalim mogućim načinima sušenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Savremene metode određivanja kvaliteta i tehnološke vrednosti kukuruza

Radosavljević Milica, Božović Irina, Bekrić Vitomir, Jakovljević Jovan, Jovanović Rade, Žilić Slađana, Terzić Dušanka

Rastući značaj suvremenih procesa prerade kukuruza nametnuo je potrebu intenziviranja istraživanja u oblasti kvaliteta i tehnološke urednosti zrna, kao i veze između faktora kvaliteta i upotrebe kukuruza. Novi koncept razvijenog tržišta kukuruza je da se identifikuju najznačajnije upotrebe, kao i zahtevi svake pojedinačne upotrebe u pogledu najbitnijih svojstava zrna. Sledeći tendencije savremenih svetskih istraživanja u višegodišnjim ispitivanjima kvaliteta kukuruza u Odseku za tehnološka istraživanja Instituta za kukuruz modifikovano je više metoda i testova za određivanje svojstava, kao što su tvrdoća zrna, gustina, indeks flotacije i indeks apsorpcije vode, koja su od izuzetnog značaja za procenu upotrebne urednosti kukuruza.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Infra gasni grejač kao upravljački organ SAU za zagrevanje živinarskih farmi

Debeljković Dragutin, Mulić Veselin, Marčeta Radomir, Čuka Atila

U radu su saopšteni rezultati sinteze upravljačkog sistema gasnog infra -grejača prostora farme za tov živine. Detaljno su prikazani: simboličko-funkcionalna šema, strukturni dijagram i dijagram procesa sistema automatskog upravljanja (SAU) grejanja prostora zračećim cevima. Obrazloženje izabrani koncept upravljanja. Posebno su kritički analizirani izvršni organ upravljačkog sistema i upravljački organ objekta. Na kraju rada su, grafički i tabelarno, dati rezultati merenja temperaturnog polja vazduha zone ugodnosti u kojoj se tovi živina.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Značaj mikrobiološke kontrole stočne hrane

Radišić Mirjana, Milić Dušan

Evropske zemlje (Engleska, Francuska, Holandija, Italija, Španija) suočene su s ozbiljnim problemima u stočarstvu. Naime, u ovim zemljama registrovane su prve pojave oboljenja ‘ludih krava’ a poslednjih meseci masovno se uništava stočni fond zbog pojave slinavke, odnosno šapa. Kada su ova oboljenja u pitanju u našoj zemlji za sada, bar zvanično nije registrovan nijedan slučaj. No to ne znači daje u našem stočarstvu sve u redu. I kod nas su poslednjih meseci registrovani slučajevi pojave trihineloze (Kikinda, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Kraljevo, Zaječar i druga mesta), kao i pojava leukonoze, oblika leukemije kod goveda, naročito izražene u Južnom Banatu. Sve su ovo ozbiljni razlozi zbog kojih je neophodna redovna i stručna kontrola hemijske a naročito mikrobiološke ispravnosti stočne hrane, a takođe i komponenata od kojih se ona pravi, jer uzrok pojave gore navedenih oboljenja je između ostalih i stočna hrana.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehničke i tehnološke karakteristike opreme za sušenje i skladištenje semena sa aktivnom ventilacijom

Pataki Imre, Simić Slobodan, Lončarević Velimir, Đilvesi Karlo, Prole Siniša

Povećane količine semena nameću potrebe za veći broj sušara, silosa i prijemnih mesta. Montirana oprema sa jednogodišnjom eksploatacijom pokazuje da služi nameni. Biološke osobine semena se mogu očuvati samo kvalitetnim sušenjem i skladištenjem.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kombinovani postupak obrade soje ekstruzijom

Babić Mirko, Babić Ljiljana

Prikazanje kombinovani tehnološki postupak prerade soje. Postupak se sastoji od ekstruzije i ceđenja. Na taj način dobija se sojino brašno sa sadržajem ulja od 6,5 do 8,5%. Postupak doživljava ekspanziju u SAD. Pregledom dostupnih informacija i literature konstatuje se niz prednosti dobijenog proizvoda. Ekološki aspekt proizvodnje je jedan od najvažnijih. Predloženo je da se u Jugoslaviji instališe jedno pilot postrojenje kako bi se ispitali efekti rada i povoljni tehnički i tehnološki parametri ovakvog postrojenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Sorpcione osobine semena graška

Hlavačova Zuzana

Pri ispitivanju zavisnosti fizičkih osobina od vlažnosti potrebno je imati na raspolaganju biološke materijale sa različitim sadržajem vlage. Iz tog razloga je potrebno u nekim slučajevima zrna i semena naulaživati, sušiti u sušari ili merenja sprovoditi postepeno pri prirodno opadajućoj vlažnosti. Merenja su sprovedena na tri sorte semena graška (‘Junak’, ‘Bohatyr ‘ i ‘Olivin ‘). Sušenje semena obavljeno je u sušari pri konstantnoj temperaturi i li sa postepenim isušivanjem na sobnoj temperaturi. Sadržaj vlage celih semena je bio utvrđen gravimetrijskom metodom. Uzorci su bili sušeni u sušari na temperaturi 103ºC – 105ºC, a vreme sušenja je produžavano od jednog sata do sedamnaest sati. Sadržaj vlage je bio izračunat na osnovu jednačine (1). Prilikom navlaživanja semena graška korišćena je metoda dodavanja destilovane vode. U radu je prikazana jednačina za masu vode koja je dodata uzorcima, da bi se postigao željeni sadržaj vlage. Uzorci semena zajedno sa masom vode izračunatom prema jednačini (2) su bili smešteni u hermetičkim flašama u frižideru i bili su mešani bar pet puta dnevno. Utvrđeno je daje vreme potrebno za dostizanje željene i ravnomerno rasprostranjene vlažnosti iznosilo dve nedelje. U radu su prikazane zavisnosti trenutne vrednosti sadržaja vlage od vremena sušenja ili navlaživanja kod konstantne toplote gomile semena graška.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">