Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Kombinovano osmotsko i konvektivno sušenje kajsije

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Pavkov Ivan

Kada se voće ili povrće potopi u neki rastvor dešavaju se istovremeni transporti molekula vode i rastvorene materije u dva smera. Teoretske analize transporta masa su kompleksne i za sada još uvek u ograničenom broju. Poznato je da će se rastvorena materija – rastvorak, uvek kretati u smeru njene niže koncentracije. Ovo prodiranje rastvorka u uzorak je u najvećem broju slučajeva propraćeno suprotno-smernim kretanjem rastvorka. Kada se značajna masa vlage odstrani iz proizvoda uz ograničenu migracije rastvora, dešava se osmotska dehidracija.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Termički postupci obrade žitarica

Filipović Slavko, Sakač Marijana B., Ristić Milutin D., Kormanjoš Šandor M., Galić Stojan, Ivanišević Slavko

Ekstrudiranje i hidrotermička obrada žitarica u suštini su termički postupci obrade koji se primenjuju u cilju poboljšanja nutritivnih, higijenskih i fizičko-hemijskih karakteristika sirovine. Ispitivanje termičke obrade zrna kukuruza i sirka obavljeno je na tehnološkoj liniji ekstrudera proizvođača „Oprema-zootehnička oprema“, Ludbreg, Hrvatska i na uređaju za hidrotermički tretman proizvođača „Nigal“ iz Novog Sada. Cilj ovih ispitivanja bio je da se utvrde tehničko-tehnološki parametri postupka ekstrudiranja i hidrotermičkog tretmana kukuruza i sirka, kao i da se ispita kvalitet termički obrađenih žitarica.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Specifičnost sagorevanja biobriketa

Brkić Miladin, Janić Todor

U radu su prikazani rezultati ispitivanja procesa sagorevanja briketa od biomase i uglja u različitim zapreminama ložišta peći, približno iste termičke snage (oko 10 kW). Upoređenjem rezultata ispitivanja ustanovljeno je da brikete od biomase zahtevaju veću zapreminu ložišta, manji višak vazduha (2-3), dovođenje sekundarnog vazduha u ložište, brže sagorevaju, veći je maseni utrošak relativno jeftinijeg goriva u jedinici vremena i daju istu termičku snagu ložišta u odnosu na ugalj.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnosti i uslovi finansiranja malih i srednjih preduzeća

Paunović Blagoje Ž., Novković Nebojša

Finansiranje je jedan od ključnih problema osnivanja, funkcionisanja i razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP). Uvođenjem institucije Garancijskog fonda bitno će se popraviti finansijske pretpostavke za osnivanje MSP. Ulovi finansiranja na našem tržištu i dalje su nepovoljni, mada bitno povoljniji nakon dolaska stranih banaka. Za očekivati je da će se kreditni uslovi i dalje poboljšavati.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Izvori prehrambenih vlakana za potrebe pekarstva

Filipović Nada K., Gyura Julianna F., Filipović Jelena S., Šoronja-Simović Dragana

Ishranu ljudi u razvijenim zemljama karakteriše mali sadržaj prehrambenih vlakana, a poznato je da ona imaju preventivnu i terapeutsku ulogu. Nemačko i američko društvo za ishranu preporučuje najmanje 30 g ovih materija dnevno pri čemu najmanje polovina treba da je poreklom iz žita. Pekarski proizvodi se konzumiraju svakodnevno i stoga su pogodni za korigovanje nedostataka vlakana u hrani. Grupe potrošača, koje žele ili kojima je preporučeno za eliminisanje zdravstvenih poremećaja da menjaju svoje navike u ishrani suočavaju se sa nedostatkom specifičnih vrsta hleba i pekarskih proizvoda. Proizvođačima hleba, pak nedostaju dodaci koji povećavaju saržaj prehrambenih vlakana i ne narušavaju kvalitet proizvoda. Cilj rada je da se pokaže uticaj vrste prehrambenih vlakana na osobine kvasnog testa i kvalitet hleba. U radu je dat pregled izvora prehrambenih vlakana koji se za potrebe pekarstva proizvode iz sporednih proizvoda prehrambene industrije ili iz otpadnih proizvoda poljoprivrede. Obuhvaćen je uticaj vlakana iz mlinskih proizvoda prerade pšenice, vlakana dobijenih preradom stabljike žita kao i valkana iz rezanaca šećerne repe.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza homogenosti sastava namenske smeše za hleb obogaćene prehrambenim vlaknima

Lević Ljubinko, Gyura Julianna F., Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Kuljanin Tatjana

Prehrambena vlakna (dietary fiber) su sastojci hrane koji su nesvarljivi u digestivnom traktu, ali su sa vrlo pozitivnim fiziološkim i nutritivnim efektima. Osim toga, njihovim dodatkom sprečava se gubitak hidratno vezane vode, produžava svežina i poboljšavaju senzorne osobine hleba. Dobijena su iz izluženih rezanaca šećerne repe. U eksperimentima je korišćena frakcija do 150 μm sa sadržajem od 23,5% sirove celuloze. Smeša za hleb pripremana je od pšeničnog brašna Tip 500 u konusnoj planetarnoj mešalici „Nautamix“. Homogenost sastava smeše je određivana Spot test analizom. Statističkom obradom rezultata utvrđeno je da se ujednačenost raspodele prehrambenih vlakana postiže nakon 7 minuta mešanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnosti korišćenja različitih ZP genotipova kukuruza u proizvodnji hleba

Radosavljević Milica, Filipović Nada K., Božović Irina, Jovanović Rade

U radu su prikazane fizičke karakteristike i hemijski sastav zrna četiri različita ZP genotipa kukuruza ( ZP 551b, ZP 633, ZP 677 i BGZP Rumenka) kao i mogućnosti njihove upotrebe u proizvodnji hleba. Brašno dobijeno od celog i mikronizovanog zrna ZP genotipova kukuruza dodavano je kao zamena za belo pšenično brašno u količini od 5, 10 i 20%. Praćene su promene farinografskih ekstenzografskih i maturografskih pokazatelja kao i njihov uticaj na kvalitet hleba. U celini gledajući sa povećanjem udela kukuruznog brašna u testu povećava se prinos hleba, naročito kada je u pitanju dodatak brašna dobijenog od mikronizovanog zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Antioksidativni potencijal zrna soje i ekstrudiranje – II. Neliposolubilni antioksidanti zrna soje

Sakač Marijana B., Ristić Milutin D., Filipović Slavko

Jedan od mogućih načina smanjenja oksidativnih promena lipida punomasnog ekstrudiranog sojinog griza je očuvanje prirodnog antioksidativnog potencijala zrna soje tokom procesa ekstruzije, što podrazumeva primenu odgovarajućih tehnoloških parametara u procesu ekstruzije pri kojima su gubici antioksidanata zrna soje najmanji. Postupci ekstruzije sa kondicioniranjem i suve ekstruzije rezultiraju minimalnim sniženjem sadržaja nekih neliposolubilnih antioksidanata zrna soje – ukupnih polifenola, izoflavona soje (genistein i daidžein) i fitinske kiseline, što ukazuje na očuvanje antioksidativne potentnosti ispitivanih punomasnih hraniva od zrna soje, čime se u velikoj meri obezbeđuje održivost ovih hraniva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Položaj, značaj i perspektive poljoprivrednih preduzeća

Novković Nebojša, Radojević Veljko

U radu se analiziraju poljoprivredna preduzeća u Srbiji. Analizira se njihovo sadašnje stanje, uloga i značaj, kao i pravci njihove transformacije i njihov promenjeni značaj i uloga u budućnosti.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj sadržaja vlage i režima sušenja na modul elastičnosti zrna soje

Pivnički Goran, Babić Mirko, Babić Ljiljana

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog istraživanja uticaja sadržaja vlage i režima sušenja na mehaničke osobine zrna soje. Kao pokazatelj mehaničkih osobina zrna korišćen je sekantni modul elastičnosti, koji je određivan na originalan način i koji je detaljno prikazan u radu. Zrno soje je sušeno u konvektivno nepokretnom sloju u laboratorijskim uslovima i to vazduhom temperature 70°C i 100°C. Eksperimentalno istraživanjem izneti su jasni zaključci, koji mogu poslužiti kao smernice tehnolozima pogona za sušenje zrna soje sa aspekta očuvanja mehaničkih osobina zrna kao sirovine za dalju preradu. Statističkom obradom dobijenih podataka kvantifikovani su ispitivani uticaji. Zaključeno je da su dobijeni rezultati značajni za nauku i praksu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološko-tehnički sistemi skladištenja krompira

Đević Milan, Kosi Franc F., Dimitrijević Aleksandra

Proizvodnja krompira poslednjih godina dobija na značaju u našoj zemlji. Bez obzira koji je finalni proizvod, pomfrit, čips, semenski krompir ili konvencionalno korišćenje u celini procesa proizvodnje i prerade, značaj skladištenja je presudan na uspešnost bilo kog vida finalizacije. U radu se analiziraju sistemi skladištenja krompira u jednoslojnom i dvoslojnom rasporedu i izvedbe skladišta. Posebno se obrađuju faze skladištenja sa aspekta dosušivanja, suberizacije, stepenastog hlađenja dugotrajnog režima čuvanja, dogrevanja i rekondicioniranja krompira. Poseban aspekt razmatranja problema su kontrola procesa i opreme u skladištima krompira. U tom smislu su analizirani ventilacioni sistemi, sistemi za distribuciju i kondicioniranje vazduha u skladištima. Završna razmatranja potenciraju značaj sistema kontrole kvaliteta proizvoda i manipulacije krompirom u toku procesa skladištenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj vlažnosti semena šećerne repe na čistoću i kvalitet semena

Rajić Milorad, Lončarević Velimir

U doradnom centru semena šećerne repe, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo tokom tri godine istraživan je uticaj vlažnog semena šećerne repe na čistoću primarno čistog semena šećerne repe. Seme šećerne repe je uzimano u različitim fenofazama šećerne repe. Prva fenofaza bila je početak voštane zrelosti, druga puna voštana zrelost, treća početak pune zrelosti i četvrta puna zrelost semena. Korišćen je tolerantni hibrid na Rizomaniju, Lara. Tokom istraživanja u sve tri godine dobiveni su slični rezultati. U ranijim fenofazama bila je visoko značajna vlažnost semena u odosu na kasnije fenofaze semena šećerne repe. Ostvarena je i opravdana razlika u kvalitetu semena šećerne repe. Energija klijanja, klijavost semena značajno su bili veći u kasnijim fenofazama semena u odnosu na ranije fenofaze semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Termofizički parametri fragmenata zrna kukuruza

Božikova Monika

Ispitivane su toplotne osobine fragmenata (pojedinih delova) zrna kukuruza. Realizovana su merenja različitih fragmenata zrna kukuruza. Dobijena je zavisnost toplotne provodljivosti, difuzije toplote i specifična toplota nasutog sloja od gustine nasutog sloja. Rezultati merenja prikazani su na slikama 1-6.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj transportnih sredstava na pojavu loma zrna soje u skladištima

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana

Tokom manipulacije sa sojinim zrnom unutar centra za sušenje i skladištenje dolazi do različitog stepena oštećenja što zavisi od sile udara koja deluje na svako pojedinačno zrno. U radu su prikazani dobijeni rezultati merenja uticaja tri najzastupljenija načina unutrašnjeg transporta u centrima za sušenje i skladištenje, na pojavu loma zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mikroorganizmi u proizvodnji stočne hrane

Radišić Mirjana

Uopšte uzevši može se reći da mikroorganizmi igraju veoma važnu ulogu u proizvodnji i skladištenju stočne hrane. Mogu biti poželjni – korisni svojom aktivnošću stvaraju proizvode metabolizma korisne za hraniva ili štetni kada uzrokuju kvarenje hraniva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza uticaja objekata u poljoprivredi na životnu sredinu

Radujkov Dejan, Salić Tatjana

Prema Zakonu o zaštiti životne sredine za veliki deo objekata u poljoprivredi, mlinskoj industriji, mešane stočne hrane, i sl., nalaže se izrada analiza uticaja radova, odnosno objekata na životnu sredinu. Analiza uticaja predstavlja sveobuhvatan prikaz objekta, odnosno postrojenja na konkretnoj lokaciji, i interaktivan uticaj različitih parametara na životnu sredinu. Obavezan deo svake analize su i mere za sprečavanje emisije štetnih uticaja na čoveka, biljni i životinjski svet, kulturna i materijalna dobra. Na komparativnom primeru različitih objekta iz ove oblasti, daje se prikaz osnovnih načela izrade analize uticaja objekta, odnosno radova na životnu sredinu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">