Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.
Informacione tehnologije i inteligentno upravljanje u poljoprivredi
Karadžić Branislav

Inteligentni sistemi – koji uključuju senzore, softver i računare ugrađene u mašine i uređaje – su alat koji snažno uvodi računarsku tehnologiju u poljoprivrednu praksu. Zajedno, te tehnologije uvećavaju ljudsku sposobnost opažanja, rasuđivanja, odlučivanja i delovanja. Inteligentni sistemi dozvoljavaju mašinama i uređajima predviđanje zahteva koji dolaze od okruženja a koji su složeni, nepoznati i nepredvidivi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Električne osobine kajsije
Hlavačova Zuzana, Hlaváč Peter

Mikroskopska i makroskopska nehomogenost bioloških materijala utiče na njihove električne osobine. Električne osobine voća su korišćene kod nedestruktivnih metoda za određivanje stepena zrelosti ili sadržaja šećera. Struja koja prolazi kroz različite sorte kajsija je merena, te je određena zavisnost ove struje i vremena prolaska. Impedanca i električni kapacitet kajsije pri različitim frekvencijama su takođe mereni.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Rekonstrukcije sušara za zrno sa ciljem povećanja učinka i smanjenja potrošnje energije
Babić Mirko, Gligorević Slaviša, Babić Ljiljana, Tomić Zoran, Pavkov Ivan

Promene uslova poslovanja često zahtevaju povećanja učinka prijema zrna na centar za sušenje i skladištenje. Tada je neophodno povećati učinak sušenja. U radu su analizirani tehnički uslovi povećanje učinka sušare. Kao primer analizirano je postojeće stanje sušenja na vertikalnoj gravitacionoj sušari ‘Cevovod’ u ‘Žitopromet’-u, Bijeljina. Analizom usaglašenosti učinaka i kapaciteta prijema, sušenja i skladištenja utvrđeno je da postoji potreba povećanja učinka sušare. U radu je dat tehnički koncept rekonstrukcije sušare sa ciljem povećanja kapaciteta i smanjenja specifične potrošnje energije za sušenje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Faktori proizvodnog procesa koji utiču na sadržaj sastojaka u hrani za životinje
Sredanović Slavica, Đuragić Olivera, Lević Jovanka

Proizvođači hrane za životinje moraju biti svesni svoje odgovornosti u obezbeđenju kvalitetnih proizvoda za svoje kupce i moraju težiti da obezbede stalnost u kvalitetu proizvoda primenom savremenih sistema kontrole kvaliteta. Obezbeđenje kvaliteta je direktna odgovornost svih zaposlenih u fabrici i neophodno je ugraditi ISO norme i slediti prihvaćene procedure GMP (dobre proizvodne prakse) i HACCP (rizične analize kritičnih kontrolnih tačaka) u proizvodnji smeša za ishranu životinja. Bez obzira na ugrađen sistem kontrole kvaliteta, u svim fabrikama postoji mnogo procesa (odmeravanje, doziranje, mešanje, transport, prenošenje, segregacija skladištenje, hidrotermički i mehanički tretmani) koji izazivaju odstupanja u sadržaju dodataka u smešama za ishranu životinja. Neke greške su nezaobilazne, ali neke od njih se mogu eliminisati korektivnim akcijama. Cilj ovog rada je da ukaže na kritične faktore u tehnološkim procesima proizvodnje koji utiču na sadržaj sastojaka u hrani za životinje i inicira donošenje odgovarajućih propisa koji će doprineti boljem kvalitetu proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Različite metode za utvrđivanje homogenosti smeša za ishranu životinja – rezultati uporednih ispitivanja
Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Đuragić Olivera, Lević Ljubinko, Kuljanin Tatjana

Mešanje je najvažniji tehnološki proces u proizvodnji hrane za životinje Cilj mešanja je proizvesti potpuno homogenu smešu. Drugim rečima, bilo koji uzeti uzorak mora biti identičan po sastavu drugom uzorku, bilo da se radi o ekstremno malim ili velikim udelima sastojaka. U ovom radu, ispitana je efikasnost mešanja preko tri prihvaćene metode sa različitim indikatorima NaCl, metilen plavo i „Microtracer“ (obojene čestice gvožđa). Rezultati su izraženi kao koeficijent varijacije, koji reprezentuje uniformnost krmne smeše. Prema rezultatima, sve tri ispitane metode su pogodne za ispitivanje homogenosti smeša za ishranu životinja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Analiza pritiska mase zrna na zidove metalnih silosnih ćelija
Stojanović Čedomir

Prilikom punjenja i uskladištenja razvija se elastično ili aktivno naponsko stanje unutar uskladištenog materijala. Sam proračun pritisaka u silosu zasniva se na Jansenovoj teoriji. U radu je izvršena analiza pritisaka na zidove i dno ćelije od uskladištenog materijala, a sve to je prikazano kroz dati primjer.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Rezultati prve faze rekonstrukcije ložišta sa fluidizovanim slojem za proizvodnju toplog vazduha
Dakić Dragoljub, Grubor Borislav, Oka Simeon N., Paprika Milijana, Erić Milić

Toplotni agregat snage 3,5 MW za proizvodnju toplog vazduha nalazi se u agroindustrijskom kombinatu „Agroseme“ u Subotici i u sklopu je sušare za semenski kukuruz. Osnovni deo agregata je ložIšte sa fluidizovanim slojem. Gorivo koje se koristi je oklasak kukuruza koji ostaje nakon sušenja i krunjenja klipova kukuruza. Fabrika „Cer“ iz Čačka napravila je agregat po tehnologiji razvijenoj u institutu „Vinča“–Laboratorija za termotehniku i energetiku. Agregat je u funkciji, bez i jedne sezone prekida, 16 godina. Tokom vremena zahtevi za parametrima rada agregata su se promenili. Smanjila se potražnja za semenskim kukuruzom, što je prouzrokovalo rad sušare sa smanjenim kapacitetom a samim tim i potrebom za smanjenom snagom agregata. Prema novim zahtevima ložište treba da omogući raspon snage agregata od 30 do 100%. Pored toga zahtevano je da se u ložištu mogu koristiti i druge otpadne zrnaste i praškaste biomase. Ispunjenje novih zahteva u parametrima rada ložišta sa fluidizovanim slojem zahtevalo je i izvršenje totalne rekonstrukcije ložišta. U okviru rekonstrukcije predviđeno je i korišćenje dela dimnog gasa kao sekundarnog vazduha, radi povećanja stepena korisnosti postrojenja. Predviđeno je da se rekonstrukcija obavi u tri faze. U 2002. godini završen je sistem za recirkulaciju dimnog gasa, dok se preostali deo rekonstrukcije predviđa za 2003. godinu. U radu je prikazan plan rekonstrukcije kao i rezultati prve faze planirane rekonstrukcije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Uticaj preparata za tretiranje semena na klijavost i vigor pšenice (Triticum aestivum L)
Vujaković Milka M., Milošević Marija, Nikolić Zorica T., Zlokolica Marija Ž.

Ispitivanja su izvršena na semenu pšenice, sorte Pobeda, Kremna i Evropa 90 Seme je tretirano fungicidima (Zorosan tečni, Mankogal S, Raxil 060 FS Benlate, Sumi-8 2 FS, Vitavax 200FF) primenom preporučene i dvostruko veće doze. Ispitivani preparati nisu ispoljili negativan uticaj na klijavost semena, osim Zorosana tečnog koji je, u dvostruko većoj dozi, prouzrokovao značajno smanjenje ispitivanog parametra. Preparati Raxil 060 FS i Sumi-8 2 FS delovali su negativno na porast nadzemnog dela i korenovog sistema, dok su pozitivan efekat na iste parametre ispoljili preparati Mankogal S i Vitavax 200 FF.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Frekventni regulatori – izvor viših harmonika u mreži
Vujičić Vladimir, Pejić Dragan, Tomić Josif

U radu je opisan mehanizam nastanka viših harmonika u mreži u slučaju primene frekventnih (PWM) regulatora, način merenja u mreži u kojoj postoje viši harmonici, način eliminacije viših harmonika zbog primene frekventnih regulatora i najčešća greška u primeni frekventnih regulatora – neugrađivanje odgovarajućih mrežnih filtara.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Tehno-ekonomska analiza korišćenja energenata pri mikronizaciji soje
Janić Todor, Brkić Miladin, Bajkin Anđelko

Tehnologija mikronizacije soje je termički postupak koji se koristi u cilju poboljšanja nutritivnih, higijenskih i fizičko hemijskih karakteristika sirove soje uz smanjenje postojećih antinutritivnih materija u zrnu. Proces mikronizacije se odvija elektromagnetnim talasima talasnih dužina od 1,8 – 3,4 mikrona. Putujući brzinom svetlosti infracreveni talasi su veoma efikasni u zagrevanju unutrašnjosti zrna uz uzrokovanje vibriranja unutrašnjih molekula zrna na frekvencijama od 80 do 170 miliona megaciklusa u sekundi. Kao i svetlost, infracrveni talasi imaju brzinu od 298000 kilometara u sekundi, ali i pored toga oni ne mogu biti pretvoreni u toplotu sve dok ne udare u čvrstu materiju koja će ih apsorbovati. U ovom radu je prikazana tehno-ekonomska analiza korišćenih energenata u procesu mikronizacije zrna soje. U zaključku rada je istaknuto da je proces mikronizacije konkurentan sa ostalim termičkim tretmanima sirovog zrna soje, kao i da je prirodni gas ekonomičniji energent u poređenju sa električnom energijom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Pumpa kao izvršni organ regulatora briketirke
Mulić Veselin S., Jašin Danijela, Prekajski Jovica

Dosadašnji rad istraživača i konstruktora stvorio je: baze podataka o biomasi, kvalitetne briketirke (projekte, prototipove, mašine) i kombinovane digitalne automate za njihovo upravljanje. Gustina briketa presudno zavisi od: brzine briket klipa i sile kojom on briketira biomasu. Brzina transporta sabijanja i briketiranja biomase u briket cilindru je nestacionarna strogo određena funkcija koja se mora ostvariti, ako se želi kvalitetan briket. Brzina briket klipa zavisi od sile briketiranja kojom on deluje na biomasu u briket cilindru, alatu. Brzina i sila poprimaju vrednosti u širokom intervalu, od maksimalne do minimalne, obrnuto srazmerno. Zbog navedenog, u postojećem automatu je izvršena sinteza kontinualnog regulatora briketirke adekvatnim izborom aksijalno klipne pumpe promenljivog protoka kao izvršnog organa. Rezultati rada odnose se na sintezu sa rekonstrukcijom upravljačkog hidrauličkog sistema domaće briketirke, prototip, sa jednim, dva i četiri alata kapaciteta od 50 do 500 kg/h briketa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Kriva sušenja kukuruza u klipu
Vitazek Ivan, Havelka Juraj, Piršel Marek

Autori su istraživali ponašanje poljoprivrednih materijala na osnovu laboratorijskih podataka za krive sušenja. U radu je prezentovan analitički oblik krive sušenja kao eksponencijalne funkcije koja se aimptotski približava vrednosti ravnotežne vlažnosti proizvoda. Veličine procesa koje se pojavljuju na desnoj strani jednačine, kao što su koeficijenti A i B autori su proračunali.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Kvalitetna proizvodnja, dorada i promet semena strnih žita
Simić Slobodan, Mladenović Gojko, Lončarević Velimir, Pataki Imre, Đilvesi Karlo

U radu se na osnovu savremenih saznanja nauke i prakse sagledava značaj proizvodnje, postupaka dorade, čuvanja i prometa semenske robe strnih žita sa ciljem da se dobije i očuva potrebni kvalitet. Kroz primere iz proizvodnje i postupaka obrade semena ukazuje se na najčešće greške i posledice u semenskoj proizvodnji. Zbog neprimerene agrotehnike, počev od korišćenja za setvu nedeklarisanog ili semena sumnjivog kvaliteta pa do žetve, gubitci mogu biti toliki da ne opravdavaju ulaganja u semensku proizvodnju. U slučaju nepravilno izvedenog postupka sušenja, dorade i skladištenja semena može doći do uništavanja već postojećeg kvaliteta naturalne robe. Organizovana semenska proizvodnja, da bi ispunila svoj cilj i postojanje, mora imati primerenu podršku države izraženu kroz niz ekonomskih, zakonskih i podsticajnim mera.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.
Problemi koji se javljaju kod pivarskog ječma i slada u pivarskoj industriji
Čović Mirko, Švarc Marija

U radu su u kratkim crtama nabrojani pojedini parametri u tehnologijama njivske proizvodnje, kao i kod skladištenja na koje treba obratiti veću pažnju no do sada. Sami detalji u primeni tehnologija nisu šire obrađivani, jer su stručnoj javnosti poznati. Naglašena je specijalna potreba sprovođenja tehnološke discipline. Cilj je, međutim, jasan – pronaći odgovarajuću za domaće uslove sortu ječma koja će sa visokom sigurnošću obezbediti kvalitetni pivarski ječam. Tako proizvedenu sirovinu je potrebno u daljoj primarnoj doradi tretirati sa posebnom pažnjom, uz striktno poštovanje propisane tehnologije. To je jedini uslov dobijanja slada dobrog kvaliteta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">