Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Iskustva sa gorivim ćelijama na biodizel

Gaduš Jan

Jedan od trenutno najvažnijih zadataka u oblasti energije u Evropi je decentralizacija, deregulacija i liberalizacija na tržištu električne i toplotne energije. Sa ove tačke gledišta svi izvori koji produkuju električnu i toplotnu energiju na „čist“ i efikasan način su vrlo perspektivni. Gorive ćelije spadaju u ovakve izvore, čak imaju višu efikasnost u odnosu na tradicionalne izvore. Slovački poljoprivredni univerzitet u Njitri se bavi korišćenjem biomase iz poljoprivrede za proizvodnju energije. Integracija gorivih ćelija iz i biogasa se istražuje u okviru projekta. Ovaj rad prezentuje upotrebu gorivih ćelija iz biogasa za kombinovanu produkciju energije, i ostvarene rezultate. Gorive ćelije tipa Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC) su ispitivane na biogas u okviru postrojenja Univerzitetske farme u Kolinany. Istraživanja su rađena za EU projekt NNE5-1999-00224: „Holistička integracija MCFC tehnologije ka najefikasnijim sistemima kombinovanog korišćenja biogasa kao obnovljivog izvora energije“. Glavni cilj projekta je bio da se ispita dugotrajnost i izdržljivosti bioloških filter a za čišćenje i komplet MCFC u uslovima rada na biogas postrojenju velikog učinka.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Zavisnost električnih osobina od temperature

Hlavačova Zuzana

Električne osobine bioloških materijala zavise od različitih faktora. Najvažnija od tih faktora je vlažnost materijala i njena asimetrična distribucija u unutrašnjosti, zatim temperatura materijala, kao i sopstvena i nasipna gustina. Odnosi između provodnosti specifične otpornosti i relativne dielektrične konstante i temperature materijala, za pšenično zrno seme maka i uljane repice, su opisani u radu. Specifična otpornost generalno opada sa porastom temperature materijala, a provodnost raste eksponencijalno. Za materijale sa dominantno jonskom vezom, električna provodnost se meri u slučaju uticaja temperature materijala, i tada ova vrednost specifične otpornosti opada, a raste vrednost provodnosti. Vrednost dielektrične konstante uzoraka raste sa porastom temperature materijala linearno u merenom opsegu frekvencije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Koncept HACCP pri osmotskom i konvektivnom sušenju voća

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Pavkov Ivan, Stanaćev Vidica

Kritične kontrolne tačke su mesta u proizvodnoj liniji na kojima se kontroliše ili eliminiše rizik pojave nehigijenskih uslova. Primenom odgovarajućih mera taj rizik se može izbeći, odstraniti ili smanjiti na prihvatljivi nivo. HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point – je koncept očuvanja kvaliteta i sigurnosti hrane do kraja proizvodnje. Koncept je zasnovan na intervencijama koje se rade u svim fazama poljoprivredne proizvodnje, od žetve preko dorade, skladištenja i transporta do finalnog potrošača. Glavni cilj je izbeći kontaminaciju biološkim hemijskim i fizičkim uticajima. U raduje dat predlog primene HACCP kod nove tehnologije sušenja voća. Dat je opis kombinovanog osmotskog i konvektivnog sušenja kajsije, a dijagram je urađen za celu tehnologiju. Kritične kontrolne tačke su definisane. Uzorci kajsije su uzimani u kontrolnim tačkama i dati na hemijske analize definisane domaćim zakonodavstvom. Rezultati analiza dati su u radu. Takav način rukovanja i kontrole u tehnologiji sušenja kajsije treba da obezbedi sistem „dobre proizvodne prakse“.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekti rada rekonstruisane sušare za zrno

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Gligorević Slaviša, Pavkov Ivan

U radu su dati osnovni rezultati ispitivanja rekonstruisane sušare za zrno „Cevovod“, u „Žitoprometu“, Bijeljina. Sušara je rekonstruisana sa ciljem da se smanji potrošnja toplotne energije i da se poveća učinak. Rekonstrukcija je izvedena tako što je sušara prerađena sa jednoprolazne na dvoprolaznu. Radi povećanja učinka povećana je visina zone sušenja. Dobijena je specifična potrošnja toplotne energije manja od 4000 kJ/kg i.v.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kvalitet zrna i mogućnosti korišćenja ZP hibrida kukuruza

Radosavljević Milica, Jovanović Rade, Vančetović Jelena

U radu su prikazani rezultati višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada na unapređenju korišćenja kukuruza u Odseku za tehnološka istraživanja Instituta za kukuruz. Ova istraživanja usmerena su ka stvaranju novog asortimana kvalitetne biljne hrane i tehničkih proizvoda. Primenom savremenih tehnologija prerade osvojena je proizvodnja nove i jedinstvene visokovredne hrane: integralno brašno mikronizovanog zrna crvenog, žutog i belog kukuruza, koncentrat za proizvodnju hleba, hleb i proja sa biološki vrednim sastojcima kukuruza crvenog i žutog zrna. Pored toga, razrađena je originalna tehnologija prerade kukuruznog oklaska. Dobijeni su različiti lignocelulozni granulati namenjeni za upotrebu u različitim granama industrije, poljoprivredi i zaštiti životne sredine.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Novi pristup u tehnologiji proizvodnji bezbedne hrane za životinje

Sredanović Slavica A., Lević Jovanka D., Đuragić Olivera

Nama dileme da su, bezbednost i higijena, danas, glavna preokupacija industrije hrane za životinje. Proizvođači hrane za životinje moraju prihvatiti svoj deo odgovornosti i obezbediti da hrana za životinje zadovolji odgovarajuće zahteve zakona o hrani i moraju usvojiti sisteme obezbeđenja kvaliteta i postupke koji će potvrditi i nadgledati da se ti zahtevi postižu. Mora biti primenjen novi koncept u tehnologiji proizvodnje hrane za životinje koji će povećati sigurnost i bezbednost gotovog proizvoda. Prikazan je sistem samoprovere koji može pomoći proizvođačima hrane da proizvedu bezbednu hranu i da se prilagode sistemima obezbeđenja kvaliteta. I u našoj zemlji se moraju doneti odgovarajući propisi i mora se zahtevati obavezna primena HACCP sistema kvaliteta za sve faze proizvodnje bezbedne hrane, ako želimo da prihvatimo evropske direktive. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj utvrđivanja rizičnih karakteristika i kritičnih tačaka u tehnološkom procesu proizvodnje hrane za životinje, da prikaže neophodne mere za njihovo prevazilaženje, na putu do bezbedne hrane.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Hibridi kukuruza specifičnih svojstava za industrijsku preradu

Pajić Zorica, Vančetović Jelena, Radosavljević Milica

Izuzetno velika genetička varijabilnost kukuruza omogućava da se u procesu selekcije razvijaju tipovi za raznovrsne namene. Kompozicija zrna se selekcijom može značajno menjati u pogledu količine i kvaliteta pojedinih sastavnih delova. To omogućava da se u određenim granicama „dizajniraju“ novi tipovi specifičnih svojstava potrebnih za određene namene. Kukuruz se gaji prvenstveno kao energetski usev, ali se dosta široko koriste i različiti specifični tipovi kao što su: šećerci, kokičari i kukuruz belog zrna. Kod specifičnih tipova kukuruza zastupljene su osobine koje zahtevaju posebnu pažnju, kako u toku procesa oplemenjivanja tako i u procesu proizvodnje semena, u komercijalnoj proizvodnji i tokom procesa prerade.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Povećanje energetske efikasnosti i kvaliteta vazduha u objektima za uzgoj prasadi

Zoranović Miodrag, Potkonjak Vlado

Prosečno domaće prasilište je na relativno niskom tehničko-tehnološkom nivou. Termoizolovanost objekta je preduslov za optimalnu primenu grejnog i sistema za regulaciju njegovog mikroklimata. Od sistema za grejanje najšire su zastupljene IC-lampe, s izraženim nehomogenim temperaturnim poljem površine za ležanje prasadi. Primenom zračećih lampi Philips PAR 175 W, u odnosu na IC-lampe, štedi se 30% energije, bez toplotnog uticaja na krmaču. U kombinaciji s lučnom komorom, koeficijent iskorišćenja transformisane zračne u toplotnu energiju dostiže vrednost 0,84. Prilagođavanjem postojećeg sistema za distribuciju i kontrolu strujanja vazduha, moguće su značajne energetske i tehnološke uštede. Primenjeni automatski sistemi kontrole mikroklimata treba da su nadgradnog karaktera: „korak po korak“.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Čuvanje semena šećerne repe

Rajić Milorad, Vujaković Milka, Lončarević Velimir

Ispitivan je uticaj deset različitih proizvođača semena šećerne repe, pri čuvanju u kontrolisanim i nekontrolisanim uslovima, tokom 150 dana posle žetve na energiju klijanja, klijavost semena i apsolutnu masu semena. Tokom trogodišnjeg ispitivanja dobile su signifikantne razlike unutar svakog faktora. Nekontrolisani uslovi čuvanja semena u silosima imali su visoko signifikantno veći kvalitet semena u odnosu na kontrolisano čuvanje semena u laboratoriji. Visoko signifikantna razlika kvaliteta semena bila je i kod vremena čuvanja semena tokom decembra, novembra i septembra u odnosu na juli.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološki postupak ekstrudiranja uljane repice sa poljoprivrednim proizvodima

Sakač Marijana B., Filipović Slavko, Borojević Čedomir, Ristić Milutin, Kormanjoš Šandor

U radu je ispitana mogućnost primene tehnološkog postupka ekstrudiranja uljane repice i kombinacija uljane repice sa poljoprivrednim proizvodima (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale i lucerka) u cilju dobijanja novih proteinsko-energetskih hraniva. Suvo ekstrudiranje uljane repice i kombinacija uljane repice sa poljoprivrednim proizvodima (uljana repica poljoprivredni proizvod -30:70 i 50:50, odnosno kukuruz: uljana repica lucerka – 60:30:10 i 40:50:10) izvršeno je na uređaju „Oprema-zootehnička oprema“, tip M2, model 1000 – Ludbreg, pri radnoj temperaturi 125+1 °C korišćenjem sklopa ekstrudera za ekstrudiranje uljarica. Na osnovu sprovedenih ispitivanja mogućnosti primene postupka suve ekstruzije za termičko obrađivanje uljane repice u kombinaciji sa ispitivanim poljoprivrednim proizvodima može se zaključiti da primenjeni termički tretman rezultira dobijanjem hraniva zadovoljavajućeg nutritivno-hemijskog profila, uz značajnu redukciju sadržaja ukupnih glukozinolata u rasponu od 20-30% u odnosu na netretirani materijal.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj promene tehnologije na učinak sa postojećim mašinama za doradu semena

Đilvesi Karlo, Simić Slobodan, Lončarević Velimir, Pataki Imre, Prole Siniša

Učinci mašina, koje su trenutno postoje u liniji dorade semena suncokreta u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, definisane su tehnologijom. Promenom tehnologije, što bi značilo izmeštanje nekih mašina i opreme kao i dopunjavanje ostatka linije, moglo bi se efikasnije iskoristiti mogućnosti postojeće opreme. Ovaj rad nudi jednu od mogućih rešenja za povećanje učinka opreme za doradu semena suncokreta sa postojećim mašinama u njoj.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mikrotalasno sušenje prehrambenih vlakana šećerne repe

Lević Ljubinko, Jokić Aleksandar, Gyura Julianna, Zavargo Zoltan Z.

Laboratorijska mikrotalasna sušnica korištena je za sušenje prehrambenih vlakana šećerne repe. Sušnica je radila kontinualno (150, 250, 350 W) i impulsno (250 W). U impulsnom režimu rada korištena su dva vremena rada sušnice 2 i 4 minuta praćena sa vremenom preraspodele u trajanju od 4 do 12 minuta i 8 do 24 minute, respektivno. Sušenje je najbrže u kontinualnom režimu rada, ali je ovaj režim i zahtevao najduže vreme upotrebe mikrotalasa. U impulsnom režimu rada duži periodi primene mikrotalasa rezultovali su nešto većom brzinom sušenja, ali njih treba da prate i duži periodi preraspodele vlage unutar materijala. Za zadato vreme primene mikrotalasa duže trajanje perioda preraspodele dovodilo je do skraćenja ukupnog vremena korišćenja mikrotalasa tokom sušenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kvalitet semena pšenice u zavisnosti od stepena dorade

Vujinović Jasna, Milićević Miloš, Đukanović Lana

Visok prinos i kvalitetno seme pšenice zavise od izbora dobre sorte, od agroekoloških uslova u vreme formiranja i sazrevanja semena i od tehnoloških faza u toku dorade koje treba da održe postojeći kvalitet semena. Doradom semena izdvaja se najbolje seme za setvu sa najboljim komponentama kvaliteta. U ovom radu ispitivan je kvalitet semena dve sorte ozime pšenice, Takovčanka i Renesansa po fazama dorade. Rezultati rada pokazuju kako tehnološke faze dorade na doradnom centru Instituta za kukuruz, utiču na kvalitet semena pšenice.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Oblici i struktura angažovane energije pri sušenju biljnih materijala

Živković Milovan, Radojević Rade, Urošević Mirko, Kosi Franc, Komnenić Vaso

Jedan od procesa uzajamnog dejstva vlažnog materijala i okoline predstavlja sušenje, čiji je rezultat prenos vlage iz materijala u agens sušenja. Sušenje biljnih materijala, kao što su plodovi voća, kao termički osetljive materijale, predstavlja veoma kompleksan termotehički proces. Energetski bilans procesa sušenja kvantitativno definišu: termofizičke osobine materijala i tehnički parametri sistema. Struktura angažovane energije u procesima sušenja je pre svega uslovljena tehničkim parametrima uređaja. U radu je dat pregled rezultata eksperimetalih ispitivanja utroška energije pri sušenju biljnih materijala nekim od sistema koji po svojoj koncepciji koriste ekološki „čiste“ oblike i obnovljive izvore energije. Dobijeni rezultati pokazuju potrošnju pojedinih oblika energije po jediničnoj količini osušenog materijala.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Metoda mikropečenja hleba – mogućnosti, prednosti i nedostatci

Filipović Nada K., Filipović Jelena, Šoronja-Simović Dragana

Poznato je da je merodavna ocena tehnološkog kvaliteta brašna, odnosno pšenice, kvalitet hleba, međutim zvanično verifikovane su internacionalne AACC i ICC metode koje se međusobno razlikuju. Dosledno izvođenje ovih postupaka vezano je za mogućnost nabavke opreme. U radu je prikazan nov postupak izrade hleba od 25 g brašna koji imitira AACC metodu. Prikazani su sledeći rezultati – ponovljivost metode, mogućnost utvrđivanja razlike u kvalitetu brašna, uticaj dodataka, uticaj vrste i količine prehrambenih vlakana na kvalitet hleba. Takođe je dat prikaz kvaliteta hleba različite mase mešenog od istog brašna. Rezultati pokazuju da je metoda mikropečenja pouzdan pokazatelj za utvrđivanje razlika u kvalitetu sirovine, kao i za ispitivanje uticaja dodataka. Na osnovu dobijenih rezultata proizlazi da se ova metoda može uspešno primeniti za ocenu kvaliteta novih sorti pšenice u ranim fazama oplemenjivanja kada je na raspolaganju mala količina uzorka kao i za ocenu uticaja različito pripremljenih vlakana na kvalitet hleba. Posebno je neophodno naglasiti da se rezultati dobijeni mikro metodom u potpunosti mogu reprodukovati na uzorku veće mase brašna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Fizičko-hemijski pokazatelji kvaliteta hraniva i homogenost smeša

Filipović Slavko, Sakač Marijana B., Ristić Milutin, Kormanjoš Šandor, Đuragić Olivera, Bašić Meho

Proizvodnja krmnih smeša predstavlja kompleksan tehnološki postupak, pri čemu je homogenost jedan od bitnih faktora kvaliteta proizvedene hrane. Cilj ovoga rada bio je da se ispita mogućnost postizanja homogenosti smeše (za živinu), proizvedene korišćenjem nosača koji je sadržao mleveni kukuruz stočno brašno i sojinu sačma, u protivstrujnoj horizontalnoj mešalici proizvođača, kapaciteta 2000 kg/šarži, praćenjem nekih pokazatelja kvaliteta smeše (sadržaj mangana, kalcijuma i fosfora, dodavani u odnosu 1:10000), te da se utvrdi postojanje uticaja fizičko-hemijskih karakteristika korišćenih hraniva (sadržaj sirovih proteina, sirove celuloze, sirove masti i mineralnih materija) na postizanje homogenosti. Rezultati ispitivanja ukazali su da je primena protivstrujne horizontalne mešalice, uz poštovanje uslova ispitivanja (koeficijent ispunjenosti mešalice 0,65 i vreme mešanja 6 minuta), bila adekvatna i rezultirala proizvodnjom homogene smeše, shodno zahtevima Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">