Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Hidraulički aspekti osmotske sušare

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Hlavačova Zuzana, Pavkov Ivan

U radu je razmotreno kombinovano postrojenje za sušenje voća i povrća originalnom tehnologijom Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. Strujanje osmotskog rastvora i zagrejanog vazduha kroz ovo postrojenje veoma je kompleksno. U raduje analiziran i definisan uticaj promene vlažnosti materijala koji se suši na promenu vlažnosti osmotskog rastvora (jed..5). Zbog promene vlažnosti menja se viskoznost rastvora (si.4). Smanjenje viskoznosti rastvora pri izotermskom procesu osmotskog sušenja uslovljava povećanje protoka kroz pumpu i ceo uređaj. U ishlapljivaču, zbog ugušćivanja viskoznost rastvora raste. U solarnom zagrejaču vazduha, zbog promena temperatura zagrejanog vazduha tokom dana menja se i njegova viskoznost odnosno protok. Opšta karakteristika strujanja u osmotskoj sušari ishlapljivaču, solarnom zagrejaču vazduha, pa i u konvektivnoj sušari je nestacionarnost, koja se mora uzimati u obzir. U radu su date i koncepcije postrojenja za osmotsko sušenje (si. 1) i postrojenja za ishlapljivanje (si.2) za kombinovano sušenje do 1000 kg svežeg voća Hi povrća na dan.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Istraživanje dugotrajnog skladištenja jabuke fraktalnom analizom

Kubik Lubomir

Uticaj dugotrajnog skladištenja na kvalitet voća je istraživan od strane većeg boja naučnika u svetu. Tako su se Tu i Baerdemaeker (1997) bavili uticajem faktora koji su delovali na jabuke pre no što su došle na čuvanje i to za tri kultivara Gloser, Zlatni delišes i Joinagold, a Johnson i saradnici (2001) su analizirali kakve se fizičke promene jabuka dešavaju pre i posle skladištenja. U radu su prezentovani rezultati promena nekih fizičkih veličina jabuka nakon skladištenja od 80 dana pri temperaturi vazduha od 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%, pri sadržaju O2 u vazduhu od 1,0% i ugljen-dioksida od 3,0%, i to kultivara Angold, Melodija, Selena i Rezista. Metoda Bow-Counting (brojanje kvadrata) je korišćena za obradu rezultata merenja fraktalnom analizom. Karakteristični parametri su: -DBBW – koji reprezentuje učešće „mesa“, ili čvrste osnove jabuka, -DWBW – koji reprezentuje učešće pora i kapilara u „mesu“ jabuke, DBW- koji reprezentuje učešće linija između pora (kapilara) i čvrste osnove jabuka. Uzorak za istraživanje (eksperimentalna aparatura je prikazana na slici 1) je dobijan tako što su plodovi sečeni na polovine, a zatim je sečen čips debljine 2 mm. Kapilari i ćelije koje s pod mikroskopom vide čine strukturu „mesa“ jabuke te se skeniranjem površine preseka uz pomoć digitalne kolor kamere i mikroskopa dobijaju sličice veličine 768×576 piksela. Odgovarajući softveri su korišćeni za kameru i skener, a softver HarFa 5.0 za obradu podataka dobijenih snimanjem. Za svakih 30 snimaka je pronađena srednja aritmetička sredina, te se došlo do podataka o vrednostima DBBW, DWBW i DBW za sve sorte jabuka čiji su uzorci uzimani u toku od 80 dana skladištenja. Rezultati su obrađeni linearnom reglesijom, i dati su na slikama 2, 3, 4 i 5. Za karakterističnu veličinu DBBW kod svih ispitivanih uzoraka se može konstatovati da ima najvišu vrednost. Međutim, za veličinu DWBW (učešće pora) se vidi da opada tokom vremena. Na osnovu analize se zaključuje da se kultivari Angold i Selena ponašaju slično u procesu čuvanja, a drugoj grupi pripadaju Melodija i Rezista. Isti snimci su se koristili za analizu promene gustine jabuka tokom skladištenja (slike 7, 8, 9 i 10). Kao zaključak se može reći da je ova analiza potvrdila degenerativne promene strukture jabuka u vremenu, kako kod kapilara tako i kod ćelijske građe, a što je posledica starenja plodova.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Matematičko modeliranje kinetike osmotskog sušenja voćnog tkiva

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko

Matematički modeli koji opisuju kinetiku osmotskog sušenja voćnog tkiva koriste se za projektovanje novih ili optimizaciju već postojećih procesa sušenja. Suštinsko razumevanje procesa od velikog je praktičnog i ekonomskog značaja. Zbog izuzetne složenosti matematičkog opisa, suštinskih fizičkih i hemijskih pojava pri osmotskom sušenju, danas još uvek ne postoji opšte prihvaćen model osmotskog sušenja voćnog tkiva. Osnovna teškoća koja onemogućuje postavljanje matematičkog modela realnog procesa osmotskog sušenja na osnovu fundamentalnih zakona, sastoji se uglavnom u tome što ti zakoni opisuju odvojene, pojedinačne pojave, a proces sušenja se sastoji od skupa međusobno uslovljenih i povezanih pojava. Izrazi kojima se pokušava obuhvatiti splet pojava, samo su približenje realnim procesima koji se dešavaju unutar materijala koji se suši. U radu su diskutovana tri pristupa matematičkom modelovanju kinetike osmotskog sušenja voćnog tkiva konstatovana u literaturi: teorijski, poluteorijski i empirijski.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ušteda energije primenom mikroprocesorskog sistema za kontrolu temperature pri uzgoju prasadi

Zoranović Miodrag, Tomić Josif, Potkonjak Vlado, Ljubičić Boris

Domaće svinjarstvo karakteriše nizak nivo razvoja infrastrukture i kontrole konvencionalno-panelnog sistema za grejanje prasadi. Posledica manuelne kontrole su neujednačena temperaturna polja u zoni referentnih ravni različito udaljenih panela od toplotnog izvora. Primenom mikroprocesorske kontrole na novoformiranom laboratorijskom panelnom sistemu, u odnosu na manuelnu kontrolu, ostvarena je ušteda energije 25%. Usavršavanjem softverskog segmenta kontrole i formiranjem nove varijante grejnog panela ova vrednost se očekuje realno većom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mini povrće kao novi trend u proizvodnji i preradi

Đurovka Mihal, Bajkin Anđelko, Marković Vladan, Mišković Anđelko, Ponjičan Ondrej

Posledica velike otvorenosti evropskog tržišta povrćem jeste izuzetna ponuda bogatog asortimana ovih proizvoda, što s jedne strane otežava plasman ali takođe i motiviše proizvođače za iznalaženje novih rešenja. Tako se pre desetak godina u Evropi pojavio jedan novi trend a to je proizvodnja minijaturnog povrća, što podrazumeva korišćenje sorti ili tehnologija, koji obezbeđuje sitne plodove ili jestive delove prosečne mase 10-30 grama. Produkcija mini povrća u našim uslovima zahteva pravilan izbor sorte agrotehnike, prvenstveno sa aspekta načina reprodukcije (rasad – direktna setva), kao i određivanje optimalnog vegetacionog prostora. Takođe veoma je značajno tajmiranje ovakve proizvodnje, radi racionalnog korišćenja prerađivačkih kapaciteta, pri čemu se najčešće primenjuje mariniranje (cvekla, crni luk).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena profibus komunikacije u upravljanju procesom presovanja u proizvodnji biljnih ulja

Vasić Veran, Kulić Filip, Oros Đura, Nikolić Perica, Janković Veroslav

Brz, pouzdan i tačan prenos podataka je od ključnog značaja za kvalitetno vođenje procesa u procesnoj industriji. Razvoj komunikacionih tehnologija i standardizacija komunikacionih protokola je omogućila, pored zadovoljenja prethodno navedenih zahteva, prilično jednostavno povezivanje uređaja različitih proizvođača i postavljanje kvalitetne osnove za implementaciju savremenih nadzorno upravljačkih tehnologija. U ovom radu je prikazana primena Profibus komunikacije u okviru realizacije nadzorno upravljačkog sistema za proces presovanja u proizvodnji biljnih ulja. Profibus komunikacija je primenjena za vezu između programabilnog logičkog kontrolera (PLC) i frekventnih regulatora. Na ovaj način je omogućena akvizicija podataka o radu frekventnih regulatora (i motora povezanih sa njima) kao i upravljanje njihovim radom. Iskustva iz eksploatacije potvrđuju ispravnost izbora ovakvog načina povezivanja i komunikacije uređaja u procesnoj industriji.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnologija proizvodnje zamena mleka

Sredanović Slavica, Lević Jovanka, Đuragić Olivera

Zamene mleka su smeše različitih hraniva i dodataka osmišljene da zamene majčino mleko u ishrani mladih životinja, sisara, i proizvode se namenski za telad, jagnjad, prasad, ždrebad i druge životinje. Da bi zamene mleka bile kvalitetna alternativa za punomasno mleko, pored pravilne formulacije i izbora adekvatnih sastojaka, neophodna je i usavršenost tehnološkog procesa proizvodnje, kao i upotreba dodataka za poboljšanje i očuvanje proizvodnih karakteristika. Postavljen je tehnološki proces proizvodnje zamena mleka ispitivani su osnovni parametri kvaliteta novih proizvoda formulisanih na bazi mlečnih komponenata, biljnih proteina, biljnih masti i odgovarajućih dodataka koji su ispitivani i predstavljeni u ovom radu. Proizvedene su zamene mleka sa 20 i 25% dodatih masnoća. Od proizvedene visokomasne mlečne osnove je moguće formulisati čitavu paletu različitih poluproizvoda koji se mogu koristiti kao i komponenta u proizvodnji mešane hrane za životinje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Aktivnost vode i skladišna stabilnost hrane za životinje

Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Đuragić Olivera, Lević Ljubinko

Aktivnost vode je jedan od najkritičnijih faktora u određivanju kvaliteta i bezbednosti hrane za ljude i životinje. Aktivnost vode utiče na rok trajanja bezbednost, teksturu, ukus i miris hrane. Kroz istoriju aktivnost vode u hrani je kontrolisana sušenjem, dodavanjem šećera ili soli i smrzavanjem. Ove metode sprečavaju kvarenje i održavaju kvalitet hrane. Aktivnost vode se meri kao odnos pritiska relativne vlažnosti ispitivanog uzorka i pritiska čiste vode u istim uslovima. Ovo je isto što i relativna vlažnost vazduha u ravnoteži sa hranom. Zbog značaja aktivnosti vode, veoma je važno da takva merenja budu tačna i brza. Određene su aktivnosti vode za neke sirovine i smeša za ishranu životinja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Senzorska svojstva flipsa sa dodatkom griza od semena Amaranthus sp

Bodroža-Solarov Marija, Lević Ljubinko, Pribiš Vjera, Filipčev Bojana, Jokanović Marija

Primenom laboratorijskog Brabenderovog 20 DN ekstrudera dobijeni su flipsi od kukuruznog griza i mešavine sa dodatkom 20% i 50% griza od semena Amaranthus sp. i kukuruza respektivno. Dobijeni su flipsi različite teksture, boje i ukusa. Ekstrudati sa dodatkom 20% Amaranthus sp. griza su pokazali prijatan specifičan ukus, miris i relativno dobru poroznost. Ekstrudati sa dodatkom 50% Amaranthus sp. griza imali su zbijenu strukturu, slabiju topivost i specifičan ukus. Povećanjem udela Amaranthus sp. griza u smeši za ekstrudiranje dolazi do povećanja gustine, smanjenja stepena ekspanzije povećanja tvrdoće i tamnije boje ekstrudata.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Realizacija nadzorno upravljačkog softvera za pogon presaone u procesu proizvodnje biljnih ulja

Kulić Filip, Vasić Veran, Oros Đura, Francuski Ljubomir, Janković Veroslav

Brz tempo razvoja tehnologija baziranih na upotrebi mikroprocesora, značajno povećanje njihove pouzdanosti, te smanjenje troškova instalacije i održavanja omogućio je široku primenu računarskih sistema u nadzoru i upravljanju u procesnoj industriji. U okviru ovog rada je prikazana koncepcija i način realizacije sistema za nadzor i upravljanje (NU sistem) procesom presovanja u okviru proizvodnje biljnih ulja iz semena suncokreta i uljane repice. Hardverski se sistem bazira na višenamenskom panelu Siemens MP370 koji je programiran primenom softverskog paketa SIMATIC WinCC flexible. Akvizicija podataka i upravljanje procesom se vrši preko programabilnog logičkog kontrolera (PLC) Siemens S7-314. Kompletna upravljačka logika za potpuno automatizovano vođenje procesa je implementirana u PLC-u, dok se pomoću touch panela postavljaju referentne vrednosti procesnih promenljivih, prikazuju njihove trenutne vrednosti (kao i stanja svih elemenata u pogonu) i daljinski upravlja pojedinim delovima ili celim pogonom. Ovaj nadzorno upravljački sistem je u potpunosti realizovan i pušten u rad u realnom pogonu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Melasa šećerne repe kao dodatak u proizvodnji čajnog peciva

Šimurina Olivera, Filipčev Bojana, Lević Ljubinko, Pribiš Vjera, Pajin Biljana

Čajno pecivo, kao brašneno-konditorski proizvod se ubraja u koncentrovanu hranu zbog značajne energetske i hranljive vrednosti. Korišćenjem novih dodatnih sirovina u proizvodnji čajnog peciva mogu se ostvariti ne samo novi kvaliteti mirisa i ukusa, već se može dobiti i biološki vredan proizvod. Jedna takva sirovina, značajna po hemijskom sastavu odnosno biološkoj vrednosti, je melasa šećerne repe, nusproizvod u proizvodnji šećera. Melasa šećerne repe je dodata u količini od 5%, 10%, 15% i 20% u testo za čajno pecivo. Cilj rada je bio da se obogati sirovinski sastav testa za čajna peciva dodatkom melase šećerne repe i da se utvrdi njen uticaj na fizički i senzorni kvalitet proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Definisanje kvaliteta brašna za izradu hleba obogaćenog vlaknima

Filipović Nada, Šoronja-Simović Dragana, Filipović Jelena

Kvalitet komercijalnog brašna uslovljen je kvalitetom pšenice koji zavisi od zasejanog sortimenta, agrotehničkih i klimatskih uslova, a zatim i od dijagrama mlevenja. Kada su klimatski uslovi nepovoljni i veoma kvalitetne sorte pokazuju slabiji tehnološki kvalitet. U cilju definisanja kvaliteta brašna koji će omogućiti izradu hleba sa prehrambenim vlaknima dobrog kvaliteta, ispitan je uticaj vlakana na pokazatelje kvaliteta testa i kvalitet hleba, kao i mogućnost korekcije glutenskog kompleksa. U eksperimentalnom radu korišćena su četiri uzorka brašna T-500, različitog sadržaja i kvaliteta glutena. Količina glutena u ispitivanim uzorcima bila je u granicama od 26,8 do 32,4 % s.m, a reološki pokazatelji su bili sledeći stepen omekšanja od 65 do 120 Fj, energija od 22,9 do 59,6 cm2 i otpor na maturogramu od, 185 do 325 Mj. Nakon određivanja i analize parametara kvaliteta testa i hleba, utvrđeno je da kvalitet hleba obogaćenog vlaknima zavisi od količine i kvaliteta glutena u brašnu. Dodatkom vitalnog glutena mogu se samo umanjiti, ali ne i potpuno eliminisati posledice nedostatka količine ili lošeg kvaliteta prirodnog glutena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološki postupak proizvodnje ekstrudiranog urejskog koncentrata

Filipović Slavko, Sakač Marijana, Ristić Milutin, Kormanjoš Šandor, Savković Tatjana

Potreba za hranom, naročito mesom, mlekom i drugim proizvodima animalnog porekla, u stalnom je porastu, što industriji stočne hrane nameće potrebu za obezbeđenjem sve većih količina hrane za životinje sa što nižom cenom koštanja. U proizvodnji hrane za pojedine kategorije preživara moguće je određenu količinu biljnih proteina zameniti neproteinskim azotom i na takav način sniziti cenu koštanja ishrane preživara. Upotreba neproteinskog azota a posebno uree, smatra se za najprihvatljiviju opciju ukoliko se primenom odgovarajućeg tehnološkog postupka obrade i načina ishrane obezbedi postepeno oslobađanje amonijaka u digestivnom traktu preživara. U ovom radu prikazani su tehnološki parametri postupka ekstrudiranja uree na nosaču uz primenu odgovarajućeg apsorbensa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Utvrđivanje potrebne količine zrna i setvenih površina uljarica za proizvodnju biodizela

Kiš Ferenc, Jovanović Milenko

Savremena kretanja u svetskoj proizvodnji energenata neminovno ukazuju na neophodnost zamene dela fosilnog goriva, gorivima iz obnovljivih izvora. Naša društvena zajednica mora da se uključi u svetske, a pre svega evropske tokove snabdevanja tržišta energentima biološkog porekla. Da bi se uspešno uključili u pomenute tokove od strateškog je značaja obezbediti odgovarajuću sirovinsku bazu. U radu dat je pregled stanja proizvodnje uljarica na nivou Republike Srbije. Rezultati pokazuju neophodnost značajnog povećanja zastupljenosti uljarica u setvenoj strukturi, radi zadovoljavanja neophodne količine sirovog ulja za potrebe pogona za proizvodnju biodizel goriva. Utvrđene su potrebne količine zrna i površine pod uljaricama za snabdevanje pogona različitih kapaciteta za proizvodnju biodizela. Takođe su utvrđene potrebne površine pod uljaricama za ostvarivanje plana zacrtanog direktivom Evropske Unije u cilju zamene dela dizela fosilnog porekla biodizelom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Program razmene univerzitetskih profesora u SAD

Babić Ljiljana

Faculty Exchange Program – program razmene univerzitetskih profesora između naših i američkih univerziteta je aktuelan već četiri godine. Uglavnom je predviđeno da profesori iz Srbije odlaze da borave na Iowa State University i Texas A&M University u trajanju od jednog semestra i da se pobliže upoznaju sa nastavnim procesom iz predmeta koji predaju ovde ili njima sličnih. Sve troškove puta i boravka snosi organizator programa, a to je United State Department of Agriculture iz Vašingtona, DC. U radu su izneta neka iskustva i impresije sa ovog puta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Automatsko upravljanje procesom sušenja poljoprivrednih proizvoda

Karadžić Branislav, Babić Mirko

Intenzivni razvoj savremene tehnike upravljanja otvara nove mogućnosti za upravljanje procesima proizvodnje hrane. Upravljanje zasnovano na poznavanju modela, distribuirani sistemi upravljanja sa komunikacionim protokolima i ostalim naprednim strategijama upravljanja računarski podržanim, kao što su fazi logika i neuronske mreže, široko se primenjuju u procesnoj tehnici. Prednost naprednih tehnika upravljanja uključuje smanjenje troškova povišenje kvaliteta i poboljšanje bezbednosti. U radu se prikazuju mogućnosti novih upravljačkih alata u sušenju poljoprivrednih proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Hemijski sastav i kvalitet semena ZP hibrida kukuruza specifičnih svojstava

Radosavljević Milica, Damjanović Milan, Đukanović Lana, Pajić Zorica

U novije vreme naročito u svetskim razmerama zapaža se sve veće učešće kukuruza u preradi. S obzirom na pravce nutritivnih i tehnoloških istraživanja u narednom periodu očekuju se značajnije promene u njegovoj potrošnji. Dostignuća u oplemenjivanju omogućavaju da se namenskim gajenjem hibrida posebnih i jedinstvenih karakteristika zrna značajno proširi asortiman visokovredne hrane i ekološki bezbednih proizvoda. Sagledavajući do sada ostvarene rezultate kao i perspektiva razvoja istraživačkog rada na unapređenju proizvodnje i korišćenja kukuruza za cilj ovog rada je postavljeno da se ispita hemijski sastav i kvalitet semena ZP hibrida specifičnih svojstava. U radu je dat uporedni prikaz hemijskog sastava i kvaliteta semena tri različita hibrida specifičnih svojstava (ZP 74b, ZP 611 k i ZP 633) ijednog hibrida standardnog hemijskog sastava zrna (ZP 434).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Dužina posležetvenog dozrevanja semena strnih žita

Vujinović Jasna, Milićević Miloš, Đukanović Lana

Fiziološka zrelost semena nekih biljnih vrsta nastupa kasnije od žetvene zrelosti, pa takva semena da bi ostvarila potpunu klijavost moraju da prođu određen period dozrevanja koje se naziva posležetvenim dozrevanjem. Dužina posležetvenog dozrevanja semena je specifičnost genetskog materijala i zavisi od geografskog porekla genetskog materijala, boje semena, prisustva inhibitora i aktivatora, kao i uslova čuvanja semena posle žetve. U ovom radu je ispitivana dužina posležetvenog dozrevanja semena strnih žita roda 2005. godine: Hordeum vulgare L. (Kristal i Grand), Triticum sp. (Renesana Takovčanka, Žitka, Pahulja i Pobeda) i x Triticosecale Wittm. Ex. A. Camus. (Goranac). Uporednom metodom naklijavanja semena sa hlađenjem i bez hlađenja ispitivana je energija klijanja i ukupna klijavost semena u vremenskim intervalima od 10 dana.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Proizvodnja semena i zakonska regulativa u Srbiji i Crnoj Gori

Vujaković Milka, Milošević Mirjana, Nikolić Zorica, Taški-Ajduković Ksenija

Zahvaljujući svom geografskom položaju, agroekološkim uslovima i tehničko-tehnološkim mogućnostima naša zemlja je svrstana u red zemalja pogodnih za proizvodnju semena. Seme je uvek bilo značajan strateški proizvod za jednu zemlju. U Srbiji i Crnoj Gori seme pšenice se proizvodi na oko 30.000 ha. Proizvodnja semena domaćih hibrida kukuruza beleži blagi pad, dok proizvodnja stranih selekcija raste. Površine pod semenskom sojom se iz godine u godinu povećavaju, dok proizvodnja semena šećerne repe stagnira. Od krmnog bilja na značajnijim površinama se proizvodi seme lucerke, stočnog graška i grahorice. Semenska proizvodnja je regulisana Zakonom o semenu (Sl. glasnik RS br. 45/05), Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (Sl.list SRJ br. 28/00), Zakonom o zaštiti bilja (Sl. list SRJ, br. 24/98) i Zakon o genetički modifikovanim organizmima (Sl. list SRJ br. 21/01). Ove zakone prati veći broj pravilnika.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj sadržaja vlage u zrnu kukuruza kokičara na zapreminu kokičavosti

Pajić Zorica, Srdić Jelena, Todorović Goran

Endosperm zrna kokičara najvećim delom čini tvrdi ili staklasti endosperm koji je građen od sitnih poligonalnih, gusto zbijenih skrobnih zrna bez vazdušnog međuprostora. Meki ili brašnavi endosperm je sastavljen od krupnih sferičnih skrobnih granula sa dosta vazdušnog prostora između granula. Zagrevanjem zrna, voda unutar zrna prelazi u paru koja stvara pritisak koji izaziva pucanje perikarpa i eksploziju zrna. Sadržaj vlage u zrnu je veoma važan parametar koji utiče na visinu zapremine kokičavosti. U radu je ispitivan uticaj sadržaja vlage u zrnu na ispoljavanje navedene osobine. Utvrđeno je da je optimalna vlažnost zrna od 13,0% do 14,2%, zavisno od genotipa – hibrida. Smanjenjem sadržaja vlage, kokičavost opada, a takođe ako je sadržaj vlage u zrnu visok, preko 15%, zapremina kokičavosti se smanjuje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj dužine perioda od berbe do početka sušenja na kvalitet semena kukuruza

Pavlov Milovan, Đukanović Lana, Milićević Miloš, Radin Milivoj

Berba semenskog kukuruza počinje kada je vlaga zrna 35-38%, odnosno kada je seme dostiglo punu fiziološku zrelost. Visok sadržaj vlage u semenu direktno utiče na smanjenje osipanja zrna u vreme berbe kao i na smanjenje negativnog uticaja različitih patogena i štetočina. Zbog ranijeg početka berbe vreme od početka berbe do početka sušenja može imati presudnu ulogu u ostvarivanju višeg kvaliteta semena. Organizacija berbe i prijema klipa semenskog kukuruza mora omogućiti najkraći mogući period od berbe do sušenja. Ovaj rad se bavi upravo uticajem dužine perioda od berbe do sušenja na kvalitet semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Istraživanje potrošnje sušenog voća u našoj zemlji

Vlahović Branislav, Radojević Vuk, Lukač-Bulatović Mirjana, Čikić Jovana

I pored neospornog nutritivnog značaja, sušeno voće je u ishrani potrošača u našoj zemlji veoma malo zastupljeno. Osnovni cilj istraživanja jeste da utvrdi zašto je potrošnja sušenog voća u nas na izrazito niskom nivou odnosno koji su faktori uticali na istu. Na potrošnju utiču dve grupe faktora: ekonomski (posebno visina dohotka, odnosno kupovna moć potrošača i visina maloprodajnih cena) i vanekonomski faktori (posebno nivo informisanosti, navike i snabdevenost tržišta). Cilj je da se sagleda uticaj napred navedenih faktora na potrošnju sušenog voća. Akcenat je stavljen i na pitanje da li je snabdevenost tržišta, odnosno ponuda, osnovni limitirajući činilac veće potrošnje sušenog voća u našoj zemlji. Prikupljanje podataka vršeno je anketnim ispitivanjem na prostom slučajnom uzorku od 98 ispitanika na području grada Novog Sada. Mada je ovo relativno mali uzorak za značajniju reprezentativnost, dobijeni odgovori, ipak, dovoljno su indikativni i ukazuju na osnovne faktore koji utiču na potrošnju sušenog voća.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj različitih tipova transportera na stepen mehaničkog oštećenja semena kukuruza

Đukanović Lana, Milićević Miloš, Pavlov Milovan, Jovin P., Biserčić Dragan, Glumac M.

Kao sredstvo unutrašnjeg transporta semena u toku procesa dorade koriste se različiti tipovi transportera za zrno kao što su: gumeni trakasti, gumeni kasetasti, vertikalni kofičasti, skrejperi, vibracioni (četvrtasti ili cevasti) i pneumatski sa klatećim koficama. Svaki od navedenih transportera ima svoje prednosti i nedostatke. Izbor tipa transportera zavisi od uspostavljenih tehnologija za doradu semena odnosno od rasporeda prostora i opreme. Najveće mane transportera su pre svega mehanička oštećenja semena odnosno vidljive i nevidljive povreda koje mogu biti od manjeg ili većeg uticaja na čistoću i klijavost semena. S obzirom da na jednom doradnom centru nema ugrađenih svih vidova transportera ovaj rad se bavio istraživanjem uticaja transporta semena klasičnim kofičastim transporterima (metalne kofice) i transportera sa klatećim koficama (plastične kofice).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Fizičko-hemijske karakteristike nosača premiksa – značajan činilac u proizvodnji premiksa

Filipović Slavko, Ristić Milutin, Sakač Marijana, Kormanjoš Šandor, Đuragić Olivera

Proizvodnja premiksa predstavlja kompleksan tehnološki postupak, pri čemu je kvalitet premiksa od posebnog značaja. Izbor nosača premiksa obezbeđuje raspodelu ingredijenata premiksa i direktno utiče na homogenost premiksa. U ovom radu ispitane su fizičke i hemijske karakteristike nosača premiksa (brašno tip „850“, sitne pšenične mekinje, pšenične mekinje srednje granulacije, pšenične mekinje krupne granulacije, pšenično stočnobrašno,sladne klice, oplemenjeno i ekstrudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno i mleveni kukuruz) – nasipna masa, ugao nasipanja, granulacija i nutritivna vrednost, koji bitno utiču na kvalitet premiksa, a time i na kvalitet krmnih smeša u koje se inkorporiraju.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ispitivanje modula elastičnosti piliranog semena šećerne repe

Lončarević Velimir, Rajić Milorad, Stojaković Željka

Piliranje semena je tehnološki postupak u procesu dorade semena šećerne repe u toku kojeg se na seme manje krupnoće nanosi omotač – pilir masa, koji je pogodan za setvu mehaničko-pneumatskim sejalicama. Postupak i tehnologija pravljenja pilir mase, kao i nanošenja mase na seme, imaju za cilj da obezbede postojanost pilete, odnosno njenu čvrstoću i lako rastvaranje pod uticajem vlage iz zemljišta. Za ispitivanje su uzeti uzorci semena nekoliko proizvođača piliranog semena. Ispitivanje čvrstoće semena na pritisak obavljeno je specijalnim uređajem. Na osnovu vrednosti sekantnog modula elastičnosti proizilazi da uzorak broj dva ima bolji kvalitet pilete, ali istovremeno i najmanje ujednačeno seme. Prvi uzorak je imao najmanje vrednosti sile razaranja i sekentnog modula elastičnosti, ali je bio veoma ujednačen u pogledu mehaničkih osobina.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Skladištenje semena soje sa i bez aktivne ventilacije

Kostić Miladin, Tatić Mladen, Đukić Vojin, Gajičić Velinka

Skladištenje semena soje je važan segment u ukupnoj proizvodnji semena. U praksi, se često dešava da se kvalitet semena tokom skladištenja snizi. Ponekad se desi da materijal tokom skladištenja izgubi svojstvo semena. Zbog toga je važno pouzdano skladištenje. U radu su prikazane promene svojstava kvaliteta semena tokom skladištenja u ćelijama tipa „Kongskilde“. U tri ćelije primenjena je povremena aktivna ventilacija okolnim vazduhom, a u tri ćelije seme je skladišteno bez aktivne ventilacije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Dinamika briketiranja predgrejane trske zavojnom presom

Mulić Veselin, Janjić Goran, Balint Bela

U radu je prikazan matematički model briketiranja trske u zavojnoj presi neupravljani objekat, sa simboličko funkcionalnom šemom i opisom procesa. Izloženi su: dijagram objekta i procesa kao i strukturni dijagram prese sa veličinama sistema. Detaljno su saopštena iskustva briketiranja različitih biomasa i trske uz prethodno predgrevanje. Računarskim i inženjerskim alatima određeni su analitički izrazi funkcionalnih zavisnosti karakteristika briketirane trske datih u brojnim dijagramima savremene literature.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">