Reklama

Uticaj faktora osmotskog sušenja na kinetiku konvektivnog sušenja kriški kruške (Pyrus Communis L.)

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko, Radojčin Milivoj, Stojanović Čedomir

U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja osmotskog sušenja kao predtretmana na kinetiku konvektivnog sušenja kruške sorte ‘William’ u obliku ¼ ploda – kriški. Obavljen je trofaktorni eksperiment konvektivnog sušenja kriški kruške gde su faktori eksperimenta bili predtretman, temperatura vazduha za sušenje i brzina vazduha za sušenje ispred sloja materijala. Oblici predtretmana su bili: osmotsko sušenje sa temperaturom rastvora 40oC i koncentracijom rastvora 50oBx, osmotsko sušenje sa temperaturom rastvora 60oC i koncentracijom rastvora 65oBx i kriške postavljene u konvektivnu sušaru bez predtretmana. Statističkom metodom disperziona analize trofaktornog eksperimenta ocenjen je uticaj analiziranih faktora na kinetiku konvektivnog sušenja kriški. Na osnovu analize ocenjeno je da izabrani predtretmani i temperatura vazduha za sušenje su značajni na kinetiku konvektivnog sušenja dok je brzina vazduha ispred sloja materijala manje značajna kao i međusobna interakcija faktora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Cerealije – proizvodnja, svojstva i organska hrana

Radosavljević Milica

Čovek je oduvek u svojoj ishrani koristio zrno cerealija, odnosno žita. Tek je zamena klasičnih kamenih mlinova dovela do masovne proizvodnje belog brašna. Odbacujući celo zrno i orijentišući se isključivo na beli hleb i peciva savremeno čovečanstvo je postepeno potisnulo iz svoje ishrane izuzetno vredna žita: proso, ječam, ovas, raž, heljdu, štir, pa čak i kukuruz. Druga polovina prošlog veka donosi buđenje svesti o potrebi vraćanja na prirodne izvore hrane i visokim biološkim vrednostima koje ona ima za ljudski organizam. Jedan od osnovnih principa pravilne i zdrave ishrane jeste svakodnevna upotreba integralnih cerealija. Cerealije su jedna od najzastupljenijih biljnih vrsta u organskoj proizvodnji u svetu. Sagledavajući najnovije trendove svetske nauke o hrani za zadatak ovog rada je postavljeno da se prikažu najbitnija svojstva i perspektive razvoja proizvodnje i korišćenja najvažnijih cerealija u našoj zemlji i u svetu. Polazeći od do sada ostvarenih naučnoistraživačkih rezultata, potencijalnih mogućnosti, stanja i potreba na tržištu, a u skladu sa preporukama nutricionista, proizvodnja organskih cerealija i njihovih proizvoda visoke nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti se smatra izuzetno aktuelnom i atraktivnom. Cilj rada je da skrene pažnju na ovaj veoma važan sektor savremene nauke i tehnologije za koji se sa pravom se može reći da je pun pravih i velikih izazova.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Osobine amilazno lipidnog kompleksa različitih sorti pšenice ubirane u različitim godinama

Kwaśniewska-Karolak Izabella, Rosicka-Kaczmarek Justyna, Nebesny Ewa

U radu su analizirani uzorci skroba koji su dobijeni iz tri sorte pšenice ubirane 2001, 2002 i 2003 godine. Određene su termodinamičke osobine amilazno-lipidnog kompleksa (AML) formiranog u analiziranom skrobu u zavisnosti od vlažnosti zemljišta tokom vegetacije. Disocijacija i resocijacija AML i osobine njhovih poliformnih oblika su određene kalorimetrijskim diferencijalnim skeniranjem. Utvrđeno je da uzorci skroba dobijeni iz iste sorte ali ubirani u različitim godinama imaju različiti sastav. Takođe, otkriveno je da entalpija disocijcije i reasocijacije AML i oblici pikova na dijagramima tokom hlađenja skroba su različiti i zavise od godine ubiranja pšenice. Zaključeno je da uticaji okoline tokom rasta pšenice imaju signifikantni efekat na osobine skroba.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj jona CU2+ i AL3+ na promenu zeta potencijala pektinskih i proteinskih preparata izolovanih iz šećerne repe

Kuljanin Tatjana, Mišljenović Nevena, Koprivica Gordana, Lević Ljubinko, Filipčev Bojana

Svi modeli koji opisuju ponašanje naelektrisanih koloidnih čestica baziraju se na postojanju dva osnovna sloja koja okružuju česticu – nepokretni i difuzioni sloj, koji zajedno nose naziv dvojni električni sloj. U elektrokinetičkim pojavama učestvuju isključivo joni iz difuzionog sloja a potencijal u delu difuzionog sloja gde još postoji mogućnost hidrodinamičkog kretanja tečnosti, merljiva je veličina koja se označava kao elektrokinetički ili Zeta potencijal. Dodavanjem pozitivno naelektrisanih jona Cu2+ i Al3+, može se Zeta potencijal smanjiti do nule kada nestaju odbojne sile između koloidnih makromolekularnih čestica što omogućuje njihovu aglomeraciju i koagulaciju u vodenim rastvorima. U ovom radu, ispitivana su dva model-rastvora komercijalno raspoloživih pektina u koncentracijama koje odgovaraju koncentracijama u soku šećerne repe kao i jedan model-rastvor proteinskog preparata. Ispitivani sistemi su tretirani rastvorima CuSO4 i Al2(SO4)3. Eksperimentalno je potvrđeno da je kod svih ispitivanih preparata dodavanjem Cu2+ i Al3+ jona, došlo do promene predznaka Zeta potencijala pri čemu se negativna vrednost Zeta potencijala smanjivala proporcionalno povećanju koncentracije ovih jona. Elektrokinetičkim merenjima je utvrđeno da je do promene predznaka Zeta potencijala došlo pri manjim količinama koagulanta CuSO4 u odnosu na koagulant Al2(SO4)3 što znači da CuSO4 pokazuje bolja koagulaciona svojstva. Razlog tome je velika sposobnost površinske kompleksacije koja je naročito izražena kod Cu2+ jona kao i uticaj SO42- jona na poboljšanje koagulacije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Fotonaponski sistem u navodnjavanju

Čorba Zoltan, Katić Vladimir, Milićević Dragan, Reljić Dejan

Fotonaponsko pretvaranje energije sunčevog zračenja u električnu energiju se u svetu primenjuje nekoliko decenija. U poljoprivrednoj delatnosti postoji potreba za električnom energijom na mestima koja su često udaljena od električne mreže, a izgradnja iste je neekonomična. Korišćenjem fotonaponskih sistema manjih snaga stvorena je mogućnost proizvodnje električne energije i na takvim mestima. Jedna od mogućih primena fotonaponskog sistema je u navodnjavanju. Rad daje moguća rešenja fotonaponskih sistema, a koji su primenljivi u sistemu za navodnjavanje. Razmotreni su direktni jednosmerni fotonaponski sistemi, fotonaponski sistem sa skladištenjem električne energije i fotonaponski sistemi spojeni na distributivnu električnu mrežu. Prikazani su i eksperimentalni rezultati za fotonaponski sistem sa mogućnošću spajanja na distributivnu mrežu. Sve pomenute vrste fotonaponskih sistema obezbeđuju mogućnost navodnjavanja biljaka pri svim uslovima, što potvrđuju i izvršena merenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Primena sinhronih generatora sa stalnim magnetima u malim hidroelektranama

Reljić Dejan, Čorba Zoltan, Dumnić Boris

Potrebe za električnom energijom u novom milenijumu se brzo uvećavaju. Hidroelektrane koje koriste hidropotencijal malih vodotokova postaju jedna od ključnih tema u oblasti energetskog sektora. Energija vodotokova predstavlja jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije, a ujedno i jedini izvor energije koji je trenutno ekonomski konkurentan fosilnim gorivima. Male hidroelektrane mogu obezbediti čistu električnu energiju i obezbediti napajanje udaljenih poljoprivrednih područja u kojima ne postoji distributivna električna mreža. U ovom radu je predstavljen sistem male hidroelektrane sa sinhronim generatorom sa stalnim magnetima i AC/AC energetskim pretvaračem. Predstavljeni sistem se može koristiti u poljoprivredi za napajanje električnih pumpi za navodnjavanje, za zagrevanje i ventilaciju staklenika i napajanje sistema osvetljavanja biljaka.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Senzorne karakteristike Petrovske Klobáse (fermentisane suve kobasice) sušene tradicionalno i u industrijskim uslovima

Jokanović Marija, Petrović Ljiljana, Ikonić Predrag, Tomović Vladimir, Džinić Natalija, Savatić Snežana, Tasić Tatjana

U ovom radu ispitana su senzorna svojstva (spoljni izgled, izgled preseka, boja na preseku, aroma, tekstura i sočnost), kao i ukupni senzorni kvalitet fermentisanih suvih kobasica, Petrovska klobása, tokom proizvodnje. Nadev za kobasice pripremljen je na isti način i napunjen u prirodne omotače. Kobasice su podeljene u dve grupe: procesi dimljenja, sušenja i zrenja odvijali su se na tradicionalan način u domaćinstvu, pod klimatskim uslovima – grupa T, odnosno u industrijskim, kontrolisanim uslovima, grupa I. Fermentisane suve kobasice grupe I postigle su sadržaj vode niži od 35% nakon 45 dana, a kobacise grupe T nakon 90 dana proizvodnje. Spoljni izgled kobasica grupe T ocenjen je sa 90% kvaliteta (ocena 4,5) nakon 30 dana proizvodnje. Ostala ispitana senzorna svojstva kobasica grupe T prvi put su ocenjene sa više od 90% maksimalnog kvaliteta nakon 60 dana proizvodnje. Kobasice grupe I su postigle više od 90% kvaliteta za senzorna svojstva spoljni izgled, izgled preseka i boja na preseku, nakon 45 dana, a za svojstva aroma, tekstura i sočnost nakon 90 dana proizvodnje.Nakon 90 i 120 dana oba načina proizvodnje rezultirala su kobasicama veoma dobrog kvaliteta, ocenjenim sa više od 95% maksimalnog kvaliteta za ispitana senzorna svojstva. Iako su obe grupe kobasica nakon 120 dana dobile visoke ocene za svojstva spoljni izgled, izgled preseka i aromu, ipak su prosečne ocene kobasica grupe T za ova svojstva bile značajno veće (P < 0,05).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Jednostavan sistem za ispitivanje fermentacione dinamike u silaži

Čolović Radmilo, Vukmirović Đuro, Palić Dragan, Plavšić Miroslav, Glamočić Dragan, Jajić Igor, Jeremić Dragomir

Siliranje je metod konzerviranja biljnog materijala baziran na anaerobnoj fermentaciji, pri kojoj mikroorganizmi sintetišu organske kiseline koje konzervišu biljku kako bi se očuvale nutritivne materije. Različiti tipovi mini silosa (test tube, staklene tegle, metalne konzerve, plastične vreće) su do sada korišćeni za laboratorijsko ispitivanje fermentacione dinamike u silaži. Pogodnost ovih mini silosa zavisi pre svega od efikasnosti sprečavanja ulaska vazduha u silažni materijal. Prisustvo vazduha u silaži može da dovede do neželjenih mikrobioloških procesa, a time do razgradnje hranljivih materija.U ovom radu silirana je cela biljka kukuruza, sa i bez dodatka bakterijskog inokulanta, u jednostavnom sistemu za ispitivanje silaže. Sistem se sastojao od polipropilen (PP) posude, zapremine oko 2,5 dm3, sa poklopcem na koji je postavljen specijalan ventil sa vodenim punjenjem, čija je uloga da onemogući da vazduh prodre u unutrašnjost posude, a da pri tome gasoviti produkti fermentacije mogu nesmetano da izlaze iz posude. Kontejneri su podeljeni u dve grupe: u jednu grupu je dodat komercijalni inokulant (Bonsilage Mais) u obliku heterofermentativnih i homofermentativnih bakterija mlečne kiseline, dok je druga grupa bila kontrolna. Kontejneri su otvarani 15. i 50. dana fermentacije, i u uzorcima su određivani ukupan broj kvasaca i plesni i ukupan broj bakterija. Posle 50 dana silaža je bila u dobrom stanju i nije bilo značajnih gubitaka mase. Sistem za ispitivanje silaže predložen u ovom radu je jednostavan, ekonomičan i u onemogućava pristup vazduha silaži u toku ispitivanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Kontrola kvaliteta vina primenom nove spektrofotometrijske metode

Radovanović Blaga, Bojić Jorgovanka

Danas je poznato da korišćenje namirnica bogatih antioksidantima u ishrani može imati pozitivan efekat na zdravlje. Antioksidansi, kao što su polifenoli, tokoferoli, askorbinska kiselina i karotenoidi, reaguju sa slobodnim radikalima, sprečavajući oksidaciju lipida, lipoproteina i nukleinskih kiselina, tako da pokazuju antimutogeno i antikancerogeno dejstvo. Najveći doprinos ukupnom antioksidativnom kapacitetu voća, povrća, voćnih sokova i vina daju polifenoli. U ovom radu je predložena nova, brza, osetljiva i jevtina spektrofotometrijska metoda za određivanje antioksidativne aktivnosti uzoraka vina. Predložena spektrofotometrijska metoda je zasnovana na reakciji kalijum-bromat – hloridna kiselina – metiloranž. Reakcija obezbojavanja metiloranža u ovom sistemu je veoma brza i praćena je merenjem apsorbance na talasnoj dužini od 505 nm na svakih 30 sekundi tokom 10 minuta. Zapaženo je da prisustvo fenolnih jedinjenja, poput galne kiseline, znatno usporava reakciju razgradnje metil oranža. Smanjenje brzine indikatorske reakcije je utoliko izraženije, ukoliko je veća količina fenola u reakcionom sistemu. Eksperimentalni rezultati pokazuju da sistem kalijum- bromat – hloridna kiselina – metil oranž može se primeniti ne samo na model-sisteme, već i za određivanje antioksidativne aktivnosti realnih uzorak vina. Jedini aparat potreban za primenu ove metode je spektrofotometar, dok je dejonizovana voda jedini korišćeni rastvarač. Rezultati dobijeni predloženom metodom upoređeni su sa rezultatima dobijenim primenom α,α-difenil-β-pikrilhidrazil (DPPH) radikala za određivanje antioksidativne aktivnosti vina i pri tome nije uočena značajna razlika između ova dva niza rezultata.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj vlažnosti na fizičke osobine semena soje

Lončarević Velimir, Babić Mirko, Tubić-Balešević Svetlana, Đilvesi Karlo, Kostić Miladin, Štatkić Slaviša

Cilj istraživanja je utvrđivanje zavisnosti fizičkih osobina od vlažnosti semena soje. Ispitivanje je obavljeno za sorte Balkan i Sava. Izmerene su sledeće fizičke osobine: dimenzije, ekvivalentni prečnik, sferičnost, gustina zrna, nasipna masa, koeficijent trenja, dinamički ugao nasipanja, zapremina zrna i mehaničke osobine. Vlažnost semena soje bila je u rasponu od 8 do 20%. U ovom radu daju se preliminarni rezultati iz prve godine istraživanja. Uočeno je da većina fizičkih osobina semena zavisi od vlažnosti u izmerenom dijapazonu. Kao što je iz literature poznato deformisanjem semena (zrna) soje mogu nastupiti dva slučaja. Kod suvog semena krajnji ishod je drobljenje zrna, a kod vlažnijeg dolazi do gnječenja. Daju se preliminarne vrednosti sila loma kod slučaja drobljenja zrna i analizira se promena modula elastičnosti.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">