Reklama

Datum izdavanja: Prosinac 2011.
ISSN: 1330-7142
UDK: 633.854.78 : 664.3
Tel. ++385 31 224 200
Fax. ++385 31 207 017
Izdavač: Zadružna Štampa, d.d., Jakićeva 1, 10000 ZAGREB
Tel/fax: + 00385 (01)2316-050, 2316-060, 2301-347
Email: ured@pfos.hr

Url: http://www.pfos.hr/poljoprivreda/

.

.
Razlike među kulturama pšenice u parametrima zrna u odnosu na proizvodnju etanola

Daniela Mikulíková, Viera Horváthová, Ľubomír Rückschloss, Soňa Gavurníková, Alžbeta Žofajová, Ján Kraic

Vrijednosti uzoraka zrna pšenice (prinos zrna, tvrdoća, sadržaj proteina, škrob, amilaza i aktivnost a-amilaze) uspoređivali su se u odnosu na proizvodnju etanola. Dobiveni rezultati ukazuju na signifikantne razlike između kultivara u sadržaju amilaze, aktivnosti a-amilaze i tvrdoći zrna u odnosu na prinos zrna, sadržaj proteina i škroba, gdje vrijednosti nisu bile signifikantne. Kultivar je imao utjecaja na sadržaj amilaze, aktivnost
a-amilaze i tvrdoću zrna. Obje metode ispitivanja na fermentaciju škroba – odvojena hidroliza i fermentacija (SHF), kao i istovremena saharizacija i fermentacija (SSF), pokazale su razliku među kultivarima u prinosu etanola.

Link ka izvoru

Suspenzija bentonit – voda: utjecaj na proteinsku stabilnost vina malvazija istarska

Tomislav Plavša, Ingrid Palman

Bentonit je nezaobilazno sredstvo u proizvodnji bijelih vina. Istraživan je utjecaj tri tipa bentonita (natrijev, kalcijev i natrij/kalcijev) i dva tipa vode (vodovodna/tvrda i destilirana /meka) na doze bentonita potrebnih za stabilizaciju bjelančevina, a, posljedično tome, i na senzorska svojstva vina Malvazija istarska. Utvrđena je značajna razlika u dozama bentonita s obzirom na tvrdoću vode. Najmanje doze za stabilizaciju bjelančevina (100 g/hl) zabilježene su kod primjene natrijevoga i kalcijevoga bentonita u destiliranoj vodi. Kod tih je tretmana uočen i najmanji utjecaj na senzorska svojstva vina Malvazija istarska.

Link ka izvoru

Djelotvornost dijatomejske zemlje i mješavina dijatomejske zemlje i piretrina

Irma Kalinović, Zlatko Korunić, Vlatka Rozman, Anita Liška

U radu su prikazani rezultati laboratorijskih pokusa na uskladištenoj mekanoj pšenici infestiranoj s dvije vrste skladišnih kukaca: rižin žižak – Sitophilus oryzae L. i kestenjasti brašnar – Tribolium castaneum Herbst., obrađenoj kombinacijama mješavina dijatomejske zemlje (DZ) i piretrina (Diatect V, Diatect II, Bug-B-Gon, Perma-Guard D-20) i DZ bez piretrina (Protect-It, Perma-Guard i DZ iz Hrvatske). Rezultati su pokazali opravdanost mješavina DZ i piretrina, jer su značajno djelotvornije na test kukce u odnosu na DZ bez piretrina. S obzirom na to da Hrvatska ima nalazišta DZ-a i autohtoni buhač, moguće je mješavinom DZ i piretrina razviti ekološko prihvatljiv hrvatski insekticid za domaće potrebe, a, isto tako, i za izvoz u druge zemlje.

Link ka izvoru

Mikopopulacija ljekovitoga bilja u Hrvatskoj

Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Jelena Poštić

Sustavnog istraživanja mikoflore ljekovitoga bilja u našoj zemlji do sada nije bilo. U ovome radu iznosimo rezultate preliminarnih istraživanja mikopopulacije 14 vrsta ljekovitih biljaka. Ukupno je pregledano 393 biljna dijela, s kojih je izolirano 10 rodova gljiva: Penicillium, Aspergillus, Sordaria, Phoma, Cladosporium, Rhizopus, Stemphillium, Fusarium, Phomopsis i jedan nedeterminirani rod. S najvećeg broja uzoraka izoliran je Penicillium sp. (s 11 od 14 biljnih vrsta). Na biljkama s kojih su izolirane gljive nisu utvrđeni makroskopski vidljivi simptomi zaraze, osim biljnih dijelova Lavandula x intermedia, s koje su izolirani Phomopsis sp. i Fusarium sp. i Foeniculum vulgare, s kojega je izoliran Phomopsis sp.

Link ka izvoru

Inhibicija rasta fusarium sp. u stočnoj hrani

Gabriella Kanižai Šarić, Tomislav Klapec, Zlata Milaković, Bojan Šarkanj, Hrvoje Pavlović

Kontaminacija gljivama iz roda Fusarium, osim na usjevima u polju, može se pojaviti i u uskladištenim prozvodima. Stoga se stočnoj hrani pohranjenoj u skladišta i silose dodaju tvari antifungalnih osobina. U ovome radu ispitana je djelotvornost smjese sintetskih i prirodnih antioksidanasa na rast Fusarium graminearum i Fusarium verticillioides u krmnoj smjesi. Najučinkovitija inhibicija rasta ostvarena je smjesom butiliranoga hidoksianisola, propil parabena i timola.

Link ka izvoru

Sadržaj karnozina i oksidativna stabilnost mišića muških i ženskih brojlerskih pilića

Gordana Kralik, Helga Medić, Nives Marušić, Zlata Kralik, Manuela Grčević

Karnozin je dipeptid koji ima antioksidativno djelovanje u mišićima pilića. U posljednje vrijeme pripisuje mu se antiageing effect, što je posebno značajno u održavanju zdravlja i vitalnosti ljudi. U radu se istražuje koncentracija karnozina u prsnim mišićima i mišićima zabataka Cobb 500 brojlerskih pilića. Istraživanje je provedeno na 20 muških i ženskih brojlera tovljenih 42 dana na konvencionalan način. Na svježim mišićima prsa i zabataka izmjerene su koncentracije karnozina, kao i TBARS vrijednosti prema spolu pilića. Sadržaj karnozina u mišićnome tkivu prsa bio je neznatno veći kod ženskih nego kod muških pilića (1079,85 : 1012,66 μg/g tkiva; P>0,05). Veće vrijednosti karnozina utvrđene su, također, i u mišićnome tkivu zabataka kod ženskih u odnosu na muške piliće (464,69 : 404,97 μg/g tkiva; P>0,05). Kod oba spola primijećeno je veće odlaganje karnozina u prsnom mišićnom tkivu, u odnosu na tkivo zabataka. Produkti oksidacije lipida, mjereni kao TBARS vrijednosti (mg MDA/kg tkiva), nisu se statistički razlikovali niti prema vrsti mišića, niti prema spolu (P>0,05). Istraživanja je potrebno nastaviti u pravcu kontrole produkata oksidacije tijekom čuvanja mesa pod određenim kondicijama.

Link ka izvoru

Značaj investicija u razvoju konkurentnosti proizvodnje konzumnih jaja

Ana Crnčan, Ljubica Ranogajec, Jadranka Deže, Jelena Kristić

Konkurentnost proizvodnje konzumnih jaja u Republici Hrvatskoj povezana je s procesom prilagođavanja standardima EU. Mogući načini držanja kokoši nesilica koji će biti primijenjeni, u skladu s legislativom EU, su:
kavezni sustavi držanja (obogaćeni kavezi) i alternativni sustavi držanja (slobodno držanje, držanje na dubokoj stelji i etažno držanje u staji). U cilju utvrđivanja pretpostavki razvoja proizvodnje, provedeno je istraživanje usmjereno na investicijske mogućnosti proizvođača konzumnih jaja. Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju kako opremljenost proizvodnih objekata ne udovoljava potrebnim normama u 80% analiziranih farmi, dok svega 20% proizvođača ima mogućnost udovoljiti tehničko-tehnološkim uvjetima zakonske regulative. Najveću opasnost prilikom prilagođavanja standardima EU, proizvođači prepoznaju, primarno, u povećanju troškova proizvodnje, a sekundarno u smanjivanju proizvodnih kapaciteta. Opstojnost proizvođača konzumnih jaja moguća je dobrom organizacijom proizvodnje, koja bi podrazumijevala njihovu međusobnu horizontalnu povezanost.

Link ka izvoru

Razlike u produktivnosti rada između uzgajivača kasave muškoga i ženskoga spola na malim posjedima u ideato području imo države, Nigerija

Benjamin Chukwuemeka Okoye, Godwin Ndubuisi Asumugha, Obasi Ukoha, Mercy Ebele Ejechi, Friday Nwanezi Aboajah

Istraživanje se bavi razlikama u produktivnosti rada među uzgajivačima kasave (Manihot esculenta Crantz) muškoga i ženskoga spola na malim posjedima u području Ideato države Imo, Nigerija, 2008. godine.Podaci za ovo istraživanje prikupljeni su u više faza, metodom slučajnog uzorka. Od 120 uzgajivača kasave, 60 sudionika je muškoga i 60 ženskoga spola. Za uzgajivače muškoga spola koeficijenti za veličinu gospodarstva i kredita bili su negativni u odnosu na produktivnost rada i signifikantni na razini vjerojatnosti 10,0%. Što se tiče žena uzgajivača, koeficijent je za veličinu posjeda bio negativan, dok je za dostupnost kreditu bio pozitivan. Oba su pokazatelja bila na razini vjerojatnosti 1,0%. Koeficijenti koji se odnose na obrazovanje i godine starosti bili su negativni i signifikantni na razini vjerojatnosti 5,0% za sve uzgajivače. Ti rezultati služe kao pokazatelji koji će potaknuti provođenje reformi, kako bi se omogućilo mlađim i sposobnim ženama uzgajivačima da lakše dođu do više zemlje i kredita te da se, na taj način, poveća produktivnost rada.

Link ka izvoru

Utjecaj ponavljanja prohoda traktora na neka fizikalna svojstva praškasto-ilovastoga tla

Dubravko Filipović, Stjepan Husnjak, Silvio Košutić, Zlatko Gospodarić, Igor Kovačev, Krešimir Čopec

Cilj ovoga rada bio je odrediti zbijanje tla prouzročeno kretanjem traktora po neobrađenome vlažnome praškastoilovastom tlu (Mollic Fluvisol). Za određivanje zbijenosti tla praćene su promjene u penetrometarskom otporu, volumnoj gustoći i ukupnome porozitetu tla. Postupci uključuju deset prohoda traktora s pogonom na sva četiri kotača, snage motora 54,0 kW i mase 3560 kg (1580 kg na prednjoj osovini i 1980 kg na stražnjoj osovini, međuosovinskoga razmaka 2,41 m). Na traktoru su bili dijagonalni pneumatici, sprijeda 11.2-24, a straga 16.9-30, s tlakom od 160 kPa i 100 kPa. Brzina kretanja traktora tijekom prohoda preko pokusnih parcela bila je 5,0 km h-1. U usporedbi s početnim stanjem tla, svaki prohod traktora prouzročio je povećanje penetrometarskog otpora na svim dubinama, a prosječno povećanje, ako se računaju svi slojevi, bilo je 9,8, 18,5 i 26,1% nakon jednog, pet i deset prohoda. Volumna se gustoća također povećala nakon prohoda traktora, ali je povećanje u postocima bilo manje. Prosječno povećanje, u usporedbi s početnim stanjem, bilo je 3,6, 9,5 i 12,9% nakon jednog, pet i deset prohoda. Ukupni se porozitet tla smanjio nakon prohoda traktora, a prosječno je smanjenje iznosilo 4,5, 16,5 i 20,8% nakon jednog, pet i deset prohoda traktora.

Link ka izvoru

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">