Reklama

INVENTORY OF THE PLANT SPECIES IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL MUSEUM FOR THE PURPOSE OF ITS RESTORATION AND PROTECTION

Originalan naučni rad – Original scientific paper

Sažetak

Na teritoriji Bosne i Hercegovine Botanički vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu jedini je objekat specijalne namjene koji služi u svrhu naučno-istraživačkog rada i u svrhu edukacije đaka i studenata. Botanički vrt Zemaljskog muzeja BiH vrijedan je spomenik kulturno-historijskog naslijeđa. Nakon ratnih razaranja i svih posljedica koje ona sa sobom nose, Vrt više ne može u potpunosti da služi svojoj funkciji-naučnoj, edukativnoj, kulturno-prosvjetnoj i estetsko-dekorativnoj.

Provedenim procesom identifikacije i inventarizacije biljnog fundusa u Botaničkom vrtu, izvršenim mjerenjima i procjenom pojedinačnog i ukupnog stanja oštećenosti i stradanja dati su prijedlozi mjera zaštite kao i vizija budućeg izgleda Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine kako bi se doprinijelo daljnjim proučavanjima raznovrsnosti i bogatstva biljnog svijeta.

Ukupna vrtna površina od 14.270,00 m² nije u potpunosti iskorištena. Znatan dio te površine može biti iskorišten u svrhu prezentacije biljaka visoke hortikulturne vrijednosti a, primjenom bogatog asortimana sezonskog cvijeća i formiranjem ružičnjaka nametnula bi se blaga podjela Vrta na pejzažni i klasični stil u omjeru 14.270,00 m² : 1110,53 m².

Obnova Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine trebala bi biti jedan od prioritetnijih zadataka strategije razvoja naše Države u smislu očuvanja i zaštite kulturnih i naučnih institucija koje služe za edukaciju mladih ljudi.

U Evropi i svijetu se već dugo posvećuje pažnja očuvanju prirode, botaničkih vrtova, raznolikosti vrsta-biodiverzitetu te se to nameće kao potreba i kod nas jer težimo uklapanju u evropske i svjetske standarde.

“Zaštitom prirodne i kulturne baštine dokazuje se civilizacijska zrelost jedne države i jednog naroda“.3
Ključne riječi: identifikacija i inventarizacija biljnog fundusa, Botanički vrt
Zemaljskog muzeja BiH, zaštita i obnova

Summary

Botanical gardens are categorized as the green areas of special use. Those green areas have versatile roles, of which education and scientific research work are the most important ones. The choice of plants for these areas depends on their purpose.

The Botanical Garden of the National Museum in Sarajevo is the only special purpose object in Bosnia and Herzegovina that serves for the scientific research work and education of school and college students.
The Botanical Garden of the National Museum of Bosnia and Herzegovina is a valuable monument of cultural and historical heritage. After the destroying and other consequences of war, the Garden can no longer fulfill its functions: scientifical, educational, cultural, and decorative-aesthetical.

Inventory of pre-existing condition of the Botanical Garden of the National Museum of Bosnia and Herzegovina, meaning the presence of the autochthonous and exotic trees and shrubs, annual, biennial and perennial flowering plants, will contribute to the further study of the diversity and richness of plant life.
The aim of the conducted process of the identification and inventory of plant material in the Botanical Garden, measurements and the assessments of the damage, is to recommend protection measures, and provide a vision of the future appearance of the Botanical Garden of the National Museum of Bosnia and Herzegovina

Key words: identification and inventory of plant material, Botanical Garden of National Museum in Bosnia and Herzegovina, protection and restoration.

Uvod

Osnovna namjena botaničkih vrtova, u proteklih pet stoljeća njihovog postojanja, u Evropi se mijenjala i prilagođavala potrebama društva i vremenu u kojem su djelovali.

Najstariji evropski botanički vrt osnovan je 1543. godine u Pisi u Italiji radi uzgoja ljekovitih biljaka za potrebe studija medicine. I u ostalim vrtovima koji su se kasnije osnovali, u 16. i 17. stoljeću, uzgajane su uglavnom ljekovite biljke.

U 18. i 19. stoljeću, u botaničkim vrtovima počinju se uzgajati biljke koje nisu ljekovite. Istovremeno se osnivaju i prvi vrtovi u kojima se uzgajaju biljke radi proučavanja srodstvenih odnosa među njima i imenuju biljne vrste.

Biljke iz različitih krajeva svijeta su se na taj način postepeno donosile i uzgajale i u Evropi, što je značajno doprinijelo razvoju botaničkih vrtova kao zelenih površina specijalnog karaktera.

Moglo bi se reći da se u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća vrijednost vrtova mjerila brojnošću zbirke živih biljaka kako egzotičnih vrsta tako i predstavnika lokalne flore. Potom se postepeno razvijaju specijalizirani vrtovi, poznati po vrijednim zbirkama pojedinih skupina biljaka.

Posljednjih nekoliko desetljeća civilizacijski razvitak počinje ugrožavati prirodu, pa se u botaničkim vrtovima širom svijeta najveća pažnja posvećuje uzgoju autohtonih biljnih vrsta.

Danas su botanički vrtovi uključeni u programe zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti (biodiverziteta).

Cilj i zadatak rada

Na teritoriji Bosne i Hercegovine Botanički vrt Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu jedini je objekat specijalne namjene koji služi u svrhu naučno-istraživačkog rada i u svrhu edukacije đaka i studenata. Botanički vrt Zemaljskog muzeja BiH vrijedan je spomenik kulturno-historijskog nasljeđa. Nakon ratnih razaranja i svih posljedica koje ona sa sobom nose, vrt više ne može u potpunosti da služi svojoj funkciji (naučnoj, edukativnoj, kulturno-prosvjetnoj i estetsko-dekorativnoj). Stoga je cilj ovog magistarskog rada inventarizacija postojećeg stanja Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH sa aspekta prisustva autohtonih vrsta drveća i grmlja, egzota, jednogodišnjeg, dvogodišnjeg i višegodišnjeg cvijeća što će doprinijeti daljnjim proučavanjima raznovrsnosti i bogatstva biljnog svijeta.

Zadatak rada je identifikacija cjelokupnog biljnog fonda, davanja prijedloga mjera zaštite kao i vizija budućeg izgleda Botaničkog vrta.

U periodu od 2000. do 2007. godine praćeno je stanje cjelokupnog biljnog fundusa u Botaničkom vrtu u pogledu: prisustva biljnih vrsta, zastupljenosti prisutnih biljnih vrsta brojnošću jedinki, morfoloških karakteristika, oštećenja i zdravstvenog stanja (starost, bolest i drugi faktori koji dovode do djelimičnog ili potpunog propadanja), uzgojnih svojstava, agrotehničkih mjera, mjera zaštite i prijedloga dopune postojećih biljnih vrsta.

Metod rada

Metode istraživanja koje tretiraju ovaj magistarski rad obavljene su u nekoliko etapa.

Prva etapa je podrazumijevala prikupljanje dostupnog dokumentacionog i literaturnog materijala o Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja BiH iz Arhiva BiH, Biblioteke Zemaljskog muzeja BiH, Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH i Nacionalne biblioteke BiH. Na osnovu prikupljenih podataka, dat je kratak prikaz o nastanku, razvoju i ratnim stradanjima Botaničkog vrta.

Druga etapa se sastojala u identificiranju, popisivanju i evidentiranju zastupljenih biljnih vrsta brojem jedinki i njihovom lociranju u Botaničkom vrtu.

Treća etapa je podrazumijevala praćenje morfoloških karakteristika koji se odnosio na faze listanja, cvjetanja i plodonošenja identificiranih biljnih vrsta. Nakon toga se pristupilo izradi tabelarnih prikaza svih praćenih i utvrđenih parametara.

U četvrtoj etapi izvršena su mjerenja pojedinačnih determinisanih i lociranih dendrovrsta. Visina stabala određivana je pomoću instrumenta, procjena starosti po kategorijama, zastupljenost vrsta na osnovu izmjerene površine u m2 i broja jedinki na datoj parceli, kao i procjena oštećenosti i zdravstveno stanje biljnih vrsta. Zatim je izvršena analiza cjelokupne površine i svih pojedinačnih parcela, te dat prijedlog (grafički i tabelarni) dopune i zaštite postojećih biljnih vrsta.

Rezultati rada i diskusija

Na osnovu praćenja i sagledavanja stanja u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u periodu od 2000. do 2007. godine obrađeno je slijedeće:
1. Identifikacija biljnih vrsta i zastupljenost jedinki:
1.1. Autohtono drveće, grmlje i egzote;
1.2. Jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje biljke.
2. Morfološke karakteristike identificiranih biljnih vrsta:
2.1. Autohtono drveće, grmlje i egzote;
2.2. Jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje biljke.
3. Analiza pojedinačnih dijelova vrta u pogledu prisustva biljnih vrsta na m2, oštećenja, zdravstvenog stanja, prijedloga mjera zaštite i dopune postojećih biljnih vrsta.

Tabela 1.1.

List, numerical representation and location of the identified species of autochthonous trees, shrubs, and exotic plants in the Botanical Garden of the National Museum of Bosnia and Herzegovina

Popis, brojčana zastupljenost i lokacija identificiranih vrsta autohtonog drveća, grmlja i egzota u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja BiH
BR. NAZIV VRSTE PORODICA BROJ JEDINKI BROJ PARCELE
1. Abies alba Mili Pinaceae 1 23
2. Abies grandis Lindi. Pinaceae 1 23
3. Acer ginnala Max. Aceraceae 4 13. 25. jp.dio vrta
4. Acer heldreichiii Orph. Aceraceae 1 spoljašaji dio vrta
5. Acer intermedium Pane Aceraceae 1 spoljašaji dio vrta
6. Acer monspessulanum L. Aceraceae 2 spoljasnji dio vrta
7. Acer palmarum Thunb.vai. kemalobum Aceraceae 1 17
8. Acer palmarum var. atropurpureum Schwer. Aceraceae 1 17
9. Acerpseudoplatanus L. Aceraceae 2 2.7
10. Acer pseudoplatanus L.cv. Leopoldii Aceracea 1 spoljainji dio vrta
11. Aesculus hippocastanum L. Hippocastanaceae 1 spoljainji dio vrta
12. Aesculus glabra L. var. glabra Hippocastanaceae 2 spoljainji dio vrta
13. Alnus iaponica Thunb. Betulaceae 1 spoljašnji dio vrta
14. Amelanchier ovalis Medik Rosaceae 1 Flora krečnjačkih.pl.
15. Ampelopsis brevipedunculata Viraceae 1 Flora krečnjačkih.pl.
16. Ampelopsis aconirifolia Bge. Viraceae 1 spoljašnji dio vrta uz ogradu
17. Akebia quinata Hourt Lardizabalaceae 1 pergola ispred Biblioteke
18. Atropa bella-donna L. Solanaceae 1 Flora pl .vrtića
19. Aucuba iaponica Tnunb. Comaceae 1 33
20. Berberi s vulgaris L. Berberidaceae 6 6. Fl.krečajačkili pl.
21. Berberisjulianae. Schneid. Berberidaceae 42 spoljašnji dio vrta. 13
22. Betula pendula Roth. Betulaceae 3 spoljašnji dio vrta. 12.30.31J2
23. Buddleja alternifoha Maxim. Loganiaceae 1 17
24. Buddleja davidii Franch. Loganiaceae 2 17
25. Buxus sempervirens L. Buxaceae 2 33. 28
26. Calocedrus decurrens (Torr.) Florin Cupressaceae 1 26
27. Calycanthus floridus L. Calycanthaceae 1 17
28. Calycanthus occidentalis Hook. Calycantnaceae 1 17
29. Campsis radicans L.   1 Iridarium
30. Carpimus orientalis Mill. Betulaceae 3 13
31. Catalpa bignonioides Walt. Bignoniaceae 3 spoljašnji dio vrta. 7
32. Cedrus atlantica (Endl.)Manetn Pinaceae 1 15
33. Celtis tournfortii Lamk. Ulmaceae 1 spoljainji dio vrta
34. Cerasus avium (L.) Monch. Rosaceae 1 spoljainji dio vrta
35. Cercidophillum japonicum Sieb Zucc. Cercidopkillaceae 1 6
36. Cepkalotaxus drupaceae Sieb & Zucc Cephalo tax ac cac 2 12,24
37. Chaenomeles japonica (Sweet)Nakai Rosaceae 2 15
38. Chaenomeles speciosa (Sweet)Nakai Rosaceae 1 18
39. Chamaecyparis laM soniana (Mun.)Parl Cupreisaceae 1 12
40. Chimonanthuspraecox (L.) Link. Calycanthaceae 3 17
41. Cladraris lutea (Michx ) K. Koch Papilionaceae 1 6
42. Clerodendrum bungei Sreud. Verbenaceae 1 17
43. Cytisus nigricans L. Papilionaceae 1 Flora na ikriljavcima
44. Colutea arboescens L. Papilionaceae 1 između kamenjara
45. Corvus florida L. Comaceae 1 14
46. Cornus mas L. Comaceae 2 18
47. Corvus sanguinea L. Comaceae 7 7,25
48. Cotoneaster divaricantus Rehd.&Wils. Rosaceae 1 terasa
49. Corylus avellana L. Betulaceae 7 7,12,25, 33
50. Corylus maxima Mill. cv. ..Purpurea” Betulaceae 2 spoljašnji dio vrta. 18
51. Crataegomespilus x dardari Simon-Louis Rosaceae 1 33
52. Crataegus crus- gali L. Rosaceae 1 14
53. Crataegus crus- gali var. splendens Rosaceae 1 14
54. Crataegus oxyacantha L. Rosaceae 2 18
55. Crataegus oxyacantha L. cv. Rubra Plena“ . „ Paulu’s Scarlet“. Rosaceae 2 13. 18
56. Cotinus coggygria Scop. Anacardiaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
57. Cydotna oblonga Mill. Rosaceae 3 13 .18. 25
58. Cumpressus sempervirens L. Cumpressaceae 2 26. 33
59. Daphne blagayana Freyer. Thymelaeaceae 1 Hora na dolomitu
60. Daphne mezereum L. Thymelaeaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
61. Davidia involucrata var.vilmoriana (Dode) Wane. Nysaceae 1 spoljašnji dio vrta
62. Deutzia scabra Thunb. Saxifragaceae 2 13.18
63. Eleagmis agnustifolia L. Eleagnaceae 1 spoljašnji dio vrta
64. Erica carnea L. Ericaceae 1 Hora na dolomitu
65. Euonimus verrucosa Scop. Celastraceae 1 Hora krečnjačkih pl.
66. Euonimus europaeus L. Celastraceae 1 17
67. Euonimus latifolius (L.) Miller. Celastraceae 3 Flora krečnjačkih pl. spoljašnji dio vrta. 17
68. Euodia daniellii (Beun.) Henisl. Rutaceae 1 spoljašnji dio vrta
69. Exochorda giraldii Hesse Rosaceae 1 13
70. Exochorda korolkwii Lav. Rosaceae 1 13
71. Exochorda grandiflora Lindi. Rosaceae 1 13
72. Fagus sylvatica L. Fagaceae 2 12. 33
73. Fagus sylvatica L. cv. Atropunicea Fagaceae 1 12
74. Ficus carica L. Moraceae 1 terasa
75. Forsytia europea Deg & Bald. Oleaceae 6 spoljašnji dio vrta. terasa. 15
76. Forsytia intermedia Zab. x prinmlina Oleaceae 1 15
77. Forsytia intermedia Zab. Oleaceae 1 15
78. Fraximus angustifolia Vahl. Oleaceae 2 7
79. Fraximus americana Oleaceae 4 spoljašnji dio vrta
80. Fraximus excelsior L. Oleaceae 2 spoljašnji dio vrta
81. Fragnula almis Mill. RJiamnaceae 1 Flora na škriljavcima
82. Genista tmgtoria L. Fabaceae 1 Flora na škriljavcima
83. Ginkgo biloba L. Ginkgoacaceae 2 2.12
84. Gymnodadus dioiais (L.)C.Koch. Papilionaceae 1 18
85. Gleditsia triacatUhos L. Papilionaceae 1 spoljašnji dio vrta
86. Hedera helix L. Araliaceae 3 terasa. FI. kanjona rijeke Miljacke
87. Hedera hibemica L. Araliaceae 1 spoljašnji dio vrta
88. Hydrangea arborescens L. Saxifragaceae 2 18
89. Hamamelis japonica Sieb &Zucc. Hamamelidaceae 1 spoljašnji dio vrta
90. Humulus lupillus L. Catmabaceae 1 terasa
91. Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae 23 7,13. 18? 25, 30. 33 spoljašnji dio vrta
92. Yucca filamentosa L.   2 17.21
93. Juniperus sibirica Burgsd. Cumpressaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
94. Juniperus sabina L. Cumpressaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
95. Juniperus communis L. Cupressaceae 2 30.31.32
96. Juglans regija L. Juglandaceae 3 spoljašnji dio vrta
97. Keria japonica DC. Rosaceae 1 13
98. Lonicera alpigena L. Caprifoliaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
99. Lonicera maackii (Rupr.)Maxim. Caprifoliaceae 4 18,12
100. Lonicera sp. Caprifoliaceae 2 7
101. Laburnum anagxroides Medik. Papilonaceae 4 18,12
102. Larix decidua Mill. Pinaceae 1 30.31.32
103. Lychim chinense Mill. var. ovatum (Veill.) Schneid. Solanaceae 1 spoljašnji dio vrta uz ogradu
104. Ligustrum vulgare L. Oleaceae 1 6
105. Mahonia aquifolium (Pursk) Nutt. Berberidaceae 1 25
106. Maznolia kobus DC. Maznoliaceae 1 28
107. Magnolia acuminata Magnoliaceae 1 28
108. Malus pumila Mill. var. niedzwetzkyana C.S. Rosaceae 1 17
109. Malus toringoides (Rehch) Hungles Rosaceae 2 spoljašnji dio vrta
110. Malus domestica Rosaceae 1 spoljašnji dio vrta
111. Maclura pomifera (Raf.) C.KSchneider Moraceae 2 spoljašnji dio vrta
112. Moltkea petraea (Tratt.) Griseh Boraginaceae 1 Flora na dolomitu
113. Metasequoia glyptostroboides Hu & Chene Taxodiaceae 1 17
114. Ostrya carpinifolia Scop. Corylaceae 1 spoljašnji dio vrta
115. Padus avium Mill. Rosaceae 1 14
116. Paeonia suffhicticosa Andr. Ranunculaceae 2 15.17
117. Parrotia persica (DQC.A. Mev Hamamelidaceae 1 28
118. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch Vitaceae 1 spoljašnji dio vrta
119. Parthenocissus tricuspidata (Sieb & Zucc.) Planch Vitaceae 1 spoljašnj. dio
120. Petteria ramentacea Presl. Fabaceae 2 spoljašnji dio vrta vrta. kamenjara Endemi
121. Pyrachanta coccinea Roeni. Rosaceae 2 spoljašnji dio vrta
122. Phellodendron amirense Rupr. Rutaceae 1 spoljašnji dio vrta
123. Philadelphus coronarius L. Saxifragaceae 1 18
124. Philadelphus pekinensis Rupr. Saxifragaceae 1 18
125. Philadelphus sp. Saxifragaceae 16 18.2
126. Phytolaccaceae americctna L. Phvtolaccaceae 1 Flora pl. vrtića
127. Picea abies (L.) Karsten Pinaceae 6 2.6.12.30.31.32
128. Picea abies (L.) Karsten f. fiidifonnis Slavin Pinaceae 1 15
129. Picea omorika Panč. Pinaceae 7 2. 24. 26. 28.30. 31. 32
130. Picea pungens Engelni. Pinaceae 5 14.15. 17.24. 30. 31. 32
131. Picea sitchensis (Boug.) Karr. Pinaceae 1 24
132. Pitms mugo Turra. Pinaceae 1 24
133. Pitnis peuce Griseb. Pinaceae 1 23
134. Pitms strobus L. Pmaceae 1 24
135. Potygomim aubertii Polygonaceae 1 spoljašnji dio vrta uz osradu
136. Populus alba L. Salicaceae 1 spoljašnji dio vrta
137. Prumus prostrata Labili. Rosaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
138. Prumus cerasifera Ehrh. Rosaceae 5 14.18.33
139. Prumus cerasifera cv. Pisardi Rosaceae 1 18
140. Prumus instititia L. var. Italica (Borlch.) Nyman Rosaceae 1 14
141. Prumus laurocerasus L. Rosaceae 2 18.21
142. Prumus serrulata Lindi. Cv. .JCiku-Shidare-Sekura“ Rosaceae 3 17? 28
143. Prumus cocomilia Ten Rosaceae 2 spoljašnji dio vrta
144. Prumus spinosa L. Rosaceae 1 14
145. Prumus sp. Rosaceae 3 14. spoljašnji dio vrta
146. Pseudotsuga menziessii (Mirab.) Franco. var.
caesia Asch. Et. Gr.
Pmaceae 1 24
147. Pseudotsuga sp. Pmaceae 1 spoljašnji dio vrta
148. Pyrus communis L. Rosaceae 1 14
149. Pyrus sp. Rosaceae 2 spoljašnji dio vrta
150. Quercus pubescetis Willd. Fagaceae 3 spoljašnji dio vrta
151. Ouercus cerris L. Fagaceae 1 spoljašnji dio vrta
152. Quercus ceris L. var. austriaca Fagaceae 1 spoljašnji dio vrta
153. Ouercus trojana Webb. Fagaceae 2 spoljašnji dio vrta
154. Ouercus robur L. Fagaceae 1 spoljašnji dio vrta
155. Quercus frainetto Tenore Fagaceae 1 spoljašnji dio vrta
156. Rhamnus fallax Boiss. RJiamnaceae 4 Flora pl .vrtića
157 Rhodotypos scandens (Thunb.) Mak. Rosaceae 2 33
158. Ribes alpimnn L. Saxifragaceae 2 Flora na škriljavcima. Flora pl.vrtića
159. Ribes grossularia L. Saxifragaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
160. Robinia pseiidoacacia L. cv. „Piramidalis „ Papilionaceae 1 spoljašnji dio vrta
161. Rosa pendulina L. Rosaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
162. Rosa glauca Pourret Rosaceae 1 22
163. Robinia sp. Papilionaceae 1 spoljašnji dio vrta
164. Rubus odoratus L. Rosaceae 1 14
165. Rubus mesogaeus Focke Rosaceae 1 14
166. Rubus thibetanus Franch Rosaceae 1 14
167. Rubus zvonikensis L. Rosaceae 1 Flora na serpentinu
168. Rubus caesius L. Rosaceae 1 Flora na serpentinu
169. Ruscus aculeatus L. 1 Flora pl. vrtića
170. Riiscus hypoglosswn L. 1 Flora pl. vrtića
171. Salix pentandra L. Salicaceae 1 25
172. Salix carnea L. Salicaceae 4 ostrvce u močvari
173. Sambucus racemosa L. Caprifoliaceae 1 Flora krečnjačkih planina
174. Sambucus nigra L. Caprifoliaceae 2 12. spoljašnji dio vrta
175. Sambucus nigra L. cv. Laciniata Caprifoliaceae 1 17
176. Silphhnn laciniarum L. 1 17
177. Symphoricarpos albus L. Blake Caprifoliaceae 5 18, 33. sp.dio vrta
178. Syringa oblata Lindi. Oleaceae 1 15
179. Syringa Milgaris L. Oleaceae 4 15
180. Syringa junnanensis Oleaceae 1 15
181. Syringa tomentella Bur & Franch Oleaceae 1 15
182. Syringa villosa Nahl. Oleaceae 1 12
183. Syringa sp. Oleaceae 9 7.15.18
184. Spirea x vanhouttei (Briot) Zbl. Rosaceae 1 13
185. Spirea ulmifolia L. Rosaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
186. Staphylea pinnata L. Staphyleaceae 1 33
187. Staphylea trifolia L. Staphyleaceae 2 14. 30.31.32
188. Sequiadendron giganteum (Lindi.) Buch. Taxodiaceae 2 15,17
189. Sophora japonica L. Papilionaceae 1 spoljašnji dio vrta
190. Sorbus aucuparia L. Rosaceae 4 Flora pl.vrtića
191. Sorbus sorbaria (L.) Cr. Rosaceae 1 18
192. Stephanandra tanakae (Franch. & Sav.) Rosaceae 1 17
193. Taxus baccata L. Taxaceae 6 2,24, 29. sp.dio vrta
194. Taxus baccata L. var. fastigiata Taxaceae 1 26
195. Tamarix odessana Stev. Tamaricaceae 1 17
196. Thuja orientalis L. Cupressaceae 5 2, 6.12
197. Thuja plikata J.Donn ex D Don Cupressaceae 9 2,6,12
198. Tilia cordata Mill. Tiliaceae 2 2. sp.dio vrta
199. Tilia miqueliana Maxim. Tiliaceae 1 6  
200. Tilia grandifolia Ehrh Tiliaceae 1 spoljašnji dio vrta
201. Tilia platyphylla Scop. Tiliaceae 4 7, sp.dio vrta
202. Tilia sp. Tiliaceae 1 spoljašnji dio vrta
203. Thefycratna sanguinea (L.) Foiirr. Comaceae 1 7
204. Ulmus laevis Pallas Ulmaceae 4 7. spoljašnji dio vrta
205. Ulmus minor Mill. Ulmaceae 2 spoljašnji dio vrta
206. Vacimum mytrillus L. Ericaceae 1 Flora na škriljavcima
207. Viburmum lanterna L. Caprifoliaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
208. Viburmum opulus L. Caprifoliaceae 4 17.18. 33
209. Viburmum maculatum Pant Caprifoliaceae 3 17. spoljašnji dio vrta- kamenjara Endemi
210. Viburmum wrightii Miq. Caprifoliaceae 1 17
211. Viburmum prunifolium L. Caprifoliaceae 1 17
212. Viburmum acerifolium L. Caprifoliaceae 1 17
213. Viburmum pubescens Pursh. Caprifoliaceae 1 17
214. Viburmum carlesii Hemsl. Caprifoliaceae 1 17
215. Viburmum sp. Caprifoliaceae 1 17
216. Vitis armata Diels&Gilg. Vitaceae 1 terasa-osrada
217. Wisteria smensis (Sims) Sweet Papilonaceae 2 terasa-pergola
218. Wisteria smensis (Sims) Sweet cv. ..Alba“ Papilonaceae 1 17
219. Weigela florida (Bunge) A DC Caprifoliaceae 3 14.17. spoljašnji dio vrta
220. Zelkova carpinifolia (Pali.) KKoch Ulmaceae 2 spoljašnji dio vrta

Tabelarni prikaz ukazuje na prisustvo 46 porodica sa 220 dendrovrsta autohtonog drveća, grmlja i egzota i ukupnim brojem od 462 jedinke.

Tabela 1.2.

List, numerical representation and location of the identified herbaceous plant species in the Botanical Garden of the National Museum of Bosnia and Herzegovina

Popis, brojčana zastupljenost i lokacija identificiranih zeljastih biljnih vrsta u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja BiH
BR. NAZIV VRSTE PORODICA BROJ JEDINKI MJESTO U VRTU
1. Aconitum vulparia L. Ranunculaceae 1 Flora pl. vrtića
2. Acinos orontius (K.Maly) Silić Lamiaceae 3 Flora na dolomitu
3. Alchemilla vulgaris L. Rosaceae 3 Flora pl. vrtića
4. Adom moschatelina L. Adoxaceae 1 28
5. Agapanthus caulescens L. Liliaceae 5 21
6. Apocvnum venetum L. Apocinaceae 1 28
7. Aremonia agrimonoides (L.) DC. Rosaceae 2 Flora na škriljavcima, pl. vrtića
8. Aegopodium podagraria L. Umbelliferae Prilično zastupljen Flora na škriljavcima, pl. Vrtića
9. Aquilegja vulgaris L. Ranunculaceae 5 Flora na škriljavcima, Alpinetum
10. Ajuga reptans L. Labiatae 2 Flora na škriljavcima
11. Anthericum ramosum L. Liliaceae 1 Flora na škriljavcima
12. Achillea millefolium L. Compositae 1 Flora na škriljavcima
13. Alchemilla vulgaris L. Rosaceae 1 Mediteraneum
14. Alyssum mollenodorfianum Ascherson ex G.Beck Brassicaceae 5 Flora na dolomitu
15. Alvssum sp. Brassicaceae 3 Flora na dolomitu
16. Alismaplantago -aquatica L. Alismataceae 1 Flora na škiljavcima
17. Allium ursinum L. Liliaceae 7 Flora pl. vrtića, skupina papratnjača
18. Allium carinatum L. Liliaceae 3 Mediteraneum
19. Allium sp. Liliaceae 3 Flora na dolomitu
20. Alliaria petiolata (M.B. iCovara & lirande Brassicaceae 1 Flora pl. vrtića
21. Alvssum coivmbosum I,. Brassicaceae 3 Flora pl. vrtića
22. Asclepias svriaca I,. Asclepiadaceae 10 Flora na serpentinu
23. Aremonia agrimonoides ( L).DC. Rosaceae 2 Flora na serpentinu, Mediteraneum
24. Ameria dalmatica Beck Plumbaginaceae 1 Flora na dolomitu
25. Artemisia campestris L. Asteraceae 1 Mediteraneum
26. Ajuga reptans L. Lamiaceae 3 Flora na serpentinu
27. Angelica sylvestris L. Apiaceae 3 Skupina močvarnih biljaka
28. Althalae rosea (L.) Cav. Malvaceae 1 Mediteraneum
29. Asarum europaeum L. Aristolosciaceae 9 Flora krečnjaćkih planina
30. Asparagus officinalis L. Liliaceae mali sinnić Flora na dolomitu
31. Asplenium trichomanes L. DC. Aspleniaceae 3 Skupina papratnjača
32. Asphodeline lutea (L.)Rchb. Liliaceae 1 Mediteraneum
33. Asplenium ruta muraria L. Aspidiaceae 2 Flora kanjona rijeke Miljacke
34. Astrantia major h. Apiaceae 1 Flora krečnjaćkih planina
35. Astragalus illvricus Bemh. Fabaceae 1 Flora na dolomitu
36. Arabis flaresceus Giseb. Brassicaceae 3 Flora kanjona rijeke Miljacke
37. Aruncsc dioicus Kostel. Rosaceae 5 Flora krečnjačkih planina, pl. vrtića
38. Arum italicum Mill. Araceae 1 Flora pl. vrtića
39. Arum maculatum L. Araceae 1 Skupina papratnjača
40. Anemone apenina L. Ranunculaceae 2 Flora krečnjaćkih planina
41. Anemone nemorosa L. Ranunculaceae 2 Flora krečnjaćkih planina
42. Anthericum ramosum L. Liliaceae 1 Flora na dolomitu
43. Athiryumfillix-femina (L.) Roth Aspidiaceae 1 Skupina papratnjača
44. Aubrietia croatica Sch.N.Ky. Brassicaceae 1 Flora na dolomitu
45. Bergenia ciliata (Royele) A.Br Saxifragaceae 3 Flora pl. Vrtića
46. Bergenia cordifolia (Haw)A.Br. Saxifragaceae 2 Flora pl. vrtića
47. Brachypodium sylvaticum (Huds)P.B. ‘ Poaceae 1 Flora na škriljavcima
48. Bellis perennis L. Asteraceae 4 Flora na škriljavcima
49. Blechnuni spicant (L.) Rotli Aspidiaceae 1 Skupina papratnjača
50. Buphthalmum salicifolium L. Asteraceae 1 Flora na dolomitu
51. Caltha palustris L. Ranunculaceae 3 Skupina močvarnih biljaka
52. Campanula rapunculoides L. Campanulaceae 7 Flora na škriljavcima, Skupina močvarnih biljaka
53. Campanula trachelium L. Campanulaceae 5 Flora krečnjačkih pl.
54. Campanula vulgaris L. Campanulaceae 7 Skupina papratnjača
55. Campanula sp. Campanulaceae 3 Flora pl. vrtića, dolomitu, Flora kanjona rijeke Miljacke
56. Carex pendula Hlids. Cvperaceae 10 Flora pl.vrtića
57. Carex sp. Cyperaceae 10 Flora.na serpentinu, fl.pl.vrtića, terasa, močvara
58. Centaurea jacea L. Asteraceae 5 Flora na škriljavcima
59. Cephalanthera rubra (L.)Rich. Orchidaceae 1 Mediteranom
60. Ceterae officinarum DC Aspleniaceae 1 Mediteraneum
61. Cerastium sp. Carvophvllaceae 3 Flora na dolomitu
62. Cyclamen purpurascens Mill. Primulaceae 3 Flora krečnjačkih pl., Mediteraneum
63. Clinopodium vulgare L.      
64. Calamintha ojficinalis Mch. Laminaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
65. Cicerbita alpina (L.) Wallr. Asteraceae 1 Flora krečnjačkih pl.
66. Chelidonium majus L. Papaveraceae 1 Flora krečnjačkih pl.
67. Ceterae officinarum DC. Aspleniaceae 1 Skupina papratnjača
68. Crocus albiflorus (Kit) Asch. Cr. Iridaceae veći broj jed. 17
69. Dianthus armeria L. Carvophvllaceae 5 Flora na škriljavcima
70. Dianthus arvense L. Carvophvllaceae 2 Flora na serpentinu
71. Dianthus barbatus L. Carvophvllaceae 1 uz močvaru
72. Dianthus sp. Caryophyllaceae 7 Flora krečnjačkih pl., Mediteraneum
73. Dictamnus albus L. Rutaceae 1 Flora na dolomitu
74. Dioscorea caucasica Lipsky Dioscoreaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
75. Dioscorea balcanica Košanin Dioscoreaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
76. Dryopteris fillix-mas (L’)Schott. Aspidiaceae 3 Flora krečnjačkih pl., skupina papratnjača
77. Digitalis grandiflora Mill. Scrophulariaceae 4 Flora planinskih vrtića
78. Dentaria bulbifera (L.)Cr. Brassicaceae 1 Flora pl.vrtića
79. Dentaria enneaphvllos (L.) Cr. Brassicaceae 1 Skupina papratnjača
80. Doronicum austriacum Jaq. Asteraceae 1 Flora pl.vrtića
81. Doronicum columnae Ten. Asteraceae 1 Flora pl.vrtića
82. Edranthus tenuifolius (WK) DC Campanulaceae 1 Flora na dolomitu
81. Eranlhis hvemalis (L lSalisb. Ranunculaceae mnosio 13, i dr. parcele
84. Erysimum linearifolium L. Brassicacceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
85. Equisetum arvense L. Equisetaceae 1 Flora na škriljavcima
86. Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae 1 Skupina močvarnih biljaka
87. Euphorbia amvgdaloides I,. Euphorbiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
88. Euphorbia cvparissias I,. Euphorbiaceae 1 Flora na dolomitu
89. Euphorbia lalhvris I,. Euphorbiaceae 1 Alpinetum
90. Euphorbia mvrsiniles I,. Euphorbiaceae 1 Flora na dolomitu
91. 1 iuphorbia spinosa Euphorbiaceae 1 Mediteraneum
92. Euphorbia sp. Euphorbiaceae 2 Flora na škriljavcima, serpentinu, krečnjačkih pl.
93. Epimedium alpinum L. Berberidaceae 1 Flora na serpentinu
94. Eupatorium cannabinumL. Asteraceae 1 Flora pl. vrtića
95. Epilobium parviflorum Schreb. Onagraceae 3 Flora pl. vrtića, močvara, Alpinetum
96. Epilobium rosmarinofolium Haiieke Onagraceae 1 Mediteraneum
97. Echinops sphaerocephalus L. Asteraceae 1 Flora pl. vrtića
98. Filipendula hexapetala Gilib. Rosaceae 1 Flora na škriljavcima, Alpinetum
99. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae 2 Skupina močvarnih biljaka
100. Fra gari a vesca L. Crassulaceae 1 Flora na škriljavcima
101. Festuca heterophvlla Lam. Poaceae 3 Flora na škriljavcima
102. Festuca amethystina L. Poaceae 3 Flora kanjona rijeke Miljacke, Mediteranum
103. Festuca sp. Poaceae 3 Alpinetum
104. Fritillaria meleagris L. Liliaceae 3 Flora na serpentinu
105. Ficaria rotundifolia L. Ranunculaceae   Flora pl. vrtića
106. Galanthus nivalis L. Amarvllidaceae 10 Skupina papratnjača
107. Galium anisophvllum Vili. Rubiaceae 1 Flora na dolomitu
108. Galium purpureum L. Rubiaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
109. Galium ventm Scop. Rubiaceae 1 Flora na škriljavcima
110. Galium s\>lvaticum L. Rubiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
111. Galium odoratum (L.)Scop. Rubiaceae 1 Skupina papratnjača
112. Galium sp. Rubiaceae 1 Flora na škiljavcima
113. Geum coccineum S.S Rosaceae   Flora na škriljavcima
114. Geum urbanum L. Rosaceae 1 Flora na škriljavcima, Alpinetum
115. Geum rivale L. Rosaceae 1 Flora krečnjačkih planina
116. Geranium dalmaticum (G.Beck) Rech. Geraniaceae 1 Alpinetum
117. Geranium macrorhisum L. Geraniaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
118. Geranium robertianum L. Geraniaceae 1 Flora na serpentinu
119. Geranium phaeum L. Geraniaceae 1 Skupina papratnjača
120. Gercmium sanguineum L. Geraniaceae 1 Flora na dolomitu
121. Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bart.) Lindi. Fabaceae 1 Flora na dolomitu
122. Gentiana asclepiadea L. Gentianaceae 1 Flora krečnjaćkih pl.
123. Gentiana svmphvanda L. Gentianaceae 1 Alpinetum
124. Hypericumperforatum L. Gutiferae 10 Flora na škriljavcima, Skupina papratnjača
125. Hvpericum sp. Gutiferae 2 Alpinetum
126. Hesperis dinatica Beck Brassicaceae 1 Flora na serpentinu
127. Hacquetia epipactis (Scop.)DC. Umbelliferae 1 Flora na serpentinu
128. Hedera helix L. Araliaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
129. Helleborus hercegovinus Martins Ranunculaceae 1 Mediteraneum
130. Helleborus odoratus W.K. Ranunculaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
131. Helleborus niger L. Ranunculaceae 3 Ostrvce u močvari
132. Heracleum sphondylium L. Apiaceae 2 Flora krečnjačkih pl.,močvara
133. Hepatica nobilis Schreb. Ranunculaceae 1 Skupina papratnjača
134. Inula helenium L.   1 uz močvaru
135. Iris graminea L. Iridaceae 10 Flora kanjona rijeke Miljacke
136. Iris reichenbachii Heuffel var. bosniaca G. Beck Iridaceae 10 Mediteraneum
137. Iris sp. Iridaceae 5 Flora krečnjačkih pl.
138. Iris reticulata Iridaceae 5 Flora krečnjačkih pl.
139. Iris elatior barbata Iridaceae 100 Iridarium
140. Irispseudacorus L. Iridaceae 5 fontana
141. Iris varbossania K.Maly Iridaceae 10 21
142. Jurinea mollis (L.) Rchb. Asteraceae 1 Flora na dolomitu
143. Knautia sarajevensis ( Beck)Szabo. Dispacaceae 5 Flora pl.vrtića, Alpinetum
144. Lavandula vera L. Lamiaceae 1 Mediteraneum
145. Lycopus europaeus L. Lamiaceae 1 Skupina močvarnih biljaka
146. Leucanthemum vulgare L. Asteraceae 1 Flora krečnjačkih pl.
147. Leontodon crispus Vili. Asteraceae 1 Flora na dolomitu
148. Leontodon sp. Asteraceae 1 Flora krečnjačkih pl.
149. Lunaria rediviva L. Brassicaceae 20 Flora pl.vrtića
150. Lathyrus niger (L)Bernh. Grakov Fabaceae 5 Flora na dolomitu
151. Lathyrus vernus (L.) Bernh. Fabaceae 10 Flora krečnjačkih pl., Fl.kanjona rijeke Miljacke
152. Lilium bosniacum G.Beck Liliaceae 1 Alpinetum
153. Lilium martagon L. Liliaceae 3 Flora pl. vrtića
154. Lamium on>ala L. Lamiaceae 10 Flora pl.vrtića
155. Malva moschata L. Malvaceae 1 Flora na škriljavcima
156. Marrubium vulgare L. Lamiaceae 1 Flora pl. vrtića
157. Melissa officinalis L. Lamiaceae 3 Flora na dolomitu, Alpinetum
158. Mentha aquatica L. Lamiaceae 1 Skupina močvarnih biljaka
159. Micromeria croatica (Pers.) Schott. Lamiaceae 1 Flora na dolomitu
160. Micromeria thymyfolia (Scop.) Fritsch. Lamiaceae 2 Flora kanjona rijeke Miljacke, Mediteraneum
161. Mvcelis muralis (I,. | Dimi. (‘ampanulaceae 1 Flora na serpentinu
162. Svmpha alha I,. Svmphaeaceae 1 fontana
163. Xuphar luteum (I,.)Sm Svmphaeaceae 1 fontana
164. Melittis melissophvllum I,. Lamiaceae 1 Flora pl.vrtića
165. Oenothera biennis I,. Onagraceae 1 Flora pl.vrtića
166. Osmunda regalis I,. Osmundaceae 1 Skupina papratnjača
167. Omithogallum umbellatum L. Liliaceae 1 18
168. Oniithogallum pvramidak’ I,. Liliaceae 1 Alpinetum
169. Origanum heracleoticum I,. Lamiaceae 1 Alpinetum
170. Paeonia peregrina Mill. Ranunculaceae 1 u/ močvaru
171. Paeonia tenui folia L. Ranunculaceae 1 21
172. Paeonia sp. Ranunculaceae 1 Alpinetum
173. Petasites kablikianus Tausch ex Bercht. Asteraceae 3 Skupina močvarnih biljaka
174. Peucedanum neumaveri Apiaceae 1 Flora na dolomitu
175. Peucedanum aegopodioides L. Apiaceae 1 Skupina močvarnih biljaka
176. Phragmites communis Trin. Poaceae 20 Skupina močvarnih biljaka
177. Potentilla recta L. Saxifragaceae 3 Flora na škriljavcima
178. Potentilla micrantha Ram. Saxifragaceae 1 Flora na škriljavcima,Fl. kanjona rijeke Miljacke
179. Potentilla tommasiniana F.Schultz Saxifragaceae 1 Flora na dolomitu
180. Pulmonaria officinalis L. Boraginaceae 1 Flora na škriljavcima,serpentinu, kanjona rijeke Miljacke
181. Pohgonum lapahtifolium L. Polvgonaceae 3 Flora na škriljavcima
182. Pohgonum cuspidatum Polvgonaceae 1 Skupina papratnjača
183. Polygonum sp. Polygonaceae 3 Skupina močvarnih biljaka, Alpinetum
184. Polygonatum verticillatum (L.) AU Liliaceae 1 Flora pl. vrtića
185. Potentilla malvana Saxifragaceae 1 Flora na škriljavcima
186. Pntnella vulgaris L. Lamiaceae 1 Flora krečnjačkih planina
187. Primula vulgaris 1 luds. Primulaceae 3 Flora krečnjačkih pl.
188. Phvsalis alkekengi L. Solanaceae 10 Flora krečnjačkih pl.
189. Prenanthes purpurea L. (‘ompositeae 1 Flora pl. vrtića
190. Platanthera hi folia (L.) Riđi. Orchidaceae 1 Flora pl. vrtića
191. Paris quadrifoHa L. Liliaceae 1 Flora pl. vrtića
192. Parietaria officinalis L. 1 rticaceae 1 Flora pl. vrtića
193. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. Aspleniaceae 1 Flora pl. vrtića, Skupina papratnjača
194. Polystichum aculeatum (L.) Roth. Aspidiaceae 2 Flora pl. vrtića, Skupina papratnjača
195. Polystichum lonchitis (L.) Roth. Aspidiaceae 1 Skupina papratnjača
196. Polypodium vulgare L. Polypodiaceae 2 Flora pl. vrtića, Skupina papratnjača
197. Rheum palmatum L. var. tanguticum Max.   1 uz močvaru
198. Ranunculusplatanifolius L. Ranunculaceae 1 Flora pl. vrtića
199. Rumex acetosella L. Polvgonaceae 1 Flora na škriljavcima
200. Ruta graveolens L. Rutaceae 1 Mediteraneum
201. Salvia glutinosa L. Lamiaceae 2 Flora krečnjačkih pl., Alpinetum
202. Salvia brachyodon Vand. Lamiaceae 2 Alpinetum, Mediteraneum
203. Salvia sp. Lamiaceae 1 Alpinetum
204. Satureia montana ssp.montana Lamiaceae 1 Mediteraneum
205. Satureia subspicata Bartl & Vis subsp.subspicata Lamiaceae 1 Flora na dolomitu
206. Scabiosa leucophylla Borb. Dipsacaceae 1 Flora kanjona rijeke Miljacke
207. Scabiosa delminiana Abadžić Dipsacaceae 1 Mediteraneum
208. Scabiosa graminifolia L. Dipsacaceae 5 Flora na dolomitu
209. Scilla bifolia L. Liliaceae Veći br. 17
210. Scopolia camiolica Yacq. Solanaceae 1 Skupina papratnjača
211. Scophularia nodosa L. Scrophulaceae 3 Skupina močvarnih biljaka, Alpinetum
212. Svmphvandra hofmanni Paiit. Campanulaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
213. Sedum maximum (L.) Hoff. Crassulaceae 1 Flora na škriljavcima,dolomitu
214. Silene vulgaris (Mch.) Garcke Carvophvllaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
215. Svmphvtum officinale L. Boranginaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
216. Svmphvtum tuberosus L. Borangiaceae 1  
217. Stachvs officinalis (L.) Trev. Lamiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
218. Stachvs recta L. Lamiaceae 1 Flora krečnjačkih pl
219. Stachvs svlvatica Lamiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
220. Stachvs sp. Lamiaceae 1 Flora na dolomitu
221. Stenbergia lutea (L )Ker,- G Amaryllidaceae 20 21
222. Silene sendtneri Boiss. Carvophvllaceae 1 Flora krečnjačkih pl
223. Saxifraga rotundifolia L. Saxifragaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
224. Sani cula europaea L. Apiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
225. Smvmium perfoliatum L. Apiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
226. Typha angustifolia L. Typhaceae 10 Skupina močvarnih biljaka, fontana
227. Thalictrum minus L. Ranunculaceae 1 Flora na škriljavcima, serpentinu
228. Tanacetum corymbosum (L.) Schulz.Bip. Asteraceae 1 Flora na serpentinu
229. Tanacetum macrophylum (W et K) Schltz-Bip. Asteraceae 1 Flora pl.vrtića
230. Tanacetum vulgare L. Asteraceae 1 Flora krečnjačkih pl.
231. Thymus aureopunctatus L. Lamiaceae 1 Flora na dolomitu
232. Teucrium chamaedrys L. Lamiaceae 1 Flora krečnjačkih pl.,Fl. kanjona rijeke Miljacke
233. Teucrium montanum L. Lamiaceae 1 Flora na dolomitu
234. Teucrium scordinia L. Lamiaceae 1 Skupina močvarnih biljaka
235. Teucrium polium L. Lamiaceae 1 Flora na dolomitu
236. Trollius europaeus L. Ranunculaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
237. Tunica saxifraga (L.)Schop. Catvophvllaceae 1 Flora na dolomitu
238. Verbena qfficinalis L. Verbenaceae 1 Flora na škriljavcima
239. Veronica beccabunga L. Scrophuriaceae 1 Skupina močvarnih biljaka
240. Alyssiodes utriculatum (L.) Med. Brassicaceae 1 Mditeraneum
241. Vicia cracca L. Fabaceae 1 Flora na škriljavcima
242. Valeriana officinalis L. Valerianaceae 2 Flora na škriljavcima, pl. vrtića
243. Vicia montenegrina Fabaceae 1 Flora krečnjačkih pl.
244. Vinea balcanica Penzesz. Apocvnaceae 1 Flora pl. vrtića
245. Viola odorata L. Violaceae Veći br. pr. Na više parcela
246. Viola riviniana Reichenb. Violaceae Veći br. pr. Na više parcela
247. Viola silvatica Fries Violaceae Veći br. pr. Na više parcela
248. Viola papilionacea Pursch. Violaceae Veći br. pr. terasa, ispod podzida
249. Waldsteinia geoides Willd. Rosaceae nekoliko 25

Tabelarni prikaz ukazuje na prisustvo 53 porodice sa 250 vrsta zeljastih biljaka i ukupnim brojem od ca. 672 jedinke.

Identificirane biljne vrste (tabela 1., 2.) autohtonog drveća, grmlja, egzota i zeljastih biljaka predstavljene su sa 96 porodica unutar kojih se nalazi 469 biljne vrste. Ukupan broj dendro i zeljastih biljaka iznosi cca.1.089 jedinki.

3. Analiza pojedinačnih dijelova (parcela) Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u pogledu prisustva vrsta na m2, oštećenja, zdravstvenog stanja, prijedloga potrebnih mjera zaštite i dopune postojećih biljnih vrsta.

Prilikom analize stanja, i na osnovu dostupnih dokumentacionih i literaturnih podataka nije pronađeno detaljnije mjerenje površine Vrta. Kako bi se imao što bolji uvid u iskorištenost cjelokupne površine, kao i pojedinačnih parcela, a što bi trebao predstavljati važan parametar pri obnovi Vrta, smatralo se za potrebnim davanje detaljnijih podataka što je u daljnjem tekstu i navedeno. Botanički vrt Zemaljskog muzeja BiH smješten je u središnjem dijelu grada Sarajeva. Zauzima površinu od 14.270 m2. Vrt se sastoji od centralnog i spoljašnjeg dijela. Centralni dio vrta se nalazi unutar muzejskog kompleksa i zauzima površinu od 4.509 m2. U centralnom dijelu vrta smještene su naučne – žive zbirke, biljnogeografske-ekološke skupine (kamenjare) koje zauzimaju površinu od 437 m2. Ovaj dio vrta ima terasu na kojoj se nalazi uski zeleni pojas (198 m2 ) uz metanu ogradu kojom je centralni dio vrta opasan. Spoljašnji dio vrta se nalazi iza zgrade Odjeljenja za prirodne nauke uz Vilsonovo šetalište i zauzima površinu od 6.278 m2. Sačinjava ga arboretum (6.080 m2) i naučne-žive zbirke – biljnogeografsko-ekološke skupine biljaka (Mediteraneum, Alpinetum, Endemične biljke) koje zauzimaju površinu od 198 m2. Uz zgradu Odjeljenja za prirodne nauke nalazi se zeleni pojas izdijeljen uskim betonskim stazama na parcele sa ukupnom površinom od 848,53 m2. Na prohodne staze od ukupne površine vrta otpada 2.717 m2. Od arhitektonskih elemenata se nalazi: fontana, nekropola stećaka (21 stećaka), dva mala kamena nadgrobna spomenika, sudačka stolica, sarkofag i bazenčić, izbetonirano korito (močvara), 8 pergola (metalnih lukova), 8 klupa za sjedenje i 5 korpi za otpatke. Nisu prisutna rasvjetna tijela, te vrt nije adekvatno osvijetljen.

Zaključak

Na osnovu provedenog procesa identifikacije i inventarizacije biljnog fundusa u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja BiH, izvršenih mjerenja i procjene pojedinačnog i ukupnog stanja oštećenosti i stradanja u periodu od 2000. do 2007. godine mogu se dati slijedeći zaključci:

− Ukupna površina od 14.270 m² nije u potpunosti iskorištena. Znatan dio te površine može biti iskorišten u svrhu prezentacije biljaka visoke hortikulturne vrijednosti. Upotrebom bogatog asortimana lukovičastog i sezonskog cvijeća i formiranjem ružičnjaka ove površine, u proljetnom i ljetnom aspektu, nameću blagu podjelu Vrta na pejzažni i klasični stil u omjeru 14.270,00 m² : 1.110,53 m².
− Savremenim načinom uvida u dokumentaciju putem elektronske baze podataka omogućava se formiranje zdravstvenih kartona za svaku pojedinačnu biljnu vrstu sa podacima o poduzetim mjerama zaštite. Na ovakav način se znatno olakšava praćenje i bilježenje stanja postojećih kao i planiranih novih zbirki u Vrtu.
− Identifikacijom i inventarizacijom biljnog fundusa u Vrtu ustanovljeno je prisustvo 94 porodice sa 469 zastupljene biljne vrste i cca. 1.089 jedinki.
− Autohtono drveće, grmlja i egzote predstavljene su unutar 46 porodica sa 220 vrsta i 462 jedinke.
− Zeljaste biljke- trajnice predstavljene su unutar 53 porodice sa 250 vrsta i cca. 672 jedinke.
− Na cjelokupnoj vrtnoj površini evidentirano je prisustvo kolekcije rodova Philadelphus, Syringa, Viburnum, Evonimus, Paeonia i Iris.
− Za period od 2000. do 2007. godine ustanovljena su stradanja slijedećih dendrovrsta: Berberis vulgars, Picea abies, Prunus sp., Laburnum anagiroides, Rosa sp., Coriaria japonica, Pyrus sp., Malus sp., Cerasus vulgaris var.”Maraska”, Amphora fructicosa, Picea omorica, Pinus heldreichii, Paeonia sufructicosa, Evonimus europaeus, Evonimus alatus, Evonimus veruccosa, Acer sp., Prunus sp., Chimonanthus praecox, Malus pumila var. niedzwetzkyana, Cornus officinale, Prunus cerasifera, Crataegus oxyacantha, Padus avium, Cornus alba
− Procjenom starosne dobi 207 stabala je u kategoriji mlado-srednjedobno a 25 stabala u kategoriji staro.
− Procjenom zdravstvenog stanja ustanovljeno je da 7 stabala imaju oštećenja kore, 8 stabala oštećenja trupla, 9 stabala imaju oštećenu krunu, 9 stabala jako su napadnuta imelom i 20 stabala imaju polomljene grane uslijed vjetra i snijega – preporučuje se sanacija oštećenja.
− Procjenom stanja grmolikih vrsta utvrđeno je neredovno održavanje i zaštita rodova Lonicera i Philadelpus. To je razlog zbog čega treba poboljšati primjenu adekvatnih mjera održavanja i zaštite u cilju poboljšanja stanja u kome se nalaze navedeni rodovi.
− Biljnogeografsko-ekološkim skupinama biljaka u centralnom dijelu Vrta potrebno je etapno vračati slijedeći predratni sadržaj

Flori na škriljavcima: Blechum spicant, Gentiana kochiana, Arnica montana, Nardus stricta, V.vitis idaea, Geum molle, Geum montanum. Silene sendtneri, Edrianthus niveus, Genista germanica.

Flori na serpentinu: Halacsya sendtneri, Asplenium adulterinum, Asplenium cuneifolium, Euphorbia gregersenii, Potentilla alba, Silene pradoxa, Verbascum bosense, Iris reichenbachi var. Bosense.

Flori na dolomitu: Euphorbia barrelieri var. hercegovina, Dianthus prenjus, Genista pilosa, Saturea subspicata, Satureja montana, Sesleria autumnalis, Cyclamen purpurescens, Saponaia bellidifolia, Ranunculus scutatus, Knautia travnicensis.

Skupine biljaka u sastavu sukulenti obogatiti unošenjem slijedećih vrsta: Sedum acre, Sedum album, Sedum ochroleucum, Sedum maximum, Sempervivum heuffeli, S. hirtum, S. montanum, S. tetcorum, zanimljivost se može postiči i primjenom alohtonih sukulenti kao što su Sedum alpestre, Sedum annum, Sedum pilosum, Sedum reflexum, Sedum rubens, Sedum telephium ssp. maximum “Atropurpureum“, Semprevivum glaucum, Sempervivum marmoreum, S pittoni, S zeleborii.

Flori kanjona rijeke Miljacke unijeti u florističkom i vegetacijskom pogledu veoma interesantne vrste: Iris reichenbachi var. bosniaca, Iris variegata, neke vrste karanfila, Dianthus petraeus, Dianthus superbu, zatim Rosa pendulinu var. daesitiatensis, koja bi uz ostale dvije grmolike vrste na ovoj kamenjari djelovala privlačno kao i druge biljke koje rastu u kanjonima Paljanske i Mokranjske Miljacke.

− U spoljašnjem dijelu Vrta gdje se nalaze biljnogeografsko-ekološke skupine biljaka također je potrebno vratiti sadržaj odnosno vrste koje su se ovdje nalazile u predratnom periodu.

Flori kserotermnih staništa Mediteraneum: Asphodeline liburnica, Asphodelus albus, Satureja montana, Satureja subspicata, Helleborus multifidus, Ranunculus serbicus, Moltkia petraea, Moltkia doerfleri, Senecio visianianus, Serratula cetingensis, Laucanthemum chloroticum, Leucanthemum illyricum, Dianthus knapii, Dianthus liburnicus, Acinos majoranifolius, Teucrium arduinii, Micromeria dalmatica, Arum petteri, Scilla lacuscii, Buphthalmum salicifolium, Asplenium onopteris, Lavandula officinalis, Tanacetum cinerarifolium, Cerastium dinaricum, Cerastium grandiflorum, Achillea jugoslavicus, Seseli rigidum, Euphorbia myrsinites, Phoeniculum vulgare, Lychnis conoaria, Cyclamen neapolitanus.

Skupinu biljaka u okviru Alpinetuma dopuniti slijedećim vrstama: Salix retusa, Salix glabra, Juniperus nana, Sibiriaea croatica, Scutellaria alpina, Aster alpinum, Crepis dinarica, Hypericum androsaeum, Trolius europaeus, Gentiana lutea subsp.symphyandra,Campanula latifolia, Rumex scutatus, Viola zoysii, Gentiana verna, Achillea lingulata, Arctostaphyllos uvae-ursi, Vicia oroboides,Gentiana asclepiades, Symphytum tuberosum, Pulmonaria officinalis, Digitalis purpurea, Gentiana dinarica, Veratrum nigrum, Eringium alpinum.

Skupinu Endemičnih biljaka dopuniti vrstama koje su nestale: Crosus maly, Lilium cattaniae, Vincetoxicum huteri, Potentilla montenegrina, Pancicia serbica, Scabiosa silenifolia, Scabiosa hladnikiana, Scabiosa leucophylla, Scabiosa graminifolia, Alyssum moellendorffianum, Satureja horvati, Micromeria croatica, M.pseudocroatica, M.thymifolia, Acinos alpinus subs. Dinaricus, Salvia brachydon, Leuchanthemum croaticum, Ranunculus scutatus, Seseli malyi, Acinos orontius, Edraianthus serpyllifolius, E niveus, E jugoslavicus, E dalmaticus, Veronica saturejoides, Scilla lakusicii, Knautia travnicensis, Dianthus knapii, Fritilaria gracilis, Micromeria albanica, Centaurea nicolai, Campanula porscharskiana, Potentilla caulescens, Primula kitabeliana, senecio visianianus, Lilium bosniacum, Potentilla montenegriana, Salvia jurisicii, grisebachiana, Aquilegia grata, Dianthus prenjus, Plantago reniformis.

− U cilju zaštite korisnih autohtonih biljaka i upoznavanja šire javnosti sa bogatim genofondom potrebno je primijeniti i sortiment autohtonog voća roda Malus, Pyrus i Prunus zatim grmolike vrste roda Ribes, Rubus i Vitis sa predhodno urađenim projektom o njihovoj lokaciji i načinu prezentacije.

− Preporučuje se vračanje ukrasnih dendrovrsta i egzota koje su propale u toku ratnog i poratnog perioda. Neke od njih su: Criptomeria japonica, Pinus cembra, Ostrya virginiana, Fagus moesiaca, Sorbus torminalis, Sorbus austriaca, Sorbus domestica, Davidia involucrata var. vilmotiana, također je potrebno zastupiti i nove prema predhodno utvrđenom namjenskom planu i projektu.

− Obnova Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine trebala bi biti jedan od prioritetnijih zadataka strategije razvoja naše države u smislu očuvanja i zaštite kulturnih i naučnih institucija koje služe za edukaciju mladih ljudi ( đaka, studenata, postdiplomaca, doktoranata).

− U Evropi i svijetu se već dugo posvećuje pažnja očuvanju prirode, botaničkih vrtova, raznolikosti vrsta-biodiverzitetu te se to nameće kao potreba i kod nas jer težimo uklapanju u evropske i svjetske standarde.
“Zaštitom prirodne i kulturne baštine dokazuje se civilizacijska zrelost jedne države i jednog naroda“.1

Literatura

Bauer Antun, Muzeologija, Zbornik za muzejsku problematiku, Zagreb.
Beck G.; Maly K., (1950): Flora Bosnae et Hercegovinae, Paris, Svjetlost, Sarajevo.
Brough Peter, Bob Gibbons (1998): Dee grosse Kosmos-Naturfuerer, Stuttgart.
Der bluehende garten, (1993): Hanau.
Encyclopedia of Gardening, (2002): The Royal Horticurtural Society, London.
Flora Bosnae et Hercegovinae, (1967): IV Sympetalae, Paris 2, Zemaljski muzej BiH, Sarajevo.
Flora Bosnae et Hercegovinae, (1974): IV Sympetalae, Paris 3, Zemaljski muzej BiH, Sarajevo.
Flora Bosnae et Hercegovinae, (1983): IV Sympetalae, Paris 4, Sarajevo
Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, (1914), XXVI.
Glasnik Etnografskog muzeja, (1977), Beograd.
Hessayon D.G., (1993): The flower exspert.
Hessayon D.G., (1994): The flowering shrub expert.
Hessayon D.G., (1996): The new rose expert.
Hortikultura, (1970), Split.
Janjić Nikola, (1998): Peti prilog poznavanju nesamonikle dendroflore Sarajeva i okoline, Sarajevo.
J.Kudela-B.Dimitrijević-I.Vacik: Čeh koji je gradio evropsko Sarajevo, Arhitekt Karel Pařǐk 1857-1942
Klaas T. Noordhuis, (1995): Das grosse Gartenbuch, Muenchen.
Informatica museologica, 1989): Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb.
Informatica museologica, (1994): Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb.
Informatica museologica, (1995): Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb, 1995.
Informatica museologica, (1998): Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb.
Lakušić R., (1982): Planinske biljke, Svjetlost, Sarajevo.
McHoy Peter, (2003): The garden planner, Rijeka.
McHoy Peter, (1997): Die praktische Garten Enzyklopaedie, Heidelberg.
Mijatović T. Ljujić, (2004): Atlas cvijeća i ukrasnog bilja, Gračanica.
Mijatović T. Ljujić-Mrdović A., (1998): Proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, Studentska štamparija Uni. Sarajevo, 1998.
Moelzer Vladimir, (1979): Der Bluehende Garten, Praha, Slovakai.
Muzeologija, (1999), Sveučilišna tiskara, Zagreb.
Muzeologija, (2000), Sveučilišna tiskara, Zagreb.
Muzeologija, (2001), Sveučilišna tiskara, Zagreb.
Muzeologija, (2002), Sveučilišna tiskara, Zagreb.
Muzeologija, (2007), Sveučilišna tiskara, Zagreb.
Phillips Roger, (1998): Der grosse Kosmos-Naturfuerer-Baeume, Stuttgart.
RHS (1998): Good Plant Guide, London.
R.G.Turner Jr. (1999): Botanica, Random House Australia, Pty..
Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja BiH 1888-1988,(1989) Sarajevo.
Quire David, (2006): The garden pests and diseases.
Quire David, (2006): The pruning, UK.
Quire David, (2006): The tree and shrub, UK.
Šilić Č. (1977): Šumske zeljaste biljke, Svjetlost, Sarajevo.
Šilić Č. (1990): Atlas drveća i grmlja, Svjetlost, Sarajevo.
Šilić Č. (1990): Endemične biljke, Svjetlost, Sarajevo.
Šilić Č. (1990): Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost, Sarajevo.
Šilić Č. (2005): Atlas dendroflore (drveće i grmlje) Bosne i Hercegovine, Matica Hrvatska Čitluk, Franjevačka kuća Masna Luka.
Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (1989), Sarajevo.