Reklama

Đuro

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.054

  N. Đorđević, M. Makević, G. Grubić, Ž. Jokić: Ishrana domaćih i gajenih životinja, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, 2009

  To je verovatno najbolja knjiga na našem jeziku i sadrži puno podataka o sirovinama i smešama za pojedine kategorije životinja.

  Probajte kontaktirati Poljoprivredni fakultet u Beogradu ukoliko ste zainteresovani. Ukoliko bude problema, javite mi pa ću vam ja probati poručiti.

  Pozdrav,

  Đuro Vukmirović

  Član 1.054

  U Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje, od člana 74 do 98 se nalaze dodaci hrani za životinje.Pravilnik je iz 2010. Ukoliko ga nemate mogu vam poslati na mail.

  Član 1.054

  Jelena,
  ukratko ću vam napisati o pojedinim parametrima za koje ste zainteresovani, a detaljnije o njima možete pročitati u praktikumu: Metode ispitivanja kvaliteta žita, brašna i gotovih proizvoda (dr Gavra Kaluđerski, dr Nada Filipović) koju najverovatnije možete nabaviti u skriptarnici Tehnološkog fakulteta.
  Korelacije između parametara ne bih komentarisao jer se već dugo ne bavim ovom materijom. (Otprilike, što je veći sadržaj vlažnog i suvog glutena, što je veći gluten indeks i veća energija, a manji sadržaj steničavih zrna, bolji je kvalitet pšenice.)
  Cilj mi je da vas uputim na ovu knjigu jer je to jedini način da do kraja shvatite pojedine parametre i njihovu povezanost.

  ENERGIJA
  Energija testa se određuje pomoću uređaja ekstenzografa. Ovaj uređaj meri rastegljivost testa i otpor rastezanju. Merenjem se dobija kriva sa koje se može očitati veći broj veličina od kojih je jedna i energija, a predstavlja površinu koju ograničava ekstenzografska kriva sa apscisom.
  Ovom metodom određuje se kvalitet glutena, aktivnost proteolitičkih enzima pšenice i oštećenost glutena kao posledica nepravilnog veštačkog sušenja.

  SADRŽAJ VLAŽNOG I SUVOG GLUTENA
  Vlažni gluten se određuje ispiranjem testa (ručnim ili mašinskim). Meri se masa pre i posle ispiranja i izražava u procentima (<14%-vrlo mali sadrzaj, 14-20%-mali, 21-24%-zadovoljavajuci, 24-27%-dobar, >27%-vrlo dobar).
  Sadržaj suvog glutena se određuje na isti način, samo se gluten nakon ispiranja suši, meri se i opet izražava u procentima.

  GLUTEN INDEKS
  Gluten indeks se određuje pomoću odgovarajućeg uređaja.

  Sadržaj sirovih proteina se određuje metodom po Kjeldahl-u.

  Brojem padanja se određuje aktivnost alfa-amilaze i o ovoj metodi i odgovarajućoj aparaturi možete pročitati u pomenutoj knjizi.

  Steničava zrna su oštećena zrna koja spadaju u bele primese (primese koje nisu štetne po zdravlje, ali oštećuju kvalitet zrnene mase). Njihov sadržaj se izražava u %.

  http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/1450-5029/2008/1450-50290804187M.pdf – Na ovoj adresi naći ćete rad u kome je razmatran kvalitet pšenice, pa možete pogledati prema kojim parametrima je pšenica klasifikovana.