Reklama

Edin

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 216

  Kolega, kad je u pitanju kontrola mlijeka koja se odnosi na svježe sirovo mlijeko onda je to malo širi pojam. Po novim EN kontrola obuhvaća mnogo stvari. Kolko se sjećam da je to bila direktiva 92/46 EEZ na osnovu koje su sve uredbe ili pravilnici u EU a i u regionu prilagođeni i primjenjivani. U prvom redu kontrola svježeg sirovog mlijeka se odnosi na sljedeće: Fizičko-Hemijski parametari: (% Mliječna masti, % Proteina, % Laktoze, % Suhe Materij, % Suh Materija Bez Masti, Prisustvo vode/tačka ledišta), Higijenski parametri:(Ukupan broj bakterija/IBC ili CFU i Somatske stanice) i Zdravstveni parametar:(utvrđivanje pojave rezidua/antibiotici).
  Ja imam nekih materijala kad je u pitanju ova vrsta tematike jer radim u ovoj oblasti već 3. godine. Ako ste zainteresirani, javite se. Lijep pozdrav.

  Član 216

  Nisam vidio od kojeg je datuma ova tema. Uglavnom nije bitno. Što se tiče Azidola on se ne koristi u industriji za kozerviranje prerađenog mlijeka. Uloga Azidola je konzerviranje uzoraka svježeg sirovog mlijeka za analizu na hemijske i mbikrobiološke parametre. Ovdje se radi o maloj količini uzorka cca. 40 ml u koji se dodaje 0,2 ml Azidola i mlijeko boji u plavu boju. Osim ovog konzervansa koristi se i Bronopol koji je u obliku tabletica. Tako jedna tableta je dovoljna za količinu od 40 ml. i mlijeko boji u narandžastu boju. Uređaji na kojima se rade ove analize instrumentalne su tehnike.

  Član 216

  Za gsp. Caneta
  Oprema koju nudi¨TLOS¨nije loša. Čak sam čuo da je jedna laboratorija u Sarajevu uzimala opremu i jako su zadovoljni. Pokušajte sa firmom LabEna. Imaju predstavništvo u Sarajevu i u Sloveniji. Oni imaju interesantne opreme a sigurno imaju i ono što Vas zanima. Laboratorija u kojoj ja radim, opremljena je od strane LabEna. Mogu Vam dati adresu i kontakt osobu.

  Aida Agić
  LABENA d.o.o. Sarajevo
  Labaratorijska, istraživačka i procesna oprema

  Halilovići 12, 71000 Sarajevo
  Bosna i Herzegovina
  Tel: +387 33 473 261
  Fax: +387 33 473 262
  GSM: +387 61 483 261
  e-mail:aida.agic@labena.ba
  web:www.labena.ba

  Pozdrav iz Sarajeva

  Član 216

  Pozdravljam kolegicu. Ja Vam mogu ponuditi ovaj tekst koji imam oko ICP-a. Ako Vam može poslužiti bit će mi drago. Pozdrav

  ATOMSKA EMISIONA SPEKTROFOTOMETRIJA (AES)

  AES se bazira na principu mjerenja intenziteta talasne dužine koju atom emitira u pobuđenom stanju (zagrijavanjem). Ukoliko koristimo plamen kao izvor toplote, njegova temperature je dovoljna da dovede u pobuđeno stanje samo alkalne i zemno alkalne elemente (Na, K, Ca, Mg) te je ova tehnika jedino prikladna za njihovo određivanje. Kako je za njihovo određivanje puno efikasnija ionska kromatografija, plamena emisiona tehnika je danas sve manje u upotrebi.

  Mnogo značajnija emisiona tehnika je Argon plazma – Indukovana kuplovana plazma (ICP). Relativno je mlada i još je u razvoju. Ova tehnika je ustanju da u jednom dijelu sistema proizvede temperature do 6000oC što je dovoljno za dovođenje u pobuđeno stanje svih metala, koji zrače sebi svojstven karakterističan spektar na osnovu čijeg se intenziteta računa koncetracija (količina) uzorka.

  Proces se odvija tako što argon spiralnom putanjom oko centralne cijevi ICP-a (TORCH) kroz koju se ušpricava uzorak dolazi to vrha gdje Radio Frekventno polje izuzetno jakog intenziteta stvara plazmu argona (ionizuje argon na Ar+ ione i struju elektrona), trenje podiže temperaturu, uvodi se uzorak i vrše se redom procesi kao u plameniku AAS s tim što na kraju usljed visoke temperature veliki broj atoma svih metala pređe u pobuđeno stanje i emituje bogat spektar.

  Optičkim sistemom vrši se disperzija spektra i odabir zraka karakterističnih za elemente koji su predmet analize. Karakteristične zrake se odvode na fotomultiplikator i pretvaraju u električni signal. Postoji mogućnost paralelne analize prisustva više elemenata u samo jednom snimanju.

  4.1. Granice detekcije za neke elemente u tehnikama AAS, HGA i ICP

  Tablica 4.1. Granica detekcije emisijske fotometrije plamena i AA

  Element Granica detekcije, ng*/cm³
  emisija apsorpcija
  Ag 20 5
  Al 5 100
  Ca 0,1 2
  Cd 2000 5
  Co 50 5
  Cu 10 5
  Mg 5 0,3
  Ni 30 5
  V 10 20
  Zn 3000 5000
  * 1 ng =10‾⁹ g

  Tablica 4.2. Granice detekcije dobivene korištenjem HGA

  Element Granica detekcije, ng*/cm³
  apsolutna pg* relativna ng/cm³ **
  Ag 0,4 0,004
  Al 3 0,03
  B 500 5,00
  Cu 2 0,02
  Cr 0,3 0,003
  Mn 0,2 0,002
  Ni 6 0,06
  Pb 2 0,02
  V 2 0,02

  * 1 pg (pikogram) =10‾¹² g
  ** u zapremini od 0,1 ml

  Tablica 4.3.Granice detekcije dobivene s plazmenim izvorima

  Element Granica detekcije, ng*/cm³
  ICP plazmeni luk stabilizirani luk
  Al 1 5 1,3
  B 0,4 5 2
  Ca 3 5 0,1
  Cr 2 10 0,6
  Mg 0,2 2 1
  Pb 20 200 15
  Ti 0,3 50 13
  Zn 0,3 5 10

  Član 216

  Poštovanje svim kolegama sa foruma.. Prošlu sedmicu sam postavio temu iz oblasti Kvalitet vode u laboratoriji i nisam primjetio nikakve odgovore. Radim jedan seminarski rad iz ove oblasti i molio bi kolege sa foruma ako imaju nekog materijala da mi pošalju. Ja ću još jednom da navedem stavke koje me zanimaju.

  I. Struktura i karakteristike vode kao supstance
  II. Parametri kvaliteta vode u laboratorijama (ne kvaliteta vode za piće)
  III. Zahtijevi za kvalitetom vode u laboratorijama
  – Hemijske labo.
  – Biološke
  – Medicinske
  IV. Metode prečišćavanja vode
  V. Legislativa ( ISO 3696 )

  Pozdrav……

  Član 216

  Poštovanje svim kolegama sa foruma. Postavljam jednu temu a odnosi se na Kvalitet vode u labor
  atoriji. Zanima me da li neko ima materijala vezano za sljedeće stavke:
  I. Struktura i karakteristike vode kao supstance
  II. Parametri kvaliteta vode u laboratorijama (ne kvaliteta vode za piće)
  III. Zahtijevi za kvalitetom vode u laboratorijama
  – Hemijske labo.
  – Biološke
  – Medicinske
  IV. Metode prečišćavanja vode
  V. Legislativa ( ISO 3696 )

  Pozdrav……

  Član 216

  Zahvaljujem se gsp. Zdravko za proslijeđene web stranice vezano za ovu temu. Nisam baš našao mnogo o ovoj temi. Rekli ste da imate još nekog materijala na ovu temu pa bih Vas zamolio da mi pošaljete na e-mail. Pozdravljam.

  Član 216

  Da li neko od kolega posjeduje neki materijal na ovu temu. Pozdrav svim članovima foruma.

  Član 216

  Poštovani kolega, ja sam Vam poslao na E-mail univerzalnu formu primjene HACCP-a u prehrambenim tehnologijama. Ako Vam može biti od koristi biće mi drago.
  Pozdravlam.

  Član 216

  Poštovanje. Možda da vidite malo i ovaj Halal standard. On je usklađen sa HACCP-om. Ako ga nemate mogu vam poslat elektronsku formu načina njegove primjene u mesnoj industriji.

  Pozdravljam

  Član 216

  Interesuje me kako ovi konzervansi utiču na svježe mlijeko u pogledu fiz.-hem. parametara, pH vrijednosti u različitim temperaturnim intervalima i koliko on zaustavlja aktivaciju mikroorganizama?

  Član 216

  Pozdravljam. Ja mislim da je ova knjigaKvalitet i analiza namirnica dobra i da je pravo korisna za Vas. Gospodin Grujić tj. autor, već nekoliko godina je u ovoj problematici oko implementacije HACCP-a. Posjedujem njegovu knjigu. Dobro bi bilo da je kupite. Malo toga ima na internetu oko stvari koje Vi tražite. Obično taj materijal i upute daju agencije koje vrše edukaciju za HACCP Manager. Jedna od takvih u Sarajevu je BioBase d.o.o. Imao sam još jednu ideju koja bi Vam knjiga pomogla a u kojoj je učestvovao gospodin Grujić. To je bio neki projekat i u okviru njega izdata je knjiga. Ona je dvojezična Bosansko – Englesko izdanje. Javit ću Vam o kojoj se knjigi radi.

  Član 216

  Pozdravljam sve članove ovog forumu. Ja sam novi član i iz Sarajeva sam. Imao bi jedno pitanje ako bi mi neko mogao pomoći. Radi se o određivanju tačke ledišta kod svježeg mlijeka. Kako utiče pH kiselost na tačku ledišta ili dodatak nekih supstanci koje opstruiraju očitanje tačke ledišta?