• Autor
  Članci
 • Član 8.712

  Molim Vas samo mi pojasnite da li je sada ovim Pravilnikom (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2010, 28/2011 i 20/2013) obuhvaćena sadržina sva tri prethodna :

  Pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih   

  supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama (Objavljen u „Sl. listu SRJ“, br. 5/92, 11/92, 32/02)

  Pravilnik dopuni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za  

  životinje i o hrani i hrani za životinje za koje se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava zazaštitu 

   bilja(Objavljen u “  Službenom glasniku  RS”,broj28/11 od 26.04.2011.).

   Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava zazaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o   hrani i hrani za   životinje za koju se utvrđuju maksimalno količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Objavljen u “  Službenom glasniku     RS”,broj 25/10).

   

  Član 8.607

  Poštovane kolege,
  Malo sam u nedoumici kad su u pitanju PCB-i, naime, naš pravinik kako je prepiska evropske regulative: COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20100701:EN:PDF),
  ima granice za pcb-e, u prilogu 5. stavka 5.2., međutim u tabeli pod fusnotom 16 se navode da su to pcb 77, 81, 126, 169, 105, 114, 118, 123, 156, 157 i 189.
  Ono što meni nije jasnio šta je sa ostalim pcb-ima, npr. sa PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 kao i drugima, koje su maksimalne dozvoljene koncentracije za njih?
  Eu regulativa: COMMISSION REGULATION (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for dioxins, dioxin-like PCBs
  and non dioxin-like PCBs in foodstuffs, ima naznačene maksimalno dozvoljene koncentracije za pcb 28, 52, 101, 138, 153, 180 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2011:320:0018:0023:EN:PDF).
  Unapred hvala na pojašnjenju.
  Igor

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.