Reklama

Žiro racun: 3381002200282256
Unicredit Zagrebacka Banka d.d.

Dekan:
Prof.dr.sc. Stanko Ivanković

Prodekan za nastavu:
Doc.dr.sc. Zrinka Knezović

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:
Doc.dr.sc. Dijana Vego

Tajnica ureda dekana:
Marija Lasić, VSS

Tajnik fakulteta:
Ivana Božić, VSS

Referada:

Ljiljana Bulić, VŠS referent u studentskoj referadi
Ines Kraljević, VŠS referent u studentskoj referadi
tel.: +387 (0)36 321 554,
E-mail: ljiljana.bulic@sve-mo.ba

Ornela Čerkuč, SSS referent u studentskoj referadi
tel.: +387 (0)36 320 233

Računovodstvo:
Zdenka Dolić, SSS voditelj računovodstva

Knjižnica:
Marija Smiljanić , dipl.ing.agr., bibliotekar

Agronomski fakultet je visokoškolska institucija Sveučilišta u Mostaru koja educira i usavršava kadrove za potrebe poljoprivredne i prehrambene industrije. Fakultet je počeo s radom 1994. godine, a službeno je registriran kod Višeg suda u Mostaru Rješenjem suda u Mostaru broj U/S.9/98. Nastanak ovog fakulteta je rezultat naraslih potreba za obrazovanjem kadrova za poljoprivredu kao vrlo važnu djelatnost u okviru strategije razvitka ovog područja i šire, kao i važnog segmenta nacionalne ekonomije.

Na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 1994. godine za dekana je izabran prof. dr. se. Jakov Pehar, a Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta i potvrđen. Na putu razvitka ovog fakulteta bilo je mnogo poteškoća u pogledu smještaja, kadrova i opreme, pa se to postupno rješavalo i popunjavalo, tako da danas Fakultet ima ozbiljnu formu i sadržaj sposoban pružiti usluge koje su mu namijenjene. Razvoj Fakulteta ići će u smjeru osiguranja što boljih uvjeta za normalno odvijanje nastavnog procesa, kao i drugih pratećih djelatnosti. U nastavnom planu i programu projiciran je studij općeg smjera, što u ovim uvjetima odgovara realnim potrebama. Planiran je i poslijediplomski studij koji æe pružiti mogućnost daljnjeg usavršavanja kadrova koji će jednim dijelom vezati svoj budući rad za ovaj fakultet.

 • Zavod za voćarstvo

Predstojnik zavoda:

Doc.dr.sc. Dijana Vego

Tel.fax.: +387 36 325 015

e-mail:
dijana.vego@sve-mo.ba

Zavod za vocarstvo bilježi relativno kratko vrijeme od osnivanja i pokušava skromno, ali strucno uzeti udjela u vocarskoj proizvodnji, prije svega Hercegovine. Osnovna ideja pokretanja rada Zavoda je bila podstaknuta željom jednostavne primjene znanja i struke u vocnjacima, na stablima, u rasadnicima, trgovinama, potrošackim navikama, ali i u zakonskim aktima.

Pružamo:

  • savjetodavne usluge u okviru vocarske proizvodnje
  • strucne savjete pri planiranju i podizanju vocnjaka
  • prijedloge sortimenta i podloga vocaka
  • strucne savjete okviru tehnologije uzgoja vocaka
  • strucne savjete oko održavanja plodnosti i gnojidbe tla vocnjaka
  • strucne savjete u okviru problematike rasadnicarstva
  • strucne savjete pri berbi, klasiranju i skladištenju plodova voca.
 • Zavod za zaštitu bilja

Predstojnik zavoda:

Doc.dr.sc. Ivan Ostojić

Tel.fax.: +387 36 325 015

e-mail:
agronomski.fakultet@sve-mo.ba
agronomski.fakultet@tel.net.ba

.

 • Zavod za ribarstvo, zoologiju i zaštitu voda

Predstojnik zavoda:

Prof.dr.sc. Ivan Bogut

Tel.: +387 36 321 319
Tel.fax.: +387 36 325 015

e-mail:
af-ribarstvo.zoologija.zastitavoda@tel.net.ba

Radimo:

 • studije utjcaja na okoliš
 • ribarske osnove
 • revizije ribarskih osnova
 • stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda
 • mjere zaštite ribljeg fonda i unapređenje ribarstva
 • studije opravdanosti akvakulture
 • prijedloge mjera za unapređenje akvakulture
 • istraživanje utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode
 • istrživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba
 • ekološke projekte
 • istrživanje zraka, vode i tla
 • istrživanja u svrhu otkrivanja i suzbijanja zagađivača ekosustava
 • prijedloge mjera za očuvanje i unapređenje ekosustava

.

 • Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

Predstojnik Zavoda:
mr. sc. Viktor Lasić

Tel.: 036 337 121

e-mail:
viktor.lasic@sve-mo.ba
.

 • Zavod za ekonomiku i menadžment

Predstojnik zavoda:
Prof.dr.sc. Marko Matić

Tel.fax.: +387 36 325 015

E-mail:
marko.matic@sve-mo.ba
.

 • Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku, sjemenarstvo, biometriku i eksperimentiranje

Predstojnik zavoda:
Prof.dr.sc. Jure Beljo

Tel.fax.: +387 36 325 015

E-mail:
jure.beljo@sve-mo.ba
.

 • Zavod za botaniku, povrćarstvo i vrtlarstvo

Predstojnik zavoda:
prof. dr. sc. Zdravko Matotan

Tel.fax.: +387 36 337 102

e-mail:

agronomski.fakultet@sve-mo.ba
agronomski.fakultet@tel.net.ba
.

 • Zavod za kemiju, biokemiju i mikrobiologiju

Predstojnik Zavoda:
prof. dr. sc. Ivica Bošnjak

tel: +387 36 337 121

E-mail:
ivica.bosnjak@sve-mo.ba
.

 • Zavod za pedologiju i ishranu bilja

Predstojnik Zavoda:
dr. sc. Radica Ćorić

Tel: +387 36 337 113

E-mail:
radica.coric@sve-mo.ba
.

 • Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda

Predstojnik Zavoda
prof. dr. sc. Stanko Ivanković

Tel: +387 36 337 103

E-mail:
stanko.ivankovic@sve-mo.ba
.