Reklama

OVLAŠĆENO LICE
Dr Dobrila Jakić-Dimić,viši naučni saradnik

WEB SAJT
http://www.nivs.rs

PIB
100378965


Naučni institut za veterinarstvo Srbije je najstarija veterinarska instucija u našoj zemlji, osnovana 1926. godine pod imenom Centralni veterinarski bakteriološki zavod. U Zavodu se vršila dijagnoza bakterijskih, parazitskih i virusnih bolesti životinja, a uporedo i naučni rad. Danas, osnovne delatnosti Instituta su primemenjena i razvojna istraživanja u biotehničkim naukama; klinička i laboratorijska ispitivanja u funkciji zaštite zdravlja životinja i ljudi; konsalting i tehničke analize u primeni mera preventcije, suzbijanja i eradikacije oboljenja životinja u državnom i privatnom sektoru proizvodnje, provera kvaliteta proizvoda, hrane za ishranu životinja i namirnica animalnog porekla u objektima za proizvodnju i iz prometa. U cilju stalnog unapređenja kvaliteta svog rada Institut je uveo i sertifikovao standarde ISO 9001 i ISO / IEC 17025:2008. Naučni rad Instituta se odvija kroz realizaciju projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i međunarodne projekte. Istraživači Instituta su objavili do sada preko 50 monografija, 3 atlasa, 28 priručnika, 14 brošura, više desetina nastavnih filmova, agitki i plakata, preko 600 radova je referisano na savetovanjima a više od 1500 publikovano u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Istorijat instituta

Naučni institut za veterinarstvo Srbije je najstarija veterinarska instucija u našoj zemlji. Formirana je 11. februara 1926. godine pod imenom Centralni veterinarski bakteriološki zavod. Odluka o formiranju Zavoda doneta je na predlog Veterinarskog odeljenja Ministarstva za poljoprivredu i vode a u sporazumu sa Ministarstvom narodnog zdravlja koje je propisalo PRAVILNIK za Centralni veterinarski bakteriološki zavod (V.T. br. 1759). Pravilnikom je propisan naziv ove ustanove, da je to državna ustanova pod neposrednim nadzorom Ministarstva poljoprivrede i voda sa sedištem u Beogradu.

U toku rada Zavod je vršio dijagnozu bakterijski, virusnih i parazitskih bolesti životinja. Pored toga, stručnjaci Zavoda su izlazili na teren radi utvrđivanja i suzbijanja stočnih zaraza. Osim svoje redovne delatnosti, stručnjaci Zavoda su se bavili i prosvećivanjem stočara i držali su redovno predavanja o stočnim zarazama na Radio-stanici Beograd.

Sedište Zavoda je bilo u zgradi Centralnog higijenskog instituta u Beogradu a po završetku izgradnje sopstvene zgrade seli se u Zemun gde ostaje do početka II svetskog rata 1941. godine. Po završetku aprilskog rata 1941. godine Zavod se preseljava u zgradu bivšeg proizvodnog zavoda „Paster“ na Banovom brdu u Beogradu, gde nastavlja sa radom do kraja rata 1945. godine.

Posle završetka Drugog svetskog rata na inicijativu tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede NR Srbije i v.d. načelnika Vetenarske uprave organizovan je Veterinarski bakteriološki zavod NR Srbije. Godine 1947. Zavod se seli na Voždovac – ulica Bulevar vojvode Stepe br. 295, gde se nalazio sve do 1982. godine. Od te godine Institut se seli na dve lokacije u Beogradu – u Vojvode Toze 14 i na Novom Beogradu lokacija u Autoput 3.

Uredbom Vlade NR Srbije br.5 od 14.1.1950. godine Zavod je prerastao u Veterinarski naučnoistraživački i dijagnostički institut NRS. Sledeće, 1951. godine, pri Institutu je formiran Centar za veštačko osemenjavanje, kao prva ustanova te vrste u SR Srbiji i bila je locirana na ekonomiji u Krnjači. Godine 1959. doneta je Uredba o formiranju ustanove pod nazivom Veterinarski institut u čiji sastav su pored postojećeg Instituta u Beogradu ušli i Veterinarsi zavod iz Novog Sada i Veterinarski zavod iz Prištine.a po njegovom rasformiranju 1961. osniva se Zavod za unapređenje veterinarstva SR Srbije.

U cilju što efikasnijeg i stručnijeg rada veterinarskih specijalističkih ustanova, u periodu 1970-71.dolazi do integracije Zavoda i veterinarsko dijagnostičkih stanica iz Svetozareva, Kraljeva, Požarevca i Zaječara a 1985. godine sa OOUR-om za fiziologiju i radiobiologiju INEP-a i Jugoslovenskim institutom za mlekarstvo iz Beograda, čime je formiran Institut i zavodi za veterinarstvo Srbije. Tokom 1988-89. dolazi do izdvajanja ovih institutcija i Institut dobija naziv Veterinarski i mlekarski institut, pod kojim radi do 1996. kada prerasta u Naučni institut za veterinarstvo Srbije.

Danas je Naučni institut za veterinarstvo Srbije jedna od vodećih naučno-stručnih institucja u oblasti veterine. Sačinjavaju ga Zavod za zdravstvenu zaštitu smešten u Šumicama u ulici Vojvode Toze 14 i Zavod za kontrolu hrane i lekova lociran na Novom Beogradu (Auto put 3).

U toku 1967. godine Republička zajednica za naučni rad upisala je u registar naučnih ustanova jedinicu Zavoda a početkom 1971. Republički sekretarijat za obrazovanje, nauku i kulturu svojim aktom br. 04-022-159 priznao je Zavodu kao celini, status naučne ustanove. Shodno odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti NIVS je izvršio akreditaciju po nauci i zaveden je u registar naučno-istraživačkih instituta kao istraživačko razvojni institut pod rednim brojem 110-00-34/58 od 03.12.2007

Osnovne delatnosti Instituta su primemenjena i razvojna istraživanja u biotehničkim naukama; klinička i laboratorijska ispitivanja u funkciji zaštite zdravlja životinja i ljudi; konsalting i tehničke analize u primeni mera preventcije, suzbijanja i eradikacije oboljenja životinja u državnom i privatnom sektoru proizvodnje, državnim organima RS i šire u okviru regionalne saradnje i provera kvaliteta proizvoda, hrane za ishranu životinja i namirnica animalnog porekla u objektima za proizvodnju i iz prometa.

Istraživači Instituta su kontinuirano od 1946. do danas rukovidili i učestvovali u više od 60 projekata osnovnih, tehnoloških, razvojnih i nacionalnih istraživanja raspisanih od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine kao i na međunarodnim projektima. Kroz navedene projekte ostvareni su značajni rezultati koji su publikovani u preko 50 monografija i poglavlja u monografijama, 3 atlasa, 8 priručnika, 14 brošura, 7 agitki i više nastavnih filmova. U istom periodu više od 600 radova je referisano na međunarodnim i nacionalnim savetovanjima i preko 500 radova je publikovano u međunarodnim i nacionalnim časopisima. U okviru ovih projekata je odbranjen veći broj doktorata, magisterijuma i specijalizacija.

Kao rezultat navedenih projekata ostvaren je razvoj i uvođenje novih i modifikovanih metoda dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti, detekcija i primoizolacija pojedinih infektivnih agenasa, razrada mera eradikacije, preventive i suzbijanja bolesti riba, papkara (svinja i ovaca posebno), živine i divljači, rasvetljavanje multikauzalnih neonatalnih obolenja životinja u farmskom uzgoju, razvoj vakcina, izrada mera zdravstvene kontrole i dr.

Sistem kvaliteta

U cilju stalnog unapređenja kvaliet svog rada Institut je uveo i serifikovao standard „Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi (ISO 9001:2001)“ (ocenu i verifikaciju je izvršila TÜV SÜD Management Service GMBH).

Takođe je izvršena implementacija standarda“Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za eteloniranje (ISO / IEC 17025:2006)“. Pozitivnu ocenu da se u potpunosti primenjuje standard ISO / IEC 17025:2006 dalo je Akreditaciono telo Srbije.

Shodno odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Institut je izvršio akreditaciju po nauci i zaveden je u registar naučno-istraživačkih instituta kao istraživačko razvojni institut pod rednim brojem 110-00-34/58.

Obim akreditacije
Politika kvaliteta

Naučnoistraživačka delatnost

Naučni institu za veterinarstvo Srbije je od svoga osnivanja bio uključen u naučno-istraživačku delatnost. Stručnjaci Centralnog veterinarskog bakteriološogi zavoda su se od njegovog osnivanja 1926.godine bavili i prosvećivanjem stočara i držali su redovno predavanja o stočnim zarazama na Radio-stanici Beograd.

Za pitanja od značaja za naučnoistraživački rad u Institutu se obrazuje Naučno veće Instituta. Naučno veće je stručni organ Instituta koje sačinjavaju svi doktori nauka u naučnim ili nastavnim zvanjima koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu.
Istraživači Instituta su kontinuirano od 1946. do danas rukovidili i učestvovali u više od 60 projekata osnovnih, tehnoloških, razvojnih i nacionalnih istraživanja raspisanih od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine kao i na međunarodnim projektima. Kroz navedene projekte ostvareni su značajni rezultati koji su publikovani u preko 50 monografija i poglavlja u monografijama, 3 atlasa, 3 udžbenika, 32 priručnika i brošura, 14 agitki i više nastavnih filmova. U istom periodu više od 3000 radova je referisano na međunarodnim i nacionalnim savetovanjima i preko 500 radova je publikovano u međunarodnim i nacionalnim časopisima. U okviru ovih projekata je odbranjen veći broj doktorata, magisterijuma i specijalizacija.

Kao rezultat navedenih projekata ostvaren je razvoj i uvođenje novih i modifikovanih metoda dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti, detekcija i primoizolacija pojedinih infektivnih agenasa, razrada mera eradikacije, preventive i suzbijanja bolesti riba, papkara (svinja i ovaca posebno), živine i divljači, rasvetljavanje multikauzalnih neonatalnih obolenja životinja u farmskom uzgoju, razvoj vakcina, izrada mera zdravstvene kontrole i dr.
Biblioteka Instituta je registrovana biblioteka u okviru bibliotečkog sistema Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković“ (br. 06-218/206 od 24.11.1997). Poseduje fond od više stotina knjiga, časopisa, periodike kao i elektronske časopise sa EBSCO baze podataka na CD romovima: Academic Periodical Collection – 1990-2004, MAS FULLTEXT Premier-1984-2002 i Biomedical Reference Collection – 1990 -2005. Obrade fonda biblioteke je u programu BIBLIO Win ISIS koji u podžava ISO standarde propisane od IFLA.

Rukovodna struktura instituta

Rukovodstvo Instituta usmerava rad i poslovanje Instituta, planira i obezbeđuje resurse za rad, vrši analizu i preispitivanje poslovanja i sistema upravljanja, obezbeđuje primenu standarda dobre laboratorijske prakse i standarda sistema upravljanja, utvrđuje potrebe i preduzima izmene i poboljšanja u sistemu upravljanja i poslovanju Instituta.

Uže rukovodstvo Instituta čine:
Direktor Instituta: Dr Dobrila Jakić-Dimić
Tehnički direktor: mr Slobodan Stanojević
Rukovodilac upravljanja kvalitetom. Dr Snežana Ivanović

Upravnik Zavoda za zdravstvenu zaštitu: Dr Jadranka Žutić
Upravnik Zavoda za kontrolu hrane i lekova: Dr Dragana Pešić-Mikulec
Rukovodilac Službe opštih, računovodstvenih i pravnih poslova: dipl.ecc Dejan Tmušić
Upravnik Laboratorije za bolesti sa liste A i BSE: Dr Vojin Ivetić

Predsednik Naučnog veća: Dr Ivan Pavlović

Projekti

Dokaz o sopstvenoj snazi su doktori nauka, magistri, specijalisti i istraživači saradnici, koji svojim znanjem, iskustvom, radom na najsavremenijoj opremi realizuju dugoročne naučnoistraživačke projekte u oblasti tehnološkog razvoja i transfera tehnologije. U svojim programskim zadacima, svih ovih godina istraživači i stručnjaci Instituta su se opredeljivali za složene i odgovorne zadatke realizovanja nove strategije naučnog i tehnološkog razvoja, organizovanosti i sistematskih istraživanja na višem nivou, kroz realizaciju osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja od opšteg značaja za Srbiju.

Projekti u realizaciji
Raniji Projekti