Reklama

Matični broj: 3058204
Žiroračun: 2500009-1102017142

Dekan:
dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor
Prodekan za nastavu:
dr. sc. Damir Magdić, docent
Prodekan za znanost:
dr. sc. Mate Bilić, redoviti profesor
Tajnik fakulteta:
Janja Perić, dipl. iur

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek razvijat će se kao vodeća znanstvena i nastavna institucija ovog dijela Hrvatske, usmjerena na provedbu međunarodno prepoznatih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti, na kojima se temelji preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje usklađeno s onim u Europskom visokoobrazovnom prostoru. U provedbi navedenog, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek će surađivati s akademskim i gospodarskim partnerima u zemlji i inozemstvu te osigurati stalni nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek teži biti znanstveni i istraživački centar izvrsnosti u regiji u kojoj djeluje i šire.

Zavodi:

 • Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedre u okviru Zavoda kroz nastavni i znanstvenoistraživački proces prenose znanja iz temeljnih i primijenjenih kemijskih znanosti, te ekologije, studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Osim toga Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju prati i usvaja nova saznanja i spoznaje u području kemije, biokemije, biotehnologije i kemijske tehnologije.

U području visokog obrazovanja studentima se prenose znanja iz Opće i analitičke kemije, Organske kemije, Biokemije, Fizikalne kemije, Kemije i tehnologije vode i Kemije prirodnih produkata. Znanstveno-istraživački i stručni rad usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su prioritetna istraživanja iz područja kemije i tehnologije vode te sinteza potencijalnih biološki aktivnih tvari.

Predstojnik Zavoda: Doc. dr. sc. Milan Čačić
+385 31 224 342 | mcacic@ptfos.hr

 • Zavod za prehrambene tehnologije

Misija Zavoda je prenošenje temeljnih inženjerskih znanja iz branše prehrambene tehnologije studentima. Na osnovi najnovijih spoznaja i suvremenih procesa, studenti će završetkom studija suvereno ovladati vještinom proizvodnje raznovrsnih prehrambenih proizvoda, vrhunske ukupne kakvoće i visoke nutritivne vrijednosti.

Trenutno, u okviru 11 Katedri na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, uz edukaciju polaznika, provodi se znanstvenoistraživački rad iz područja prehrambene tehnologije i procesa proizvodnje namirnica, te stručni rad na projektiranju specijaliziranih postrojenja prehrambene industrije.

Zavod objedinjuje respektabilan broj vrhunskih znanstvenika i potvrđenih nastavnika. Oni svojim višegodišnjim iskustvom u visokom obrazovanju, te usavršavanjem na mnogim institucijama u zemlji i inozemstvu osiguravaju stabilnost provođenja nastavnog plana i programa. Značajno je istaknuti veliki broj mladog znanstveno-nastavnog kadra, koji je sposoban i spreman preuzeti veliku odgovornost za razvoj Zavoda, uz jačanje strukovnih specifičnosti pojedinih katedri.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Jovica Hardi
+385 31 224 310 | jovica.hardi@ptfos.hr

 • Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

Department activities are aimed at promotion of methods for assessment of quality of food and nutrition. Research and professional work of staff members involves determination of physical and chemical parameters of nutritional quality well as foodborne hazards.

 • General research topics given intense emphasis include:
 • Analyses of chemical composition and nutritional value of foods
 • Examination of sensory properties of novel food products
 • Studies of microbiological and chemical contamination of foods and ways of their prevention
 • Dietary assessment of target populations

Department has collaborated with Croatian Chamber of Economy, County Chamber Osijek and Croatian Beekeepers Association since 2000, performing analyses of honey for purposes of the national contest. In March 2005, the Department earned Honey and Other Bee Products Analysis Laboratory License by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management (N.N. 41/2005).

Knowledge transfer within the framework of undergraduate, graduate and postgraduate studies is realized through specific subdepartment courses clustered around a common theme, by use of theoretical and practical classes.

Head of Department: Prof. Milena L. Mandić
+ 385 31 224 321 | milena.mandic@ptfos.hr

 • Zavod za procesno inženjerstvo

Misija Zavoda je prenošenje znanja studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te provođenje znanstvenoistraživačkog i stručnog rada iz procesnog inženjerstva. Osim toga misija Zavoda je i promicanje procesnog inženjerstva u području biotehnologije, prehrambene i kemijske tehnologije, a posebno u proizvodnji i preradi namirnica za ljudsku prehranu.

U području visokog obrazovanja studentima se prenose znanja iz inženjerske termodinamike; prijenosa tvari i energije; jediničnih operacija; reakcijskog inženjerstva; numeričkih metoda; bioprocesnog inženjerstva; modeliranja, optimizacije i automatizacije; ekološkog inženjerstva; inženjerstva organskih i anorganskih materijala, projektiranja uređaja i industrijskih procesa te iz srodnih disciplina.

Znanstvenoistraživački i stručni rad usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su aktualna istraživanja iz područja sušenja, ekstrakcije, prijenosa topline i tvari, toplinskih svojstava materijala, unapređenja zdravstvene sigurnosti u proizvodnji i preradbi žitarica, te iz nedestruktivnih metoda analiza u procesima proizvodnje i čuvanja hrane.

Predstojnik Zavoda: Prof. dr. sc. Srećko Tomas
+385 31 224 335 | stomas@ptfos.hr

 

U okviru Zavoda za primijenjenu kemiju i ekologiju ustrojene su sljedeće Katedre:

 • Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

U okviru kolegija Katedre za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode studenti stječu znanja iz područja primijenjene kemije i instrumentalnih metoda analize, što je neophodno za razumijevanje prehrambenog i procesnog inženjerstva te znanosti o hrani i nutricionizmu. Studenti stječu znanja iz fizikalne kemije koja se dalje nadograđuju u inžinjerskoj kemiji te instrumentalnim analitičkim metodama. Osim toga, studentima se prenose i znanja iz ambalažnih materijala koji se koriste u prehrambenoj industriji te znanja vezana za kemijske interakcije između ambalažnih materijala i hrane. Također se studenti upoznaju s metodama pakiranja hrane.

Tijekom seminara upoznaju se s rješavanjem problema koji se susreću u praksi iz područja primjene kemije u industriji te u području pakiranja hrane.
Kroz laboratorijske vježbe studenti, kroz samostalan praktičan rad na instrumentima, savladavaju primjenu različitih instrumentalnih tehnika koje se koriste u kemijskim istraživanjima u praksi, a posebno onih u instrumentalnim metodama analize hrane.
Kroz kolegije poslijediplomskog studija studenti se upoznaju s modernim instrumentalnim tehnikama u analizi hrane kao i s novim ambalažnim materijalima i novijim sustavima pakiranja.

Pored navedenih kolegija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, djelatnici Katedre za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode izvode nastavu i na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Na Katedri za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode provode se znanstvena istraživanja iz područja karakterizacije polifenolnih antioksidansa i metala u hrani, njihovih kemijskih, elektrokemijskih i antioksidacijskih svojstava, te interakcija između metala u hrani i polifenola.

Predsjednik katedre:
dr. sc. Marijan Šeruga, red. prof.|marijan.seruga@ptfos.hr

 • Katedra za opću i analitičku kemiju

Predsjednik katedre:
doc. dr. sc. Milan Čačić | mcacic@ptfos.hr

 • Katedra za organsku kemiju i kemiju prirodnih spojeva

Predsjednik Katedre: dr. sc. Spomenka Kovač, docent

 • Katedra za tehnologiju vode i ekologiju

U okviru kolegija Katedre za tehnologiju vode i ekologiju studenti stječu znanja iz područja primijenjene kemije u obradi vode za piće i industriju, kao i obradu otpadnih voda što je neophodno kod studija prehrambenog i procesnog inženjerstva. Studenti stječu znanja o kemiji vode, fizikalnim, kemijskim i biološkom zagađenju, voda, postupcima za obradu voda, karakteristikama vode za piće, prehrambenu i procesnu industriju, karakteristikama i načinima obrade otpadnih voda kao i zakonskim propisima u ovom području.

Ekologija je multidisciplinarna znanost koju kroz nastavu studenti upoznaju da bi shvatili da je više ekoloških problema nego ikad u povijesti čovječanstva. Globalno zatopljenje je trenutno najozbiljniji ekološki problem, a istaknutiji ekološki problemi su i zagađenje zraka i voda, izumiranje mnogih životinjskih vrsta, kisele kiše i mnogi drugi. Nakon odslušanog i položenog ispita iz Industrijske ekologije studenti će naučiti o značenju procesnog inženjera kako oblikovati odgovarajući proces u skladu s održivim razvojem. To podrazumijeva smanjenje nastajanja otpada tijekom proizvodnog ciklusa i izbjegavanje upotrebu poznatih toksičnih spojeva. Saznati će koje su odrednice industrijske ekologije i kako ih primijeniti u tvornici, korporaciji ili uslužnoj djelatnosti.

Iz kolegija poslijediplomskog studija studenti spoznaju važnost uzorkovanja i priprave uzoraka i upoznaju se s tehnikama u primjeni određivanja mikro količina organskih supstanci u vodama. Pored navedenih kolegija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, djelatnici Katedre za tehnologiju vode i ekologiju izvode nastavu i na Građevinskom fakultetu u Osijeku iz kolegija Kondicioniranje voda. Na Katedri se provode znanstvena istraživanja iz područja ekologije, kontrole, zagađenja i obrade voda.

Predsjednik katedre:
dr. sc. Mirko kuleš, izv. prof. | mirko.kules@ptfos.hr

 • Katedra za biokemiju

Na katedri za biokemiju studenti stječu temeljna znanja iz biokemije koja su im potrebna za usvajanje daljnjih spoznaja iz mikrobiologije, toksikologije, prehrambenih tehnologija, znanosti o prehrani i prehrambene biokemije. Kroz praktičnu nastavu studenti se osposobljavaju za rad s proteinima i posebno enzimima u standardnim biokemijskim laboratorijima.

Predsjednik katedre:
Dr. sc. Vladimir Mrša, redoviti profesor – vanjski suradnik | vmrsa@pbf.hr

U okviru Zavoda za prehrambene tehnologije ustrojene su sljedeće Katedre:

 • Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Na kolegijima koji su u okviru ove katedre studenti stjeću temeljna znanja iz prehrambenog inženjerstva i znanosti o hrani. Kolegiji na kojima se stjeću ova znanja su temeljni kolegiji potrebni za slušanje prehrambenih tehnologija i ostalih stručnih inženjerskih kolegija.Znanja koja se stjeću su fizička i termofizička svojstva hrane, temeljni jedinični procesi u prehrambenoj industriji, procesi konzerviranja hrane, separacijski procesi u prehrambenoj industriji, kemijski i enzimski procesi u prehrambenoj indusriji. Ovisno o studiju preddiplomski, diplomski i poslijediolomski studenti stjeću znanja o teoretskim osnovama, provedbi i primjeni pojedinih procesa odnosno o suvremenim dostignućima i riješenjima pojedinih procesa.

Predsjednik katedre:
Prof. dr. sc. Andrija Pozderović

 • Katedra za tehnologije prerade žitarica

Obzirom na iznimni gospodarski značaj ove grane prehrambene industrije, važno je osposobiti stručnjake, koji će osigurati kvalitetnu proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi žitarica.

Cilj studijskih kolegija u okviru Katedre je i razvijanje sposobnosti studenata za rješavanje problema u proizvodnji i poboljšanja kakvoće proizvoda.
Studenti stječu opća znanje o vrstama i sortama, te značaju pojedinih sastojaka žitarica, mahunarki i uljarica u ocjeni tehnološke kakvoće.
Studenti se upoznaju i s analitičkim i reološkim analizama, koje se provode u laboratorijima za preradu žitarica.

U studijskim programima detaljno su opisani načini skladištenja žitarica i proizvodnje brašna, te utjecaj pojedinih faza prerade na kakvoću brašna.
Studenti stječu osnovna znanja o tehnološkim postupcima u proizvodnji pekarskih proizvoda, u proizvodnji tjestenine, keksarskih proizvoda, ekstrudiranih proizvoda, te o fizikalno-kemijskim i nutritivnim svojstvima sirovina i gotovih proizvoda. U okviru kolegija studenti izvode laboratorijske i industrijske vježbe u pogonima: mlina, pekare, tvornice tjestenine i keksa.

Spoznaje koje studenti stječu slušanjem ovih kolegija osposobit će ih za samostalno rješavanje inženjerskih problema vezanih za proizvodnju, kao i proizvodnju kvalitetnih prehrambenih proizvoda na bazi žitarica konkurentnih na EU tržištu.

Predsjednik katedre:
prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi |zaneta.ugarcic-hardi@ptfos.hr

 • Katedra za tehnologiju voća i povrća

Predsjednik Katedre:
akademkinja Vlasta Piližota, red. prof. trajno zvanje |vlasta.pilizota@ptfos.hr

 • Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Predsjednik Katedre:
dr. sc. Drago Šubarić, red. prof. |drago.subaric@ptfos.hr

 • Katedra za mljekarstvo

Predsjednik katedre:
dr. sc. Jovica Hardi, red. prof. |jovica.hardi@ptfos.hr

 • Katedra za tehnologiju mesa i ribe

Predsjednik Katedre:
dr. sc. Dragan Kovačević, red. prof. |dragan.kovacevic@ptfos.hr

 • Katedra za higijenu i sanitaciju

Predsjednik Katedre:
dr. sc. Drago Šubarić, red. prof. |drago.subaric@ptfos.hr

 • Katedra za ekonomiku prehrambene industrije

Predsjednik Katedre:
dr. sc. Dragan Kovačević, red .prof. |dragan.kovacevic@ptfos.hr

 • Katedra za vinarstvo

Na kolegijima koji su u okviru ove katedre studenti stjeću znanja o porijeklu i botaničkim svojstvima vinove loze. Grožđe kao sirovina za proizvodnju vina, mehanički i kemijski sastav grožđa, kemijski sastav mošta. Sorte grožđa za proizvodnju vina, berba grožđa, značenje zrelosti i vremena berbe, prijevoz i prijem grožđa za preradu. Vinogradarska područja u R. Hrvatskoj, zone, regije, podregije, vinogorja i vinogradarski položaji. Vrste vina prema Zakonu o vinu, i Pravilniku o proizvodnji vina, tehnološki proces proizvodnje pojedinih vrsta vina. Fermentacija mošta i masulja, biokemijski procesi alkoholne fermentacije i metabolizam vinskih kvasaca, rodovi vinskih kvasaca.Specifični enološki postupci i sredstva i njihova primjena u proizvodnji vina, odležavanje i stabilizacija vina. Kemijski sastav vina, kategorizacija vina prema Zakonu o vinu, i Pravilniku o proizvodnji vina. Suvremena dostignuća i trendovi u proizvodnji vina. Voćna vina, sirovine za proizvodnju voćnih vina, proizvodnja voćnih vina, stabilizacija i punjenje u boce voćnih vina. Metode kemijske analize vina.

Ovisno o studiju preddiplomski, diplomski i poslijediolomski studenti stjeću znanja od osnova tehnologije vina do suvremenih dostignuća u proizvodnji vina.

U okviru Katedre za vinarstvo ustrojen je Laboratorij za tehnologiju vina u kojem se izvode studentske vježbe i vrši kemijska analiza vina za potrebe proizvođača vina i drugih pravnih i fizičkih osoba.
U okviru ove katedre i tehnologijskog projekta konstruiran je i izrađen poluindustrijski pilot membranski filter za filtraciju vina kao i industrijski membranski filter koji je suvremeno opremljen i potpuno automatiziran.

Predsjednik katedre:
Prof. dr. sc. Andrija Pozderović

 • Katedra za tehnologiju ulja i masti

Na kolegijima koji obuhvaćaju ovu Katedru studenti stječu osnovna znanja o porijeklu i svojstvima sirovina za proizvodnju ulja i masti. Uljarice kao sirovina za proizvodnju biljnih ulja (rafiniranih, nerafiniranih, hladno prešanih). Kontrola kvalitete uljarskih sirovina te kemijski sastav njihovih ulja. Poznavanje zahtjeva za privremeno i trajno skladištenje sjemena. Studenti se upoznaju s pripremom uljarica za preradu, uvjetima, uređajima i shemama te njihovom utjecaju na kvalitetu ulja. Odabir i usporedba tehnološkog procesa za proizvodnju sirovih ulja i masti (prešanje, ekstrakcija, uređaji, sheme). Nusproizvodi uljana pogača i sačma kao osnova za stočnu hranu te primjena u prehrani ljudi. Procesi prerade masnog tkiva kopnenih životinja i proizvodnja ribljih ulja. Studenti stječu znanja o predrafinaciji sirovih ulja i masti te o fazama rafinacije (uvjeti, uređaji, sheme). Stabilizacija ulja i masti, antioksidansi i sinergisti. Upoznavanje studenata s metodama ispitivanja kvalitete ulja i masti, metodama za identifikaciju ulja te procesima kvarenja i održivosti ulja i masti. Također poznavanje osnova procesa modifikacije ulja kao i postupaka za proizvodnju čvrstih, plastičnih masti te emulzija. Hrvatsko zakonodavstvo, parametri kvalitete autentičnosti ulja, masti i proizvoda.
Studenti ovisno od studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski) stječu znanja i kompetencije od osnova tehnologije ulja i masti do suvremenih dostignuća u proizvodnji.
U okviru Katedre ustrojen je Laboratorij za tehnologiju ulja i masti gdje se izvode studentske vježbe i provodi analiza ulja, masti i proizvoda za potrebe proizvođača ulja.

Predsjednik katedre:
doc. dr. sc. Tihomir Moslavac |tihomir.moslavac@ptfos.hr

 • Katedra za kemiju hrane

Predsjednik Katedre:
akademkinja Vlasta Piližota, red. prof. trajno zvanje |vlasta.pilizota@ptfos.hr

U okviru Zavoda za ispitivanje hrane i prehrane ustrojene su sljedeće Katedre:

 • Katedra za mikrobiologiju

U okviru kolegija Katedre za mikrobiologiju studenti stječu znanja o morfologiji, ekologiji, metabolizmu, determinaciji i sistematizaciji mikroorganizama. Studentima se prenose teorijska znanja o proizvodima mikrobnih stanica nastalim u aerobnim i anaerobnim uvjetima. Kroz kolegije katedre studenti se upoznaju s upotrebom mikroba u proizvodnji hrane, njihovom primjenom u industrijskoj mikrobiologiji, poljoprivredi, u obradi otpadnih voda i drugo. Studenti se upoznaju s kontaminacijom hrane mikroorganizmima tijekom proizvodnog procesa, mjerama sprečavanja razvoja i uništavanja mikroorganizama u hrani, metodama za mikrobiološko ispitivanje namirnica, te zakonskim propisima o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju.

Predsjednica katedre:

dr. sc. Marija Halt, red. pof.|marija.halt@ptfos.hr

 • Katedra za kakvoću hrane

Edukacija i istraživanja na katedri obuhvaćaju korištenje i razvoj analitičkih metoda i procjenu sastava hrane te zakonsku regulativu u području hrane.

Kroz kolegije unutar katedre studenti uče:

 • principe i primjenu metoda za analizu sastava hrane
 • principe i primjenu kromatografskih tehnika
 • primjenu zakonskih propisa i normi u području hrane
 • primjenu statističkih alata
 • kako osigurati povjerenje u rezultate analiza/mjerenja
 • uvođenje sustava kakvoće u laboratorij

Predsjednica katedre:
dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof. |ljiljana.primorac@ptfos.hr

 • Katedra za prehranu

Znanstvena istraživanja i nastavni sadržaji unutar katedre usmjereni su na procjenu kakvoće prehrane ciljnih skupina i razvoj odgovarajućih instrumenata (npr. upitnika o učestalosti namirnica).
Na kolegijima u okviru katedre studenti stječu znanja o važnosti izbalansirane prehrane u zadovoljavanju potreba organizma, ali i u unaprijeđenju zdravlja, te smanjenju rizika obolijevanja od bolesti povezanih s prehranom. Opća znanja o izvorima hranjivih tvari i biološki važnih komponenata, u kombinaciji sa znanjima o anatomiji probavnog sustava i probavi hrane, te utjecaju funkcionalnih sastojaka prisutnih u hrani na organizam, pružaju mogućnost primjene u planiranju obroka za sve populacijske skupine. Studenti također stječu znanja o metodama za procjenu prehrane pojedinaca i skupina.

Studenti će biti osposobljeni za:

 • procjenu povezanosti prehrane i zdravlja
 • procjenu stanja uhranjenosti pojedinaca i skupina
 • procjenu prehrambenog statusa pojedinaca i skupina
 • provedbu različitih metoda za procjenu prehrane
 • planiranje prehrane zdravih osoba svih dobnih skupina u skladu s važećim preporukama
 • planiranje prehrane bolesnih osoba

Predsjednica katedre:

Doc. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić |daniela.kenjeric@ptfos.hr

 • Katedra za toksikologiju i prehrambenu biokemiju

The subdepartment courses are primarily focused on the interaction between food and the living organism, whereby the most relevant are health compromising consequences of toxicant exposure and promotion of health due to consumption of specific foods and/or components. In addition to raising awareness to the large diversity of bioactive substances from food, the main courses also include reviewing their action at the biochemical and molecular level.

Objectives:

 • Awareness of the ubiquity of food toxicants
 • Toxicant analysis training
 • Training in risk characterization
 • Awareness of food safety importance and skill to prevent contamination
 • Application of existing and invention of new decontamination methods
 • Understanding of toxicant mechanism of action
 • Being able to predict and prevent toxicity
 • Understanding of mechanism of action of nutrients
 • Attainment of competent understanding of relevant specialized literature in the fields of biochemistry and molecular biology
 • Ability to invent new functional foods, supplements and/or nutritional regimes

Head:
Prof. Tomislav Klapec |tomi@ptfos.hr

 • Katedra za biologiju

Kolegiji unutar katedre upoznaju studente s kemijskom osnovom života od atoma do makromolekule, njihovom strukturom, funkcijama, odnosom s okolinom i zakonitosti djelovanja na pojedine fiziološke procese i preko njih na pojedine organe i sustave. Osim uvida u međusobne odnose organizama, klasifikacije, kemijskog sastava žive materije kolegiji uključuju razmatranje odnosa populacije i ekosustava s biološke točke gledišta

Ishodi učenja:

 • poznavanje zajedničkih svojstava organizama
 • poznavanje i razumijevanje prirodnih procesa
 • poznavanje klasifikacije, kemijskog sastava i fizikalnih svojstava žive materije
 • reprodukcija i ontogeneza stanice
 • anatomija biljnih i životinjskih tkiva
 • informacijski, regulacijski, metabolički i transportni sustavi životinja
 • nasljeđivanje i raznolikost
 • reprodukcija i evolucija organizama
 • interakcija gena i regulacija u odnosu na hranu
 • molekularne aspekte i regulaciju metabolizma hrane

Predsjednica katedre:

Dr. sc. Mirjana Sabo, izv. prof. |mirjana.sabo@ptfos.hr

 • Katedra za senzorske analize

Edukacija i znanstvena istraživanja unutar katedre usmjereni su na kontrolu kvalitete prehrambenih proizvoda procjenom senzorskih karakteristika proizvoda odnosno parametara senzorske kakvoće (miris, okus, izgled, tekstura i zvuk), te primjenu senzorske analize u razvoju novih proizvoda, ispitivanju potencijala tržišta i prihvatljivosti od strane potrošača.

Ishodi učenja:

 • organizacija i provedba programa senzorske procjene u praksi
 • primjena senzorske analize u kontroli kvalitete
 • obučenost za provedbu analitičkih testova
 • obučenost za ispitivanje potencijala tržišta testiranjem potrošača
 • primjena statističkih metoda obrade i interpretacije rezultata senzorske procjene

Predsjednica katedre:
dr. sc. Antonija Perl Pirički, izv. prof. |antonija.perl@ptfos.hr

U okviru Zavoda za procesno inženjerstvo ustrojene su sljedeće Katedre:

 • Katedra za tehnološke operacije

U okviru kolegija Katedre za tehnološke operacije studenti stječu znanja iz područja fenomena transporta fluida, prijenosa tvari i energije, te osnovnih mehaničko-fizikalnih zakonitosti što je neophodno za razumijevanje procesnog i prehrambenog inženjerstva. Studenti stječu opće znanje iz elementa strojeva te se upoznaju s normama i standardima koji se koriste u projektiranju jediničnih operacija u industriji. Osim toga studentima se prenose teorijske osnove osnovnih i pomoćnih jediničnih operacija te se upoznaju s osnovnim dijelovima, principom rada i primjenom uređaja koji se najčešće koriste u provedbi pojedinih jediničnih operacija. Tijekom računskih vježbi studenti se upoznaju s rješavanjem problema koji se susreću u praksi iz područja hidrodinamike, pumpi, mehaničko-fizikalnih operacija, te operacija uz prijenos topline i tvari. Kroz laboratorijske i industrijske vježbe studenti dobivaju uvid u praktičnu implementaciju jediničnih operacija u proizvodne procese. Osim toga studenti dobivaju uvid o utjecaju industrije na okoliš, te mogućnosti preventivnih mjera kod izgradnje ili rekonstrukcije procesnih postrojenja s ciljem zaštite okoliša.

Kroz kolegije poslijediplomskog studija studenti se upoznaju s fenomenima prijenosa topline i tvari u nestacionarnim uvjetima, naprednim tehnikama sušenja, osnovnim matematičkim metodama interpolacije, aproksimacije funkcija i numeričke integracije, te njihovom primjenom u rješavanju problema u prehrambeno procesnom inženjerstvu.

Što se tiče znanstveno-istraživačkog i stručnog rada on se odnosi na materiju koja je obuhvaćena kolegijima na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Pored navedenih kolegija na Prehrambeno tehnološkom fakultetu djelatnici Katedre za tehnološke operacije izvode/izvodili su nastavu i na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te na Veleučilištu u Požegi.

Predsjednik Katedre:
Prof. dr. sc. Srećko Tomas |srecko.tomas@ptfos.hr

 • Katedra za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo

U okviru kolegija Katedre za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo studenti stječu osnovna znanja o načelima i principima termodinamike, zakonu o održanju mase i energije, te primjene ovih zakona u kemijsko inženjerskim analizama i računanjima.

Studentima se prenose teorijske osnove za rad s industrijskim rashladnim postrojenjima i hlađenjem u tehnološkim procesima, te s proizvodnjom tehničke i tehnološke pare.

Studenti se upoznaju s vrstama i mjestima korištenja energije, vrstama gubitaka energije i načinima poboljšanja procesa, te im se ukazuje na toplinska i kemijska opterećenja okoliša. Pored toga, cilj im je ukazati i na mogućnosti uštede energije, te ekološke aspekte racionalizacije primjenom nekonvencionalnih izvora energije.

Studenti stječu znanja iz primjene metoda za rješavanje problema industrijske energetike koji se temelje na termodinamičkim svojstvima i osnovnim energetskim podatcima za različite procese pri čemu se izvode energetski proračuni i analiziraju mogućnosti optimizacije.

Studenti se upoznaju s osnovama kemijskog i biokemijskog reakcijskog inženjerstva, te temeljnim principima i potrebnom metodologijom za razvoj i izvedbu kemijskih i biokemijskih reaktora.

Predsjednik Katedre:

Prof. dr. sc. Bernarda Šeruga |bernarda.seruga@ptfos.hr

 • Katedra za modeliranje, optimiranje i automatizaciju

Na nastavnim predmetima unutar katedre prenose se znanja i vještine na temelju kojih će studenti steći temeljne kompetencije poput funkcionalne inženjerske pismenosti, numeričke i računalne pismenosti, interpersonalnih i socijalnih poslovnih kompetencija. Opće kompetencije koje će studenti imati su primjena matematičkih, informatičkih i općih tehničkih znanja. Stručne kompetencije poput usvajanja ekološke odgovornosti, povezivanja i primjene znanja i vještina u praksi, analize i sinteze informacija, prosuđivanja i revidiranja stavova na temelju kvantificiranog vrednovanja ulaznih podataka, omogućit će studentima samostalan i timski rad u području modeliranja, optimiranja i automatizacije procesa.

Studenti će biti osposobljeni za:

 • optimiranje receptura i svojstava prehrambenih materijala
 • sudjelovanje u automatizaciji procesa
 • automatizirano prikupljanje i pohranu procesnih podataka
 • primjenu računala u rješavanju tehnoloških zadataka i analiziranje i uspoređivanje rezultata
 • korištenje različitih računalnih programskih alata za rješavanje istog zadatka
 • korištenje jednog računalnog programa za rješavanje različitih zadataka
 • pohranu i prezentiranje rezultata pomoću različitih programskih alata i različitih informacijskih servisa
 • pripremu inženjerskih izvješća po obavljenom zadatku
 • analizu rezultata i sintezu zaključaka
 • izbor optimalnih rješenja

Predsjednik katedre:
Doc. dr. sc. Damir Magdić |Damir.Magdic@ptfos.hr

 • Katedra za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale

Na temeljnim kolegijima Katedre, grupa predmeta Projektiranje, studenti stječu osnovna znanja, ali i vještine iz područja kako projektiranja i optimizacije procesa, tako i projektiranja procesne opreme, odnosno njenog dimenzioniranjae. Pri tome se također upoznaju s konstrukcijskim materijalima koji se koriste u procesnoj, odnosno prehrambenoj industriji. Studenti se upoznaju s temeljnim karakteristikama materijala koji se koriste u procesnoj i prehrambenojndustriji s posebnim osvrtom na potrebe i mogućnosti zaštite tih materijala. Studenti stječu znanja i kompetencije koje će im omogućiti ravnopravni status s ostalim strukama u području projektiranja novih procesnih postrojenja, kao i pri rekonstrukcijama postojećih.

Također se kroz kolegije studentima otvara mogućnost vlastite kreativnosti i pristupa rješavanju tehničkih problema u svezi opreme, ali i cjelokupnog tehnološkog procesa. Prije svega se to odnosi na ekonomsko-tehničke aspekte projekta pri čemu se naglašava važnost održivog razvoja i proizvodnje u svim fazama procesa.

Studenti se također upoznaju s osnovnim programskim paketima koji se koriste u projektiranju procesa, odnosno procesne opreme.

U grupi Tehnologija, studenti se upoznaju s temeljim znanjima iz područja predmetnih tehnologija, pri čemu se naglasak stavlja na površinsko aktivnu kemiju i primjenu površinsko aktivnih tvari u navedenim tehnologijama. Upoznaju se sa osnovama razvoja proizvoda i procesa, te s jediničnim operacijama koje se primjenjuju u proizvodnji pojedinih proizvoda, odnosno grupa proizvoda. Na taj način studentima koji započinju raditi u navedenim industrijama treba puno manje vremena za preuzimanje potpune odgovornosti u pojedinim fazama razvoja, kontrole i vođenja procesa.

Predsjednik Katedre:
Prof. dr. sc. Mate Bilić |mate.bilic@ptfos.hr

 • Katedra za bioprocesno inženjerstvo

Predmet znanstvenog istraživanja zaposlenika na katedri je primjena biokemijsko-inženjerskog pristupa proizvodnji, preradi i oplemenjivanju hrane, istraživanju mogućnosti primjene biotehnoloških metoda u proizvodnji hrane, pića i aditiva i primjena enzima i mikrobnih starter kultura u preradi prehrambenih sirovina. Nadalje, predmet istraživanja je i primjena biotehnoloških principa u zašiti okoliša i industrijskom iskorištavanju obnovljivih sirovina. Popis znanstvenih, tehnologijskih, VIP i ostalih projekata: „Unapređenje sigurnosti u proizvodnji i prerdadbi žitarica“

Predsjednik Katedre:
dr. sc. Vinko Krstanović, doc. |Vinko.Krstanovic@ptfos.hr

 • Katedra za inženjerstvo organskih i anorganskih materijala

Samostalne Katedre:

 • Katedra za matematiku i fiziku

Matematika I. Matematika II.

 • Katedra za metodiku znanstvenog rada

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Samostalne katedre

 • Katedra za metodiku znanstvenog rada

predsjednik katedre
dr. sc. Jovica Hardi, izv. prof. |Jovica.Hardi@ptfos.hr

 • Katedra za strane jezike

Nastava stranih jezika u funkciji struke omogućuje studentu mobilnost i uključivanje u nastavni proces izvan matične zemlje, osposobljava ga za permanentno učenje i praćenje strane stručne literature, seminara, savjetovanja i kongresa inozemnih znanstvenika i stručnjaka.

Predsjednica katedre:
Spasenija Moro, prof. |spasenija.moro@ptfos.hr

 • Ustrojbena jedinica Fakulteta

Centar za razvoj i tehnološki inženjering
Predstojnik CERT-ING-a

dr. sc. Mate Bilić, red. prof. |mate.bilic@ptfos.hr