Uputstvo za proizvođače stočne hrane

Prilikom prijema sirovina – kukuruza potrebno je prvo ustanoviti kvalitet zrna prema Pravilniku o kvalitetu stočne hrane (član 8 pravilnika).

Pored ovih analiza, potrebno je uraditi i analizu na prisustvo mikotoksina a prema mikotoksikološkoj slici za dati region. Trenutno u kukuruzu je aktivan aflatoksin. Potrebno je iz svakog dopremljenog vozila uzeti reprezentativan uzorak i uraditi analizu. Analize mogu biti tzv. brze kvalitativne metode pomoću test tračica a koje se preko aparata reader mogu koristiti za kvantitativno određivanje nivoa kontaminacije. Za analizu je potrebno izdvojiti od 5-10 min po uzorku. Kvalitativna metoda za određivanje koja se može koristiti jeste Elisa test pri čemu se određuje nivo kontaminacije. Za analizu je potrebno izdvojiti 10-20 min po uzorku. Ukoliko se prilikom uzorkovanja i analize ustanove vrednosti aflatoksina koje prevazilaze nivo od 50 ppb potrebno je uraditi sledeće:

Vratiti sirovinu dobavljaču sa savetom da ga obavezno homogenizuje – izmeša sa sirovinom koja nije kontaminirana kako bi se smanjio nivo kontaminacije. Nakon ovoga obavezno ponovo izvršiti analizu na prisustvo aflatoksina.

Ukoliko je povišen nivo aflatoksina a da ne prelazi max nivo od 50 ppb, u silosima je potrebno izvršiti skladištenje sirovina prema nivou aflatoksina.

Prilikom porcesa proizvodnje smeša za ishranu domaćih životinja za starije kategorije koristiti kukuruz koji ima veći nivo kontaminacije.

Za mlade kategorije koristiti kukuruz koji nije kontaminiran.

Za mlečne krave koristiti kukuruz koji nije kontaminiran ili koji ima dozvoljene nivoe mikotoksina.

Prilikom odabira koji će se kukuruz koristiti za datu smešu, voditi računa o maksimalno dozvoljenim količinama mikotoksina u gotovim smešama a opet prema Pravilniku o kvalitetu stočne hrane, (član 99).

Obavezno koristiti adsorbente mikotoksina prilikom izrade smeša i koristiti ih za sve vrste domaćih životinja i smeša. Doziranje komercijalnih preparata je od 0,1-0,5% u potpunim smešama. Prilikom niže kontaminacije koristiti niže doze a kod povećane količine koristiti maksimalne doze adsorbenata.

Koristiti samo registrovane adsorbente mikotoksina koji poseduju validna ispitivanja o uspešnosti svog dejstva i koji su registrovani u EU.

Adsorbente deklarisati prema Pravilniku o deklarisanju hrane za životinje.

Silose za prijem i skladištenje sirovina obavezno vršiti mehaničko čišćenje i fumigaciju pre prijema sirovina na skladištenje.

U planu samokontrole navesti dinamiku kontrole sirovina i smeša a prema specifičnosti proizvodnje i primene Dobre proizvodjačke prakse.

Uputstvo za farmere

U svrhu proizvodnje što bezbednijeg mleka, kao i ostalih stočarskih proizvoda neophodno je provesti sledeće mere:

1. Obavezno kontrolisati kukuruz i silažu (silažu zrna kukuruza ili cele biljke), ali i ostala hraniva na prisustvo aflatoksina B1 ili ukupnih aflatoksina.

2. U slučaju da analize osnovnih hraniva pokažu vrednosti koje prevazilaze one propisane Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (50 ppb) neophodno je uraditi sledeće:

a) isključiti kontaminirano hranivo iz obroka za ishranu životinja i zameniti ga zdravim

b) bez obzira na koncentracije propisane Pravilnikom, u hranu za ishranu krava treba izbegavati kukuruz koji sadrži više od 20 ppb

c) smanjiti procentualni udeo kontaminiranog hraniva u obroku i to smanjenje nadomestiti nekom drugom vrstom hraniva, s tim da se održi odgovarajuća hranljiva i energetska vrednost obroka

d) dodati adsorbense mikotoksina u hranu za životinje

Ukoliko se dodaju adsorbensi mikotoksina oni se u pravilu dodaju u koncentracijama 0,1-0,5%.

Ovo zavisi od uputstva proizvođača, ali i stepena kontaminiranosti hraniva. Što je kontaminiranost hraniva veća to treba ići sa većim udelom adsorbenasa u hrani.

Na našem tržištu se nalaze adsorbensi čiji proizvodi funkcionišu na 3 osnovna principa (neorganski, organski, mikrobiološki). Upravo od ovoga, ali i njihove efikasnosti zavisi i njihova cena.

Adekvatnom primenom adsorbenasa mikotoksina već nakon nekoliko dana je moguće ukloniti prisutne mikotoksine u mleku.

Izvor: http://www.mpt.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">