„Nova školska knjiga“-izdavaštvo, trgovina i usluge d.o.o. Beograd

Skraćeni naziv preduzeća: Nova školska knjiga d.o.o.
Sedište: Beograd
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 17/III

Matični broj: 17358251
PIB: 100094661
Šifra delatnosti: 22110

Naziv banke sa tekućim računom Raiffeisen Bank AD: 265-1100310000814-32
Lice ovlašćeno za zastupanje: Mihovil Žužul
Broj telefona i faksa: 011/3691-259, 011/3690-519 faks