Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu, A. Zaid, H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas, Partenon, Beograd, 2007.

Kompletan rečnik možete skinuti sa sajta www.fao.org .

Ovaj „Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu“ je prerađena i proširena verzija „Rečnika Biotehnologije i Genetičkog Ineženjeringa“ objavljenog od strane FAO-a 1999. godine. Uvod prethodnih izdanja je jasno
izložio razloge za neposrednu potrebu da se preduzme kompletna revizija, zbog promena u sektoru, stalnog razvoja terminologije i teškoća da se ostane u korak sa tehnološkom evolucijom.

Kada je rečnik publikovan, FAO je bio svestan da bi isti mogao da sadrži neke greške, propuste i nepodesnosti, i zbog toga je smatrao da je prvo izdanje privremeno.

Rečnik je izazvao obiman interes u svetu, što je potvrđeno brojnim priznatim ocenama i posetama web stranica na kojima se nalazi, te ponovljenim zahtevima za prevod definicija na druge zvanične jezike FAO-a. Zajedno sa neprekidnim procesom obnavljanja, FAO planira da prevede izraze i definicije na druge jezike, da bi rečnik učinila pogodnim za veći broj korisnika.

Ovo novo izdanje takođe donosi promenu u naslovu. Nov naslov preciznije održava svrhu rečnika, ograničenog na izraze u Biotehnologiji za hrenu i poljoprivredu. Zbog interesa za rečnik u našoj zemlji, dobili smo dozvolu organizacije FAO da prevedemo i štampamo Englesko-Srpsku verziju istog, zbog čega smo duboko zahvalni.

Biotehnologija je opšti izraz, korišćen u vrlo širokoj oblasti istraživanja. Prema Konvenciji o biološkom diverzitetu, biotehnologija znači: „bilo koja tehnološka primena koja koristi biološke sisteme, žive organizme, ili derivate istih, da bi proizvela ili modifikovala proizvode ili procese za specifično korišćenje“. Predstavljena u ovom širem smislu, definicija predstavlja mnoge od sredstava i tehnika koje su uobičajene reči danas u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Ako se predstavi u užem smislu, definicija razmatra samo „novu“ DNK, molekularnu biologiju i reproduktivnu tehnologiju. Brzina promene u sektoru znači da se terminologija stalno razvija, tako da je bilo teško ostati na nivou tekućih korišćenja.

Ideja za takav zbornik terminologije povezan sa brzo širećim poljima povezanih sa istim ili poreklom od biotehnologije i genetičkog inženjeringa, predstavljena je teškoćom efikasnog komuniciranja u diskusijama na međuvladinom nivou. U različitim prilikama, jednostavne razlike interpretacije terminologije su ugrožavale pregovore od međunarodne važnosti da ispadnu iz koloseka. Postoje brojne publikacije koje se odnose na terminologiju uskih disciplinskih oblasti, ali FAO nije bio u mogućnosti da nadje pojedinačnu listu koja je pokušala da pokrije širok zamah disciplina i primena odgovarajućih svom mandatu i kompetenciji.

Dakle, ovaj rečnik pokušava da obezbedi iscrpnu i pored toga pristupačnu listu izraza i akronima koji se redovno koriste u biotehnologiji i širem smislu, i u vrlo širokoj oblasti obično nazvanoj „genetički inženjering“, sa svim pratećim problemom korišćenja originalno uzdržanih tehničkih izraza u opštem kontekstu, putem masovnih medija koji ne razlikuju, ili u legalnom kontekstu koji zahteva vrlo tačne definicije. Ovaj rečnik je pokušaj da se prikaže jedan savremeni popis izraza koji se sada koriste u biotehnologiji, genetičkom inženjeringu, i usko povezanim oblastima. On je namenjen da obezbedi pogodnu informaciju za istraživače, studente i stručnjake. Tekođe je od posebne vrednosti za one čiji jezik nije engleski.

Rečnik je pripremljen reagujući na ispoljenu potrebu. Mnogi od izraza navedenih u ovoj knjizi se inače nalaze samo u publikovanim radovima i knjigama. Izrazi koji su uključeni, odabrani su ispitivanjem knjiga, rečnika, časopisa i sižea, koji su povezani u potpunosti ili delom sa biotehnologijom ili bliskim oblastima. Dodavši tome, načinjen je pokušaj da se uključe izrazi iz primenjene biotehnologije koji su važni za međuvladine aktivnosti FAO-a, a naročito u oblastima biljnih i životinjskih genetičkih resursa, kvaliteta hrane i zaštite bilja.

Predgovor V

Uvod VI

Zahvalnost VII

Napomenečitaocima IX

Skraćenice i simboli X

Napomene o strukturi rečnika XIII

Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu
Aneks 1 – Prefiksi SI za numeričke faktore i oznake
Aneks 2 – Grčka azbuka
Aneks 3 – Kodoni i aminokiseline
Aneks 4 – Amino kiseline, kodovi sa jednim i tri slova

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">