Dinamika i regulacija procesa, Prof. dr Aleksandar Cigara Prof., dr Mihailo Peruničić, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 1993.

kljiga: DINAMIKA I REGULACIJA PROCESA, namenena je, kao udžbenik na istoimenom predmetu, koji se predaje studentima četvrte godine hemijsko-injženerskog smera, na Tehnološkom fakulteta u Novom Sadu.

Za razumevaie materije, izložene u ovoj kiizi, neophodna su znania iz matematike i fizike, a takođe i iz predmeta: Tehnološke operacije, Merno-instrumentalna tehnika i Teorija hemijskih reaktora, koji se takođe predaju na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Ovladavanjem materije, date u knjizi, studenti, budući diplomirani inžeieri, treba sa uspehom da rešavaju probleme regulacije uređaja za obavljanje hemijskih postupaka, kako samostalno, tako i u saradnji sa odgovarajućim stručnjacima drugih profila.

Novi sad – Beograd, 1993.

Autori

KORIŠĆENE OZNAKE

1. UVOD

1.1. PREDUPREĐENJE NEGATIVNOG UTICAJA P01EMEĆAJA
PRIMER 1.1. REGULISANJE RADA GREJAČA SA IDEALNIM MEŠANJEM
1.1.2. UPRAVLJANJE TEMPERATUROM U GREJAČU SA IDEALNIM MEŠANJEM
1.1.3. UPRAVLJANJE NIVOOM U GREJAČU SA IDEALNIM MEŠANJEM
1.2. ODEZBEćENJE STABILNOSTI RADA POSTROJENJA
PRIMER 1.2. REGULISANJE RADA NESTABILNOG REAKTORA
1.3. OPTIMIZACIJA RADA POSTROJENJA
PRIMER 1.3. REGULACIJA DISKONTINUALNOG REAKTORA UZ NJEGOVU OPTIMIZACIJU

2. PROJEKTNI ASPEKT SISTEMA UPRAVLJANJA

PRIMER 2.1. DEFINICIJE ULAZNIH I IZLAZNIH PROMENLJIVIH IZ PRIMERA 1.1
PRIMER 2.2. DEFINICIJE ULAZNIH I IZLAZNIH PROMENLJIVIH IZ PRIMERA 1.2
2.1. ELEMENTI PROJEKTOVANJA UPRAVLJAČKOG SISTEMA
PRIMER 2.3. VRSTE REGULACIJE TEMPERATURE U PRIMERU 1.1
2.2. ASPEKT UPRAVLJANJA ZA SLOŽENO POSTROJENJE

3. FIZIČKI ELEMENTI SISTEMA UPRAVLJANJA

3.1. PNEUMATSKI VENTIL

4. MATEMATIČKO MODELOVANJE U HEMIJSKOM INŽENJERSTVU

4.1. PRIMENA DOPUNSKIH RELACIJA U MATEMATIČKOM MODELOVANJU
PRIMER 4.1. RAZDVAJANJE URAVNOTEŽENIH FAZA
4.2. ČISTO KAŠNJENJE
PRIMER 4.2. MATEMATIČKI MODEL REAKTORA IZ PRIMERA 1.2
PRIMER 4.3. MATEMATIČKI MODEL OPERACIJE MEŠANJA
PRIMER 4.4. MATEMATIČKI MODEL SERIJE IZOTERMNIH KONTINUALNIH REAKTORA SA IDEALNIM MEŠANJEM
PRIMER 4.5. MATEMATIČKI MODEL APSORBERA SA PODOVIMA
PRIMER 4.6. MATEMATIČKI MODEL IDEALNE KOLONE ZA REKTIFIKACIJU
4.3. PROBLEMI KOD MATEMATIČKOG MODELOVANJA

5. MODELOVANJE ZA POTREBE UPRAVLJANJA

5.1. MODEL OBLIKA ULAZ – IZLAZ
5.2. STEPEN SLOBODE I RVGULATORI

6. LINEARIZDCIJA PRI REŠAVANJU JEDNAČINA MATEMATIČKOG MODELA

PRIMER 6.1. LINEARIZACIJA JEDNAČINA ZA MODEL PROTOČNOG REAKTORA SA IDEALNIM MEŠANJEM IZ PRIMERA 4.2

7. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

7.1. PRIMENA LAPLASOVIH TRANSFORMACIJA
7.2. REŠAVANJE LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE DRUGOG REDA
7.3. REŠAVANJE SISTEMA LINEARNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA

8. PRENOSNE FUNKCIJE

8.1. MATRICA PRENOSNIH FUNKCIJA
8.2. POLOVI I NULE PRENOSNE FUNKCIJE
8.3. KVALITATIVNA ANALIZA ODZIVA

9. DINAMIČKO PONAŠANJE SISTEMA PRVOG REDA

9.1. ODZIV SISTEMA PRVOG REDA
9.2. KAŠNJENJE PRVOG REDA SA PROMENLJIVIM PARAMETRIMA

10. DINAMIČKO PONAŠANJE SISTEMA DRUGOG REDA

10.1. ODZIV SISTEMA DRUGOG REDA
10.2. VIŠEKAPACITETNI SISTEMI KAO SISTEMI DRUGOG REDA
PRIMER 10.1. DINAMIKA DVA REZERVOARA SA I BEZ POVRATNOG MEđUDEJSTVA
10.3. PRIRODNI SISTEMI DRUGOG REDA
10.4. SISTEMI DRUGOG REDA DOBIJENI PRISUSTVOM REGULATORA
10.5. SISTEMI PRVOG REDA U PARALELNOJ VEZI

11. ANALIZA SISTEMA UPRAVLJANJA SA POVRATNOM SPREGOM

PRIMER 11.1. 3ATB0PEH0 REGULACIONO KOLO SA POVRATNOM SPREGOM ZA REGULACIJU NIVOA
TEČNOSTI U PROTOČNOM REZERVOARU
PRIMER 11.2. TEMPERATURSKI ODZIV ZATVORENOG REGU
LACIONOG KOLA ZA GREJAČ U REZERVOARU
11.1. DEJSTVO PROPORCIONALNE REGULACIJE NA ODZIV SISTEMA
11.2. DEJSTVO INTEGRALNE REGULACIJE NA ODZIV SISTEMA
11.3. DEJSTVO DERIVATIVNE REGU.LACIJE NA 0DZI8 SISTEMA
11.4. DEJSTVO KOMBINOVANE REGULACIJE NA ODZIV SISTEMA

12. ANALIZA STABILNOSTI SISTEMA SA POVRATNOM SPREGOM

PRIMER 12.1. STABILIZACIJA NESTABILNOG SISTEMA SA R REGULATOROM
PRIMER 12.2. DESTABILIZACIJA STABILNOG SISTEMA SA PI REGULATOROM
12.1. KARAKTERISTIČNA JEDNAČINA ZATVORENOG REGULACIONOG KOLA
12.2. RAUT-HURVIC KRITERIJUM STABILNOSTI
12.3. POLOŽAJ KORENA KARAKTERISTIČNE JEDNAČINE KAO KRITERIJUM STABILNOSTI

13. PROJ EKTOVANJE REGULATORA

13.1. INTEGRALNI KRITERIJUMI ZA PROJEKTOVANJE REGULATORA
13.2. IZBOR VRSTE REGULATORA
13.3. REGULACIJA RAZLIČITIH SISTEMA
13.4. PODEŠAVANJE PARAMETARA REGULATORA
PRIMER 13.1 PODEŠAVANJE PARAMETARA REGULATORA PRI
REGULACIJI VIŠEKAPACITETNIH SISTEMA

14. ANALIZA FREKVENTNOG ODZIVA LINEARNIH SISTEMA

14.1. KARAKTERISTIKE FREKVENTNOG ODZIVA ZA LINEARAN SISTEM OPŠTEG OBLIKA
14.2. KARAKTERISTIKE FREKVENTNOG ODZIVA REGULATORA
14.3. BODEOVI DIJAGRAMI
PRIMER 14.1. BODEOVI DIJAGRAMI ZA DVA SISTEMA SA KAŠNJENJEM PRVOG REDA U SERIJI
14.4. BODEOVI DIJAGRAMI REGULATORA
PRIMER 14.2. BODEOVI DIJAGRAMI OTVORENOG REGULACIONOG KOLA
14.5. NIKVISTOVI DIJAGRAMI

15. PRIMENA FREKVENTNOG ODZIVA U PROJEKTOVANJU REGULACIONIH KOLA

PRIMER 15.1. BODEOV KRITERIJUM STABILNOSTI
15.1. STABILNOST REGULACIONIH KOLA PRIMENOM BODEOVOG KRITERIJUMA
15.2. REZERVA POJAČANJA I REZERVA FAZE
15.3. PRIMENA REZERVE POJAČANJA ZA PODEŠAVANJE PARAMETARA REGULATORA
15.4. PRIMENA REZERVE FAZE ZA PODEŠAVANJE PARAMETARA REGULATORA
15.5. PODEŠAVANJE PARAMETARA REGULATORA PO ZIGLERU I NIKOLSU
15.6. NIKVISTOV KRITERIJUM STABILNOSTI
REŠENI ZADACI

LITERATURA

PRILOG I – TABLICA LAPLASOVIH TRANSFORMACIJA
PRILOG II – TABLICA INVERZNIH LAPLASOVIH TRANSFORMACIJA
PRILOG A – OZNAKE UREđAJA ZA MERENJE I REGULACIJU
PRILOG B – PRAVILA ZA MANIPULISANJE SISTEMOM BLOK DIJAGRAMA

REGISTAR

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">