A
(1) haploidna garnitura hromozoma autozoma;
(2) podupiranje tereta sa ili bez kore (FAO, 1990); (3) maseni broj jednog atoma; (4) jedi- nica za amper; (5) jedinica za adenozin ili. adenin; (6) jedinica za Angstrem; (7) simbol za adenin, adenozin i alanin

AA-AMP
aminokiselinski adenilat

ABA
skraćenica za abscisinsku kiselinu

abaxial
površina licem usmerena od ose ili stabla (na- ličje), obično lista; suprotno od adaxial

abdomen
trbuh, zadnji deo kod insekata

abdominal
trbušni

abdominal appendage
trbušni privezak kod insekata abdominal cavity trbušna šupljina kod insekata

aberrant
nenormalan, koji ima neobične karakteristike; ne odgovara striktno tipu

aberration
odstupanje, aberacija, netipičan oblik ili funk- cija; odstupanje od normalnog; neke abnor- malnosti pojedinačnog organizma, dela ili bi- ološko događanje

ability
mogućnost, sposobnost

abiotic
abiotičan, nesposoban za život, odsustvo ži- vota, beživotan

abloom
u cvetu, cvetajući

abnormal
atipičan, neobičan, udaljen od prirodnog

abort
odbaciti, zaostati u razvoju, zakržljati; razvoj mladog semena može biti zaustavljen u ranom porastu; njegove ćelije propadaju i velikim delom nestaju

abort-to fail in the early stages of formation
neoplođenost kao promena u ranoj fazi formi- ranja

abortion
neoplođenost, kržljavljenje, zakržljanje

abortive
zakržljao

abortive infection
abortivna infekcija, infekcija prokariotske i eukariotske ćelije bakteriofagom ili virusom koja ne dovodi do formiranja infektivnog vi- rusa, iako se sintetiše jedna ili više virusnih komponenatć.

abortive transduction
abortivna transdukcija, pojava pri kojoj frag- ment bakterijske DNK koji nosi fag, unet u bakteriju primaoca može da funkcioniše, ali ne može da se inkorporira u hromozom i ne umnožava se; DNK iz donora se prenosi samo na jednog ili dva potomka ćelije primaoca

abounding
obilan, pun plodan

abrupt
nagao, iznenadan, neočekivan abrupt speciation
rezultat iznenadne promene u broju ili kon- stituciji hromozoma, koji proizvodi skoro ire- verzibilnu barijeru za prelaženje između po- pulacija i/ili vrsta

abscission
odvajanje delova biljaka od glavnog tela bilj- ke, kao što je opadanje listova, cvetova, plo- dova ili pupoljaka; uopšteno gledano, poveza- no sa formiranjem specijalnih slojeva ćelija sa tankim zidovima, abscisijski sloj ili zona abscission of fruit osipanje, opadanje ploda abscission period vreme opadanja

a supernumerary chromosome accessory
dodatni hromozom normalnom hromozomskom dodatku, vidi: B-chromosome accessory organs-attached structures that may not contribute to the main function of the organ prateći organ koji ne učestvuje u metabolizmu glavnog organa

accessory
pigment dodatni pigment, pigment koji je uključen u fotosintezu ali ne direktno u akumulaciju sunčeve energije, npr. karotenoidi

accession (1)
povećanje, povećavanje, uvećanje; (2) uzorak za gen banku, uzorak, gajena sorta, rod, ili populacija održavana u centru za genetičke resurse, za konzervaciju ili korišćenje, na pr. uzorak semena koji predstavlja sortu, linija za ukrštanje, ili sakupljeni uzorak u polju koji se čuva u skladištu; broj semena mora biti dovoljan da predstavlja genetičku varijabilnost populacije i obezbedi materijal za ispitivanje, distribuciju i regeneraciju; idealno je 4000 semena za genetički homogene linije i 12000 za populacije

acclimatisation
aklimatizacija, adaptacija jedinke, vrste ili populacije na izmenjenu klimu ili okruženje

accommodation prilagođavanje, prilagođenost, usklađivanje

account
račun, korist, dobitak

account of charges
račun troškova

accredit
steći poverenje, opunomoćiti, ovlastiti

accreditation
akreditovanje, punomoć, potvrda

accredited
akreditovan, opunomoćen

accrete
srasti, srastao, nagomilan

accumulate
akumulirati, nagomilati, nakupiti, skupiti

accumulated
nagomilan, nakupljen, sakupljen

accumulated temperature
akumulirana temperatura

accumulation
akumulacija, nagomilavanje, umnožavanje, skupljanje

accunjulation centres
površine koje se ne smatraju centrima porekla biljnih vrsta ali na kojima se može naći velika varijabilnost vrsta ili useva; divlji srodnici se, obično, ne nalaze na takvim površinama, vidi: Vavilov’s theories accumulation of nitrates nakupljanje nitrata accumulation of toxic metabolite nagomilavanje (nakupljanje) otrovnih (štetnih) metabolita

accrue
prirasti, nastati od

acentric
hromozom ili segment hromozoma bez centromere

acephalous
bez glave, bezglavi

acerose
igličast, plevast

acervuius, acervul
acervula, agregacija hifa gljive subepidermalno tanjirasto, ili peharasto bespolno plodonosno telo u kome, na kratkim konidioforama, nastaju konidije

aceto-
prefiks sa značenjem kiselina, kiselinski

acetobacteria
acetobakterije, rod aerobnih bakterija koje obezbeđuju energiju oksidacijom alkohola do sirćetne kiseline

aceto-carmine
acetokarmin, boja koja se koristi pri spravljanju citoloških mikroskopskih preparata

aceto-orcein
rastvor boje orcein u sirćetnoj kiselini; upotrebljava se za spravljanje citoloških mikroskopskih preparata

achene
ahena, suvi plod sa jednim semenom, proizvod jednog (može i dva) plodnog listića

achievement
dostignuće, izvršenje, ostvarenje, dovršavanje, dovršenje

achilea
hajdučka trava (Achillea sp.)

achromatic
(1) bez boja, bezbojnost, ahromatski; (2) oni delovi jedra koji se ne boje bojama koje obično boje hromozome, vidi: chromatin achromatic figure vreteno za vreme mitoze i mejoze

achromatin
deo jedra koji se ne boji baznim bojama, tj. jedarnim sokom

A-chromosome
ma koji normalni hromozom eukariotske dopune, za razliku od B-hromozoma koji se razlikuje funkcionalno i strukturalno

acid
kiselina, hemijsko jedinjenje koje može da daje protone molekulima vode; kiselost nekog rastvora se meri na pH skali

acid clay soil
kiselo glinovito zemljište

acid scarification of seed
oštećenje semenjače kiselinom, skarifikacija semena

acid soil
kiselo zemljište

abscisic acid
abscisinska kiselina, biljni hormon koji inhibira rast korena i klijanje semena adenile acid vidi: nucleotide

acidic dye
organski anjon koji boji makromolekule sa pozitivnim nabojem i deluje na protoplazmu

acknowledge
potvrditi, potvrđivati, usvojiti, primati acknowledge the receipt of potvrditi prijem

aconitum
klobučić, jedić (Aconitum sp.)

acotyledon
biljka bez kotiledona

acquire
steći, sticati, postići, postizati

acquired charactcr
nenasledna modifikacija strukture ili funkcija koja utiče na pojedinačni organizam tokom njegovog razvoja pod uticajem sredine

acreable
u smislu jutro, po jutru

acrogynous
mahovine koje imaju uspravno stablo, sa reproduktivnim organima na vrhu izdanka

acrocentric chromosome
akrocentrični hromozom, hromozom kod kojeg je centromera veoma blizu jednom kraju, tako da je jedan krak znatno duži od drugog; vidi: metacentric; telocentric chromosome

acrosynthesis
akrosinteza, nekompletno sparivanje dve hromatide po celoj dužini za vreme mejoze

act
zakon marketing

act, marketing law
tržišni zakon, zakon tržišta agricultural act poljoprivredni zakon hereditary farm act zakon o nasleđivanju imanja land consolidation act zakon o ukrupnjavanju zemljišta

seed act
zakon o semenu

act on miniinum size of farms
zakon o zemljišnom minimumu

actinomorphous
u vidu zraka, zrakasta

actinomorphic
aktinomorfni, cyetovi simetrični u svim pravcima (radijalno simetrični) kada se posmatraju odgore

action
dejstvo

action spectrum
talasna dužina ili talasne dužine svetlosti koja aktivira biohemijski proces; plava i crvena svetlost su potrebni za fotosintezu

activator
aktivator, supstanca koja zavisi od gena, koja stimuliše razvoj tkiva ili organa

local activator
lokalni aktivator, aktivan samo u ćeliji ili tkivu gde je supstanca proizvedena distance activator

aktivator na rastojanju, aktivan takođe u drugim regijama, posle transporta ili difuzije activator RNA
aktivator RNK, tip RNK sposoban da prepozna specifične položaje na DNK; može da ima regulatomu ulogu u ekspresiji gena kod eukariota i pretpostavlja se da je kodiran pomoću integrator gena i aktiviran pomoću susednih senzornih gena (kada reaguje sa specifičnim proteinom)

active

aktivan, brz, radioaktivan active absorbent carbon aktivan ugalj za apsorpciju active collection

aktivna kolekcija, kolekcije uzoraka semena u bankama gena za srednjeročno čuvanje, uskladištena na temperaturama iznad 0°C ali ispod 15°C i 3-7% sadržaja vlage; ona je obično veća od bazne kolekcije i u broju i količini sernena i obično sadrži materijal u procesu procene i karakterizacije, kao i materijal predstavljen u baznoj kolekciji; materijal koji bi
inače bilo teško održavati kao seme, ili od kojeg je poželjno održavati određene genotipove, čuva se u ex situ kolekcijama biljaka u poljskim ili rasadničkim uslovima; one se zovu poljske genbanke i uopšteno gledano, spadaju u kategoriju aktivnih kolekcija; in vitro kolekcije su trenutno u pilot stadijumu, vidi: working collection active ingredient aktivna materija active site

aktivni položaj, deo enzima molekula za koji
se počinju vezivati supstrat molekul i gde se odvija kataliza

active substance
aktivna supstanca, materija

active transport
aktivni transport, kretanje supstanci kroz membrane, korišćenjem energije; ovo je neophodno kada se supstanca transportuje sa strane membrana gde je manje koncentrovana u strane gde je koncentrovanija

activity
delatnost, aktivnost, radioaktivnost economic activity privredna delatnost

actual
stvaran, sadašnji, pravi actual possibility realna mogućnost

Actinomycetes
grupa bakterija koje formiraju razgranate končaste niti (končaste bakterije koje neki put svrstavaju u nesavršene gljive)

aculeate
(1) sa žaokom; (2) bodljikav, bodljiv

aculeus
žaoka, tm, bodlja

acuminate
zaoštren, zašiljen (list), završiti se u šiljak

acumination
završavanje u šiljak, zašiljen (ili oštar) vrh (list)

adapt
prilagoditi, prilagođavati, prilagoditi se

adaptability
prilagodljivost, elastičnost, podesnost adaptibilnost; sposobnost jedinki za adaptaciju; fiziološka adaptibilfiosr zavisi od reakcije jedinke (norme) na sredinu, a genetička se sastoji u promeni te norme (obima) reakcije, čime se jedinke prilagođavaju na nove uslove sredine, vidi: adaptation

adaptation
prilagođenost, prilagođavanje, adaptacija, (1) osobina organizma ili populacije koja u prisustvu odgovarajućih uslova sredine doprinosi da njeni nosioci u proseku daju veći broj potomaka nego što bi to bio slučaj u odsustvu te karakteristike; odnosi se na proces, kao i na stanje u kome se nalazi organizam ili populacija; (2) ma koji proces koji vodi promeni organizma (populacije) u pravcu uspešnijeg funkcionisanja u određenoj sredini; (3) bilo koja razvojna, anatomska, fiziološka i sl. odlika organizma (populacije) koja mu povećava šansu da preživi u određenoj sredini i poboljša uslove za opstanak i život njegovih potomaka; (4) povoljne kombinacije gena koje su isprobane, akumulirane i sačuvane prirodnom selekcijom; za specifično okruženje moguće su različite kombinacije gena, ako je rezultirajući organizam životno sposoban i može da proizvede potomke

adaptation-the reaction of plant to environmental condition
adaptacija, prilagođavanje biljke na uslove sredine

adaptedness
stanje adaptiranosti; funkcija genotipa i obim okruženja u kojima se javlja

adaptive
prilagodljiv, prilagodan; sposoban da sačuva život povećanjem vitalnosti, preživljavanja i/ili reprodukcije

adaptive component of genetic variance (VA)
genetička varijansa nastala usled razlika između homozigota za svaki lokus; u odnosu na
celokupnu fenotipsku varijabilnost predstavlja heritabilnost u užem smislu

adaptive enzyme
adaptivni enzim, enzim koji formira jedan organizam kao odgovor na spoljni nadražaj

adaptive gene compIex
adaptivni kompleks gena, složene alelne kombinacije, supergeni ili blisko vezani geni koji su u bliskoj vezi sa adaptivnim osobinama adaptive pcak

adaptivni pik, simbolično predstavljanje odnosa između nekog organizma i okruženja u obliku topografske mape adaptive radiation

adaptivno zračenje, evolucioni događaj koji vodi postanku većeg broja vrsta iz jedne, pri čemu se one prilagođavaju na različite sredine; proces evolucije u kome se vrsta umnožava i divergira u različite ekološke niše; do adaptivne radijacije dolazi ako se uslovi sredine drastično promene ili ako dođe do izmene u nekom od ključnih procesa adaptacije adaptive response

adaptivna reakcija, zbir adaptivnih reakcija koje vode prilagođavanju individua na okolnu sredinu

adaptive standards
adaptivni standard, sveukupnost genotipova određene populacije jedne vrste koji su kompatibilni sa zahtevima date sredine adaptive value

adaptivna vrednost, mera podobnosti (sposobnost preživljavanja i reprodukcije) nekog genotipa u poređenju sa drugim genotipovima u populaciji, u specifičnom okruženju; to može da potiče od otpomosti na određene promene okraženja, veće plodnosti i/ili produžene dugovečnosti adaptive zone

adaptivna zona, širi obim činilaca sredine na

koje se prilagođavaju jedinke određene vrste; niša je specifični deo te

adaptivne zone

adaptory
prilagodljiv

adaptory hypothesis
hipoteza adaptibilnosti (pri 1 agodljivosti) hipoteza koju je 1958. godine predložio Krik (F. H. C. Crick), prema kojoj se prevođenje genetičkih uputstava za sintezu proteina (translacija) vrši pomoću malih molekula RNK adaptera, za koje se vezuju određene aminokiseline; ovi adapteri se uklapaju u odgovarajuće delove matrične RNK sa kojirna imaju komplementame baze; time određuju položaj svake aminokiseline u polipeptidu koji treba da se sintetiše prema uputstvima sadržanim u genima, jer matrične RNK (sada iRNK) predstavljaju kopije gena; ovom hipotezom je pravilno pretpostavljen mehanizam prevođenja genetičkih informacija i ukazano na postojanje transportne RNK (tRNK), vidi: translation adaptory RNA

prvobitni naziv za transportnu RNK (tRNK)

adaxial
adaksijalna, površina koja je okrenuta stablu (lice) ili osi; obično lista; suprotno od abaksijalno

addition
dodavanje, pridodavanje, povećanje, umnožavanje, prisajedinjavanje

additional
dodatni, pridodni, naknadni additional costs dodatni troškovi

additional declaration
iskaz koji zemlja uvoznik zahteva da se unese na fitosanitami sertifikat i koji obezbeđuje dodatnu informaciju koja se odnosi na fitosanitarni uslov predaje − konsignacije (FAO, 1990)

additional requirement
dodatni zahtevi additional restriction
dodatna ograničenja

additional space
regetativni prostor

additive
poseban dodatak koji se dodaje u mahm količinama nekom proizvodu da bi se popravila ili dokazala neka osobina, kao što je ‘Uibilnost, boja, izgled i dr. additive gene action
editivna aktivnost gena, efekat povezivanja rer.a ili alela u odsustvu kompletne dominacije ili epistaze; ekspresija ma koje genetičke osobine je povećana do pojedinačne sume
pojedinačnih genetičkih ili alelnih efekata koji doprinose toj osobini; proporcija genetičke varijanse koja nastaje zbog aditivnih efekata poznata je kao VA ili D additive gene effect

aditivni efekat gena, (1) oblik alelne interakcije u kojoj je dominantnost odsutna; heterozigot (Aa) je intermedijaran po fenotipu između homozigota altemativnih alela (AA i aa);
(2) kumulativni doprinos svih lokusa jednoj poligenski kontrolisanoj osobini additive genes
aditivni geni, geni koji u interakciji ne pokazuju dominantnost ako su aleli, ili ne ispoljavaju epistazu ako nisu aleli additive inheritance

aditivno nasleđivanje, specifičan oblik interakcije nealelnih gena pri kojoj se efekti pojedinačnih gena sabiraju; ovaj vid genske interakcije se, po pravilu, odnosi na kvantitativne osobine; u determinaciji određene kvantitativne osobine obično su uključeni poligeni, čiji je ukupan efekat izražen zbimim dejstvom (adicijom) gena sa malim pojedinačnim efektima

address
adresa

address a meeting
obratiti se skupu, pozdraviti skup

adelphogamy
adelofogamija, oprašivanje koje uključuje žig i polen koji pripadaju dvema različitim jedinkama koje su vegetativno dobijene iz iste majčinske biljke

adenine
adenin, purinska baza koja se vezuje sa timinom u DNK i sa uracilom u RNK

adeno-
prefiks u složenicama koji označava povezanost sa žlezdanim tkivom

adenosine
adenozin (A), nukleotid je sastavljen od adenina i dezoksiriboze, hemijska formula Cl0H13N5O4

adenosine diphosphate
adenozin difosfat, nukleotid koji nastaje iz hidrolize ATP-a i koji se uz dodatak ortofosfatne grupe koristi za sintezu ATP

adenosine phosphate
naziv za adenozin monofosfat (AMP)

adenosine triphosphate

adenozin trifosfat (ATP), nukleotid koji skladišti energiju u vezama između svoje tri fosfatne grupe; ova energija se oslobađa hidrolizom da bi pokrenula metaboličke reakcije u ćeliji

adequate
dovoljan, prikladan, podesan

adequately
adekvatno, dovoljno, u dovoljnoj količini, srazmerno

adhere
prianjati, držati se, lepiti se, srasti

adhere to the rules of procedure
držati se pravila procedure

adherence
srašćivanje, sraslost, srastanje

adhesive
lepljiv, adhezivan, koji se lepi

adhesiveness
prijemčivost, lepljivost

adjacent
susedan, granični, pogranični

adjacent segregation
vidi: segregation

adjust
dovesti, srediti, urediti, uskladiti

adjustable
prilagodljiv, koji se može prilagoditi adjustable

grinding mill
mlin za mlevenje sa sistemom za podešavanje krupnoće mlevenja (semena)

adjustment
prilagođavanje, prilagođenost, regulisanje, podešavanje

adjuvant
(1) od pomoći, koristan; (2) svaka supstanca koja povećava dejstvo antigena ili glavnog sastojka preparata (pesticida)

administration
administracija, upravljanje, vlada, ministarstvo

administrative
ađministrativan, služben, upravan, izvršni

administrative measure
administrativna mera

administrative price
administrativna cena

administratfve staff
administrativno osoblje

adonis
gorocvet (Adonis sp.)

adopt
usvojiti, prisvojiti

adopt a new method
usvojiti novi metod

adopted
usvojen, primljen

adopted projcct
usvojen projekat

adsorption
adsorpcija, zgušnjavanje gasova na površini čvrstog tela

adsorption comp!ex
adsorpcioni kompleks, grupa materija u zemljištu koje su sposobne da adsorbuju katjone, anjone i dr.

adult
(1) odrastao, zreo, odrasla biljka; (2) odrasli, odrasla (zrela) biljka

adult stage
stadijum odraslog npr. stadijum u razvoju insekata

adust
sasušen, spaljen, izgoreo

advance
unaprediti, poboljšati, ubrzati, odrediti

advanced
napredan, savremen, istaknut, povećan, povišen

advanced agricultural techniques
savremene, poboljšane agrotehničke mere

advanced character
odlika ili osobina koja pokazuje stvamu devijaciju od odlika predaka ili tipa

adventitious
(1) pridošli; (2) adventivni; (3) biljke stranog porekla; (4) opisni izraz za strukture koje rastu na neobičnom mestu, kao što je pupoljak koji se razvija iz delova biljke koji nisu osnova lista ili lisnog ožiljka adventitious embriony (1) adventivni embrion, embrion koji nastaje iz jedra somatske diploidne ćelije ili integumenata serijom somatskih podela ćelije; (2) proizvodnja semena bez seksualnog procesa;
(3) oblik apomiksisa, vidi: agamospermy

adventitious root
koren koji izlazi iz ma koje strukture koja nije koren, npr. iz nodusa, stabla ili lista

adverse
adverzivan, suprotan, naspraman, okrenut prema stabljici advcrse cffect
negativan efekat, negativno dejstvo

aeration
aeracija, snabdevanje svežim vazduhom, oksidisanje, zasićavanje ugljenom kiselinom, dovođenje vazduha u supstancu ili tkivo, čineći tako vazduh ili kiseonik dostupan istom

aerially
vazdušno, vazdušasto, eterično, idealno

aerially mvcelium
vazdušasta micelija (kod gljiva)

aerenchyma
tkivo sa vazdušnim prostorom između ćelija, česta kod vodenih biljaka

aerial
vazdušan aerial dusting
vazdušno zaprašivanje u svrhu suzbijanja štetočina

aerial root
vazdušni koren, koren koji izrasta iz dela biljke koji je iznad korena

aerial seeding setva iz aviona

aerobe
aerobna

aerobe bacteria
aerobna bakterija koja ne može da živi bez vazduha

aerobe proccss of brceding
aerobni proces disanja u kome se koristi molekularni kiseonik, uključuje oksidativne procese, organizmi koji dišu aerobno

aerosol
aerosol, koloidni rastvor čvrstih ili tečnih čestica neke materije u gasnoj supstanci aerosol spray
aerosol sprej, supstanca pakovana pod pritiskom koja se smanjenjem pritiska fino raspršuje u vazduhu (sredstava za zaštitu bilja, čije čestice lebde u vazduhu)

aestival
letnji, koji se odnosi na letnje doba

aestivation
način na koji se delovi cveta, tj. čašica, krnnica, prašnici i tučak poređaju u odnosu jedan na drugog

aetheogam
bescvetnica

affinity
(1) određen raspored nepovezanih markera nekom vrstom privlačenja između homolognih hromozoma koji ih navodi da pređu preferencijalno na isti pol vretena u anafazi za vreme mejoze; (2) genetički kontrolisana zajednička privlačnost muških i ženskih gameta; (3) odnos između organizama koji ukazuju na zajedničko poreklo

affusion
polivanje, zalivanje, prskanje

afield
u polju, na polju

African violet
afrička ljubičica (Saintpaulia ionantha)

African marigold
kadifica (Tagetes patula)

after
(1) posle, iza, potom, zatim, u dnu; (2) idući, naredni, sledeći, drugi, kasniji, naknadni; (3) zbog, usled, radi, imajući u vidu; after ripening
naknadno dozrevanje, dopunsko dozrevanje

ag-
prefiks sa značenjem agrarni, poljski, koji raste u polju

agameon
vrste koje se reprodukuju isključivo apomiksisom

agamete
nediferencirana ćelija korišćena u svrhu reprodukcije, npr. spora, za razliku od seksualno diferencirane reproduktivne ćelije ili gameta

agamic
aseksualan, neseksualan koji se razmnožava bez oplodnje

agamic reproduction
aseksualna reprodukcija pomoću apomiksisa

agamogenesis
agamogeneza, ma koja reprodukcija bez muških gameta, npr. partenogeneza

agamogony
agamogonija, reprodukcija pomoću agameta, aseksualna reprodukcija iz pojedinačne ćelije. Postoje tri tipa: (1) ćelijska fisija, podela jedne ćelije u dve jednake ćelije; (2) pupljenje, podela jedne ćelije u dve nejednake ćelije; (3) višestmka fisija, više podela jedne ćelije u više od dve ćelije kćerke

agamospecies
populacija nastala apomiksisom čiji su članovi zajedničkog porekla; vrsta kojoj nedostaje prava seksualna reprodukcija

agamospermy
agamospermija, aseksualna proizvodnja embriona i semena u cvetnicama

agamous
besplođan, neseksualan, koji se razmnožava bez oplodnje agamous reproduction aseksualna reprodukcija pomoću apomiksisa

agapanthus
afrički ljiljan, milotica (Agapanthus africanus)

agar
agar, materija ekstrahovana iz pojedinih crvenih algi; to je sastojak koji se koristi za želiranje, odnosno stvrdnjavanje podloge u cilju istraživanja karakteristika rasta mikroorganizama

agarose
agarozni

agarose gel
inertna matrica koja se koristi u elektroforezi za razdavanje nukleinskih kiselina na osnovu njihove veličine ili sastava; molekuli se vizualizuju u gelu UV fluoroscencijom etidium bromida koji se uključuje u pufer ili koristi za bojenje gela posle elektroforeze

agave
agava, sabur (Agave americana)

ageratum
ageratum, goruća ljubav (Ageratum mexicanum)

agent
(1) prirodna sila, koja proizvodi pojave; (2) činilac, vršilac, prouzrokovač agent of disease uzročnik oboljenja

agglutinate
(I) slepiti, slepljivati, prilepiti; (2) sastaviti, spojiti, spajati adhezijom

agglutination
(1) slepljivanje, srašćivanje; (2) slepljenost, prilepljenost; (3) sastavljanje, spajanje

aggregate
(1) zbirati, sakupiti, nakupiti, sjediniti; (2) primiti, priključiti, dodati; (3) izneti, iznositi

aggregate fruit
zbimi plod, plod razvijen iz nekoliko tučaka u jednom cvetu, kao kod jagode ili kupine aggregate investment ukupna investiciona ulaganja

aggregation
gomilanje, sastavljanje u celinu, agregacija, gmpa sličnih ćelija bez pravilnog rasporeda, kao kod mnogih algi

aggressive
koji napada, napadački

aggressive root system
jak korenov sistem, korenov sistem jake moći upijanja

agitation
mešanje, mućkanje

agrarian
agrarni, koji se tiče zemlje ili obrađivanja zemlje, zemljoradnički

agrarian crisis
agrarna kriza

agrarian economy
agrarna privreda

agrarian structure
struktura poljoprivrede

agrarian reform
agrarna reforma (zemljišta)

agrarianism
načelo pravične podele zemlje; političko neslaganje sa postojećom podelom zemlje

agree
slagati se, pristati, složiti se

agree on
dogovoriti

agreed
dogovoren, složan, saglasan, usklađen

agreed
(1) složen, usklađen; (2) ugovoren, utanačen agreed on time limits ugovoreni rokovi

agreement
sporazum, ugovor, dogovor, pogodba

articles of agreement
tačke ili članovi sporazuma

by agreement
prema sporazumu

come to an agreement
postići sporazum

according to agreement
prema sporazumu

agricultural
(1) poljoprivredni, agrikultumi; (2) zemljoradnički, težački

agricultural activity
poljoprivredna delatnost

agricultural attache
poljoprivredni ataše

agricultural aviation
poljoprivredna avijacija

agricultural bank
poljoprivredna banka

agricultural botany
poljoprivredna botanika

agricultural branch
poljoprivredna grana

agricultural chemistry
poljoprivredna hemija

agricultural co-operative
poljoprivredna zadruga

agricultural credit
poljoprivredni kredit, kredit namenjen poljoprivredi

agricultural crisis
kriza u poljoprivredi agricultural country poijoprivredna zemlja agricultural cycle poljoprivredni ciklus

Agricultural Department (FAO)
Odelenje za poljoprivredu (FAO) agricultural dcvelopment programme program razvoja poljoprivrede agricultural economy ekonomija u poljoprivredi agricultural engineering poljoprivredno inženjerstvo

agricultural equipment
poljoprivredna oprema

agricultural estate
poljoprivredni posed

agricultural exhibition
poljoprivredna izložba

agricultural exhibition service officer
inženjer agronomije koji radi u poljoprivrednoj stanici

agricultural fair
poljoprivredni sajam

agricultural financing
finansiranje u poljoprivredi

agricultural implements
poljoprivredne sprave ili alatke

agricultural investment
investicije u poljoprivredi

agricultural land
poljoprivredno zemljište

agricultural law
poljoprivredno pravo

agricultural machinery
poljoprivredne mašine

agricultural market surplus
poljoprivredni višak

agricultural marketing
tržište koje se bavi prodajom poljoprivrednih proizvoda

agricultural meteorology
agrometeorologija agricultural mortgage poljoprivredna hipoteka agricultural offlcer, agronomist agronom

agricultural policy
agrarna politika agricultural poIicy reform reforme u ekonomskoj politici agricultural producer poljoprivredni proizvođač agricultural production poljoprivredna proizvodnja agricultural products poljoprivredni proizvodi agricultural sector poljoprivredni sektor agricultural show poljoprivredna izložba

agricultural technician
poljoprivredni tehničar agricultural technologist poljoprivredni tehničar agricultural technoIogy poljoprivredna tehnologija agricultural worker poljoprivredni radnik

agricultural yield
poljoprivredni prinos, prinos u poljoprivredi

agriculture
agrar, poljoprivreda, naučno obrađivanje zemljišta, zemljoradnja

agriculturist
poljoprivrednik, zemljoradnik, ratar

agro-
prefiks sa značenjem poljoagroindustrial agroindustrijski agroindustrial complex agroindustrijski kompleks

Agrobacterium
ime roda zemljišnih bakterija; A. tumefaciens je vrsta koja se najviše koristi u transferu DNK umnožavanjem Ti plazmida kojeg ove bakterija naseljavaju: druga bakterija ovog roda koja se često koristi u transferu DNK je A. rhizogenes

agronomic
agronomski, poljoprivredni

agronomy
agronomija, agronomija, nauka o zemljoradnji, poljoprivreda kao nauka

agrotechnical
agrotehnički

AI, AII
skraćenica za anafazujtrve i druge mejotičke deobe

aid
pomoć, pomaganje, potpora

aid programme
program pomoći

aidose
aidoza, bilo koji monosaharid u kojem je jedan ugljenikov atom u aldehidnoj grupi, (-CHO) npr. glukoza

aim
cilj, ceniti, proceniti, procenjivati, pogoditi,
pogađati

aim at
imati za cilj, težiti ka specific aim konkretan cilj

air
(1) vazduh, atmosfera, nebo, vetar, povetarac, u vazđuhu, rasprostranjen, u vazduhu, neizvestan, nerešen; (2) vetriti, provetravati, izvetriti, osvežiti, rashladiti

air borne
nošen vetrom, prenošen putem vetra

air cell
vazdušna ćelija kod biljaka

air dried
osušen vetrom, osušen vazduhom, prirodno
osušen

air dry
vazdušno suv

air filter
filter za vazduh

air humidity
vlažnost vazduha

air pollution
zagađenost vazduha

air porosity
poroznost zemljišta

air space of soil
vazdušni prostor u zemljištu

airing
provetravanje, sušenje vazduhom, prosušivanje

airlayering
način provociranja formiranja korena iz nodije na izdancima; vlažni treset se stavi oko izdanka; kada se formira koren, izdanak može da se iseče od biljke i gaji kao nova jedinka

ajuga
ivica (Ajuga sp.)

akaryote
ćelije koje nemaju jedro, kao ćelije kod čoveka

akaryotic
bez jedra

albinism
albinizam, nedostatak bojenih materija, hlorofila kod biljaka

albino
albino, organizam kome nedostaje normalna boja; biljke koje su bele zbog nedostatka hlorofila i drugih bojenih supstanci

albumen
albumen, belančevina

albumenize
prevući belančevinom

albumin
albumin, belančevina

albuminate
albuminat, jedinjenje belančevine

albuminous
albuminozan, koji ima belančevine u semenu, belančevinast, belančast, koji sadrži belančevine, sa belančevinom

alchemilla
vrkuta (Alchemilla sp.)

alcohol
alkohol, bilo koje organsko jedinjenje sa jednom ili više hidroksilnih grupa (-OH), npr. etanol (CH3CH2OH)

aldehyde
(1) aldehid, bilo koja grupa ili derivat alkohola i međuprodukt između alkohola i kiselina, opšta formula je R-CHO; (2) acetaldehid

alele
alel, jedan od dva ili više alternativnih formi jednog gena na istom lokusu hromozoma

aleurone
aleuron, albuminozna supstanca koja se u vidu sitnih granula nalazi u semenu nekih biljaka

aleurone layer
aleuronski sloj, sloj ćelija sa zadebljalim zidom koji se nalazi ispod perikarpa semena mnogih trava; aleuronski sloj je bogat proteinima; nastaje oplodnjom sekundamog jedra (2n) i generativnog jedra polena (n), te je triploidan (3n)

alfalfa
lucerka (Medicago sativa) alfalfa meal lucerkino brašno

alfalfa mosaic virus
virus mozaika lucerke

alfalfa mosaic virus on pepper, tomato and eggplant
vims mozaika lucerke na paprici, paradajzu i plavom patlidžanu

alfalfa weevil
lucerkin žižak (Hipera postica)

algae
alge, velika grupa uglavnom vodenih biljaka, koje se razlikuju od drugih po nedostatku kompleksnih višećelijskih reproduktivnih organa

alien
stran, tuđ, dalek, udaljen, drakčiji, nepodudaran, nepodesan

alien plant
introdukovana biljka, naturalizovana biljka

A-line
linija A, muško sterilna roditeljska linija korišćena za proizvodnju hibridnog semena i stoga roditeljska linija koja proizvodi seme

alkali
(1) alkali, sve što neutralizuje kiseline; (2) natrijum karbonat; (3) mineralne materije, ne uključujući natrijum hlorid, nađene u vodama, u prirodi i zemljištu alkali soil alkalno zemljište

alkaline
alkalno, bazno

alkaline reaction
alkalna, bazna reakcija

alkalify
promeniti da postane alkalno

alkalifv field
izvršiti alkalizaciju polja (promena reakcije zemljišta)

alkalize
alkalizovati, promeniti da postane alkalno

alkaloid
alkaloid, organska, azotna bazna supstanca koja potiče iz biljnih ili životinjskih izvora; neke se danas sintetizuju; morfin, kodein, strihnin i kinin su alkaloidna jedinjenja važna u medicini za oslobađanje od bolova ili za stimulisanje centralnog nervnog sistema; alkaloidi koji se nalaze kao prirodan sastojak u biljkama su obično otrovni za životinje koje ih koriste za ishranu (strihnin, nikotin, kokain)

allege
navoditi kao izgovor, pozivati se na, izjaviti, tvrditi

allege as a rcason
navesti kao razlog

alleles
aleli, dve ili više formi gena koji zauzimaju isti lokus na homolognim hromozomima (A-a, ili A1-A2); aleli mogu da imaju male razlike u sekvenci osnove DNK

alleles frequency
mera prisutnosti alela u populaciji alela

allelopathy
alelopatija, sprečavanje, od strane jedne biljke, razvoja druge biljke oko nje, npr. od toksina koji se nalaze u opalom lišću

allied
spojen, udražen, blizak, srodan allied species srodne vrste

alien
biljka za koju se veraje da je čovek uneo na neku lokaciju i koja se kasnije naturalizovala

alien germplasm exotic species
vrste koje nisu odomaćene na površini u kojoj se nalaze

allium
luk (Allium sp.)

allochthonous
alohtoni, koji je poreklom iz drugog kraja, drugog mesta

allogamy
stranooplodnja, alogamija, proizvodnja zigota stranooplodnjom

allopathy
alopatija, primena Iekova, čiji je učinak suprotan učinku bolesti

allopathic
alopatski

allopathic species
alopatske vrste

allopatric
pojavljivanje na ograničenom prostoru, kao npr. pojedine biljke neke vrste; razdvojen geografski

allopolyploid
organizam koji ima više genoma poreklom od različitih vrsta koje čine poliploid

allosome
alozom, hromozom drugačiji od tipičnog hromozoma, npr. polnog hromozoma; suprotno od

autosome heterochromosome
heterohromozom, isto što i alozom; hromozom drugačiji od tipičnog hromozoma, npr. polnog hromozoma; suprotno od autosome

allotetraploid
alotetraploiđ, biljka hibridnog porekla sa dve grupe hromozoma od jednog roditelja i dve grupe od drugog; mada postoji četiri grupe hromozoma, asocijacije tri ili četiri hromozoma se retko nalaze kod mejoze pošto su hromozomi dobijeni od dva roditelja različiti

allotropy
alotropija, postojanje u dva ili više oblika

aloe
aloja (Aloe variegata)

alpha
alfa, prvo slovo grčke azbuke

Alpha conidia
alfa konidije koje se obrazuju u piknidima roda Phomopsis

alstroemeria
inka-ljiljan, peruanski ljiljan (Alstroemeria sp.)

Alternaria sp.
gljive iz roda Alternaria koje pripadaju brojne saprofitne i parazitne vrste

alternaria leaf blight of wheat
palež lista pšenice (Alternaria triticina)

alternate
(1) naizmeničan, naizmenično raspoređen; (2) raspored listova koji izrasta pojedinačno na stablu, svaki na drugoj strani stabla od lista ispod ili iznad alternate host
jedna od dve različite vrste domaćina, obe važne za završavanje životnog ciklusa nekih parazitnih organizama

alternation
alternacija, smenjivanje, menjanje, smenjivanje pokolenja

alternation of generations
smena, alternacija generacija, životni ciklus viših biljaka koji se sastoji od haploidnih gametofita koji proizvode gamete, zatim diploidnih saprofita koji proizvode spore alternation temperature promenjiva temperatura

alternative
altemativan, što omogućuje promenu, što menja

alternative host
domaćin koji pmža utočište štetočinama i patogenima dok je primami domaćin odsutan ili van sezone

alternative host plant
alternativna biljka domaćin, jedna od dve vrste biljaka na kojima se parazitne gljive moraju razvijati da bi završile ciklus razvoja alternative segregation vidi: segregation

alternatively
altemativno, ili jedno ili drugo

alternatively groved internode
naizmenično postavljene intemodije

althaea
slez (Althaea sp.)

alyssum
tarica, rušeljka, kamenita trava (Lobularia maritima)

amaranthus
štir, livadski repak, lisičji rep (Amaranthus sp.)

amendment
amandman, popravljanje, izmena, dopuna make amendments izvršiti izmene i dopune

amino-
prefiks koji se kombinuje sa dmgim rečima, a ukazuje na komponentu koja ima NH2 grupu, a koja se vezuje za nekiselinski radikal

amino acids
amino kiseline, bilo koja od klase organskih jedinjenja sa karboksilnom grapom (-COOH), amino grupom (NH2) i »side-group« svi pričvršćeni za centralni ugljenikov atom; različite amino kiseline imaju različite »sidegroups«; postoji oko 20 različitih amino kiselina pronađenih u proteinima

ammonia
amonijak, nišador, neorganski molekul sa jednim atomom azota i tri atoma vodonika

amphidiploid
amfidiploid, organizam koji sadrži čitav kompleks hromozoma obe vrste

allotetraploid
alotetraploid, organizam koji sadrži komplet hromozoma od jedne i druge vrste od kojih je nastao ukrštanjem

amphimixis
amfimiksis, prava polna reprodukcija sa normalnom fuzijom gameta, vidi: apomixis

amplification
amplifikacija, umnožavanje DNK kopija iz glavne regije DNK; umnožena DNK može da bude intrahromozomalna ili ekstrahromozomalna

amyl
(1) skrob; (2) ugljenikov radikal koji se nalazi u jedinjenjima kao što je amil alkohol

amylase
amilaza, jedan od enzima koji se nalazi u biljkama i životinjama, a katališe razlaganje skroba i glicerola u šećer

amylo-
prefiks koji se kombinuje sa dragim rečima u značenju − od skroba

amylopectin
amilopektin, oblik skroba u kojem su molekuli glukoze razgranati lanci

amyloplast
amiloplast, plastid u kortikalnoj ćeliji korena mnogih biljaka; funkcija amiloplasta je da uskladišti skrob

amylose
amiloza, prava lančana frakcija normalnog skroba; skrob normalnog kukuraza je sačinjen od dva molekulama tipa; amiloze (prav lanac) i amilopektina (razgranati lanac); kod oba tipa skroba osnovne jedinice se sastoje od šećera glukoze

anaerobic
anaeroban, koji može da živi ili funkcioniše bez vazduha ili slobodnog kiseonika; suprotno od aerobic

anagallis
krika, krivičica (Anagallis sp.)

analysis
analiza, razlaganje celine na njene delove, raščlanjavanje

routine analysis
rutinska analiza

analysis per seed lot
analiza po partiji semena

analysis per sample
analiza po uzorku

analvsis per unit of area
analiza pojedinici površine

anamorph
anamorf, bespolna forma (često poznata kao nesavršeni stadijum) u ciklusu razvoja gljiva u kojoj se stvaraju bespolne spore

anaphalis
imortela, sibirski runolist (Anaphalis sp.)

anaphase
anafaza, treći stadijum ćelijske deobe u kojem se hromatide razdvajaju jedna od druge i pomeraju prema krajevima, ili polovima vretena

anastomosys
anastomoza, spajanje hifa s drugim hifama u cilju međusobne izmene njihovog sadržaja

anatropous
anatropija, tip placentacije, položaj semenog zametka, neoplođeni semeni zametak sa funinkulom savijenom ka sebi i mikropilom koja je okrenuta placenti

anchusa
volujak (Anchusci sp.)

androdioecious
vrste koje imaju muške i hermafroditne cvetove na različitim biljkama, vidi: gynodioecious

androgenesis
androgeneza, razvoj embriona iz polenovog zrna, embrion je haploidan

androgyne
dvopolna biljka

androgynous
dvopolan, sa prašnicima i tučkovima u istom cvetu

andromonoecious
andromonecius, koji ima muške i hermafroditne cvetove na istoj individui

androgyny
dvopolni oblik

andromonoecy
andromonoecija

androsace
mužica (Androsace sp.)

anemone
sasa, šumarica (Anemone sp.)

anemo-
prefiks koji u rečima ima značenje vetar

anemophilous
anemofilne, prenose se vetrom

anemochore
biljke koje se distribuiraju vetrom

anemophily
anemofilija, oprašivanje vetrom; biljke koje se oprašuju vetrom proizvode veliku količinu polena; one obično nemaju miris, ne proizvode nektar

angiosperm
skrivenosemenice, angiosperme, spermatofit podpodele Angispermae\ razlikuju se od golosemenica po tome što su semeni zameci zaštićeni plodnikom; postoji oko 400 familija i oko 230.000 vrsta skrivenosemenica; podeljene su u dve klase, monokotiledone i veće, dikotiledone

angoumois grain moth
žitni moljac (Tinea granella)

angular
uglasti, uglast, koščat

angular blotches
uglaste pege koje nastaju na biljci delovanjem patogena

angular leaf spot of bean
uglasta lisna pegavost pasulja (Phaeoisariopsis griseola)

angular leaf spot of cucumber
uglasta lisna pegavost krastavca (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

anise
anis (Pimpinella anisum)

anisogamete
anizogameta, gameta koja se razlikuje u veličini, izgledu, strukturi ili sadržaju polnih hromozoma, od gameta suprotnog pola

anisogamous
anizogame, biljke koje proizvode gamete razIičitih veličina, ponekad poznatih kao mikrogameti (muški) i megameti (ženski); sve biljke koje rastu na zemlji su anisogamne

annealing
spontano svrstavanje dva pojedinačna DNK lanca radi formiranja duplog; vidi: recombinant DNA

announce
najaviti

annual
jednogodišnji, biljka koja svoj razvoj normal-no počinje od semena, proizvodi biljku i seme i zatim umire u toku jedne vegetacione sezone

annual meadow-grass
jednogodišnja livadarka (Poa annuua)

annual meeting
godišnja skupština

annual report
godišnji izveštaj

annual statement
godišnji iskaz

annualturnover
godišnji promet

annual woundwort
jednogodišnji čistac (Stachys annua)

antagonism
antagonizam, opšte ime za udruživanje (asocijaciju) organizama (gljive, bakterije i dr.) od kojih jedan ili više štetno deluju na druge, npr. svojim toksičnim metabolitima, sprečavajući razvoj ili ubijajući druge organizme u zajednici

antagonistic
antagonistički, neprijateljski, protivan

to antagonise
izazvati antagonizam, protivljenje

anterior
pređašnji, položaj koji je usmeren dalje, prema ili ka licu (prednjoj strani) predmeta

anthemis
jarmen (Anthemis sp.)

anther
antera, prašnica, deo prašnika u kome se obrazuju polenova zrna; antera je pričvršćena za cvetište pomoću filamenta; antere su organi sa šupljinama koje pucaju dužjedne strane i os-j lobađaju polen

anther culture
kultura antera, gajenje prašnika koji sadrži polen kao metoda za proizvodnju haploida, homozigota, metod selekcije na nižem ploidnom nivou

anther mould of clover
plesnivost prašnika deteline (Botrytis anthophila)

antheridium
anteridija, organ koji proizvodi muške gamete kod mahovina i paprati i gljivama (kl. Oomycetes)\ anterozoidi se proizvode u anteridiji

anthesis
anteza, period cvetanja, od otvaranja pupoljka do formiranja semena

anthocyanin
antocijanin, u vodi rastvorljiv biljni pigment koji proizvodi mnoge crvene i plave biljne boje; na primer, crvena boja jabuke i crvena i plava boja mnogih vrsta cveća

anthracnose
antraknoza, destruktivno oboljenje biljaka i semena, obično stvara pege; prouzrokuju je gljive iz različitih rodova

Northern anthracnose of clover
severna antraknoza deteline (Kabatiella caulivora)

Southern anthracnose of clover
antraknoza crvene deteline (Colletotrichum trifolii)

anthracnose of bean
antraknoza pasulja (Colletotrichum lindemuthianum, C. phaseolorum)

anthracnose of broad bean
antraknoza boba (Colletotrichum lindemuthianum)

anthracnose of eggplant
antraknoza plavog patlidžana (Colletotrichum melongena)

anthracnose of lucerne and trefoil
antraknoza lucerke i deteline (Colletotrichum trifolii)

anthracnose of pepper
antraknoza paprike (Colletotrichum cingulata, Glomerella cingulata; C. nigrum i dr.; Ascochvta pisi, A. pinodela)

anthracnose of pea
antraknoza graška (Ascochyta pisi, A. pinodela)

anthracnose of soybean
antraknoza soje (Colletotrichum dematium)

anthracnose of spinach
antraknoza spanaća (Colletotrichum dematium f. spinaciae)

anthracnose of tobacco
antraknoza duvana (Colletotrichum tabacum)

anthracnose of tomato
antraknoza paradajza (Glomerella cingulata)

anthracnose of vetchs
antraknoza grahorica (Colletotrichum villosum)

anthracnose stalk rot of maize
antraknoza kukuruza (Colletotrichum graminicola)

anthracnose of water melon, melon
antraknoza lubenice i dinje (Colletotrichum lugenarium)

antibiosis
antibioza, fenomen pri kojem prirodna organska supstanca koju izlučuje jedan organizam ima štetne efekte na normalan rast i razvoj drugog organizma kada su oni povezani

antibiotic
antibiotik, supstanca koja je štetna za mikroorganizme, bakterije i gljive; antibiotike proizvode mnoge gljive Actynomycetina, npr. penicilin proizvodi nekoliko vrsta gljiva Penicillium, Streptomyces i dr.

antibody
antitelo, supstanca formirana u krvnom serumu životinja kao reakcija na unešeni antigen

anticlinal
ćelijska podela koja se javlja u desnim uglovima na površini biljke

anticodon
antikodon, sekvenca tri baze koje sadrže azot u molekulu transfer RNK koja se spaja sa kodonom na molekulu mesendžer RNK za vreme translacije; svaki molekul transfer RNK ima samo jedan antikodon koji odgovara određenoj amino kiselini za koji je vezana za vreme sinteze proteina, npr. jedan od antikodona za aminokiselinu serin je sekvenca koja se sastoji od uracila, citozina i guanina (UCG)

antigen
antigen, bilo koji agens koji dodat u organizam izaziva stvaranje antitela

antipodal
(1) antipodski, antipodalan; (2) sasvim suprotan

antipodal cells
antipodalne ćelije, tri ćelije na drugom kraju (haloznom) embrionalne kese od neoplođene jajne ćelije u ženskom gametofitu skrivenosemenica

antipodal nuclei
antipoda, antipodalno jedro, tri od osam haploidnih jedara koji su stvoreni u mejotičkoj podeli megaspore, oni su smešteni nasuprot mikropilamog kraja embrionske kese u razvoju

antirrhinum
zevalica, zečić (Antirrhinum sp.)

anueploid
aneuploid, organizam kod koga broj hromozoma nije tačno multipli od haploidnog

apetalous
apetalni, bez kruničnih listića; apetalni cvetovi se često oprašuju vetrom

apex
vrh, vrh korena ili korenčića

apical
apikalni, vršni apical dominance
apikalna dominacija, inhibicija razvoja lateralnih pupoljaka pomoću hormona proizvedenih u vrhu izdanaka; kada se vrh odseče, pupoljak se razvije

apical meristem
apikalni meristem, površina aktivne deobe ćelija na vrhu stabla, grane ili korena; prekursor primamog tkiva korena ili izdanka

apocarp
apokarp, plodnik u odvojenim plodnim listićima, razdvojenih na ivicama; ovo je osobina mnogih primitivnih cvetova

apogamy
apogamija, tip apomiksisa u kojem je seme proizvedeno bez oplodnje

apomictic
apomiktik, koji se reprodukuje aseksualno, ali proizvodi seme iz neoplođene jajne ćelije ili iz somatske ćelije povezane sa neoplođenom jajnom ćelijom

apomixis
apomiksis, zamena za seksualnu reprodukciju, pomoću tipa aseksualne reprodukcije; postoje različiti tipovi, diploidnii haploidni apomiksis, apogamija, aposporija, jedarna embrionija, androgeneza, ginogeneza i partenogeneza; u jednom tipu apomiksisa, embrion se razvija iz neoplođenog haploida jajne ćelije i u tom slučaju potomci su obično sterilni; u drugim, embrion se razvija iz diploidnog tkiva u ovuli i u tom slučaju potomci su plodni

apoplast
apoplast, neživi delovi biljke kao što su: ksilem, celuloza, ćelijski zidovi i međućelijski prostor

apospory
aposporija, proizvodnja diploidnog gametofita iz vegetativnih ćelija sporofita, tj. bez proizvodnje spora

apothecium
apotecija, plodonosno telo nalik peharu kojem se obrazuju askusi gljiva (Discomycetes) − ascocarp; lišajevi takođe formiraju tela slična apotecijama u polnom ciklusu

apparatus
aparati, isprave ili oruđa potrebna za neki posao ili službu

suitable apparatus
pogodni aparati za određenu svrhu

apparent
očigledan, jasan, očevidan

become apparent
doći do izražaja

application
primena, primenjivanje, upotreba, upotrebljavanje

application of modern biotechnology
korišćenje savremene

biotehnologije application rate
doza primene, koncentracija sredstava za zaštitu bilja koja se primenjuje

apply
(1) primeniti, primenjivati, upotrebiti, upotrebljavati, cfodeliti, dodeljivati, odrediti, određivati; (2) nanositi preparat applv a method primeniti metod

approach
(1) približiti se, približavati se; (2) približavanje, prilaz, pristup

appropriate
odgovarajući, pogodan, podesan, prikladan appropriate body nadležan organ, nadležno telo appropriate measure odgovarajuće mere

appropriation
(1) prisvajanje, prisvojenje; (2) iskorišćavanje (u lične svrhe)

aquatic
vodeni, organizmi koji žive u vodi

aqueous
tečni, rastvori u kojima je rastvarač voda

aquilegia
kandilica, pakujac (Aquilegia sp.)

Arabic
arabijski, arapski

Arabic mosaic virus on lettuce
virus mozaika gušarke na salati

arabis
zidna potočarka, gušarka, zidni dragušac (Arabis sp.)

arable
obradivi arable area
obradiva površina (zemljišta)

arable
land obradivo zemljište

arbutus
planika, goli čovek (Arbutus spp.)

archegonium
arhegonija, ženski polni organ briofita, pteridofita i nekih gimnospermi u obliku fla.še; arhegonija se sastoji od šupljeg vrata, čiji je zid debljine jedne ćelije i proširene osnove koja sadrži jajnu ćeliju i trbušastu ćeliju

archespore
arhespore, ćelija ili grupa ćelija gde se polen fonnira u majčinskoj ćeliji u polenovoj kesi, ili se spore majčinske ćelije formiraju u sporangijumu

archesporial
arhesporijalna, diferencirana ćelija koja se podvrgava mejozi i stvara haploidnu generaciju (gametofit)

archesporium
arhesporija, ćelija ili masa ćelija u jedru iz kojih se dobijaju spore majčinske ćelije i megaspore

architecture
arhitektura, način na koji su raspoređene grane biljke i način na koji su raspoređene vegetativne i reproduktivne grane na stablu

armeria
babosvilka, babina svila (Armeria sp.)

aromatic
aromatičan, organska jedinjenja u kojima su ugljenikovi atomi poređani u prstenove od po šest

artemisia
pelin (Artemisia sp.)

artichoke
artičoka (Cynara scolymus)

artificial
veštački, površan, sintetički, lažan artificial inoculation veštačka inokulacija

artificial key
veštački ključ, način za identifikovanje biljaka pomoću dihotomije; svaka dihotomija uključuje izbor između najmanje dva različita karaktera, od kojih svaki vodi do drugog izbora, na kraju vodi do ispravne identifikacije

artificial selection
veštačka selekcija, proces kojim čovek bira biljne vrste ili individue sa korisnim osobinama ili karakterima, npr. biljke pšenice sa velikim semenom da bi koristio u procesu selekcije; zbog ovoga, mnoge gajene biljke izgledaju jako različito od svojih starih divljih predaka

ascocarp
askokarp, plodonosno telo podrazreda Ascomycotina, u kome se formiraju i nalaze askusi

Ascochyta sp.
vrste gljiva iz roda Ascochyta, prouzrokovača antraknoze kod nekih biljnih vrsta

ascochyta leaf spots of bean
askohitozna pegavost lista pasulja (Ascochyta phaseolorum)

ascochyta leaf spot of pea
askohitozna pegavost graška (Ascochyta pisi)

ascospore
askospora, haploidna spora kod Ascomycotina, formirana mejozom odmah nakon fuzije jedara; askospore su endogene spore koje se nalaze unutar askusa

ascus
askus, reproduktivni organ Ascomycotina; to su kesaste ili mešinaste ćelije u kojima se procesom kariogamije, mejoze obrazuju askospore; obično sadrži 8 askospora; askusi su obično dugački i tanki, sa askosporama poređanim u nizu

asepsis
(1) asepsa, stanje aseptičnosti, sterilnosti; (2) sprečavanje septične infekcije korišćenjem sterilnih instrumenata, uređaja

aseptate
hife bez poprečnih pregrada, septi

aseptic
aseptičan, slobodan od živih mikroorganizama (naročito patogena); sterilan

asexual
neseksualan; reprodukcija čisto vegetativnim načinom ili bez funkcije dva pola

asexual reproduction
aseksualno razmnožavanje, ma koji reproduktivni proces koji ne uključuje ujedinjenje gameta

ash
pepeo

ash
pepeljast

ashy stem blight, charcoal rot of bean
pepeljasta palež stabla, ugljenasta trulež pasulja (Macrophomina phaseolina)

ashy stem blight of clover
siva palež stabla deteline (Macrophomina phaseolina)

Asia
Azija, jedan od kontinenata

Asian and Pacific Plant Protection Commission (APPC)
Azijska i pacifička komisija za zaštitu bilja

Asiatic garden beetle
baštenski azijski gundelj (Maladera japonica sin. Aserica castanea)

asparagus
asparagus, špargla (Asparagus ojficinalis)

assimilation
asimilacija, usvajanje hranljivih materija i njihovo pretvaranje u materije od kojih se same biljke sastoje

assign
(1) postaviti, naimenovati; (2) odrediti, utvrditi, propisati; (3) dodeliti, naznačiti, poveriti assign a task poveriti zadatak

assistant
(1) pomagač, asistent; (2) pomoćni assistant manager pomoćnik direktora

assistant professor
docent

associate
(1) udmžen, združen, ujedinjen; (2) udražiti, udruživati, združiti associated farmers udraženi poljoprivrednici

association
(1) asocijacija, fitocenološka kategorija, grupa vrsta koje se obično nalaze zajedno i zahtevaju isto stanište; (2) udraženje, asocijacija; (3) udraživanje, zdraživanje, združenje association of farmers udraženje poljoprivrednika

Association of Official Seed Analysts (AOSA)
Asocijacija za ispitivanje semena (američka)

assume
uzeti na se, primiti za gotovo, predstavljati kao assume significance poprimiti značaj

aster
lepa kata, zvezdan (Aster sp.)

astilbe
biretka (Astilbe sp.)

astrantia
lisjak (Astrantia sp.)

asymbiotic
asimbiotski, nije u simbiozi sa drugim organizmom

asymmetrical
asimetričan, nesimetričan

asyn‘apsis
asinapsis, neuspeh dva homologna hromozoma da se spare za vreme mejoze, vidi: synapsis; mating

atmospheric
atmosferski, vazdušni atmospheric rainfall (precipitation)

atmosferske padavine atmospheric pressure
atmosferski pritisak

atom
atom, najmanja jedinica hemijskog elementa; atomi sadrže elektrone, protone i neutrone; broj elektrona i protona u atomu su jednaki

atomize
rasparčavati, razdvajati u sitne delove

attend
pratiti, slediti, posećivati

attend a congress
prisustvovati kongresu

attractant
atraktant, materija koja privlači insekte, ili drage životinje; obično se koristi kao lovni mamac

aubergine
plavi patlidžan (Solanum melongena)

aubrietia
aubrecija (Auhrietia deltoidea graeca)

auction
javna prodaja

aucuba
zlatnožuti mozaik na biljci, koji prouzrokuju neki virusi

aucuba japonica
aukuba, svidar (Aucuba japonica)

audit
pregled, provera računa

aurelia
čaura, kokon kod insekata

Australia
Australija, jedan od kontinenata

Australian wheat weevil
australijski pšenični žižak (Rhizopertha dominica)

authentic
pravi, autentičan

author
tvorac, pisac, začetnik

authorial
autorski

authorise
opunomoćiti

authorised organ
ovlašćeni organ

authority
ime autora koji je vrsti ili drugom taksonu dao njegovo ime; u slučaju vrsta, autor se daje posle imena vrste

authoritative
ovlašćeni, što je u pravu, moćan

authorization
autorizacija, ovlašćenje, potvrda

autoallopolyploid
autopoliploid, organizam kod kogaje došlo do povećanja broja hromozoma sopstvenog kariotipa, te su genomi prisutni više od dva puta

autochthonous
autohton, samonikao

autochthonal
autohtono, samoniklo

autochthony
autohtonost, samoniklost

autoclave
autoklav, aparat za sterilizaciju pod pritiskom

autoecology
autekologija, ekologija pojedinačnih vrsta u staništu

autogamy
samooplodnja, autogamija, prenošenje polena jednog cveta na žig istog cveta, a što je moguće samo u hermafroditnim cvetovima

automate
primeniti automaciju

automatization
automatizacija

autonomous
autonomni

autonomous controlling element
autonomni kontrolni elemenat, kontrolni element koji ima i regulatornu i receptomu funkciju kombinovane u jednoj jedinici i koji može da uđe u gen i od njega načini nestabilan mutant

autoploid
autoploid, organizam kod koga je došlo do povećanja broja hromozoma sopstvenog kariotipa, te su genomi prisutni više od dva puta

autosome
autozom, hromozom kariotipa, osim polnog

autotetraploid
autotetraploid, biljka sa duplo većim brojem hromozoma od uobičajenog; svaki specifičan hromozom je prisutan četiri puta, a kod mejoze se mogu naći višestmke asocijacije

autotroph
autotrof, organizam koji je nezavistan u obezbeđivanju sopstvenih organskih sastojaka, tj. nije ni parazit ni saprofit; sve biljke gajene u kulturi tkiva moraju postati autotrofne kada se prebace iz kulture u zemljište (ex vitro)

autotrophic
autotrofan, sposoban da sintetizuje hranu iz jednostavnih hemijskih jedinjenja korišćenjem energije iz sunca ili hemijskih reakcija; većina biljaka je autotrofna

autumn
jesen

autumnal
jesenji

auxin
auksin, opšte ime za važnu gaipu biljnih hormona; indol sirćetna kiselina je najčešći auksin; auksini utiču na mnoge procese, npr. tropizam, rast ploda, apikalnu dominaciju, rast stabla; oni takođe mogu da inhibiraju rast korena

available
koristan, što je na raspolaganju

available moisture of soil
korisna voda u zemljištu

average
prosečan, prosek, iznositi u proseku average annual precipitation prosečne godišnje padavine average costs, average price prosečne cene average yield prosečni prinos

avirulent
avirulentan, mikroorganizam koji može da prodire u domaćina ali koji nije sposoban da izazove simptome oboljenja, ili su oni veoma blagi

awn
(1) osje; (2) tanka čekinja, kao što je »brada«
pšenice ili raži

awned
koji ima osje

awned sort
brkulja

awneless
bez osja

awnelcss brome, smooth bromc
gola stoklasa (Bromus inermis)

awneless sort
šišulja

axenic
rast organizma date vrste u potpunom odsustvu članova ma koje druge vrste, npr. nezagađena kultura organizma

axil
pazuho, ugao između lista ili grane i ose koja ga nosi

axile
pazušna, vrsta placentacije u kojoj ivice plodnih listića rastu unutra ka centru plodnika formirajući nekoliko lokula, tako da su neoplođene jajne ćelije poređane u podeljenoj centralnoj koloni

axillary
pazušni, odnosi se na ugao između lista i stabla

axillary bud
pazušni pupoljak, pupoljak u pazuhu lista

axillary shoot
pazušni izdanak, izdanak koji se razvija iz pazušnog pupoljka

axis
osovina, stabljika, opšti termin za svako stablo, deblo ili dugačak centralni organ iz kojeg ostali organi rastu, osa, stablo zeljastih biljaka, embrion ili cvet

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">