Ova knjiga obraduje fizičku hemiju koja je predviđena za studente prirodnih i tehničkih nauka. Ona takođe može korisno da posluži hemičarima u industriji kojima je potreban opšti pregled gradiva.

izlaganje gradiva je donekle preciznije nego što je uobičajeno u elementarnim udžbenicima, a većini važnijih zakonitosti je dat u najmanju ruku istraživački karakter izvođenja iz osnovnih principa. Pretpostavlja se osnovno poznavanje matematike, fizike koja se predaje na koledžima, i hemije koja se predaje na koledžima u toku dve godine.

Teškoće u elementarnoj fizičkoj hemiji ne potiču od same matematike, već od primene proste matematike na kompleksne fizičke probleme. Ovaj stav donekle predstavlja utehu za početnika koji u fizičkoj hemiji prvi put nailazi na primenjenu matematiku. Iksovi i ipsiloni poznati iz matematike zamenjeni su zapletenim mrežama elektrona, energetskim nivoima i verovatnoćama. I kada se svi ovi dodaci dobro izmešaju sa ponekim znakom integraljenja, nije teško steći ubeđenje da je predmet izvanredno nerazumljiv. Jedna alternativa je da se izbegnu znaci integraljenja i da se da niz krajnjih jednačina sa malo indikacija o njihovom poreklu. Ovakav postupak ne čini fizičku hemiju samo nerazumljivom, već takođe i misterioznom. Izvođenja su važna, jer suština predmeta ne leži u današnjim odgovorima, već u postupku koji se mora primeniti da bi se dobili kako ovi tako isto i sutrašnji odgovori. Studenti ne bi trebalo samo da pokušavaju da zapamte činjenice, već takođe i da nauče metode.

U knjizi je dato više materijala nego što se može korisno izložiti u običnom kursu od dva semestra. Sve se više ispoljava težnja da se kurs elementarne fizičke hemije proširi na tri semestra. U naša predavanja nije uključen materijal o atomskoj i nuklearnoj fizici. Ovi predmeti su uključeni u tekst, jer se mnogi studenti hemije i većina studenata tehnologije ne upoznaje dovoljno s tim predmetima u svojim kursevima fizike. Pošto su ovi odeljci uglavnom opisno obrađeni, oni se mogu i nezavisno čitati.

Napisavši knjigu o tako obimnom predmetu kao što je ovaj, autor bi trebalo da zahvali tolikom broju prethodnih radnika na prvom polju a to se u potpunosti ne može učiniti. Veliku pomoć su predstavljali mnogi izvanredni standardni radovi i monografije.

Svojim kolegama Hughu M. Hulbertu, Keithu J. Laidleru i Francisur O. Riceu zahvalan sam za mnoge korisne sugestije i primedba.. Savestan rad Lorrainea Lawrencea, R. S. C. J., prilikom čitanja sloga i proveravanja strana, bio je od neocenjive pomoći. Želim da se zahvalim osoblju Prentice-Hall, Inc. za saradnju u pripremanju knjige za štampu. Zadnju, ali nikako najmanju zahvalnost dugujem svojoj ženi Patriciji Moore, koja je obavila mnoge teške poslove oko pripremanja manuskripta.

SADRŽAJ

1. OPIS FlZlČKO HEMISKIH SISTEMA

1. Opis sveta u kome živimo
2. Fizička hemija
3. Mehanika sila
4. Rad i energija
5. Ravnoteža
6. Toplotne osobine materije
7. Definicija temperature
8. Jednačina stanja
9. Gasna termometrija: idealan gas
10. Veze između pritiska, zapremine i temperature
11. Zakon korespondentnih stanja
12. Jednačina stanja gasova
13. Kritična oblast
14. Van der Waalsova jednačina i likvefakcija gasova
15. Druge jednačine stanja
16. Toplota
17. Rad u termodinamičkim sistemima
18. Reverzibilni procesi
19. Maksimalan rad
20. Termodinamika i termostatika

2. PRVI PRINCIP TERMODINAMIKE

1. Istorija prvog principa
2. Formuiaciji prvog principa
3. Priroda unutrašnje energije
4. Osobine pravih diferencijala
5. Adijabatski i izotermski procesi
6. Toplotni sadržaj ili entalpija
7. Toplotni kapaciteti
8. Jouleov eksperiment
9. Joule—Thomsonov eksReriment
10. Primena prvog principa na idealne gasove
11. Računski primeri za idealne gasove
12. Termohemija—tolplote reakcije
13. Toplota stvaranja
14. Eksperimentalno određivanje toplote reakcije
15. Toplote rastvaranja
16. Zavisnost toplote reakcije od temperature
17. Hemijski afinitet

3. DRUGI PRINCIP TERMODINAMIKE

1. Efikasnost toplotnih mašina
2. Carnotov ciklus
3. Drugi princip termodinamike
4. Termodinamička temperaturska skala
5. Primena na idealne gasove
6. Ehtropija
7. Clausiusova nejednakost
8. Promena entropije idealnog gasa
9. Promene entropije izolovanih sistema
10. Promena entropije pri promeni agregatnog stanja
11. Entropija i ravnoteža
12. Slobodna energija i funkcija rada
13. Slobodna energija i ravnoteža
14. Zavisnost slobodne energije od pritiska
15. Zavisnost slobodne energije od temperature
16. Promena entropije sa temperaturom i pritiskom
17. Entropija mešanja
18. Upotreba termodinamičkih jednačina

4. TERMODINAMBKA I HEMIJSKA RAVNOTEŽA

1. Hemijski afinitet
2. Slobodna energija i hemijski afinitet
3. Slobodna energija i elektrohemijske reakcije
4. Standardna slobodna energija
5. Slobodna energija i ravnotežna konstanta za reakcije idealnih gasova
6. Merenje homogenih ravnoteža u gasovima
7. Princip Le Chateliera
8. Zavisnost ravnotežne konstante od pritiska
9. Uticaj inertnog gasa na ravnotežu
10. Temperaturska zavisnost ravnotežne konstante
11. Ravnotežne konstante iz toplotnih podataka
12. Približavanje apsolutnoj nuli
13. Treći princip termodinamike
14. Izračunavanje entropije po trećem principu
15. Opšta teorija hemijske ravnoteže: hemijski potencijal
16. Fugasnost
17. Upotreba fugasnosti kod proračuna ravnoteže

5. PROMENE STANJA

1. Ravnoteža faza
2. Komponente
3. Stepeni slobode
4. Uslovi ravnoteže između faza
5. Pravilo faza
6. Sistemi sa jednom komponentom — vodom
7. Clapeyron—Clausiusova jednačina
8. Naponi pare i spoljašnji pritisak
9. Eksperimentalno određivanje napona pare
10. Transformacija čvrsto – čvrsto -sistem sumpora
11. Enantiotropija i monotropija
12. Preobražaj drugog reda
13. Ispitivanja na visokim pritiscima

6 RASTVORI I RAVNOTEŽA FAZA

1. Rastvori
2. Parcijalne molarne veličine: parcijalna molarna zapremina
3. Određivanje parcijalnih molarnih veličina
4. Idealan rastvor — Raoultovi zakoni
5. Ravnoteža u idealnim rastvorima
6. Henriyev zakon
7. Dvokomponentni sistem
8. Dijagrami pritiska u funkciji sastava
9. Dijagram temperatura—sastav
10. Frakciona destilacija
11. Povišenje tačke ključanja
12. Čvrsta i tečna faza u ravnoteži
13. Zakon raspodele
14. Osmotski pritisak
15. Merenje osmotskog pritiska
16. Osmotski pritisak i napon pare
17. Odstupanje od Raoultovog zakona
18. Dijagrami tačke ključanja
19. Parcijalna mešljivost
20. Kondenzovani tečni sistemi
21. Termodinamika neidealnih rastvora: aktivitet
22. Hemijska ravnoteža u neidealnim rastvorima
23. Ravnoteža gas—čvrsto
24. Ravnotežna konstanta reakcije gas—čvrsto
25. Ravnoteža čvrsto—tečnost: prosti eutektični dijagrami
26. Krive hlađenja
27. Stvaranje jedinjenja
28. Čvrsta jedinjenja sa inkongruentnim tačkama topljenja
29. Čvrsti rastvori
30. Ograničena rastvorljivost čvrstog u čvrstom
31. Dijagram sistema gvožđe—ugijenik
32. Trokomponentni sistemi
33. Sistemi ternernog eutektikuma

7. KINETIČKA TEORIJA

1. Začetak ideje o atomu
2. Renesansa atomističke ideje
3. Atomi i molekuli
4. Kinetička teorija toplote
5. Pritisak gasa
6. Kinetička energija i temperatura
7. Brzine molekula
8. Efuzija molekula
9. Realni gasovi—van der Waaisova jednačina
10. Sudari između molekula
11. Srednja slobodna dužina puta
12. Viskoznost gasa
13. Kinetička teorija viskoznosti gasova
14. Toplotna provodljivost i difuzija
15. Avogadrov broj i dimenzije molekula
16. „Razmekšavanje“ atoma
17. Raspodela brzina molekula
18. Barometarska formula
19. Raspoleda kinetičkih energija
20. Posledice zakona raspodele
21. Zakon raspodele u tri dimenzije
22. Srednja brzina
23. Ekviparticija energije
24. Rotacija i oscilovanje dvoatomskih molekula
25. Kretanja višeatomskih molekula
26. Princip ekviparticije i toplotni kapacitet
27. Brownovo kretanje
28. Termodinamika i Brownovo kretanje
29. Entropija i verovatnoća

8. STRUKTURA ATOMA

1. Elektricitet
2. Faradayevi zakoni i elektrohemijski ekvivalenti
3. Razvoj teorije o valenci
4. Zakon periodičnosti
5. Električno pražnjenje kroz gasove
6. Elektron
7. Odnos naelektrisanja i mase (e/m) katodnih čestica
8. Naelektrisanje elektrona
9. Radioaktivnost
10. Nuklearni model atoma
11. X-zraci i redni broj
12. Nizovi radioaktivnog raspadanja
13. Izotopi
14: Analiza pozitivnih zraka
15. Maseni spektri — Dempsterova metoda
16. Spektri masa — Astonov maseni spektrograf
17. Atomske težine i izotopi C
18. Razdvajanje izotopa
19. Teški vodonik

9. NUKLEARNA HEMIJA I FIZIKA

1. Masa i energija
2. Veštačko raspadanje atomskih jezgara
3. Metode za dobijanje brzih čestica
4. Foton
5. Neutron
5. Pozitron, mezon, neutrino
7. Struktura jezgra
8. Neutroni i jezgra
9, Nuklearne reakcije
10. Nuklearna fisija
11. Transuranski elementi
12. Nuklearne lančane reakdje
13. Proizvodnja energije u zvezdama
14. Obeleživači
15. Nuklearni spin
10. ČESTICE I TALASI
1. Dvojna priroda svetlosti
2. Periodično i talasno kretanje
3. Stojeći talas
4. Interferencija i difrakcija
5. Zračenje crnog tela
6. Plankov zakon raspodele
7. Atomski spektri
8. Bohrova teorija
9. Spektar alkalnih metala
10. Kvantiranje u prostoru
11. Disocijacija kao granica serije
12. Postanak spektra X-zraka
13. Čestice i talasi
14. Difrakcija elektrona
15. Princip neodređenosti
16. Talasi i princip neodređenosti
17. Energija nultog nivoa
18. Talasna.metodika
19. Interpretacija funkcija
20. Rešenje talasne funkcije — čestica u kutiji
21. Tunel efekat
22. Vodonikov atom
23. Radijalne talasne funkcije
24. Spin elektrona
25. Paulijev princip zabrane
26. Struktura periodnog sistema
27. Energetski nivoi atoma

10. STRUKTURA MOLEKULA

1. Razvitak teorije valence
2. Jonska veza
3. Kovalentna veza
4. Izračunavanje energije u H-H molekulu
5. Molekulske orbitale
6. Homonuklearni dvoatomski molekuli
7. Heteronuklearni dvoatomski molekuli
8. Poređenje meteda MO i W
9. Usmerene valence
10. Nelokalizovane molekuisks orbitale
11. Rezonanca valentnih struktura
12. Vodonična veza
13. Dipolni momenti
14. Polarizacija dielektričnih sredina
15. Indukovana polarizacija
16. Određivanje dipolnog momenta
17. Dipolni momenti rnolekulska struktura
18. Polarizacija i refraktivnost
19. Određivanje dipolnih momenata na osnovu merenja dielektričnih konstanti i indeksa prelamanja
20. Magnetizam i molekulska struktura
21. Nuklearni paramagnetizam
22. Difrakciia elektrona u gasovima
23. Primena Wierlove jednačine na eksperimentalne podatke
24. Molekulski spektri
25. Rotacioni nivoi — dugotalasni infracrveni spektri
26, Međunuklearna rastojanja iz rotacionih spektara
27. Oscilatorni energetski nivoi
28. Mikrotalasna spektroskopija
29. Elektronski trakasti spektri
30. Boja i rezonanca
31. Ramanovi spektri
32. Spektroskopski podaci o osobinama molekula
33. Energije veze
12. HEMIJSKA STATISTIKA
1.Statistička metoda
2. Verovatnoća respodele
3. Boltzmannova raspodela
4. Unutrašnja energija i toplotni kapacitet
5. Entropija i treći princip
6. Slobodna energija i pritisak
7. Određivanie molarnih particionih funkcija
8. Monoatomski gasovi — translatorna particiona funkcija
9. Dvoatomski molekuli —rotaciona particiona funkcija
10. Višeatomski molekuli — rotaciona particiona funkcija
11. Oscilatorna particiona funkcija
12. Konstanta ravnoteže za reakcije idealnih gasova
13. Toplotni kapacitet gasova
14. Elektronska particiona funkcija
15. Unutrašnja rotacija
16. Molekuli vodonika
17. Kvantna statistika
13. KRISTALI
1. Rastenje i oblik kristala
2. Kristalni sistemi
3. Rešetke i kristalne strukture
4. Osobine simetrije
5. Prostorne grupe
6. Kristalografija pomoću X-zraka
7. Braggov posupak
8. Struktura NaCl i KCl
9. Metoda kristalnog praha
10. Metoda rotirajućeg kristala
11. Određivanje kristalne struktura: strukturni faktori
12. Sinteza pomoću Fouderovih redova
13. Difrakcija neutrona
14. Najgušće pakovanje
15. Vezivanje u kristalima
16. Vezivni model
17. Model energetskih traka
18. Poluprovodnici
19. Brillouinove zone
20. Sistemi legura – elektronska jedinjenja
21. Jonski kristali
22. Koordinacioni poliedri i Paulingovo pravilo
23. Rristalna energija — Born—Haberov ciklus
24. Statistička termodinamika kristaia: Einsteinov model
25. Debyeov model

14. TEČNOSTI

1. Tečno stanje
2. Prilazi teoriji tečnosti
3. Difrakcija X-zraka u tečnostima
4. Rezultati istraživanja srtukture tečnosti
5. Tečni kristali
6. Gume
7. Staklo
8. Topljenje
9. Kohezija tečnosti — unutrašnji pritisak
10. Međumolekulske sile
11. Jednačina star.ja i međumolekulske sile
12. Slobodna zapremina i šupljine u tečnostima
13. Proticanje tečnosti
14. Teorija viskoznosti

15. ELEKTROHEMIJA

1. Elektrohemija: kulometri
2. Merenje provodljivosti
3. Ekvivalentne provodljivosti
4. Arrheniusova teorija jonizacije
5. Prenosni brojevi i pokretljivost
6. Merenje prenosnih brojeva — Hittorfova metoda
7. Prenosni brojcvi — metoda pomeranja granice
8. Rezultati merenja prenosnih brojeva
9. Pokretljivost vodoničnog i hidroksilnog jona
10. Difuzija i jonska pokretljivost
11. Rešavanje difuzione jednačine
12. Nedostaci Arrheniusove teorije
13. Aktiviteti i standardna stanja
14. Aktiviteti jona
15. Koeficijenti aktiviteta na osnovu tačaka mržnjenja
16. Koeficijenti aktiviteta iz rastvorljivosti
17. Rezuitati merenja koeficijenata aktiviteta
18. Debye-Huckelova teorija
19. Poissonofva jednačina
20. Poisson-Boltzmannova jednačina
21. Debye-Hucxelov granični zakon
22. Dalje usavršavanje Debye-Hiiclekove teorije
23. Teorija provođenja
24. Kiseline i baze
25. Konstante disocijacije kiselina i baza
26. Elektrodni procesi: reverzibilni elementi
27. Tipovi poluelemenata
28. Elektrohemijski elementi
29. Normalna EMS elemenata
30, Normalni elektrodni potencijali
31. Standardne slobodne energije i entropije vodenih jona
32. Merenje proizvoda rastvorljivosti
33. Elektrolično-koncentracioni elementi
34. Elektrodno-koncentracioni elementi
35. Elementi sa tečnim spojevima
36. Oksidaciono-redukcione reakcije
37. Merenje pH
38. Koncentracioni elementi sa prenosom
39. Elektroliza i polarizacija: naponi razlaganja
40. Elektroliza i nadnapon

16. HEMIJA NA POVRŠINAMA

1. Površine i koloidi
2. Razlika pritiska medu zakrivljenim površinama
3. Kapilarno povišenje
4. Maksimalni pritisak mehura
5. Du Nouyov tenziometar
6. Podaci za površinski napon
7. Kelvinova jednačina
8. Termodinamika površina
9. Gibbsova adsorpciona izoterma
10. Nerastvorni površinski filmovi — površinska vaga
11. Jednačina stanja monomolekulskih slojeva
12. Površinski filmovi rastvorljivih supstanci
13. Adsorpcija gasova na čvrstim telima
14. Langmuirova adsorpciona izoterma
15. Termodinamika adsorpcione izoterma
16. Adsorpcija iz rastvora
17. Jonska izmena
18. Električne pojave na graničnim površinama
19. Elektrokinetičke pojave
20. Stabilnost solova

17. HEMIJSKA KINETIKA

1. Brzina hemijske promene
2. Eksperimentalne metode u kinetici
3. Red reakcije
4. Molekularnost reakcije
5. Konstanta brzine reakcije
6. Jednačina za brzinu reakcije prvog reda
7, Jednačina za brzinu za reakcije drugog reda
8. Jednačina za brzinu za reakcije trećeg reda
9. Povratne reakcije
10. Konsekutivne reakcije
11. Paralelne reakcije
12. Određivanje reda reakcije
13. Reakcije u protočnim sistemima
14. Uticaj temperature na brzinu reakcije
15. Teorija sudara za gasne reakcije
16. Teorija sudara i aktivaciona energija
17. Reakcije prvog reda i teorija sudara
18. Aktivacija u slučaju više stepena slobode
19. Lančane reakcije: stvaranje vodonikbromida
20. Lančane reakcije sa slobodnim radikalima
21. Granajući lanci — eksplozivne reakcij
22. Trimolekulske reakcije
23. Put reakcije i aktivirani kompleks
24. Teorija prelaznog stanja
25. Teorija sudara i teorija prelaznog stanja
26. Entropija aktivacije
27. Teorija monomolekulskih reakcija
28. Reakcije u rastvoru
29. Jonske reakcije — uticaj soli
30. Mehanizmi jonskih raekcija
31. Kataliza
32. Homogena kataliza
33. Kiselinsko-bazna kataliza
34. Opšta kiselinsko-bazna kataliza
35. Heterogene reakcije
36. Gasne reakcije na površinama čvrstih tela
37. Inhibicija pomoću proizvoda
38. Dva reaktanta na površini
39. Uticaj temperature na površinske reakcije
40. Aktivirana adsorpcija
41. Trovanje katalizatora
42. Priroda katalitičke površine
43. Enzimske reakcije

18. FOTOHEMIJA I RAĐIJACIONA HEMIJA

1. Zračenje i hemijske reakcije
2. Apsorpcija svetlosti i kvantni prinos
3. Primarni procesi u fotohemiji
4. Sekundarni procesi u fotohemiji: fluorescencija
5. Luminescencija u čvrstim telima
6. Termoluminescencija
7. Sekundarni fotohemijski procesi: započinjanje lančanih reakcija
8. „Fleš“ fotoliza
9. Efekti impulsnog osvetljavanja
10. Fotosinteza u zelenim biljkama
11. Fotografski proces
12. Primarni procesi visokoenergetskog zračenja
13. Sekundarni procesi u radijacionoj hemiji
14. Hemijski efekti nuklearnog uzmaka

FIZIČKE KONSTANTE I FAKTORI KONVERZIJE
REŠENJA ZADATAKA
REGISTAR IMENA
PREDMETNI REGISTAH

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">