Nauka o hemijskim promenama materije veoma je stara i bogata. Hemijska jedinjenja se danas uvećavaju geometrijskom progresijom. Već se godišnje dobijaju milioni novih jedinjenja, a uskoro će se njihov ukupan broj izražavati u desetinama miliona. Savladavanje ovako velikog obima saznanja kroz jednu naućnu disciplinu – kao što je hemija – praktično je nemoguće. Otuda se iz hemije, kao naučne discipline, razvilo više novih oblasti hemije. Takav razvoj će se nastaviti još bržim tempom.

Jedna od naučnih disciplina, koja se sve više razvija, jeste nauka o hemijskim elementima. Saznanja o hemijskim elementima su mnogo mlađa od saznanja o hemijskim promenama materije. Razvoj hemije u poslednjih nekoliko stoleća je bio buran, a tek pravi razvoj se očekuje sa znatno većim saznanjima o samim hemijskim elementima i njihovoj atomskoj građi. Broj hemijskih elemenata se stalno uvećava. Što saznanja budu veća, to će i brzina pronalaženja novih hemijskih elemenata biti veća. Danas se realno govori o dobijanju ili transformaciji elemenata. Elementi nisu više neuništivi niti ih je nemoguće dobiti. Topla fisija za dobijanje elemenata je već postala uobičajena praksa, a o hladnoj fuziji se stiču sve veća iskustva u laboratorijskim uslovima.

Ova knjiga o hemijskim elementima ima za cilj da na popularan način iznese osnovna saznanja o hemijskim elementima na osnovu najsavremenijih podataka i ilustracija u boji, koje će olakšati praćenje i zadržavanje određenih impresija o elementima. Knjiga treba da posluži kao priručnik za sve profesije koje se bave egzaktnim i prirodnim naukama.
U uvodnom delu knjige dat je istorijat razvoja hemije, otkriće Periodnog sistema elemenata i osnovne karakteristike elemenata na popularan način.

Elementi su dati po klasifikaciji IUPAC-a. Na kraju knjige date su tabele sa osobinama elemenata. Izvori i literatura su dati hronološki i odvojeno uz uvodni deo i za svaki elemenat ili grupu elemenata posebno. Ista je data tako da omogućava željeno proširenje saznanja na osnovu najznačajnije raspoložive literature i internet-izvora u svetu. Zajednička literatura je data za uvodni deo i elemente u celini, za lantanide, aktinide, grupu plemenitih metala i plemenite gasove.

Elementi su uniformno obrađeni. Opis elementa sadrži – ime elementa, otkriće i naziv, fizičko-hemijske osobine, primenu, rasprostranjenost, proizvodnju, cenu i izvore i literaturu. Izuzetak su najnoviji elementi za koje još ne postoje uobičajeni podaci.

Posebna karakteristika knjige je što su svi prikazani elementi dati u boji, kao i minerali elemenata. Sve slike su uzete iz izvora ili literature koja je korišćena i navedena. Slike elemenata su preuzete iz „International Scientific Communications“ (UK) Ltd. To je dobra mogućnost svih onih koji se obrazuju, ili obnavljaju svoja znanja, da u jednoj knjizi nađu sve najvažnije informacije o elementima – koji čine osnovnu građu materijalnog sveta koji nas okružuje. Osim toga, nastojalo se da se posebno istakne najnovija primena elemenata – u praktične svrhe. Bez obzira na značaj pojedinih elemenata i obim saznanja o njima, želelo se da se svim elementima obezbedi približno isti prostor, ne umanjujući značaj, koji važniji elementi imaju za praksu i ekonomiju. Na taj način se želelo da elementi koji su manje popularni dobiju više prostora radi davanja podsticaja novim saznanjima.

Ovakva obrada hemijskih elemenata treba da podstakne istraživanja u oblasti novih materijala i veći interes za ,,sintezu“ novih elemenata. Revolucionisanje saznanja se očekuje u oblasti novih materijala, a posebno legura, koje dobijaju sve više na značaju, s obzirom na to da se dobijaju sve sofisticiranije, ili, kako se popularno kaže, „pametne“ legure i materijali, koje ,,pamti“ zadate osobine. Bez dobrog poznavanja hemijskih elemenata pojedinačno, ova oblast ne bi mogla tako brzo napredovati. U sintezi se očekuje buran napredak u nanohemiji i stvaranju tehničkih mogućnosti ,,posmatranja“ reakcija, a posebno praćenja odvijanja fotosinteze.

Posebno treba ukazati na podatke o proizvodnji i cenama elemenata. Želja je bila da se stekne osnovna predstava o proizvodnji pojedinih elemenata, iz čega obično proizilaze i cene, što do sada nije bila česta praksa da se ovi podaci unose, jer su dosta podložni promenama. Vremenske distance i poređenja cena će jasno moći da pokažu smer razvoja proizvodnje i primene odgovarajućeg elementa. Izvori podataka su korišćeni sa Londonske berze – LMI -1998/99. – za metale, a maloprodajne približne cene firme ,,Alldrich“ iz 1996/97. godine, za ostale elemente. Podaci o proizvodnji su uglavnom korišćeni iz Enciklopedije Ulmana i knjige „Elements“. Dati podaci nisu mogli biti u većoj meri ujednačeni, s obzirom na to da se nisu mogli naći podaci svi za istu godinu.

Želeo bih sa zadovoljstvom i ponosom da istaknem da ova knjiga ne bi ugledala svetlost dana da nisam imao nesebičnu pomoć kolega, prijatelja, saradnika i moje porodice. Normalno je bilo da me je većina podsticala, ali i neki odvraćali od ovog mukotrpnog posla. Zahvaljujem se i onima koji su me odvraćali, pošto mi je to davalo, nekada, novu snagu. Oni koji su me podsticali ne nose nikakvu odgovornost za slabosti knjige, a uspeh delimo zajedno.

Pre svega, želim da se zahvalim kolegama sa TMF-a – prof. dr Smiljki Stević, prof. dr Mirjani Popović, prof. dr Milosavu Dragojeviću, prof. dr Veri Šćepanović i prof. dr Josipu Barasu. Sa Hemijskog fakulteta zahvalnost dugujem prof. dr Živoradu Cekoviću. Zahvaljujem se dr Krunu Subotiću (članu tima za sintezu novih elemenata – posebno elementa 110, 114 i 116) iz Instituta ,,Vinča“. Zahvalan sam na korisnim sugestijama dr Branislavu Nikoliću iz Instituta IHTM, Dušanu Podunavcu iz „Geozavoda“, prof. dr Siniši Miloševiću iz Instituta ITNMS i prof. dr Danilu Babiču, sa Rudarskog fakulteta.

Na kraju, uspeha ne bi bilo da mi moja supruga Jelisaveta i ostali članovi porodice nisu stvarali povoljne uslove za rad. Posebno sam zahvalan svom sinu i kolegi Darku, koji mi je nesebično pomagao na kompjuterskoj obradi podataka i omogućio mi da se i sam snalazim na istom. Takođe i sinu Marku.

Zahvalnost dugujem i Privrednoj komori Srbije, koja mi je omogućavala uslove da se, pored redovnog posla, bavim i radom na ovoj knjizi.

Autor

SADRŽAJ

Hemijski elementi prema atomskom broju
Hemijski elementi prema abecednom redu
Hemijski elementi – internacionalni/latinski nazivi
Hemijski elementi – engleski nazivi
Spisak slika
Posveta
O autoru
Moto
Metafora

PREDGOVOR
UVOD

PERIODIZACIJA RAZVOJA HEMIJE
Predalhemijski period
Pojam elementa u Staroj Grčkoj
Period alhemije
Period moderne hemije
Doba jatrohemije
Doba flogistona
Doba racionalne hemije

KLASIFIKACIJA ELEMENATA
Prethodna istraživanja
Periodni sistem elemenata Mendeljejeva

STRUKTURA I KARAKTERISTIKE PERIODNOG SISTEMA ELEMENATA
Struktura atoma
Struktura periodnog sistema elemenata
Raspored elektrona elemenata
Karakteristike elemenata u periodnom sistemu

ELEMENTI PRVE (Ia) GRUPE
Vodonik
Litijum
Natrijum
Kalijum
Rubidijum
Cezijum
Francijum

ELEMENTI DRUGE (IIa) GRUPE
Berilijum
Magnezijum
Kalcijum
Stroncijum
Barijum
Radijum

ELEMENTI TREĆE (IIIb) GRUPE
Skandijum
Itrijum
Lantan
Lantanidi
Cerijum
Prazeodijum
Neodijum
Prometijum
Samarijum
Europijum
Gadolinijum
Terbijum
Disprozijum
Holmijum
Erbijum
Tulijum
Iterbijum
Lutecijum
Aktinijum
Aktinidi
Torijum
Protaktinijum
Uran
Neptunijum
Plutonijum
Americijum
Kirijum
Berklijum
Kalifornijum
Ajnštajnijum
Fermijum
Mendeljevijum
Nobelijum
Lorencijum

ELEMENTI ČETVRTE (IVb) GRUPE
Titan
Cirkonijum
Hafnijum
Radefordijum

ELEMENTI PETE (Vb) GRUPE
Vanadijum
Niobijum
Tantal
Dubnijum

ELEMENTI ŠESTE (VIb) GRUPE
Hrom
Molibden
Volfram
Siborgijum

ELEMENTI SEDME (VIIb) GRUPE
Mangan
Tehnecijum
Renijum
Borijum

ELEMENTI OSME, DEVETE I DESETE (VIIIb) GRUPE
Gvožđe
Kobalt
Nikl
Rutenijum
Rodijum
Paladijum
Osmijum
Iridijum
Platina
Hasijum
Majtnerijum
Eka-platina

ELEMENTI JEDANAESTE (Ia) GRUPE
Bakar
Srebro
Zlato
Eka-zlato

ELEMENTI DVANAESTE (Ilb) GRUPE
Cink
Kadmijum
Živa
Eka-živa

ELEMENTI TRINAESTE (IIIb) GRUPE
Bor
Aluminijum
Galijum
Indijum
Talijum

ELEMENTI ČETRNAESTE (IVa) GRUPE
Ugljenik
Silicijum
Germanijum
Kalaj
Olovo
Eka-olovo

ELEMENTI PETNAESTE (Va) GRUPE
Azot
Fosfor
Arsen
Antimon
Bizmut

ELEMENTI ŠESNAESTE (VIa) GRUPE
Kiseonik
Sumpor
Selen
Telur
Polonijum
Eka-polonijum

ELEMENTI SEDAMNAESTE (VIIa) GRUPE
Fluor
Hlor
Brom
Jod
Astat

ELEMENTI OSAMNAESTE (VIIa) GRUPE
Helijum
Neon
Argon
Kripton
Ksenon
Radon
Eka-radon
Autor-indeks

PRILOZI
Tabele

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar



<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">