Knjige  |  

Istraživanja o oblasti razvoja prehrambenih tehnologija (Milica Gugušević-Đaković, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun). Nova tehnološka revolucija u svetu donosi značajne promene i u proizvodnji hrane. Razvoj nauke i tehnološki prodori sve više utiču na promenu stanja u klasičnoj tradicionalnoj prehrambenoj industriji. Očekuje se od prehrambene industrije da stanovništvu obezbedi dovoljne količine prehrambenih proizvoda znatno izmenjenog novog kvaliteta. Otuda proističe i potreba praćenja savremenih kretanja na polju naučno istraživačkog rada, što će omogućiti proizvodnju većih količina kvalitetnijih proizvoda pri nižoj ceni koštanja uz garanciju odsustva materija škodljivih po zdravlje.

U referatu su date opšte postavke zajedničke za čitavu oblast prehrambene industrije sa naglaskom na trendove razvoja istraživanja u oblasti sirovina, iznalaženju novih i usavršavanju postojećih tehnoioških postupaka prerade i konzervisanja. Posebna pažnja je posvećena potrebi primene teorijskih saznanja iz oblasti procesnog i biohemijskog inženjerstva na sisteme prehrambenih tenologija. Ukazuje se i na potrebu većeg uvođenja kompjuterskih metoda u programiranju i vođenju tehnoloških procesa, za kontrolu procesa prerade i kvaliteta finalnih proizvoda. Ističe se i značaj veće primene biotehnologije u prehrambenoj industriji. Dati su novi pristupi istraživanjima sa željom da se i naša zemlja uključi u strateške programe naučnih istraživanja koji se odvijaju u okvirima Evropske zajednice. Od ovoga će svakako zavisiti i naše napredovanje ili zaostajanje u proizvodnji hrane, što je od značaja kako za nas tako i za mogući izvoz.

Sadržaj

UVODNI REFERATI

ISTRAŽIVANJA U OBLASTI RAZVOJA PREHRAMBENIH TEHNOLOGIJA – Milica Gugušević-Đaković

SAVREMENI IZAZOV U PROIZVODNJI HRANE: SISTEMI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I OBEZBEĐENJE KVALITETA PREMA STANDARDIMA SERIJE JUS ISO 9000 – Radovanović R.

BIOTEHNOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLINE – Baras J.

PRIMENA ELEKTROHEMIJSKIH, ELEKTRODIJALITIČKIH I ELEKTROSTATIČKIH POSTUPAKA U PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI – Jakšić M.M., Jokić A.M. i Ristić N.

Sekcija I – TEHNOLOGIJA VOĆA I POVRĆA

PROIZVODNJA I PLASAMAN PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA U SRJ – Perić B., Cvijić N.

STANDARDI I PROPISI U OBLASTI PRERADE VOĆA I POVRĆA – Nada Andrić

PROIZVODNJA VOĆA KAO SIROVINSKA BAZA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU – Evica Nenadović-Mratinić, Vulić T., Milatović D., Dražeta L.

SUŠENJE – SMRZAVANJE VIŠNJE – Janković M., Slavica Kostić i Jelena Ivanović

PROMENA AMINOKISELINA U BISTROM SOKU VIŠNJE ZAVISNO OD POSTUPKA OBRADE – Vračar Lj.

MIKROFILTRACIJA SOKA VIŠNJE – PROMENA ANTOCIJANA – Nada Perišić-Janjić, Biserka Vujičić, Vračar Lj., Sanja Podunavac – Kuzmanović, Dimić N.

POMOLOŠKE OSOBINE INDUSTRIJSKIH SORTI BRESKVE – Pejkić B., Evica Nenadović-Mratinić

POTAMNJIVANJE KONCENTRISANOG SOKA JABUKE – Zlatković B., Branka Bukvić
MOGUĆNOST ZAMENE SINTETSKOG VITAMINA C PRIRODNIM U PROIZVODNJI TERMIČKI STERILISANE DEČIJE HRANE – Slavica Kostić

UTICAJ STEPENA ZRELOSTI PARADAJZA NA BOJENE MATERIJE PARADAJZ KONCENTRATA IZ FABRIKE ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA „MAKEDONIJA“ – NEGOTINO – Sivakov L., Ljubica Karakašova, Ivanovski Z.

FORMIRANJE VAKUUMA U STAKLENKAMA – Zlatković B., Vereš M., Branka Bukvić, Svetlana Živanović

MODIFIKOVAN POSTUPAK PROIZVODNJE STERILIZOVANOG GRAŠKA – Vereš M., Svetlana Živanović, Branka Bukvić, Zlatković B.

UTICAJ TEHNOLOŠKE DORADE NA KVALITET SUVE ŠLJIVE – Svetlana Živanović, Vereš M., Nataša Savić

PROIZVODNJA KEČAPA HLADNIM POSTUPKOM I ZNAČAJ HIGIJENSKIH USLOVA ZA TAKVU PROIZVODNJU – Ljiljana Todorović

POLITIKA HRANE I ISHRANE, NJEN ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI U NAŠOJ ZEMLJI – Ružić P.

KRIOGENO SMRZAVANJE VOĆA TEČNIM AZOTOM – Janković M., Drobnjak S.

OCENJIVANJE KVALITETA SMRZNUTOG GRAŠKA PRIMENOM SENZORNE ANALITIKE – Juhas E., Bardić Ž.

RAZRADA METODA PROCENE PRI OPTIMIZACIJI TERMIČKIH OPERACIJA O PROIZVODNJI GOTOVE HRANE – Milica Gugušević-Đaković, Zlatković B., Slavica Kostić

„BIOHEMIJSK! OPORAVAK“ U SPORTU ILI REHIDRATACIJA I MINERALNO-ENERGETSKE RAVNOTEŽE – Dimitrijević B., Marina Stojanov, Mirjana Savić

UTICAJ VIŠESLOJNE AMBALAŽE NA PROMENE TEKSTURE SUŠENOG VOĆA I POVRĆA – Jasna Gvozdenović, Curaković M.

NUTRITIVNA VREDNOST IZDANAKA NEKIH VRSTA SEMENA – Slavica Kostić, Mirjana Erić, Simić D.

KVALITET OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA I PROPISI – Branka Bukvić, Zlatković B.

OPTIMIZACIJA SUBMERZNE KULTIVACUE ASPERGILLUS NIGER NA JABUČNOM TROPU U CILJU PRODUKCIJE PEKTINESTERAZA – Peričin D., JarakM., Vujičić B.

UTICAJ LIGNOCELULOZNIH MATERIJALA NA HEMIJSKI SASTAV I BIOLOŠKU EFIKASNOST GLJIVA PLEUROTUS sp. – Aleksandra Šarković, Stojanović M., Nikšić M.

STARTER KULTURE U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI JESTIVIH GLJIVA – Nikšić M., Stojanović M.

OPTIMIZACIJA SUBMERZNE KULTIVACIJE POLYPORUS SQUAMOSUS NA JABUČNOM TROPU U CILJU PRODUKCIJE PEKTINZA I VISOKOPROTEINSKE BIOMASE – Peričin D., Popov S., Vujičić V.

KONTROLISANA ATMOSFERA ZA ČUVANJE JABUKA, SISTEMOM AZOT-KREČ – Janković M., Drobnjak S.

REZULTATl VIŠEGODIŠNJIH ISPITIVANJA UZROČNIKA RAZLIČITIH TIPOVA KVARENJA VOĆNIH SOKOVA – Stojanović M., Ivana Janković

TEHNOLOŠKO MIKROBIOLOŠKI ASPEKTI PROIZVODNJE FERMENTISANOG POVRĆA – Dušanka Brajanoski, Gordana Niketić-Aleksić, Branka Bukvić

Sekcija II – TEHNOLOGIJA VRENJA

PRIKAZ AKTUELNE NAUČNE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA LOZU I VINO (OIV) U OBLASTI VINARSTVA – Kovač V.

UTICAJ DODATOG CINKA ŠIRI NA SADRŽAJ GLICEROLA U VINU – Nada Ružić

UTICAJ PREČIŠĆAVANJA ŠIRE NA SADRŽAJ BAKRA I KADMIJUMA U VINU – Nada Ružić, Jasna Čordaš, Puškaš V.

ISPITIVANJE UTICAJA VITAMINA B1 I ZIDOVA ĆELIJA KVASCA NA AKTIVNOST VINSKOG KVASCA U NEPOVOLJNIM USLOVIMA – Jović S.

ADSORPCIJA ANTOCIJANA NA SORPCIONOJ UGLJENIČNOJ TKANINI I AKTIVNOM UGLJU – Stanković D., Pavasović V.Lj., Milonjić S.K.

PRIMENA ULTRAFILTRACIJE ZA BISTRENJE I STABILIZACIJU VINA – Dimitrijević D., Pavasović V.Lj., Daničić M., Milonjić S.K.

ISPITIVANJE POUZDANOSTI OCENJIVAČA ZA OCENJIVANJE VINA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA POMOĆU „INDEKSA OCENJIVAČA“ – Jović, S., Nikićević N., Ralević N.

MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE ALKOHOLNIH PIĆA OD MALINE – Paunović R.

SORTA KAJSIJE KAO FAKTOR KVALITETA RAKIJE KAJSIJEVAČE – Nikićević N., Jović S., Evica Mratinić, Tešević V., Obradović A.

UTICAJ NAČINA IZVOĐENJA ALKOHOLNE FERMENTACIJE NA HEMIJSKI SASTAV I SENZORNE KARAKTERISTIKE RAKIJE KAJSIJEVAČE – Nikićević N., Jović S., Tešević V.

INTEGRISANI ENERGETSKI SISTEMI U SKLOPU DESTILACIONIH POSTROJENJA – Kosi F., Milenković R.

PROIZVODNJA ALKOHOLA IZ SKROBNIH SIROVINA BEZ KUVANJA – PREDNOSTl I UŠTEDA ENERGIJE – Nikolić D.

PROIZVODNJA ETANOLA IZ SKROBNIH SIROVINA POMOĆU Saccharomyces diastaticus-a – Dušanka Pejin, Radojka Razmovski

MIKROORGANIZMI ČAJNE GLJIVE IZAZIVAČl ALKOHOLNOG I SIRĆETNOG VRENJA I NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI – Ivana Janković, Stojanović M.

TANKOSLOJNA HROMATOGRAFIJA U VODI RASTVORNIH VITAMINA IZ ČAJNE GLJIVE – Suzana Petrović, Eva Lončar

UTICAJ PROMENA USLOVA SLADOVANJA NA KVALITET SLADA – Olgica Grujić, Gaćeša S., Klašnja M., Marina Šćiban

VRAĆANJE OTPADNOG KISELGURA OD FILTRACIJE PIVA U PROCES UKOMLJAVANJA – Klašnja M., Gaćeša S., Marina Šćiban, Olgica Grujić

PRILOG PROUČAVANJU FILTRACIONIH OSOBINA POMOĆNIH SREDSTAVA ZA NAPLAVNU FILTRACIJU – Marina Šćiban, Gaćeša S., Klašnja M., Olgica Grujić

UTICAJ RADNIH PARAMETARA NA KVALITET DIJALIZOVANOG PIVA CELULOZNIM MEMBRANAMA U VIDU ŠUPLJIH VLAKANA – Vukosavljević P., Ida Leskošek-Čukalović, Nedović V.

POTENCIJALNE MOGUĆNOSTI POLISULFONSKIH MEMBRANA U DIJALIZI PIVA – Snežana Milariović, Ida Leskošek-Čukalović, Vukosavljević P.

DIJALIZA PIVA U TRANSVERZALNOM MEMBRANSKOM MODULU SA ŠUPLJIM VLAKNIMA – Vladisavljević G., Ida Leskošek-Čukalović, Pavasović V., Mitrović M.

RAZVOJ UNIVERZALNOG FLEKSIBILNOG POSTUPKA OCENE KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ RAČUNARA – Gaćeša S., Klašnja M., Olgica Grujić, Marina Šćiban

UTICAJ POSTUPKA KOMUENJA NA SADRŽAJ ALKOHOLA U PIVU – Ida Leskošek-Čukalović, Nedović V., Vukosavljević P.

PROIZVODNJA PIVA IMOBILISANIM ĆELIJAMA KVASCA U AIR-LIFT BIOREAKTORU – Nedović V., Ida Leskošek-Čukalović, Gordana Vunjak-Novaković

EKSTRAKTI PIVSKOG KVASCA KAO SIROVINA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI – Ljiljana Krstić, Ida Leskošek-Čukalović, Slavica Kostić, Nedović V.

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA SEKUNDARNIH SIROVINA INDUSTRIJE SLADA I PIVA U ISHRANI PASTRMKI – Ljiljana Davidović, Ida Leskošek-Čukalović Vera Mitrović-Tutundžić, Vukosavljević P.

Sekcija III – TEHNOLOGIJA RATARSKIH PROIZVODA

RAZVOJ INDUSTRIJE ULJA I BILJNIH PROTEINA – Turkulov J., Karlović Đ., Vrbaški Ž.

RAZVOJ TEHNOLOGIJE PRŽENJA HRANE – Vrbaški Ž., Budinčević M., Turkulov J., Miljković B.

VIŠEKOMPONENTNI JESTIVI FILMOVI ZA SMANJENJE PROPUSTLJIVOSTI ZA VODENU PARU – Vrbaški Ž., Vranac K., Marijana Carić.

FLAVONOIDNI ANTIOKSIDANTI BILJNE VRSTE GLECHOMA HEDERACEA – Mirjana Milovanović, Ksenija Pićurić-Jovanović, Vrbaški Ž.

OPTIMIZACIJA DOBIJANJA HIDROKSILIRANOG LECITINA U LABORATORIJSKIM USLOVIMA – Dragica Nikitović

UTICAJ PRITISKA VODENE PARE I DUŽINE TRAJANJA TERMIČKOG TRETMANA NA INAKTIVACIJU I PROTEINSKI SASTAV SOJINOG BRAŠNA – Veličković D., Biljana Vucelić-Radović, Barać M., Slađana Stanojević, Simić D.

KUKURUZ – PERSPEKTIVNA SIROVINA U BIOTEHNOLOGIJI – Baras J., Gaćeša S.

BIOSINTEZA JEDNOĆELIJSKIH PROTEINA NA BAZI KUKURUZA – Stojanović M., Žeželj M.

ISPITIVANJE RASTA NA RAZLIČITIM SUPSTRATIMA GLJIVA IZ RODA Ganoderma sp. PROIZVOĐAČA VISOKO AKTIVNIH MATERIJA – Nikšić M., Stojanović M., Džekić Ž.

UTICAJ TEŠKIH METALA I INSEKTICIDA NA RAST Saccharomyces cerevisiae – Radojka Razmovski, Dušanka Pejin, Sanja Lazić

EFEKAT TRETMANA MELASE RAZLIČITOG MIKROBIOLOŠKOG KVALITETA I SANITACIJE POGONA NA KVALITET INAKTIVIRANOG PEKARSKOG KVASCA – Ljubica Vrbaški, Markov S., Stojanov V.

PRIMENA MELASE U DUVANSKOJ INDUSTRIJI – Miroslava Nikolić, Ivić S., Brdar P.

OCENA TEHNOLOŠKOG KVALITETA ŠECERNE REPE NA BAZI SERIJSKIH ANALIZA U AUTOMATSKOJ REPNOJ LABORATORIJI – Vesna Sinobad, Brdar P.

UTICAJ EKOLOŠKIH USLOVA NA PROIZVODNJU ZDRAVSTVENO BEZBEDNE HRANE – Vrebalov T.

NOVI TEHNOLOŠKI PROCESI U PRERADI ZRNA ŽITA, LEGUMINOZA I ULJANOG SEMENA – Bekrić V., Irina Božović, Milica Radosavljević

ISTRAŽIVANJE VAŽNIJIH PARAMETARA KVALITETA ZRNASTE MASE PRI UBIRANJU – Raičević D., Radojević R.

ISPITIVANJE EFEKATA POVRŠINSKE OBRADE ZRNA PŠENICE NA NOVOM TIPU RIBALICE – Žeželj M., Mirjana Demin, Rakić S., Slađana Marić

SAHARIDNI SASTAV ENZIMSKI HIDROLIZOVANOG NATIVNOG I HEMIJSKl MODIFIKOVANOG SKROBA – Milica Radosavljević, Jakovljević J.

UTICAJ TIPA HIDROLIZATA SKROBA NA VODODRŽNU SPOSOBNOST DUVANA I POTENCIJAL TPM PRODUKCIJE – Miroslava Nikolić, Ivić S., Garić S.

NAČIN PROIZVODNJE I KORIŠĆENJE PONIKA KAO BIOLOŠKl VREDNE HRANE – Marija D. Šarić, Jovanka Popov-Raljić, Elizabeth Monarov

PROIZVODI NA BAZI CELOG ZRNA PŠENICE U SAVREMENOJ ISHRANl – Rozika Vukobratović, Ostojić V.

ISTRAŽIVANJE EFIKASNOSTI KAPACITETA TEHNOLOŠKE LINIJE ZA PROIZVODNJU TESTA – Dragica Avramov, Popara M., Vukojević M.

Sekcija IV – TEHNOLOGIJA MESA

NAŠA DOSTIGNUĆA U PROIZVODNJI SUŠENIH KOBASICA I SUŠENOG MESA U KOMADIMA – Rede R.

POSTMORTALNE HISTOLOŠKE PROMENE MIŠIĆA GOVEDA – Šijačkin N., Gordana Ušćebrk, Vjera Pribiš

MEĐUZAVISNOST SENZORNIH I HISTOLOŠKIH OSOBINA MIŠIĆA – Vjera Pribiš, Šijački N., Gordana Ušćebrka

KONFEKCIONIRANO SUVO OVČIJE MESO – Džinleski B., Kocarev P., Kocevski D., Jeton Starova

PROMENE FIZIČKO-HEMIJSKIH KARAKTERISTlKA U TOKU PROIZVODNJE DIMLJENE ZLATIBORSKE SLANINE – Snežana Saičić, Bastić M., Radovanović R

ANALIZA NEKIH MIKROKOMPONENATA U DIMLJENOJ ZLATIBORSKOJ SLANINI – UGLJOVODONICI I FENOLI – Bastić M., Snežana Saičić, Remberg G., Korenman I.J.

UTICAJ POJEDINIH FAZA PROCESA PROIZVODNJE I SKLADIŠTENJA NA PROMENU BOJE „SVINJSKE UŽIČKE PRŠUTE“ – Marija Perunović, Čavoški D., Gordana Svrzić, Jovanka Popov-Raljić

PROMENE ODABRANIH SVOJSTAVA KVALITETA U TOKU PROIZVODNJE I SKLADIŠTENJA „GOVEĐE UŽIČKE PRŠUTE“ – Bojović P., Radovanović R., Marija Perunović, Živković D.

ZAMENA GDL DOMAĆIM ADITIVIMA G PROIZVODNJI ČAJNE KOBASICE – Milica Polić, Đorđević M., Skenderović L., Markuš K.

SORPCIONE IZOTERME MESA – Smiljanić D.

SISTEM KVALITETA U LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA MESA I PROIZVODA OD MESA – Smiljana Raičević, Turubatović L.

KRV ŽIVOTINJA ZA KLANJE – VAŽNIJA SVOJSTVA I MOGUĆNOSTI PRIMENE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJl – Marija Perunović, Bojović P.

NUTRITIVNI ZNAČAJ ŽIVOTINJSKE KRVI – MOGUĆNOSTI PRIMENE U ISHRANI LJUDI – Draga Plećaš, Gordana Ristić – Mirić

PRILOG POZNAVANJU OPTIMALNIH USLOVA DOBIJANJA KRVNE PLAZME SVINJA – Bojović P., Radovanović R., Marija Perunović, Živković D.

IZNALAŽENJE OPTIMALNOG POSTUPKA KONZERVISANJA KRVNE PLAZME – Rede R., Ljiljana Petrović, Natalija Džinić, Božana Marić, Ljiljana Radanov-Pelagić, Zlatica Pekanović

UTICAJ DODATKA KRVNE PLAZME NA SVOJSTVA SALAMURENIH MIŠIĆA BUTA SVINJA SLABIJEG KVALITETA – Okanović Đ., Marija Beara, Ljiljana Petrović, Jovanka Popov-Raljić

ISPITIVANJE UTICAJA KRVNE PLAZME NA STEPEN HIDRIRANJA PRI SALAMURENJU MESA U KOMADIMA – Ljiljana Petrović, Natalija Džinić, Rede R., Svetlana Minić, Bilicki A.

ISPITIVANJE FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA PROTEINSKIH PREPARATA IZ KRVI – Marija Perunović, Čavoški D., Radovanović R., Bojović P.

ISPITIVANJE EMULGUJUĆIH SVOJSTAVA KRVNE PLAZME U IZRADI PROIZVODA U TIPU BARENIH KOBASICA – Natalija Džinić, Ljiljana Petrović, Rede R., Nevenka Dragojević, Kosovka Bjelajac, Viktorija Litvai

Sekcija V – TEHNOLOGIJA MLEKA

KAZEIN: INTEGRALNA BELANČEVINA ILI PRETPOSTAVLJENA SMEŠA ELEKTROFORETSKIH KOMPONENATA – Đorđević J.

UTICAJ TIPA ROĐENJA NA PRINOS MLEKA, KOLIČINU I SADRŽAJ MLEČNE MASTI KOD OVACA PIROTSKE OPLEMENJENE POPULACIJE – Mekić C., Skalicki Z., Petrović P.M., Nada Mekić

ISPITIVANJE UTICAJA BIKOVA – OČEVA NA OSOBINE MLEČNOSTI KRAVA U POPULACIJAMA CRNO-BELIH GOVEDA – Trifunović, G., Lazarević, Lj., Latinović, D.

UTICAJ DODATIH MLEČNIH BAKTERIJA PRI SILIRANJU KOMINE – Koljajić V., Desanka Kolarski, Đorđević N., Nadaždin M., Jovanović R

PSIHROTROFNI MIKROORGANIZMI U SIROVOM MLEKU – Anka Kasalica, Ivanka Otenhajmer

PRISUSTVO SPOROGENIH VRSTA BAKTERUA KOJE REDUKUJU SULFIT U SIROVOM MLEKU I PROIZVODIMA OD MLEKA – Ivanka Otenhajmer, Anka Kasalica

DINAMIKA RAZMNOŽAVANJA MIKROORGANIZAMA U PASTERIZOVANOM MLEKU – Snežana Popović, Vera Katić

SAVREMENE METODE U MIKROBIOLOGIJI MLEKA – Obradović D.

STARTER KULTURE ZA PRODUKCIJU AROME – Mirjana Čurić, Mirjana Ivanović

PRIMENA OBRANOG MLEKA U PROIZVODNJI KISELO MLEČNIH PROIZVODA SA MASLAČNOM KULTUROM – Maćej O., Bulatović A., Obradović D., Puđa P., Aleksandra Mikuljanac, Snežana Jovanović

PROIZVODNJA VOĆNOG JOGURTA OD OBRANOG MLEKA – Maćej O., Jelena Denin, Puđa P., Snežana Jovanović, Aleksandra Mikuljanac

ISPITIVANJE MLEČNO-KISELINSKOG VRENJA SOJINOG MLEKA – Silvana Tisovski, Baras J.

MOGUĆNOST UPOTREBE OBRANOG MLEKA I SURUTKE U PROIZVODNJI ČOKOLADNOG MLEKA – Maćej O., Pavlov D., Aleksandra Mikuljanac, Puđa P., Snežana Jovanović

ORGANIZOVANJE KONTROLE KVALITETA PRI PROIZVODNJI UHT STERILIZOVANIH PROIZVODA – Gordana Niketić

UTICAJ VREMENA SKLADIŠTENJA NA PROMENE KVALITETA MLEKA U PRAHU – Dragica Miočinović, Ostojić M.

ULTRAFILTRACIJA REKONSTITUISANOG OBRANOG MLEKA U MODULU SA ŠUPLJIM VLAKNIMA I PLOČASTOM MODULU – Marijana Carić, Tekić M., Vatai Đ., Spasenija Milanović

MOGUĆNOST PROIZVODNJE LAKTOZE IZ SURUTKE – Maćej O., Jokić A., Puđa P., Aleksandra Mikuljanac, Simović D., Kosi F., Svetlana Tričković, Violeta Proševska, Mikulec V.

KLASIFIKACIJA SIREVA I DRUGA PITANJA U VEZI SA IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU MLEKA, PROIZVODA OD MLEKA, SIRILA I ČISTIH KULTURA – Puđa P., Maćej O., Aleksandra Mikuljanac, Snežana Jovanović

VODA U KAČKAVALJU I ZAHTEV PRAVILNIKA – Mančić J., Mančić A., Stojanović D.

ISPITIVANJE RANDMANA SIREVA U ZAVISNOSTI OD NAČINA PROIZVODNJE – Ostojić M., Dragica Miočinović

UTICAJ RAZLIČITIH ENZIMA NA REOLOŠKE KARAKTERISTIKE UF KAČKAVALJA – Spasenija Milanović, Marijana Carić

DINAMIKA SLOBODNIH AMINOKISELINA U TOKU ZRENJA SOMBORSKOG SIRA – Dušica Petrović, Dragoslava Misić, Dušanka Kovačević

UTICAJ USLOVA PAKOVANJA NA PROMENE TVRDIH SIREVA TOKOM SKLADIŠTENJA – Vera Lazić, Curaković, M.

MIKROSTRUKTURA TOPLJENIH SIREVA – Emilija Stojanović, Bokorov M.

UTICAJ pH, BROJA I VRSTE MIKROORGANIZAMA U MASI ZA TOPLJENJE NA KVALITET TOPLJENIH SIREVA – Zora Mijačević, Emilija Oljačić, Violeta Proševska

DEKONTAMINACIJA ANAEROBNE MIKROFLORE U TOPLJENOM SIRU – Todorović M., Mačak G., Juanin Lj.

KORELACIJA LIPOPROTEINA U SERUMU POTHRANJENE DECE SA ISHRANOM OBOGAĆENOM MLEKOM I MOGUĆNOST PROCENE INDEKSA OPORAVKA – Ljiljana Mladenovski, Draga Plećaš

SMANJENJE HOLESTEROLA U OVČIJEM KISELOM MLEKU – Konyves T., Mirjana Vulić, Vujičić F.l.

ENTERALNE FORMULE NA BAZI MLEKA – Gordana Ristić-Mirić, Draga Plećaš, Danica Ivanović

STEPEN ISKORISTLJIVOSTI KALCIJUMA IZ MLEKA – DIJETOTERAPIJSKI ZNAČAJ – Draga Plećaš, Gordana Ristić-Mirić, Ljiljana Mladenovski

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI U ISHRANI LJUDI – Elizabeta Monarov, Mirilov M., Spomenka Stanojević, Biserka Mihajlović, Mihajlović M.

EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE REOLOŠKIH SVOJSTAVA KAZEINSKIH LEPKOVA PRIMENOM ROTACIONIH VISKOZIMETARA – Kosi F., Maćej O.

ANALIZA EFIKASNOSTI KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE ZA TEHNOLOŠKE PROCESE PRERADE MLEKA – Kosi F., Maćej O., Marinković S.

PRIMENA PREPARATA PERAL-S KAO DEZINFICIJENSA U INDUSTRIJI MLEKA – Zora Mijačević, Vera Katić

PROCENA UPOTREBNE VREDNOSTI MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA U USLOVIMA RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE – Mitrović R., Kljajić R., Petrović B., Dubravka Vuković, Duda Kovačević

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">