Ova knjiga predstavlja naše prvo obimnije i kompletno delo o kukuruzu koji je, pored pšenice, najvažnija poljoprivredna kultura u našoj zemlji. Potreba za ovakvom knjigom, odnosno našom prvom monografijom o kukuruzu, osećala se već odavno, što je i razumljivo kad se ima u vidu značaj kukuruza ne samo za poljoprivredu već i za čitavu privredu Jugoslavije. Otuda unapređenje proizvodnje kukuruza spada u osnovne zadatke naše proizvodne politike.

Polazeći od toga da uspešnom rešavanju tako važnog zadatka može doprineti i jedna knjiga ovakvog karaktera, „Zadružna knjiga“ je za njeno pisanje angažovala 20 naših poznatih stručnjaka-specijalista, koji na problemima unapređenja proizvodnje kukuruza rade već duži niz godina.

Celokupna materija o kukuruzu izložena je u 21 poglavlju, koja čine jednu povezanu, zaokruženu celinu, i to:
1 — Značaj, poreklo, stanje i perspektiva proizvodnje kukuruza, 2 — Morfologija i fiziologija kukuruza, 3 — Genetika kukuruza, 4 — Selekcija kukuruza, 5 — Podvrste i sorte kukuruza, 6 — Hibridi kukuruza, 7 — Semenarstvo kukuruza, 8 — Prirodni uslovi za proizvodnju kukuruza, 9 — Organizacija rada u proizvodnji kukuruza, 10 — Mašine za mehanizovanje proizvodnje kukuruza, 11 — Ekonomika proizvodnje kukuruza, 12 — Plodored, obrada zemljišta i đubrenje za kukuruz, 13 — Setva i nega kukuruza, 14 — Navodnjavanje kukuruza, 15 — Suzbijanje korova u kukuruzu, 16 — Bolesti kukuruza, 17 — Štetočine kukuruza, 18 — Berba, smeštaj i čuvanje kukuruza, 19 — Specifičnosti proizvodnje silažnog kukuruza, 20 — Hemijski sastav i iskorišćavanje kukuruza i 21 — Standardi, norme i propisi za kukuruz u prometu.

Kao što se iz sistematizacije materije vidi, knjiga svestrano obrađuje najaktuelnija pitanja iz problematike ove kulture. Od posebnog e značaja to što se u njoj, pored materije o poznavanju, uslovima proizvodnje i agrotehnici kukuruza, skoro u podjednakoj meri obrađuje i materija iz oblasti genetike, selekcije, sortimenta, odnosno hibrida i semenarstva, kao i pitanja organizacije rada i ekonomike proizvodnje, što nije bio slučaj u dosadašnjim publikacijama o kukuruzu. Na kraju knjiga je obogaćena i poglavljima o hemijskom sastavu i iskorišćavanju kukuruza, kao i standardima za kukuruz u prometu. Sve to doprinosi njenoj izuzetnoj vrednosti.

S obzirom na to da su važnija poglavlja srazmerno ujednačena, knjiga će u podjednakoj meri moći da posluži svim korisnicima. Nije na odmet naglasiti da su autori pri obradi materije imali u vidu specifičnosti pojedinih područja proizvodnje, što znači da je mogu koristiti stručnjaci iz svih krajeva naše zemlje. Verujemo da će ovakav način obrade materije pozdraviti većina stručnjaka, bez obzira na izvesnu stilsku neujednačenost, koja se pri ovakvom načinu rada nije mogla izbeći. Svesni smo da i pored vrio savesnog rada autora i izdavača knjiga nije bez izvesnih nedostataka i zbog toga ćemo biti zahvalni svakom korisniku koji nas na te nedostatke upozori i ukaže na potrebne korekcije koje bi bile nužne u drugom izdanju.

Ova knjiga je prvenstveno namenjena stručnjacima i drugom kadru koji bilo gde i na bilo koji način rade na unapređenju proizvodnje kukuruza. Ali, s obzirom na sadržinu ona će biti od velike koristi i onima koji se tek usavršavaju na poljoprivrednim fakultetima. visokim i srednjim poljoprivrednim školama i u drugim institucijama.

Izdavač ovom prilikom zahvaljuje autorima koji su, i pored velike zauzetosti istraživačkim i pedagoškim radom, svojim učešćem omogućili izdavanje ovakve knjige kod nas.
Ukoliko knjiga bude doprinela postavljenom zadatku — još bržem unapređenju proizvodnje kukuruza u našoj zemlji, to će biti najveća nagrada autorima i izdavaču.

SADRŽAJ

Predgovor
Značaj, poreklo i stanje proizvodnje kukuruza — Dr Milorad Piper
Privredno — ekonomski značaj kukuruza
Poreklo i istorija kukuruza
Predak kukuruza
Mesto postanka i dalje širenje kukuruza
Teorija o azijskom poreklu kukuruza
Pojava kukuruza u Evropi
Pojava kukuruza u Jugoslaviji
Širenje kukuruza na, teritoriji današnje SFRJ
Proizvodnja kukuruza u svetu
Ukupna proizvodnja i prinosi
Međunarodna trgovina kukuruzom
Proizvodnja kukuruza u Jugoslaviji
Površine, prosečni prinosi i ukupna proizvodnja kukuruza u našoj zemlji
Potrošnja i izvoz kukuruza
Perspektiva proizvodnje
Literatura

Morfologija i fiziologija kukuruza — Dr Milutin Penčić
Morfologija kukuruza (Lj. Rudnjanin i B, Kerečki, dipl. biolozi)
Fiziologija kukuruza
Fotosinteza biljke kukuruza
Fiziološke osnove mineralne ishrane kukuruza
Vodni režim biljke kukuruza
Literatura

Genetika kukuruza — Dr Alois Tavčar
Značajni geni za svojstva kukuruza i njima uvjetovana svojstva
Otpornost prema bolestima
Otpornost prema insektima
Heterozis
Muški sterilitet
Linearni smeštaj gena za neka svojstva u pojedinim hromosomima
Literatura

Selekcija kukuruza — Inž. V. Trifunović i dr K. Rosić
Današnji ciljevi u selekciji kukuruza
Dosadašnji rad na selekciji kukuruza
Početni materijal
Metodi selekcija
Masovna selekcija
Individualna selekcija
Međusortna hibridizacija
Hibridni kukuruz
A) Dobijanje samooplodnih (inbred) linija
Standardni metod
Kumulativna selekcija
Selekcija gameta
Povratno ukrštanje
Metod konvergentnog poboljšanja samooplodnih linija
Ciklična selekcija
Recipročna ciklična
Citoplazmatska sterilnost polena
B) Ispitivanje kombinacione vrednosti samooplodnih linija
Prethodno ispitivanje kombinacione vrednosti samoplodnih linija
Ispitivanje opšte kombinacione vrednosti samooplodnih linija
Ispitivanje specifične kombinacione vrednosti samooplodnih linija
Ispitivanje kombinacione vrednosti samooplodnih linija na osnovu dajalelnog ukrštanja
C) Stvaranje hibrida kukuruza i ispitivanje njihove vrednosti
Ukrštanje samooplodnih linija
Predviđanje rodnosti četvorolinijskih hibrida — dablkrosa
Ispitivanje vrednosti stvorenih hibrida kukuruza
Selekcija kukuruza sa specifične svrhe
Literatura

Podvrste i sorte kukuruza — Dr Nikola Pešev
Podvrste kukuruza
Osnovne karakteristike pojedinih podvrsta kukuruza
Sorte kukuruza
Sorte tvrdunca
Sorte zubana
Sorte šećerca
Sorte kokičara
Osnovne karakteristike nekih domaćih sorta kukuruza
Hibridi kukuruza — Dr Krsto Rosić
Vrste hibrida
Osobine hibrida
Osnovne karakteristike važnijih američkih hibrida
Osnovne karakteristike priznatih domaćih hibrida
Rejoniranje hibrida kukuruza
Literatura

Proizvodnja semena kukuruza — Dr Relja Savić
Tehnika proizvodnje semena
Umnožavanje osnovnog (bazičnog) semena
Umnožavanje semena prostih-dvolinijskih hibrida
Proizvodnja finalnog semena
Tehnika pripreme semena za promet
Berba i čuvanje semenskog kukuruza
Sušenje semenskog kukuruza
Krunjenje i čišćenje semena
Kalibriranje semena
Zaštita i pakovanje semena
Literatura

Prirodni uslovi za proizvodnju kukuruza — Inž. Vladimir Trifunović
Opšte karakteristike rejona gajenja kukuruza
Analiza važnijih činilaca prirodnih uslova za gajenje kukuruza u Jugoslaviji
Rejoni proizvodnje kukuruza u Jugoslaviji
Literatura

Organizacija rada u proizvodnji kukuruza — Dr J. Ševarlić i inž. S.Otašević
Proučavanje radnih procesa u proizvodnji kukuruza
Organizacija pojedinih radnih procesa u proizvodnji kukuruza
Organizacija đubrenja stajnjakom
Organizacija prevoza mineralnih đubriva i semena
Organizacija đubrenja mineralnim đubrivima
Organizacija oranja
Organizacija ravnanja zemljišta
Organizacija predsetvene pripreme zemljišta
Organizacija setve
Organizacija nege useva
Organizacija berbe
Organizacija transportovanja proizvoda
Izrada plana radova za proizvodnju kukuruza
Literatura

Mašine za mehanizovanje proizvodnje kukuruza —Dr Andrija Petarčić
Mašine za izvođenje radova u procesu proizvodnje kukuruza
Ekonomska analiza mehanizovanog procesa proizvodnje kukuruza
Ekonomika proizvodnje kukuruza — Inž. Radovan Pajević
Principi planiranja, praćenja troškova i sastavljanje obračunskih kalkulacija
Rezultati proizvodnje kukuruza na društvenim gazdinstvima u periodu 1960—1964. god. Struktura troškova proizvodnje kukuruza na društvenim gazdinstvima
Literatura

Plodored, đubrenje i obrada zemljišta za kukuruz Inž. R. Jovanović i inž F. Kolčar
Plodored
Đubrenje
Đubrenje stajskim đubrivom — stajnjakom
Đubrenje mineralnim đubrivima
Obrada zemljišta
Osnovna obrada zemljišta
Predsetvena obrada zemljišta
Literatura

Setva i nega kukuruza — Inž. F. Kolčar i inž. R. Jovanović
Setva
Nega useva
Navodnjavanje kukuruza — Dr Novica Vučić
Potrebe kukuruza za vodom
Zalivni režim
Način navodnjavanja kukuruza
Kukuruz kao postrni usev
Literatura

Suzbijanje korova u kukuruzu — Dr Zdravko Kosovac
Načini primene herbicida
Vrste i izbor herbicida
Uslovi za primenu herbicida
Bolesti kukuruza — Dr A. Marić i inž. V. Penčić
Literatura

Štetočine kukuruza — Dr Dragutin Hadžistević
Štetočine kukuruza u polju
Štetočine kukuruza u skladištima
Suzbijanje skladišnih štetočina
Suzbijanje miševa u polju i u skladištima
Berba, smeštaj i čuvanje kukuruza — Dr Andrija Petarčić
Berba kukuruza
Ručna berba kukuruza
Mehanizovana berba kukuruza
Mehanizovana berba kukuruza kod nas
Rad sa mašinama, njihovo regulisanje i održavanje
Mehanizovano ubiranje silažnog kukuruza
Smeštaj i čuvanje kukuruza
Literatura

Specifičnosti proizvodnje silažnog kukuruza — Dr Krsto Rosić
Mesto silažnog kukuruza u zelenom konvejeru
Vreme setve
Berba silažnog kukuruza
Literatura

Hemijski sastav i iskorišćavanje kukuruza — Dr M. Obradović
Hemijski sastav
Iskorišćavanje kukuruza u ishrani stoke
Iskorišćavanje kočanki za ishranu stoke
Iskorišćavanje kukuruzovine za ishranu stoke
Iskorišćavanje zelenog kukuruza za ishranu stoke
Iskorišćavanje kukuruza u druge svrhe
Literatura
Standardi, norme i propisi za kukuruz u prometu — Inž. Svetozar Tošović
Merkantilni kukuruz
Semenski kukuruz
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">