U izdanju „Naučne knjige“ iz Beograda krajem oktobra 1985. godine izašla je iz štampe knjiga renomiranog univerzitetskog profesora dr Ivice F. Vujičića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu: „Mlekarstvo — I deo“.

Knjiga predstavlja značajan doprinos poboljšanju naučne i stručne literature iz oblasti mlekarstva. Ovo delo sadrži 276 stranica, 60 tabela, 76 slika i grafikona i 96 literaturnih referenci domaćih i stranih istraživača. Autor je sadržaj knjige sistematizovao u 6 oblasti koje obuhvataju: razvoj, hemiju, fiziku, higijenu, mužu i obradu mleka i iste razradio u 12 poglavlja. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima poljoprivrednih, prehrambeno-tehnoloških i veterinarskih fakulteta, ali njena vrednost prevazilazi te okvire i može se slobodno reći da predstavlja potrebu svih stručnjaka koji se bave unapređenjem mlekarstva.
Obrada pojedinih poglavlja predstavlja novinu u našoj mlekarskoj praksi, kao što su ekonomski i socijalni značaj mlekarstva i njegovo mesto u ishrani i agroindustrijskom proizvodnom kompleksu.

Hemija i fizika mleka je obrađena od regulacije i kontrole laktacije, preko hemijskog sastava, fizičkih i fizičko-hemijskih svojstava mleka, do komparativne hemije i fizike mleka.

Poglavlje higijene mleka obuhvata značajne mikroorganizme u mleku i mlečnim proizvodima, njihovo razviće i poreklo, kao i transformacije sastojaka mleka. Zasebno je obrađeno područje zagađivanja i falsifikovanje mleka, kao i održavanje higijene u mlekarstvu.

Tehnologija dobijanja i obrade mleka razrađuje pojmove dobijanja mleka, načina muže i obrade mleka posle muže.

Ovoj knjizi prethodili su tekstovi „MLEKARSTVO“ (1962) i „MLEKO“ (1972), koju su godinama služili za izučavanje mlekarstva, te ona predstavlja nadgradnju proverenih saznanja dopunjeno sa savremenim pravcima razvoja mlekarstva.

Recezenti knjige su poznati naučni radnici dr Jeremije Rašić i dr Božidar Maslovarić, što je samo po sebi priznanje vrednosti ovog dela. S obzirom da je u našem mlekarstvu retka pojava da se izdaju knjige ovakve naučne i stručne vrednosti i da je autor istraživač, poznat i priznat i van granica naše zemlje, slobodni smo da je preporučimo svim stručnjacima koji se bave mlekarstvom.

Mr M. OSTOJIĆ

SADRŽAJ

RAZVOJ

Glava I
1.1 Predmet i izučavanja mlekarstva
1.2 Ekonomski i socijalni značaj mlekarstva
1.3 Karakteristike mlekarstva u svetu
1.4 Mlekarstvo Jugoslavije

HEMIJA I FIZIKA MLEKA
Glava II

Regulacija i kontrola laktacije
2.1. Poreklo i biosinteza sastojaka mleka
2.2. Mehanizam egzocelularne sekrecije sastojaka mleka
2.3. Upravljanje i kontrola razvitka mlečne žlezde i sekrecije mleka

HEMIJSKI SASTAV MLEKA
3.1. Značaj hemijskog sastava i osobina mleka
3.2. Definicija i prosečan sastav mleka
3.3. Voda u mleku
3.4. Azotne materije u mleku
3.5. Lipidi u mleku
3.6. Ugljenikovi hidrati u mleku
3.7. Mineralne materije
3.8. Vitamini u mleku
3.9. Enzimi u mleku

Glava IV
FIZIČKA I FIZIČKOHEMIJSKA SVOJSTVA MLEKA

4.1 Polidisperzni sistem mleka
4.2. Sona ravnoteža
4.3. Puferni kapacitet
4.4. Kiselost
4.5. Oksido-redukcioni (redoks) potencijal
4.6. Gustina
4.7. Optičke osobine
4.8. Osmostki pritisak i krioskopija
4.9. Viskoznost
4.10. Površinski napon
4.11. Toplotne osobine
4.12. Električna provodljivost
4.13. Somatske ćelije u mleku

Glava V
KOMPARATIVNA HEMIJA I FIZIKA MLEKA

5.1. Definicija
5.2. Značaja, poreklo i činioci variranja
5.3. Biološki i fiziološki značaj sastava i osobina mleka
5.4. Vrsta
5.5. Rasa i individualnost
5.6. Stadijum laktacije
5.7. Estrus i bremenitost
5.8. Starost i veličina krave
5.9. Bolest
5.10 Sezona
5.11. Sezona telenja
5.12. Temperatura i vlažnost
5.13. Svetlost i zvuk
5.14. Ishrana
5.15. Kretanje i rad
5.16. Muža
5.17. Korelacija između fizičko-hemijskih osobina mleka i njegovog sastava

HIGIJENA MLEKA

GLAVA VI
MIKROORGANIZMI U MLEČNIM PROIZVODIMA

6.1. Značaj i podela
6.2. Bakterije mlečne kiseline
6.3. Ostale vrste
6.4. Protelitičke bakterije
6.5. Lipolitičke bakterije
6.6. Psihotropni mikroorganizmi
6.7. Termorezistentne bakterije
6.8. Patogeni mikroorganizmi

Glava VII
RAZVIĆE MIKROORGANIZAMA I TRANSFORMACIJE SASTOJAKA MLEKA

7.1. Mleko kao hranljiva sredina
7.2. Inhibitorne osobine mleka
7.3. Uticaj temperature
7.4. Održivost mleka
7.5. Mikrobiološke transformacije sastojaka mleka

Glava VIII
POREKLO MIKROORGANIZAMA U MLEKU

8.1. Unutrašnji izvor
8.2. Spoljni izvori

Glava IX
ZAGAĐIVANJE I FALSIFIKACIJA MLEKA

9.1. Strane materije
9.2. Ostaci hormona
9.3. Ostaci lekova
9.4. Metali i drugi elementi
9.5. Ostaci pesticida
9.6. Falsifikacija mleka

Glava X
HIGIJENSKO ODRŽAVANJE U MLEKARSTVU

10.1. Definicija
10.2. Pranje
10.3. Sanitizacija
10.4. Tehnika pranja i sanitizacije

TEHNOLOGIJA DOBIJANJA I OBRADE MLEKA

Glava XI
MUŽA
FIZIOLOŠKE OSNOVE MUŽE

11.1. Intezitet sekrecije mleka
11.2. Proces punjenja vimena
11.3. Ejekcija mleka
11.4. Ručna muža
11.5. Socijalni, ekonomski i zootehnički značaj mašinske muže
11.6. Principi rada muznog aparata
11.7. Princip rada dvotaktnog i trotaktnog muznog aparata
11.8. Konstrukcija i klasifikacija mašina za mužu
11.9. Sistemi mašinske muže i tipovi muznih agregata
11.10. Tehnika mašinske muže
11.11. Domuzivanje
11.12. Broj muža i muzni interval
11.13. Efikasnost mašinske muže
11.14. Uticaj mehaničkih faktora na efikasnost mašinske muže
11.15. Uticaj muznih karkateristika na efikasnost mašinske muže
11.16. Muža ovaca i koza

Glava XII
TEHNOLOGIJA PRIMARNE OBRADE MLEKA

PREČIŠĆAVANJE MLEKA
HLAĐENJE MLEKA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">