ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Glavni cilj knjige ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE je da pruži primarnu informaciju čitaocu koji se susreće sa ovom relativno novom multidisciplinarnom naukom. Knjiga je zamišljena kao hibridni oblik knjige-enciklopedija-udžbenik.
Knjiga sadrži 54 odrednice formalno organizovanih po abecednom redu.

Sve odrednice predstavljaju glavne-prioritetne oblasti Zaštite Okoline uz ODRŽIVI RAZVOJ (ZOOR). Iste su predstavljene u klasičnoj formi „lekcija“ ili poglavlja sa naglašenim analitičko-sintetičkim i multidisciplinaraim pristupom. Pored namere da se pre svega prikažu i analiziraju osnovi naučni principi ZO, odrednice sadrže i uprošćene tehnološko/inžinjerske postavke različitih procesa zaštite. Odgovarajući socio-ekonomski aspekti su takođe analizirani.

Pri prezentaciji vođeno je računa o naučnom pricipu od opšteg ka specifičnom. Takođe je paralelno poštovan abecedni prioritet. Npr., analitičko konfrontiranje beskonačnog i održivog rasta je u ZO od najopštijeg značaja i daje se na početku mnogih udžbenika. Istovremeno, poštujući princip klasične forme abecedne organizacije enciklopedije, ova odrednica je nazvana Alternativa beskonačnom ekonomskom rastu-održivi rast. Takođe, sledeći najnovije trendove u metodologiji učenja, na kraju prikaza svake oblasti dati su samoevaluirajući zadaci-pitanja, problemi za razmišljanje, kao i direktan podsticaj na aktivnost, šta Ti možeš da uradiš u datoj situaciji? Na ovaj način je učinjen napor da se klasična naučna podloga i principi u ZO prikažu u kontekstu misli globalno, reaguj lokalno i individualno. Sledeći gore rečeno, trend je bio da se izbegne vrlo čest izazov u obrazovanju učenja „nauke radi nauke“.

Namera je autora da iskustvo stečeno radeći u različitim oblastima Zaštite Okoline (ZO) prenesu na različite profile čitaoca. Naime, autori su predavali u ovoj oblasti menadžerske i inžinjerske discipline studentima na univerzitetima u Svetu, kao i opšti kurs u školama. Takođe radeći različite istraživačke i primenjene projekte širom sveta, te prezentirajući dobijene rezultate na internacionalnim i nacionalnim kongresima, autori su postali entuzijaste koji svoje zadovoljsto žele da podele sa novodolazećim generacijama.

Glavni korisnici Enciklopedije se anticipiraju studenti univerziteta koji slušaju različite kurseve iz Ekologije-Zaštite životne sredine. Nadamo se takođe da odrednice knjige mogu biti korisne različitim budućim referentima i inspektorima zaštite okoline na različitim nivoima, kao i ostalim profilima čitalaca zainteresovanim za naučnu oblast Zaštite Okoline u širem i specifičnom kontekstu. Takođe se očekuje da bi knjiga mogla korisno služiti nastavnicima i učenicima srednjih škola kao udžbenik.

Autori

PREDGOVOR AUTORA
UVODNA RAZMATRANJA
ODREDNICE

A
Alternativa beskonačnom ekonomskom rastu-Održivi razvoj
Agencije za zaštitu okoline
Alternativni energetski izvori
Atmosfera kao deo Biosfere; Metereologija kao deo Sistema Zemlja
B
Biogeohemijski ciklusi
Biološka produkciia i Protok energiie
Biološka raznolikost/biodiverzitet
Č
Čvrst otpad; potrošačko društvo; karakteristike
D
Demografiia; biološki, sociološki i ekonomski aspekti
E
Efekat staklenika – klimatske promene
Ekonomski aspekti zaštite okoline
Energija Sunca
Energija vetra
Energija na bazi biomase
Energija na bazi vodonika
Erozija/Pretvaranje tla u pustinje
Eutrofikacija kao zagađenje

F
Fosilna goriva i okoiina
Fotohemijski smog
G
Gazdovanje čvrstim otpadom
Genetsko inžinjerstvo
Gorive ćelije
H
Hazardni otpad
Hidroenergija-uticaj na okolinu
Hrana kao održivi sistem
I
Izvori i kontrola-zaštita aerozagađenja
Industrijske otpadne vode
K
Kisele kiše
Komunalne otpadne vode kao resurs čiste vode
Kvalitet voda
M
Matematičko modeliranie u Zaštiti okoline
Mikroorganizmi kao prečistači okoline – Bioremedijacija
Mineralna ležišta-rudnici i okolina
Morska voda i desalinizacija

N
Nafta-ekološki aspekti i održivi razvoj
Nejonizujuće zračenje kao izvor zagađenja
Nuklearna energija i radioaktivni otpad
O
Obrazovaje u zaštiti okoline
Organska i genetski modifikovana hrana u održivom razvoju
Ozonske rupe
P
Pesticidi
Podzemne vode, zagađenje i zaštita
Pravni aspekti u zaštiti okoline
Priprema čistih voda
R
Revitalizacija akvatičnih ekosistema-močvare i jezera
Š
Šume i održivi razvoj

T
Toplotno zagađenje voda
U
Urbano planiranje u cilju zaštite
Uređenje voda i zaštita u urbanim sredinama
Ušće reka u more-estuarije i obalni ekosistemi: zagađenje i zaštita
Z
Zakonodavstvo i odlučivanje u Zaštiti Okoline
Zaštita nacionalnih parkova-održivi ekoturizam
Zelena arhitektura-održiva gradnja
Zvuk-buka kao zagađenje

LITERATURA

SPISAK SKRAĆENICA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">